Geen winkels in Bekhofgebied PZC Basco gaat met woningaanbod het Internet op PZC Wie tot vier kan tellen, kan kantklossen Kapelse Dag dit jaar meerdaags festijn zeeland b 17 Kokkelvisserij weer gesloten Vier gewonden bij ongeval Jacht bij Breskens in problemen Katten vergiftigd in Terneuzen Inbreker opgepakt in Kruiningen Drumcorps maakt mini-toer Ploegwedstrijd op Tholen Discussieavond Kloetinge over toekomst dorp Goes-west krijgt een nieuwe straat College Goes zet in op woningen, kantoren en parkeerruimte Duikers ruimen op onder water vrijdag 21 augustus 1998 YERSEKE - De kokkelvisserij op de Westerschelde is al weer gesloten. De afgelopen maandag zijn de schepen de Wester schelde opgegaan en donderdag is voorlopig de laatste visdag geweest. Zoals het er nu uitziet zal de kokkelvisserij op de Westerschelde twee weken stil liggen. De schelpen zijn nog te klein en in de visjes zitten nog vrij veel planktonresten, waar door de kwaliteit niet optimaal is. De schelpen zitten wel propvol vis. Dë schelpen worden van binnenuit aangemaakt. De verwachting is dat ze de komende weken wel zullen groei en, juist omdat er zo veel vis in zit. De visserij op de Wadden zee. waar het gros van de kokkels vandaan komt. gaat wel ge woon door. SINT-PHILIPSLAND - Bij een ongeval op de kruising van de Philipsdam met de provinciale weg N257 zijn donderdagoch tend omstreeks elf uur vier mensen gewond geraakt. Met twee ambulances werden zij naar ziekenhuis Lievensberg ge bracht. Daar bleken de verwondingen mee te vallen. De aan rijding, waarbij twee personenauto's betrokken waren, ont stond doordat een 60-jarige inwoonster van Oude Tonge verzuimde voorrang te verlenen aan een 52-jarige man uit Sint-Philipsland. De vrouw uit OudeTonge raakte bekneld in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Beide auto's werden vernield. Dit is de tweede aanrijding in korte tijd op het kruispunt Philipsdam - N257. De politie onder zoekt of de situatie op dat punt verbeterd moet worden. BRESKENS - Reddingsboot de Prinses Margriet moest don derdagmiddag uitvaren om een zeiljacht hulp te verlenen dat met motorproblemen tegen een zandbank ter hoogte van Breskens was gedreven. Na alarm van het IJmuiden Rescue Center was de reddingsboot snel ter plaatse. Het jacht 'Soya- nada' van een inwoner van Amsterdam werd naar Breskens gesleept en bij jachtwerf Standfast ondergebracht TERNEUZEN - In de omgeving van het Schuberthof in Ter- neuzen zijn de laatste weken verschillende katten vergiftigd. De dierenarts kon nog twee dieren van de dood redden KRUININGEN - Op verdenking van inbraak in de kantine van de camping in Kruiningen is donderdagnacht even na vier uur een 4ü-jarige man aangehouden. De politie werd ge waarschuwd door iemand die de man zag rondscharrelen in de kantine van de camping in Kruiningen Toen de politie ar riveerde zagen zij de man nog net weghollen. De dief kon na een achtervolging in zijn kraag gegrepen worden. Hij was in het bezit van inbrekerswerktuigen en de buit van de inbraak. MIDDELBURG - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg maakt komend weekeinde een muzikale toer langs de plaatsen Renesse, Ossenisse en het Belgische Wommelgem. Vrijdagavond start de mini-tour op het kerkplein van Renes se. waar het corps samen met twirlteam 'The flushing girls' om negen uur een concert geeft. Dit optreden wordt voorafge gaan door een parade door het centrum. Zaterdag overdag vindt doorlopend een repetitie plaats op camping 't Mussenist in Ossenisse, Na 's avonds Wommelgem te hebben aangedaan, keert het corps zondag terug naar Ossenisse voor een nieuwe repetitiedag. De oefeningen dienen als voorbereiding op de nationale drum corps kampioenschappen op 26 september. door Miriam van der Schot VLISSINGEN - De Walcherse woningcoöperatie wil met haar vrijkomende woningen op In- temet. Hoewel de voorberei ding nog maar net is begonnen, is de streefdatum geprikt op 1 oktober. „Het Internet moet een extra service worden aan een bepaalde doelgroep", zegt pro jectcoördinator Ronald Post van de woningstichting Basco. Vooral studenten en mensen van buiten Zeeland behoren tot de doelgroep. Studenten geraken via school makkelijk op Inter net. Voor mensen die buiten de provincie wonen is Internet een makkelijke oplossing. Voor Walcheren heeft dat weinig zin, omdat de Woningkrant daar huis-aan-huis wordt verspreid. Over de vorm van de Internet pagina is nog niets bekend. „Het moet wel overzichtelijk zijn. Dus niet dat de mensen eerst langs tachtig huizen in een an dere woonplaats moeten", zegt Post. Hij verwacht dat de pagi nabezoekers net als bij de Wo ningkrant, een woonbon kun nen invullen. Die bon kan per e- mail worden verstuurd. Concept Het concept voor de pagina wordt momenteel gemaakt bij de uitgeverij PZC, die ook de Woningkrant uitgeeft. In sep tember krijgt de Walcherse wo ningcoöperatie een demonstra tie van de ontworpen website. Als die wordt goedgekeurd, be slissen de woningstichtingen of ze het beheer uitbesteden of in eigen hand houden. SINT-MAARTENSDIJK - Op een perceel aan de Oude Sint Annalandseweg ten noorden van Sint-Maartensdijk houdt de PJZ-Tholen/Sint-Philips- land zaterdag 22 augustus een ploegwedstrijd, met acht deel nemers. Diezelfde dag is op dezelfde lo catie in de Smaalzijpolder een trekkersprintwedstrijd. De vijf tien deelnemers proberen met hun trekker zo snel mogelijk vijftig meter af te leggen. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Het idee met de vrijkomende woningen op internet te gaan ontstond vorig jaar. Toen de Wo ningkrant werd opgestart, kwa men er meerdere suggesties om het de woningzoekenden mak kelijker te maken. Naast inter net werd ook het idee van 'voice response'geopperd. Ditsysteem geeft de mogelijkheid om telefo nisch te reageren op een adver tentie. De geïnteresseerden hoe ven dan niet meer de bon op de bus te doen. Voice respons wordt vanaf 1 oktober ingevoerd KLOETINGE - Inwoners van Kloetinge worden door het col lege van burgemeester en wet houders van de gemeente Goes uitgenodigd om eens van ge dachten te wisselen over de toe komst van hun dorp. Uitgangs punt voor de discussie is de nota Goes 2030, waarin het college in grote lijnen de toekomstplan nen voor de gemeente heeft ge schetst. Dit najaar spreekt de gemeenteraad zich uit over dat stuk. De avond, in dorpshuis Arnici- tia aan de Schimmelpenninck- straat, begint om 19.00 uur. Het eerste half uur is er ruimte om persoonlijke vragen te stellen aan de aanwezige bestuurders. Daarna vindt er een groepsdis cussie plaats. Na de pauze wordt verder gepraat er in klei nere groepjes, die bestaan uit in woners, raadsleden en leden van het college. t Voorafgaand aan deze avond spreekt het college met de Ver eniging Dorpsbelangen Kloe tinge Van dit gesprek wordt tij dens de discussieavond verslag gedaan. GOES Nacht markt - Op de Grote Markt in Goes vindt vrijdag 28 augustus voor de tiende keer de Goese Nachtmarkt plaats. Wet houder Linssen opent het eve nement om 20.30 uur, en het zal doorgaan tot 0.30 uur. De orga nisatie belooft een 'sfeervol ver lichte markt met een overweldi gend aantal artikelen'. GOES - In de wijk Goes-west wordt een nieuwe straat aange legd, ter hoogte van de toekom stige rondweg. Deze straat be gint aan de Akkerdistelstraat en eindigt aan de Pinksterbloem straat. De gemeente heeft overwogen om de grens van de Akkerdistel straat te verleggen, maar omdat de toekomstige rondweg zal aansluiten op de bestaande Ak kerdistelstraat, zal dit waar schijnlijk voor verwarring zor gen. Daarom wil het college van Burgemeester en Wethouders een nieuwe naam geven aan die straat en niet volstaan met het verleggen van de grens van de Het voorstel deze straat de Duizendblad- te noemen. De commissie Algemene Zaken van de ge meente Goes moet er nog een overgeven. Voorde rond waarover in het voorstel gesproken, heeft de ge meente voorlopig geen geld. Het is de bedoeling dat die rondweg zal aansluiten op de Marco REDACTIE MIDDEIM-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) M. J. van Barneveld I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: N.J.C.Kluytmans E.L. Ramakers M.P.T. Sep A.A. van der Sluis CENTRALE REDACTIE Oostsou burgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Ommezwaai De Goese ondernemers zullen wel blij zijn met die omme zwaai. Zij hebben zich altijd te genstanders getoond van de tailhandel in het Bekhofgebied. Ze waren bang voor een zuigen de werking van deze nieuwe winkels. Het zijn niet alleen nieuwe in zichten geweest die hebben ge leid tot de aanpassing van het beleid. In een voorstel aan de ge meenteraad schrijft het college dat er nogal wat gespeeld heeft, wat tot allerlei veranderingen jheeft geleid. Met name de con statering door de projectont wikkelaar APO dat het oor spronkelijke plan, waarover al overeenstemming bestond, niet gerealiseerd kon worden, heeft veel in beweging gebracht. In een later stadium kwam daar nog bij de gewijzigde organisa tie bij ABN AMRO Projectont wikkeling BV (APO). Het Bek hofproject valt inmiddels onder beheer van ABN AMRO Onroe rend Goed Holding. Daardoor is KORTGENE - Duikvereniging Nehalennia houdt op zondag 20 september in de jachthaven Delta Marina in Kortgene haar jaarlijkse actie 'Duik Holland schoon'. Naast het opruimen van de haven wordt informatie gegeven over de onderwater we reld. Voor duikers met een bre vet is er tevens de mogelijkheid een 'helmduik' te maken. Verde re informatie: 0113-302375. door Ali Pankow sdoor René Schrier I GOES - Detailhandel in het Bekhofgebied is wat het college van burgemeester en wethou ders van Goes betreft uit den bo ze. In het oorspronkelijke plan waren wel winkels opgenomen. Maar B en W vinden dat de in zichten zijn veranderd. De na druk is meer komen te liggen op het kernwinkelgebied. Gebie den als het Bekhof zijn beter ge schikt voor wonen, kantoren en parkeren. Detailhandel in Bek hof past niet in zo'n beleid, vin den B en W. Overigens zit er nog niet veel schot in een daadwer kelijke invulling van het gebied. een situatie ontstaan van over leg over functionele en ruimte lijke stedenbouwkundige mo gelijkheden voor dat gebied. Dat bood de gemeente ook de gelegenheid om inzichten op het punt van de detailhandelsloca ties in te brengen. De gemeente heèft met APO een samenwerki ngsovereenkomst afgesloten voor de ontwikke ling en realisering van een plan voor invulling van het Bekhof gebied. APO was van mening dat het oorspronkelijke plan om financiële reden niet door kon gaan. Ze vonden het te duur, on der meer door gewijzigde marktomstandigheden. Vervol gens zijn tussen APO en de ge meente onderhandelingen be gonnen over alternatieven. Tot nu toe hebben de twee partijen daarover geen overeenstem ming kunnen bereiken. In dit stadium van onderhandeling tussen de projectontwikkelaar en de gemeente op basis van de samenwerkingsovereenkomst moet worden geconstateerd dat uitvoering van het oorspronke lijke plan definitief niet meer zal plaatsvinden. Echter het geldende bestem mingsplan gaat nog wel uit van de mogelijkheid daar winkels te realiseren. Om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelin gen op het gebied van de detail handel gebeuren, stellen B en W de gemeenteraad voor een voor- bereidingsbesluit te nemen. Dan kunnen in dat gebied geen dingen gebeuren die de gemeen te niet wil. De commsisie voor binnenstad, cultuur, socjale zaken en wijk aanpak vergadert woensdag 26 augustus over dit voorstel van B enW. door René Schrier KAPELLE - De achttiende Kapelse Dag begint steeds meer uit te groeien tot een meerdaags evenement voor Kapelle en omgeving. Ook de donderdag en de vrij dag voorafgaand aan de eigenlijke Ka pelse Dag - die op zaterdag 29 augustus wordt gehouden - zijn er al verschillende activiteiten. Waar het echter allemaal om gaat is de Kapelse Dag, die dit jaar voor de achttiende keer wordt gehouden. Dit jaar beginnen de festiviteiten in feite al op donderdagmiddag als de veertien attracties van de kermis open gaan. Ze staan vanaf de Ooststraat, via de Bieze- lingsestraat tot aan de Mauritsstraat. Een dag later is er 's avonds een optreden van de Amstel Karaokeshow. Verder is er die avond een verloting bij café De Her berg en live muziek bij hotel De Zwaan. Burgemeester J. D. de Groot opent zater dag 2 9 augustus om 10.00 officieel de fes tiviteiten van die dag. De muziekvereni ging Jonge Kracht luistert die opening muzikaal op. De hele dag is het jaar markt en er zijn ringlijders te bewonde ren in de Van der Biltlaan richting het Kerkplein. Een van trekkers van de Ka pelse Dag is de demonstratie van de mi- nimotoren op het parkoers van de Solex race. Deze race begint om 14.00 uur en begint in de Biezelingsestraat. Daar is ook de finish. De prijsuitreiking wordt om 16.30 uur verwacht in De Herberg. Het Groene Hart, de ondernemersvereni ging van Kapelle, organiseert ook dit jaar weer op de Kapelse Dag helikopter- vluchten. De helikopter vertrekt vanaf het sportpark aan de Vroonlandseweg. Andere activiteiten zijn optredens van de plaatselijke muziekkorpsen en van een looporkest. In de Ooststraat staat de clown Joli Jolig die de kinderen ver maakt met het spel Sjeu de Boel, Mede werkers van de speel-o-theek schminken kinderen en spelen oude Vlaamse spelen met hen. In de Biezelingestraat heeft de Hartstichting uitgepakt met het Mega- spel Run. Daarnaast staat de VW-bus met toeristische informatie. En ook dit jaar is de' brandweer present met een container waar demonstraties mee wor den gegeven. Om 16.30 uur treedt Arne Jansen op en als afsluiting is er op het Kerkplein le vende muziek op het podium bij de Her berg, van het zangduo Eldorado en de band Rossa Nova. Ook in hotel De Zwaan is er live muziek. Wie het breed heeft, laat het breed hangen', luidt het gezegde. Dat klopte met de praktijk: een rijke vrouw in klederdracht droeg een breed klos- kant aan haar fraaie sliertmuts, een vrouw met minder geld moest het met een smaller kantje doen. Kloskant was duur, heel duur. Geen wonder, zelfs een ervaren kantkloster deed maanden over het klossen van een el kant en voor een rijk versierde sliermuts was wel drie el nodig. Hoe vaker het motief, meestal een bloem- of boomblad, werd herhaald, hoe goedkoper. Kant waarin het motief slechts twee- of driemaal per el terug komt, geldt als het meest kostbare. Kenners spreken dan ook van 'één bloe- mers', 'drie bloemers of 'vijf- of negen bloemers' kloskant. Kantklossen kent een rijke historie. Deze handwerktechniek werd al aan het einde van de Middeleeuwen toege past in de kloosters. De nonnen waren er zeer bedreven in. Op speciale scholen werd de techniek onderwezen. Een techniek, die overigens niet al te breed werd uitgedragen, wellicht om de ex clusiviteit van deze handwerksoort te waarborgen. Dat is lange tijd zo geble ven en zelfs nu blijft het moeilijk een deskundige lerares te vinden, die het klossen van de traditionele motieven kan overdragen. Toch is kantklossen met de tijd meege gaanEr is echter een groot verschil tus sen de eigentijdse toepassing van deze techniek en het klossen van het kant, zoals dat bij de klederdracht werd toe gepast. Hobby „Vroeger was het voor de kantklossers hard werken voor wat zuur verdiend geld. Nu is het een hobby waar velen voldoening aan beleven", zegt Thea Koster uit Zierikzee. Zij is één van die eigentijdse beoefenaarsters, maar haar fascinatie voor het kantklossen vond zijn oorsprong in de folkloi-e. Haar grootmoeder in Nieuwerkerk droeg de Schouwse klederdracht. Vooral dat foto Pieter Honhoff rijke voorwaarde bij het beoefenen van deze techniek en goede ogen zijn een pre. Immers op de minitieus uitgewerk te patronen staan duizenden stipjes. Die stipjes geven aan waar de spelden geprikt moeten worden en de plaats van de spelden is weer bepalend voor het weven van het bedoelde motief. Statussymbool In de textielkamer van het gemeente museum in Zierikzee wordt deze zomer specifiek aandacht besteed aan de kle derdrachtmutsen. Ook hier komt dui delijk naar voren dat het kloskant gold als statussymbool. Het kant voor de mutsen werd vooral in Beveren ge maakt. Het Beverse kant kende een af wijkende maat: zeventig centimeter per el in plaats van de gebruikelijke tachtig centimeter, Basis van de mutsen was tule. De zogenaamde bodem van de muts, de ronding op het hoofd, werd ge maakt van Lierse kant. Dat werd niet apart geklost, maar op het tule gebor duurd. In hedendaagse hobbyclubs worden tal van patronen geklost. Kerstmotieven zijn zeer gewild voor de opsiering van wenskaarten bijvoorbeeld. Thea Kos ter legt zich daar ook op toe. Ze is trouw lid van de Kantkloskring in Zierikzee en ze volgt elk jaar enkele workshops. Een eigentijdse hobby, maar haar grote wens blijft ooit nogeens drie el traditio nele kant zelf te klossen om haar Schouwse dracht echt compleet te kun nen maken. Het al tijdenlang braakliggende Bekhofgebied. foto Willem Mieras Thea Koster: ...concentratie en een paar goede ogen... twijfeld mee toen ze destijds besloot een cursus kantklossen te gaan volgen bij het centrum voor sociaal-cultureel werk De Lichtboei. De vonk sloeg over. Ze volgde jarenlang de cursussen in het clubhuis en kreeg in Middelburg ook enige tijd les in het klossen van de tradi tionele motieven. Haar docente moest om gezondheidsredenen afhaken en Thea heeft voor dat specifieke klos- werk nog geen nieuwe deskundige ge vonden. Toch hoopt ze de sliertmuts die ze zelf bezit, nogeens van een zelf gemaakt kloskant te voorzien. Nu zit er een rand machinaal gemaakte kant aan en dat is voor een echte liefhebster toch niet je ware. In het klossen van de moderne motieven is Thea zeer bedreven. Ieder een, die tot vier kan tellen, kan het le ren, volgens haar. Er wordt immers steeds met vier klossen gewerkt, onaf hankelijk van hoeveel klosjes er totaal ook aan het werk zitten. Kantklossen is simpel gezegd een luxe manier van we ven. De klossen worden per paar van links naar rechts gelegd. Eén paar aan de linkerkant en de rest aan de rechter zijde. De klosjes één en twee liggen in de linkerhand en de klosjes drie en vier in de rechter. Delinnenslag-technlek gaat als volgt: klos twee gaat over drie, dan klos twee over één en klos vier over drie en dan klos twee over drie. Het paar klossendat van links naar rechts gaat is het 'lopend paar' en de andere zijn de 'staande paren'. Concentratie lijkt toch ook een belang- ,u$ li-ig luu-ftl kant langs de sliermuts die oma zon dags droeg, vond Thea als twaalfjarig meisje zo prachtig. De herinnering daaraan speelde onge

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 29