Hengstenfokker wil naar Yerseke sPZC Een graf heeft onderhoud nodig Consulent hoopt jeugd in historie te interesseren rwaalf jazzbands )p Rondje Markt Uren kijken voor ik een streepje zet Studie Groenbeheer inzet ruzie scholen Kokkelvissers gaan lobbyen in Den Haag zeeland 19 Wachten op vergunningen voor bouw manege in detail ondernemend zeeland kunst cultuur aï de \a96f vrijdag 21 augustus 1998 door Inqrid Huibers rj YERSEKE - Paardenfokker ;o J. C. van der Endt uit Yerseke oj wil een nieuwe manege bou wen op een door hem aange- :q kocht perceel aan de Grintweg in zijn dorp. Nadat een eerdere aanvraag voor een milieuvergunning •jjvoor een nieuwe stal in zijn ^voormalige woonplaats Krui- ningen door de gemeente Rei- merswaal werd afgewezen, tj wacht hij in spanning op goed- keuring van zijn bouwplannen in Yerseke. Een toekomstige buurman met een fruitbedrijf zou volgens Van der Endt nog roet in het eten kunnen gooien. „Hij is bang dat ik straks met mijn stal vol paarden hier, ga klagen over eventueel gebruik van be strijdingsmiddelen. Toch hoopt Van der Endt dat hij dit najaar zijn milieuvergun ning zonder problemen goed gekeurd krijgt. „Ik wil dan me teen beginnen met bouwen, zodat de manege misschien voor het volgende dekseizoen, dat in januari begint, klaar zal zijn." Het echtpaar F. D. M. en M. M. F. Buysse is de nieuwe ei genaar van partycentrum Mauritshof in IJzendijke. Zij namen het congres-, feest- en recreatiecentrum over van Frans Lievense, die ook het Hof van Koophandel in IJzendijke en sportcomplex de Eenhoorn 1 in Oostburg exploiteert. F. Buysse is een bekende in de Zeeuws-Vlaamse horeca. In zijn twintigjarige carrière als kelner werkte hij bij restaurant Hof van Koophandel en bij 1 L'Escaut in Terneuzen. Met het Mauritshof verwezenlijkt hij zijn wens om een eigen zaak te hebben. De Buysses willen het Mauritshof op de bekende voet voortzetten als locatie voor feesten, bijeenkomsten, con gressen, seminars en recreatie 5 met het openluchtzwembad. Met name de zakeljke markt krijgt van de nieuwe eigenaren de komende tijd meer aan dacht. Gedeputeerde J. G. van De rubriek Onderne mend Zeeland staal on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. De werkzaamheden van Van der Endt vallen eigenlijk in twee delen uiteen. Enerzijds fokt hij Hackneys, een vrij bij zonder paardenras, op voor de wedstrijdsport, anderzijds le vert hij vanuit zijn KI-station, een station voor kunstmatige inseminatie, sperma aan paar denfokkers in Nederland, En geland, Amerika en Canada. Op het perceel aan de Grintweg moet een manege met een vloeroppervlak van 1800 vier kante meter verrijzen. Om te beginnen is daar plaats voor tien boxen voor de toekomstige wedstrijdpaarden. Later wil Van der Endt het aantal boxen eventueel nog uitbreiden. Om de jonge hengsten te kun nen trainen komt er tevens een rijhal in het gebouw. Een KI- station, verlichte buitenbak en overkapte mestopslag maken de hengstenhouderij compleet. Van der Endt is ook van plan op het terrein te-gaan wonen Zwïeten spreekt over de be drijfsterreinen in Zeeland tij dens de bijeenkomst van de kring Midden-Zeeland van VNO-NCW in Motel Goes op dinsdag 1 september tussen 12 en 14 uur. F. Bootsma van OZ Zorgver zekeringen in Terneuzen spreekt woensdag 2 september over grensoverschrijdende zorg tijdens de bijeenkomst van de kring Zeeuws-Vlaande ren van VNO-NCW in hotel Au Port in Philippine tussen 12 en 14 uur. Willem-Jan van Antwerpen, eigenaar/melangeur van één van de kleinste sigarenfabrie ken in Nederland, is donderdag 3 september te gast bij sigaren magazijn Ben en Mawilla Everse aan de Westkade te Sas van Gent. Van Antwerpen laat er tussen 15 en 20 uur zijn Van tas-sigaren proeven. Jachtmakelaardij Neder- landsche De Valk houdt tussen zaterdag 19 september en zon dag 4 oktober op vier vestigin gen in Nederland de Nazomer boot show. In de verkoophaven van De Valk Zeeland in Brui- nisse liggen dan zeven dagen schepen te koop. Ook mensen die hun schip willen verkopen kunnen er terecht. Naast be middeling in aan- en verkoop verleent De Valk diensten in verzekering, financiering, btw-zaken, registraties, trans port, ligplaatsen en chartermo gelijkheden. Naast Bruinisse, Monnickendam, Loosdrecht en Hindeloopen heeft De Valk vestigingen in Antibes, Palma de Mallorca en Southampton. door Piet Kentin SLUISKIL - Een graf kan ver pauperen. De steen zakt scheef, de beplanting verwildert en de tekst is soms niet meer te lezen. Nabestaanden zien er soms te gen op om een graf op te knap pen of kunnen het lichamelijk niet aan. Er gebeurt dan niets waardoor de situatie alleen maar verslechtert. Grafverzor- gingsbedrijf G. Heinsman uit Sluiskil heeft daar iets op ge vonden. Het nog jonge bedrijf is gespecialiseerd in het op knappen van graven en graf monumenten, waarbij de wen sen van de nabestaanden en de regels die op begraafplaatsen gelden, altijd in acht worden genomen. „Wij zijn werkzaam in heel Zeeuws-Vlaanderen", zegt Ge rard Heinsman die het bedrijf samen met zijn vrouw Nelleke runt. „Doordat ik full-time als voorman-plantsoenen bij de gemeente Terneuzen werk zaam ben en vaak als voorloper bij begrafenissen betrokken ben, zag ik dat veel mooie graf stenen staan te verpauperen. En dat is zonde. Er zijn wel be drijven die nieuwe stenen leve ren maar die doen verder niets aan onderhoud. Toen Gerard besefte dat er maar enkele bedrijven in Ne derland zijn die graven en graf monumenten onderhouden vroeg hij zijn baas toestem ming om naast zijn werk voor zichzelf te beginnen. Na de noodzakelijke formaliteiten bij de Kamer van Koophandel startte hij zo'n vijftien maan den geleden het bedrijf. „Wat wij doen is het reinigen van gedenkstenen, het herstel len en waterpas zetten van gra ven, we werken verweerde grafteksten bij en we onder Gerard Heinsman bezig met het schoonspuiten van een grafsteen. houden de beplanting. Het be gin van onze activiteit was ze ker niet makkelijk. Want het is toch een onderwerp waarmee je zorgvuldig moet omgaan." Er werd contact gezocht met „We maken altijd een foto van het graf voor en na het onder houd. Vooral om opdrachtge vers die ver weg wonen te laten zien hoe het graf opgeknapt is", zegt Gerard. directies van verzorgings- en bejaardentehuizen. Begrafe nisondernemers werden aan geschreven en er werd op kleine schaal geadverteerd. Na een moeilijk begin kwamen de op drachten binnen via kennissen, ouders op school en mond-tot- mond-reclame. Het zwaardere deel van het werk, zoals het rechtzetten van een steen wordt door Gerard uitgevoerd. Nelleke maakt de steen schoon, verft de tekst op nieuw in en brengt de beplan ting in orde. „Voor het schoon maken van de steen gebruiken we biologisch afbreekbare al- foto Peter Nicolai genbestrijder. Vaak duurt het twee weken voordat zo'n steen dan weer als nieuw is. Als een opdracht voltooid is planten we zelf vaak nog een bloemetje of een plantje." Grafverzorgingsbedrijf G. Heinsman werkt volgens vaste tarieven. Het is ook mogelijk om een abonnement af te slui ten. „In Zeeuws-Vlaanderen is een aantal oorlogsmonumen ten van de Nederlandse Oor logsgraven Stichting. Ook die zouden we graag in onderhoud willen nemen", aldus Gerard Heinsman. Heinsman is in sep tember aanwezig op de open dag van het crematorium in Terneuzen. door Richard Hoving MIDDELBURG - Consulent re gionale geschiedbeoefening Zeeland drs. A E de Klerk gaat voort op de ingeslagen weg. Het vergroten van de betrokkenheid van de jeugd bij de geschiedenis van de eigen omgeving blijft een van zijn belangrijkste taken. Volgens De Klerk is de desinte resse van de jeugd voorde lokale en regionale historie niet iets ty pisch Zeeuws. „In alle realiteit moet worden erkend dat het hier om een groot en ook elders als moeilijk erkend probleem gaat." De Klerk is sinds maart 1995 in dienst bij de stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, die door de provincie wordt gesubsidieerd. In het werk- en activiteitenplan 1998-2000 stelt de consulent dat hij jongeren vooral door middel van educatie wil bereiken. De Klerk heeft onder meer afspra ken gemaakt met docenten in West-Zeeuws-Vlaanderen om materiaal te ontwikkelen rond het gebruik van historische kaarten in geschiedenis- en aardrijkskundeles. Het vergroten van de betrok kenheid van de jeugd noemt De Klerk de minst geslaagde van de drie hoofddoelstellingen die hij kort na zijn aantreden formu leerde. Over het bevorderen van de deskundigheid van histo risch geïnteresseerden en het verbeteren van de samenwer king tussen de verschillende or ganisaties en instanties die zich bezighouden met de regionale geschiedenis is hij beter te spre ken. De interesse voor het Zeeuws verleden is volgens De Klerk de laatste jaren gegroeid. Het nog altijd toenemende aantal abon nees van de Nieuwsbrief van de Stichting Regionale Geschied beoefening en de belangstelling voor cursussen en studiedagen bewijzen dit volgens hem. door Theo Calkoen DEN HAAG - Er is een conflict gerezen tussen de Stichting On derwijscentrum Holland-Zee land (SOH-Z) in Goes en het Agrarisch Opleidingscentrum West-Brabant (AOW-B) in Bre da. Inzet van het geschil is de 4- jarige opleiding Groenbeheer. Donderdag werd de kweste aan de Raad van State voorgelegd. Sinds 1994 verzorgt het Bredase opleidingsinstituut in Goes een opleiding Groenbeheer. De Goese stichting wil dat liever zelf doen en vroeg bij het minis terie van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij (LNV) een erkenning aan. Die werd ver kregen, waarna de SOH-Z zelf een opleiding Groenbeheer had kunnen starten. Het Bredaseopleidingsinstituut reageerde woedend omdat de Zeeuwse collega's het verzoek tot erkenning (waaruit subsidi ering voortvloeit) zonder over leg hadden ingediend. Breda maakte bezwaar bij het minis terie van LNV tegen de hele gang van zaken. Dat bezwaar is gegrond ver klaard. met als gevolg dat de Goese stichting z'n erkenning weer kwijt is. Dat viel fout bij de leiding van de stichting in Goes Net op het moment dat ze zich leken te kunnen losweken van Breda werd het gewraakte be zwaarschrift gegrond ver klaard. In' een bij de Raad van State aangespannen spoedpro cedure eiste de SOH-Z de erken ning weer terug. Behandelend rechter mevrouw C. Ligtelijn zei vooral de indruk te hebben dat de SOH-Z onder de samenwerkingsovereen komst met de AOW-B uit wil. „Daarvoor is een bestuursrech ter niet", zei ze. Een bestuurs rechter beslecht conflicten tus sen de overheid en een burger of een dito instantie, niet tussen twee burgerlijke instanties on derling. Ligtelijn zal komende maandag uitspraak doen. Marcel Modde pRNEUZEN - Het i s een beet- nagenietend het seizoen uit. klanken van het gerenom- Schelde Jazzfestival al lang en breed verstomd, laar de échte liefhebbers heb- in het nest nog niet verlaten, aterdag 29 en zondag 30 au- istus wordt in het centrum van fmeuzen voor het vierde ach- reenvolgende jaar het Rondje larkt gehouden. het back-to-the-dixies-festi- treden dit keer twaalf bands verspreid over verschillende caties. Naast de op dit soort inmiddels niet meer weg denken Mallerbent, Flying en NO Longfield Jazz komen ook de Seat Champagne Charlie, de Djazzy Four aturing Gisella Hermus, The luisiana Rhythm Boys, The 0 Red Beans, de Mardi Grass zz Band, Centrum Jazzband 1 de bij leven al legendarische )b Hoeke naar Terneuzen. at programma is uitgesmeerd er twee dagen, maar kent het op zaterdag. De streetparades en optre- op de drie podia beginnen 13.30 uur. De avondconcer- zijn tussen 21.30 en 2.00 uur diverse cafés. Voor de zondag de muzikaliteiten vanaf 14 vooral geconcentreerd op de jzonder is onder meer de Mar- Grass Band, een zevenmans rmatie uit Berkel-Enschot, 3 de traditie van de streetpa- des afkomstig uit het diepe iden van de Verenigde Staten ere houdt. Maar dat geldt or meer deelnemers en oude trouwen aan het festival, zo- de Centrum Jazzband, de Crackers en de Louisiana Rhythm Boys. Zij zijn het in fei te die de specifieke sfeer van het Rondje Markt maken. De overigen vormen het toefje op het nazomerse toetje. Het kwintet Naquine met z'n typi sche Hot Club de France-stijl, of Gisella Hermus. De Mallerbent met de diatonische accordeon van Arno Sanders geldt als feestband bij uitstek, terwijl ook de Flying Dixies van hier tot Bratislava de swing kunnen maken. De Scat Cats (zondag) is een echte oude stijl-band, in 1972 opgericht in Breda. In Ne derland speelden ze op alle be kende jazzfestivals en in nage noeg alle clubs met naam. Het zevental is gekend van Califor- nië tot Griekenland, Libanon en Parijs. Rob Hoeke Rob Hoeke daarentegen is een geval apart. Hij mag zich in Eu ropa 'master of boogie woogie and blues' noemen. Er is geen pianist op het continent die meer zijn stempel heeft gedrukt op deze muzieksoorten, daar zijn de meeste deskundigen het wel over eens. En dat zonder één noot les en puur op creatief ver mogen en instinctief talent. Hoeke heeft inmiddels 27 al bums op zijn naam staan. Het optreden van de Nederlandse pianist en zijn trio in Temeu- zens jazztempel Porgy Bess begint om 21.30 uur. Rond die tijd bijten ook de vijf van Cham pagne Charlie van zich af voor het tweede concert (eerste om 14 uur op de Markt) die dag in café TerNose. Deze band staat be kend om haar mengeling van blues, jazz, hokum, old time country, calypso en r&b, ver tolkt op een breed areaal aan in strumenten. foto Lex de Meester Fred Grevinga: „In de Renaissance werd schilders nog geleerd hoe ze hun penseel moesten vasthouden." Fred Grevinga schildert wat de mensen niet zien ampagne Charlie. foto Charles Strijd door Ernstjan Rozendaal VLISSINGEN - Hij stelt het zich wel eens voor. Mensen die in een zaal of op straat langs zijn schilderwerk lopen en niets op merken. En dat hij dan een stukje verderop staat om te vragen of ze nog eens terug wil len lopen om te kijken of die houten schilde rijlijst wel echt van hout is en of dat raam daar wel echt een raam is. „Dat is voor mij de grootste erkenning", zegt schilder Fred Grevinga uit Vlissingen paradoxaal. „Als de mensen niet zien wat ik heb geschilderd." Grevinga heeft zich namelijk bekwaamd in de oude, ambachtelijke schilderkunst. „Mensen vergissen zich daar vaak in. Het is wel een opleiding die zeven jaar duurt." Hij heeft zijn schildertechniek zo geperfectio neerd dat hij in olieverf hout, goud en steen soorten als marmer kan schilderen op een manier die niet van echt is te onderscheiden. Grevinga pakt een fotomap om zijn verhaal te illustreren. Hij laat een kiekje zien van een beschadigde eiken kast en één van de kast in herstelde staat. De weggeslagen on derkant van een van de deuren is niet met ei kenhout gerestaureerd, maar door middel van een paneel dat door Grevinga als eiken hout is beschilderd. Naadloos gaat het echte eiken over in olieverf. Van jongs af aan heeft Grevinga getekend en geschilderd. Hij begon bij de werf van De Schelde als roestkrauwer en ontwikkelde zich daar als specialistisch schilder. Verder en verder werd hij het vak in getrokken. Hij ging zijn eigen schilderijen maken, maar was niet tevreden zolang de schildertech niek nog geheimen voor hem had. „Er bestaat op dat gebied een lange tradi tie", vertelt Grevinga. In de klassieke oud heid werden al natuurlijke kleurstoffen aan nat marmer toegevoegd, waardoor de fres co's ontstonden. Tijdens de Renaissance, in de vijftiende eeuw, gingen Italiaanse mees ter als Leonardo da Vinci en Michelangelo olieverf gebruiken. „Zij gebruikten walno tenolie voor hun verf", aldus Grevinga. „Ik gebruik papaverolie en lijnolie. We leven nu in de twintigste eeuw. We moeten de beste middelengebruiken die voorhanden zijn. Al hou ik me bezig met oude ambachten, dat wil niet zeggen dat ik de tijd terug wil zet ten." De stijl van zijn eigen schilderijen, die hij niet voorziet van een echte maar van een geschilderde lijst, is dan ook surrealistisch. Gezichtsbedrog Grevinga bekwaamde zich in een van de po pulairste technieken van de Renaissance kunst: het trompe l'oeil-effect. Dat is een vorm van illusionisme in de schilderkunst waarbij voorwerpen met opzet zo worden nagebootst dat een toeschouwer gelooft dat wat hij ziet echt is. Letterlijk gezichtsbe drog dus. „Daarvoor moet de verf precies heengaan waarnaar ik wil", legt Grevinga uit. „Veel hedendaagse kunstenaars denken juist andersom. Die vinden een element van toeval en onvoorspelbaarheid bij het schil deren heel belangrijk. Ik niet. Ik kan soms uren naar een schilderij staren voor ik een streepje zet, omdat het in mijn werk cruci aal is dat dat ene streepje goed staat. Ik wil andere schilders graag laten zien hoe het ook kan. Kijk eens terug naar de Renaissan ce, jongens. Toen werd schilders noggeleerd hoe ze hun penseel moesten vasthouden. Neplijst Tijdens een maritieme dag die zondag 30 augustus plaatsvindt in Hotel Arion in Vlis singen hoopt Grevinga op een confrontatie tussen zijn manier van werken en die van een aantal moderne schilders. Speciaal voor de gelegenheid heeft hij een paneel voorzien van een 'neplijst'. De zeeschilders Thijs Zwart. Rob Verstraten, Theun Bakker en Jan de Quelery hebben toegezegd binnen dat kader gezamenlijk een schilderij te ma ken. waaraan ook nog anderen mogen mee werken. „Niets moet. alles mag", zegt Gre vinga „Ik zet het neer en ze moeten maar zien wat ze ermee doen. Ik lever daarmee geen kritiek op de werkwijze van andere schilders, ik wil alleen maar laten zien hoe het ook kan." De Maritieme Dag in Hotel Arion op zondag 30 aug duurt van 12 tot 20 uur. door René Schrier YERSEKE - Het zijn spannende tijden voor de kokkelvisserij. En dat komt niet alleen doordat het kokkelseizoen juist is be gonnen. Op dit moment zijn ook de voorbereidende schermutse lingen in volle gang om te ko men tot een aanpassing van het visserijbeleid op de Waddenzee. En die gelegenheid wil de Pro ducenten Organisatie (PO) Kokkels aangrijpen om een aantal zaken recht te zetten. Binnenkort gaat een reactie de deur uit naar het ministerie. Dat heeft een evaluatierapport op gesteld naar aanleiding van het visserijbeleid van de afgelopen vijf jaar. In die reactie zal in elk geval dik worden onderstreept dat een behèerplan voor een na tuurgebied zoals de Waddenzee net zo dynamisch moet zijn als dat gebied zelf. Als blij kt dat be paalde maatregelen die zijn in gesteld niet werken, moet je als ministerie zo eerlijk zijn dat te erkennen en je beleid aanpas sen. Dat is in ieder geval de me ning van ir. J. D. Holstein van de PO Kokkels. Het ministerie heeft in zijn be leid behoorlijk wat ruimte ge maakt voor de vogels. Zo mag er niet gevist worden in gebieden waar de kans bestaat dat er ou de stabiele mosselbanken ont staan. Want dat zijn de plekken waar de vogels graag hun voed sel vandaan halen. Onder dat argument is het hele Cfroninger Wad afgesloten voor de visserij. De Vogelbescherming, de Wad- (Advertentie) „WO**"* denvereniging en andere na tuurbeschermingsorganisaties vinden dat die kans in 90 pro cent van de Waddenzee bestaat. Volgens de vissers is dat slechts het geval in één procent van het gebied. Holstein: „Wat er straks gebeurt is dat de visserij wordt afgere kend op het feit dat er geen oude stabiele mosselbanken ont staan. Maar dat is een zaak van de natuur. In het hele droogval lende deel van de Waddenzee ligt geen mosselzaad. Moet je daar dan maar afzien van de vis serij omdat er in de toekomst misschien ooit een mosselbank ontstaat? De mosselvissers heb ben al aangeboden mee te hel pen aan de vorming van mossel banken voor de vogels en wij willen ook meehelpen." Dat de kokkelvisserij toch al erg afhankelijk is van allerlei on grijpbare factoren wordt in de Oosterschelde bewezen. Daar valt steeds minder kokkelbroed. Het is nu zo weinig dat er met meer in die zeearm op kokkels gevist kan worden. Holstein: „Ik begrijp het niet goed en we weten ook niet wat het is. Het zou te maken kunnen hebben met de stormvloedkering, om dat sinds die tijd het alsmaar minder is geworden. Aan de an dere kant liggen er in de Ooster schelde zo veel andere schelp dieren, niet alleen mossels en kokkels, maar ook verwilderde oesters. Die filteren allemaal water en larven. Misschien dat het een kwestie van concurren tie is. De Oosterschelde was al tijd een goed productiegebied, maar dat is nu over. Ook de Voordelta wordt minder. In het zeegat van Goeree lagen altijd veel kokkels, maar sinds in 1992 en 1995 twee keer die sluis is opengegaan en er veel zoet wa ter gespuid iswerd het daar ook minder. Daar staat tegenover dat de Westerschelde zich aar dig lijkt te ontwikkelen voor de kokkel vissers, daar ligt momen- teel zo'n vijfduizend ton vis vlees in oogstbare dichtheden." Schepen In Nederland zijn 37 personen bij de PO kokkels aangesloten met een vergunning voor de kokkelvisserij. Ze hebben in verband met beperkingen van de vangstcapaciteit 23 schepen. De kokkelvissers zitten voor de helft in noord-Nederland en de andere helft komt uit Zeeland. Dit jaar ligt er voor ongeveer 115.000 ton kokkels in de Ne derlandse wateren, Naar ver wachting zal daar 8.000 tot 12.000 ton van opgevist worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 19