Puin benut bij aanpak van dijken 0 0 O "U c 0 0 0 ■G C PZC Slokje heilig water tegen infecties Verbod op gebruik van levend aas deert Zeeuwse sportvissers weinig 0 ■H (0 Jan Gideonse en Krijn Coppoolse winnen ringrijden 4-» 3. zeeland w 18 Breskens proefterrein Fietspadennet tot Engeland volgende week in gebruik Duikers ruimen op onder water Cursussen Spirituele Sociëteit Camera gestolen a o JE WILT TOCH ZO VROEC MOGELIJK HET HUIS UIT? bezorgers (st er s) Koudekerke (w) KOM WERKEN BIJ DE PZC ALS NIEUWE HELD vrijdag 21 augustus 1998 door Harmen van der Werf BRESKENS - Het project Zee weringen van Rijkswaterstaat, dat is opgezet om zwakke dijk- glooiingen te verbeteren, ont popt zich tot een praktijklabo ratorium van nieuwe soorten dijkbekledingen. Na het plan om twee dijkvakken bij het Ver dronken Land van Saeftinge met tweeënhalve meter klei te bekleden in plaats van stenen, staat een volgende praktijk proef op de rails. Bij Breskens wordt een oud stuk dijkglooiing overlaagd met 'puin'. De grondstoffen voor het 'puin', RETRANCHEMENT - De nieu we Euro coast cycle track, die Engeland met Nederland ver bindt. wordt zondag 30 augus tus officieel geopend. Vanaf die dag is het mogelijk per rijwiel vanuit Canterbury zonder on derbreking via de Belgische kust Zeeland te bereiken. Een groep Britse lange af standsfietsers rijdt de route 29 augustus feestelijk in.De ge meente Sluis-Aardenburg en het waterschap Het Vrije van Sluis lieten het laatste stukje vanaf de grens tot de Zwinstraat in het voorjaar in Retranche- ment asfalteren. Hiermee werd de laatste schakel geplaatst tus sen het Belgische fietspadennet en de vele fietsroutes in Neder land. Ook de zeedijk te Knokke- Heist kreeg een fietspad. Loco-burgemeester G. van Dae- le van Sluis-Aardenburg ver richt 30 augustus om 10.00 uur de openingshandeling. natuursteen en betonblokken, zijn afkomstig uit dijkglooiin- gen langs de Westerschelde die al zijn vernieuwd. Het is over tollig materiaal, waarvoor Rijkswaterstaat een nieuwe, nuttige bestemming zoekt. Op een dijkvak bij Terneuzen wor den betonblokken al herge bruikt door die stenen te kante len, waardoor de dijkbekleding twee keer zo dik en zwaar wordt. De proef met het overlagen van een oude dijkglooiing bij Bres kens past in dezelfde herge- bruik-strategie van Rijkswa terstaat. Als het experiment slaagt, kan dat ook geld schelen. Het is goedkoper de bestaande dijkbekleding te laten zitten en oude spullen in plaats van nieu we te gebruiken. De hamvraag bij de proef, die wordt uitgevoerd met mede werking van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswa terstaat en de Zeeuwse water schappen, is of het puin goed blijft vastzitten aan de oude glooiing. Er wordt gebruik ge maakt van asfalt en beton om de gebroken stukken natuursteen en betonblokken te 'lijmen'. Strenge vorst De nieuwe versterkingstech niek wordt bij Breskens toege past over een lengte van zeshon derd meter. Bovenop de oude stenen glooiing van twintig cen timeter komt een laag van ruim zestig centimeter. De onderzoe kers zijn met name benieuwd of de twee componenten ook bij strenge vorst aan elkaar blijven kleven. Rijkswaterstaat hoopt in 2004 klaar te zijn met het vernieuwen van te zwakke dijkbekledingen in Zeeuws-Vlaanderen. Het project Zeeweringen, dat zich later ook zal uitstrekken tot de Oosterschelde en onder meer de IJsselmeer-kust, moet in 2003 helemaal afgerond zijn. foto Willem Mieras Bernadette de Smit propageert de bedevaart naar Banneux. Bernadette de Smit in de ban van de bedevaart doorlngrid Huibers GOES - Zwak, ziek en misselijk het water in met de hoop er herboren weer uit te ko men. In het Franse Lourdes levert dat elk jaar hartverscheurende taferelen op. Maar ook in dichter bij huis gelegen bede vaartsplaatsen zoeken talloze gelovigen met de rozenkrans in de hand hun heil. Zo bezoekt de Goese Bernadette de Smit elk jaar het Belgische Banneux. ,,Was het niet een achtjarig meisje, Ma- riëtte, dat Maria daar gezien heeft?" De Smit rommelt in een grote stapel folders. Het duurt even voordat ze het goede boek je tevoorschijn trekt. ,,Zie je wel, Mariët- te", wijst ze op een eenvoudige illustratie van een klein meisje dat op haar knieën zit voor een verlichte Mariafiguur. Aan Ma- riëtte, een meisje van eenvoudige komaf, is Maria volgens de overlevering acht keer verschenen. Het huis van De Smit hangt zo vol platen en schilderijtjes dat een kruisbeeldje nog niet zo één, twee, drie gevonden is. Toch hangen er wel drie, vlak naast elkaar op de schoorsteen. Ook Maria pronkt op het dressoir, naast een aantal plastic flessen met bedevaartswater.,Dit water komt uit het Duitse Kevelaer." Een simpele witte fles met schroefdop, gevuld met heilig wa ter. ,,Ik vul er mijn wijwatervaatjes mee. Die gebruik ik om een kruisje mee te slaan als ik opsta of naar bed ga." Ook neemt ze wel eens een slokje om een dreigende ziek te of infectie af te weren. Kerkbezoek De Smit kan zich het leven zonder het ka tholieke geloof niet voorstellen. Ze is groot gebracht met kerkbezoek - elke zon dag drie keer - en dat heeft ze altijd volge houden. Als ik 's zondags door ziekte of wat dan ook de kerk moet overslaan, mis ik echt wat. Een zondag zonder preek geeft me een raar gevoel.Haar eigen kin deren laat ze vrij in hun keuze voor het ge loof. „Ze mogen van mij zelf beslissen of en wanneer ze mee naar de kerk gaan." Sinds twee jaar is De Smit propagandist van Caritas Banneux Bisdom Breda. Dat betekent dat ze in haar eigen stad Goes zo veel mogelijk mensen enthousiast pro beert te maken voor de jaarlijkse door het bisdom georganiseerde bedevaart. „Best lastig", vindt ze. „Het animo neemt toch wat af. Ouderen willen nog wel, maar jon ge mensen kun je niet meer zo makkelijk voor een bedevaart interesseren." Zelf gaat De Smit altijd met de bus op be devaart. „Lopen?" Daar moet ze smake lijk om lachen. Dan serieus: „Twee jaar geleden heb ik in Beauraing in België mijn enkel zwaar verstuikt. Ik wou tijdens een bedevaart daar een foto nemen en toen heb ik me verstapt.Ze heeft er nog steeds last van. „Het is eigenlijk een beetje de omgekeei'de wereld. Ik bezeer me tijdens een bedevaart waar je alleen maar beter van zou moeten worden." De Smit wil dolgraag een keer naar Lourdes. „Heus niet alleen omdat ik net als het herderinnetje dat Maria in Lourdes zag verschijnen ook Bernadette heet." Het zijn meer de verhalen over de wonderen die in Lourdes zouden gebeuren die haar aanspreken. „Het lijkt me heel mooi om dat eens met mijn eigen ogen te zien. Als ik ooit wat geld win, is een reis naar Lourdes het eerste wat ik zou doen." De bedevaart naar Banneux vertrekt zondag 6 september 's ochtends om 6.30 uur. Bernadette de Smit verstrekt inlichtingen. doorSjaak Janse MIDDELBURG - Jan Gideonse en Krijn Coppoolse zijn de grote winnaars geworden van het ringrijden tijdens de tweede folkloristische dag in Middel burg. In zes banen streden 192 ringrijders om de prijzen. Het grote doel voor deze dag is het winnen van het bronzen beeldje van Koningin Beatrix. Om dit beeldje te winnen moe ten de rijders van de eerste twin tig ringen er minimaal zeven tien steken en vervolgens de laatste tien ringen insteken. Achtentwintig rijders deden dit en het was Jan Gideonse van de afdeling Gapinge die uiteinde lijk als winnaar uit de bus kwam. Jan Gideonse mag zo doende het bronzen beeldje van Koningin Beatrix, dat hij ook al in 1993 en 1996 won, voor één jaar op zijn schoorsteen zetten. De tweede beker van prinses Ju liana was voor Paul van den Broeke eveneens van de afde ling Gapinge. Simon de Pagter uit Koudekerke won de derde wisselbeker van wijlen prinses Wilhelmina. Albert de Visser won de vierde beker voor Boy Vader die de vijfde beker won. De overige tien wisselbekers waren voor Dennis Willeboord- se (6e), Jan Jobse (7e), Krijn Coppoolse (8e), Andre van Mal- degem (9e), Diana Wisse (10e), Peter de Vos (11e), Erik Leen- dertse (12e), Sjaak Janse (13e), Cees Langebeeke (14e) en Adrie Brasser won de 15e beker. Tinnen bord Naast de vijftien wisselbekers zijn er ook drie wisselbekers voor de meest gestoken ringen. Twaalf ringrijders staken alle dertig te steken ringen en moch ten gaan kampen om het tinnen bord van oud ZRV-voorzitter Simon Lous. Krijn Coppoolse uit Gapinge stak de kleinste ring van tien millimeter en won zodoende dit tinnen bord, de tweede plaats was voor Chris de Visser uit Domburg en Sjaak Janse uit Souburg won de derde beker. Lou Willemse, Cor Janse, Simon de Pagter, Kees Lange beeke, André van Maldegem, Paul van de Broeke, Erik Leen- dertse, Rens Hoebeke en Edwin Dellebeke waren de andere rj ders die dertig ringen stakq maar geen wisselbeker hierva wonnen. Naast de vijftien wisselbek^ waren er nog in elke baan bekg te winnen in de kleine final waarvoor de mensen in aanmq king kwamen die uit de eer^ twintig beurten minder dan a ventien ringen staken. Deze h kers gingen naar Edward Dij gemanse en Christel Provoost baan één, in baan twee wonn» Jolanda Markusse en Dingemi de Visser. Jaap Vos en Tanny j Pagter wonnen in baan drie. baan vier won Leo Wabeke Jan Willem Minnaard. Al Krijger en Ad Janse wonnen baan vijf en in baan zes wonn Marcel van de Broeke en Lier ke Reijnierse. Naast de erepr zen voor het steken van de ri gen waren er ook nog prijz voor de mooist versierde pa; den. Bij de trekpaarden was 1 mooist versierde paard v Carin Francke voor Diana W se en Peter Dekker. Bij de and< paarden was het mooist versii de paard van Renate van Voorde voor Anita Jasperse Rianne Francke. KORTGENE - Duikverenigij Nehalennia houdt op zondag j september in de jachthavi Delta Marina in Kortgene ha jaarlijkse actie 'Duik Hollai schoon'. Naast het opruim van de haven wordt informat gegeven over de onderwater w reld. MELISKERKE Activiteitendag - De Samen Weg gemeente Meliskerke/Bi gekerke houdt zaterdag 5 se tember in en rond de Ichtuske in Meliskerke een activiteitej dag om geld in te zamelen vo de interkerkelijke stichtii Ethiopië/Eritrea. De actied; duurt van 10.00 tot 16.00 uur." is onder meer een vrijmarkt rad van avontuur. Bezoeki kunnen desgewenst ook voetmassage krijgen. MIDDELBURG - De Spirituele Sociëteit start in september met een uitgebreid cursusaanbod in Middelburg. Ook staan er diver se workshops en thema-avon den op het programma. De on derwerpen van alle activiteiten houden op één of andere manier verband met 'het hogere'. Daarbinnen past eveneens de spirituele 'tour de chant' waar mee op 20 september de aftrap voor het nieuwe seizoen wordt gegeven. Hiervoor hebben de initiatiefnemers van de Socië teit, het echtpaar Van Kaker- ken, de zangeres Lenny Kuhr uitgenodigd naar de Middel burgse Stadsschouwburg. Kuhr werd beroemd door in 1969 voor Nederland te winnen op het Eu rovisie Songfestival met het liedje 'De Troubadour'. Later maakte ze nog de hit 'Visite'. Op het eerste gezicht lijkt het misschien wat vreemd dat deze zangeres komt opdagen op een spirituele avond, maar niets is minder waar. In 1987 is ze met haar cd 'Quo Vadis' het spiritue le pad ingeslagen, en ze is daar sindsdien niet meer van afgewe ken. Volgens de Sociëteit toont Kuhrs nieuwste programma, 'Ter wille van...' „de innerlijke reis die zij heeft afgelegd, en hoe zij de waarheid, het hogere vond onder de illusie van wie zij dacht te zijn." De Spirituele Sociëteit, die in 1995 in Breda werd opgericht, opereert voor het tweede jaar in Zeeland. Omdat er in het eerste jaar veel animo was voor de eni ge cursus die werd gegeven, 'Praktische filosofie en spiritu aliteit', is het aanbod nu uitge breid met twee nieuwe cursus sen, en enkele lezingen. De nieuwe cursussen heten 'Spiri tuele droomverklaring' en 'Sa crale dansen op het Aramese on ze vader'. Eén van de lezingen gaat over het fenomeen graan cirkels. De verschillende bij eenkomsten vinden behalve in de Stadsschouwburg plaats in het Wijkcentrum Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan in Mid delburg. Voor meer informatie: 0416-391323. MIDDELBURG - Een 37-jarige bewoner van Enschede is woensdagmiddag in het cen trum Middelburg beroofd van zijn videocamera De waarde van het apparaat is vierduizend gulden. De camera zat in een schoudertas. foto Pieter Honhoff Veel hengelaars gebruiken bij de jacht op snoek en snoekbaar al kunstaas in plaats van levende aasvis. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Bij de Neder landse Vereniging ter Bescher ming van Dieren is het bericht met gejuich ontvangen. Onder hengelaars zijn de meningen verdeeld over het vandaag van kracht geworden verbod op het gebruik van levend aas in de sport visserij. Het verbod, uitgevaardigd door het ministerie van Land bouw, Visserij en Natuurbe heer, zat er al een tijdje aan te komen. Toch is het bij de Del tafederatie, die de belangen van sportvissers in het zuid westen van Nederland behar tigt, hard aangekomen. „Wij voelen ons overrompeld", zegt federatievoorzitter A van Overveld. Hoewel hij ook zijn twijfels heeft over nut en noodzaak van de maatregel zit het Van Overveld vooral dwars dat de leden van de Deltafede ratie het nieuws uit de krant moeten lezen, „We hadden het tijdig willen weten, zodat we onze leden ook tijdig op de hoogte hadden kunnen bren gen." Voor het verbod op zich kan Van Overveld begrip opbren gen. „Al sporen wij onze leden altijd aan om zo humaan mo gelijk te rissen. Ik vraag me al leen af hoe ze het verbod den ken te controleren." Dat is niet zo lastig, laat voorlichter T. van der Molen van het ministe rie van LNV weten. Het kan in één moeite door met de contro le op de visvergunning. De hengel hoeft er niet voor uit het water. De hengelaar moet immers iets bij zich hebben waarin hij de aasvis levend kan houden. Overdreven Dat de Deltafederatie zich overvallen voelt, noemt Van der Molen 'overdreven'. „Er wordt al jaren over gepraat. Het had al veel eerder inge voerd kunnen zijn. Vissen met levend aas is gewoon maat schappelijk niet meer aan vaardbaar." Niet alleen de regionale politie controleert, maar ook de 'vlie gende brigades', het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Algemene In spectie Dienst (AID). Henge laars die het verbod aan hun laars lappen, wacht een boete, die kan oplopen tot maximaal vijfduizend gulden. Hoe hoog die controles op de prioritei tenlijst van de politie staan, wil een woordvoerder ervan niet kwijt. „We gaan voorlopig geen extra controles houden." C. van Schelven van de Schouwse hengelsportvereni ging Oosterschelde - waarvan de leden ook in de Zierikzeese gracht en het Kaaskenswater vissen - ligt niet wakker van het verbod. „De meeste men sen die in de gracht vissen ge bruiken kunstaas. Het speelt op Schouwen-Duiveland niet zo. We hebben hier maar wei nig binnenviswater.Hetzelf de geldt voor Walcheren en de Bevelanden. In Zeeuws-Vlaanderen wordt volgens E. P. Strobbe van hen gelsportvereniging De Lustige Hengelaar Groot Eiland, resi derend in Heikant, nog veel gevist op binnenwater. Het overgrote deel van de henge laars gebruikt daarbij kunst aas. „Ik vind het prachtig dat het verboden is levende aasvis te gebruiken. Ik erger me dood als ik zie hoe zo'n viske aan een draad geregen wordt en hoe het dan heen een weer gesme ten wordt." Dierenmishandeling Bij de dierenbescherming is het feest. „Er is nu een einde gekomen aan één van de ergste vormen van dierenmishande ling", jubelt M. Bleijenberg van het Landelijk Buro Die renbescherming in een persbe richt. Daarin wordt het ge bruik van levende aasvis omschreven als 'het doodmar telen van vissen'. Bleijenberg: „Het unieke aan dit verbod is dat regering en pai'lement nu ook laten zien dat zij oog heb ben voor het welzijn van de i. GEZOCHT: DAGBLADBEZORGERS M/V ZONDER NIEUWE HELDEN IS DE KRANT NERCENS Wij zoeken met spoed voor Sollicitaties kunt u richten aan: PZC Postbus 18 4380 AA Vlissingen. Bellen gaat nog sneller! 0118-484000 Of onze rayoninspecteur, de heer R. J. de Nooijer, tel. 0118-411551 (na 18.00 uur).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 18