SCHOON AARD 0111-402000 FAMILIE BERICHTEN GETUIGEN GEZOCHT! Tel. 0111-412459 DEJONGEENUIJL uitvaartverzorging BEGRAFENISONDERNEMING 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 AUGUSTUS 199) Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze dochter RIETEKE ELIZABETH AAFKE 19 augustus 1998. Sjoerd Riddersina lacquéline Sturm Veerseweg 122 '4552 B) Middelburg. PETER WISSE KARIN VERHULST gaan trouwen op 28 augustus 1998 om 11.50 uur in het stadhuis van Middelburg. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk. Kanaalstraat 8 te Oost-Sou burg. U kunt ons feliciteren van 19.00 tot 20.50 uur in Res taurant Partycentrum "Landlust", Landlustweg 1 te Nieuwdorp. Verdrietig zijn wij door het onverwacht overlijden van onze lieve WOLTER 25-5-1972 16-8-1998 Wij zijn trots op je. Ie blijft voor altijd bij ons. Paul en Alie Hattink-van den Hul Ernst en Cordelie 4555 DA Middelburg, 16 augustus 1998. \V. Arondeusstraat 2 De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden. De muziek is van de Comsat Angels Wolter's favoriete band. Vechten hoeft niet meer. rust nu maar uit. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die we met hem mochten bele ven, delen wij U mede dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve man, zoon, onze broer, zwa ger. oom en schoonzoon JOHANNES FRANCISCUS BAARENDS (JAN) in de leeftijd van 45 jaar. Goes: Marijke Baarends-van Kempen Goes: M. A. Baarends-Peeters Goes: (oke en Wim Boel-Baarends Amsterdam: Rinus Baarends Desirée Moison Arnemuiden: Kees Baarends Goes: Annelies en Peter Verburg-Baarends Marloes, Paulien Leiden: E. C. van Kempen-Frankhuizen Amersfoort: Jos en Yvonne van Kempen-Meijers Vera, Marcel Weert: Clemens en Elly van Kempen van Leeuwen janna. Bas, Lotte Zutphen: Angèle en Leo van Baaien van Kempen Eeke. Th ijs,Bram Leiden: Carla en Anton van Dijk- van Kempen Bob 20 augustus 1998. Voorstad 17-19 4461 KK Goes De Uitvaartdienst zal worden gehouden maandag 24 augustus om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes, waarna aanslui tend om ongeveer 15.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats, R.K.- gedeelte, te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats Liever geen bezoek aan huis. Jan hield van bloemen. Mochten wij zijn vergeten U een rouwbrief te zen den. gelieve U deze advertentie als zodanig te be schouwen. Dag lieve Ome JAN Marloes Paulien Met droefheid vernamen wij dat is overleden onze goede neef en vriend JAN BAARENDS |an en Marianne van der Boog We wensen Marijke en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. You'll never walk alone Vandaag is onze vriend JAN BAARENDS overleden. Wij wensen Marijke en de familie veel sterkte. Hans en Annie Sjaak en Annet Kees en Anda Till we'll meet again Goes. 20 augustus 1998. JAN Deze strijd kon je niet winnen. Rust zacht. Marijke, familie Baarends. veel sterkte toegewenst voor de komende tijd. Rinus en Edith Joyce Rineke Jeroen Ook wij waren diep geschokt door het overlijden van JAN BAARENDS Tijdens deze moeilijke periode gaan onze gedach ten uit naar Marijke zijn vrouw en verdere Familie Familie Benard Wij betreuren hel overlijden van onze buurtgenoot JAN BAARENDS We wensen Marijke en familie Baarends veel sterk te toe. Fam. J. v. Kalmthout Fam. C. Smallegange Fam. J. de Regt Fam. L. v/d Berg Fam. J. de Grip Fam. C. Oranje Geschokt zijn wij door het toch noch snelle overlij den van JAN BAARENDS Wij wensen Marijke en verdere Familie veel sterkte. BRIDGE CLUB 'BAARENDS' Gastvrijheid en belangstelling waren van toepas sing op JAN BAARENDS Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Marijke en familie veel sterkte gewenst. S.c.h. De Sjokkers Goes, 20 augustus 1998. Met verslagenheid namen wij kennis van het over lijden van JAN BAARENDS Sterkte toegewenst aan Marijke, moeder en verdere familie. Namens biljartvereniging A.L.M. Goes. Na een geduldige strijd, is van ons heengegaan, on ze vriend en collega JAN BAARENDS Wij danken Jan voor het vele werk wat hij bestuur lijk en organisatorisch voor onze vereniging heeft gedaan. Marijke, Mevr. Baarends en kinderen wensen wij veel sterkte toe. Bestuur en leden Horeca Goes Te vroeg moeten wij de vriendschap missen van on ze onvergetelijke gastheer JAN BAARENDS Ons medeleven gaat uit naar Marijke en verdere fa milie. Bestuur Stichting Cultureel Café 'Om Den Potkachel' Medewerkers en vrienden van de St. Arti Carnaval Goes zijn geschokt door hét overlijden van JAN BAARENDS We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn ja renlange medewerking en gastvrijheid. Marijke en familie veel sterkte in de komende tijd. Het bestuur Goes, 20 augustus 1998. Wegens familieomstandigheden zijn Café Baarends te Goes en Restaurant Oranjeplaat te Arnemuiden op maandag 24 augustus a.s de gehele dag GESLOTEN. Mama had het leven nog zo lief. Ondanks het verdriet, vergeten wij de mooie dagen niet. Maar haar te moeten missen zal erg moeilijk gaan zij blijft bij ons altijd voortbestaan. Met grote droefheid geven wij U te kennen dat, door een noodlottig ongeval, plots van ons is heen gegaan, mijn lieve vrouw, mama, dochter, schoon dochter, Zus en schoonzus VIVIAN ELIZA BERTHA VAN DEN EECKHOUT echtgenote van Eddy de Croock in de leeftijd van slechts 44 jaar. Eede: Eddy de Croock Haar echtgenoot Eede: Amy de Croock Haar dochter St. Jansteen: Adrie van den Eeckhout t Emma van den Eeckhout-Hoomaert Eede: Richard de Croock t Nathalie dq Croock-van Rie Haar ouders en schoonouders Koewacht: Frank en Christel van den Eeckhout- Mattelé Eede: George en Emmy de Croock- Groosman Hulst: Werner en Lies de Croock-Esseling Oostburg: Lydie en Antoine Steijaert-de Croock Oostburg: Anny en Bram Bron-de Croock Eede: Hubert en Annat de Croock- de Busschere Haar broer, schoonbroers en schoonzusters Eede. 19 augustus 1998. Biezenstraat 4 4529 JK Eede De Eucharistieviering waartoe U beleefd wordt uit genodigd zal plaatshebben op Maandag 24 augus tus 1998 in de parochiekerk van O.L. Vrouw Ten hemelopneming te Eede op 10 uur. Na de Eucharistieviering is het mogelijk de familie te condoleren achteraan in de kerk. De familie komt voor de uitvaart bijeen aan het mortuarium om 9.50 uur. Gelieve geen bezoek aan huis. Degenen die onverhoopt geen persoonlijke uitnodi ging hebben ontvangen, gelieven deze kennisgeving als zodanig te beschouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het plotselinge overlijden van onze dierba re collega VIVIAN DE CROOCK Wij wensen haar familie veel sterkte toe in het ver werken van dit verlies. Collega's Accounting Dow Benelux NV Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van VIVIAN DE CROOCK-VAN DEN EECKHOUT Wij wensen haar man, dochter en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Medewerkers Tence Terneuzen. Met droefheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van VIVIAN DE CROOCK-VAN DEN EECKHOUT echtgenote van ons bestuurslid Eddy de Croock Wij wensen Eddy, Amy en familie veel sterkte toe. Bestuur en leden van BC Hof van Eede Ie wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht. Ie ziekte had je volkomen in zijn macht. Ie was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Rust nu maar uit. Je bent bevrijd uit je lijden, maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Bedroefd geef ik kennis van het overlijden van mijn geliefde vrouw JOKE KRIJNEN-SNIJDERS (Josephine Maria Francisca) in de leeftijd van 62 jaar. Rust in vrede. W. J. Krijnen 4588 HC Oost-Souburg, 16 augustus 1998. Vlissingsestraat 125 De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgehad. Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend. Nimmer klagend, altijd stil dragend. Moedig ging je door, steeds weer. Tot op het laatste moment, het wilde niet meer. Rust zacht, lieve JOKE Cora en Maikel Rcijnhout Charon Robin 'De Heer is mijn-Herder' In vol vertrouwen in haar Heer en Heiland is nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder en oma ELENA ADRIANA WESTSTRATE weduwe van Adriaan Willem van der Endt op de leeftijd van 71 jaar. Krabbendijke: Annet en Martin Mark Michel Leonie Stampersgat: Ada en Frits /eroen Frank Erik Eline Ivo Heemskerk: Ellen en Ron Marlijn Eveline Krabbendijke, 20 augustus 1998. Correspondentieadres: J. W. Frisostraat 114415 CA Krabbendijke. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 24 au gustus om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Krabbendijke. Een ieder die de rouwdienst en begrafenis wilt bij wonen wordt verzocht om 15.15 uur aanwezig te zijn in gebouw 'De Rancke' Kerkpad 1 te Krabben dijke. Gelegenheid tot condoleren van de familie direct na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Mochten wij u vergeten zijn een rouwkaart te stu ren wilt u dan deze advertentie als zodanig be schouwen. Zijn hart heeft voor ons geklopt Zijn handen hebben voor ons gewerkt Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa PETRUS DRIEDIJK echtgenoot van Maria Remijn in de leeftijd van 75 jaar. Lewedorp: M. Driedijk-Remijn Heerle: Martha en Ton Bouwens-Driedijk Joyce, Tim Goes: Bas Driedijk Wolphaartsdijk: )an en José Driedijk-Rentmeester Patrick, Richard 20 augustus 1998. Burg. Vermetstraat 9, 4456 AJ Lewedorp. Zondag 25 augustus tijdens de dienst van 10.50 uur zullen wij hem in het bijzonder gedenken in de parochiekerk van de H. Eligius te Lewedorp, waar na er in het mortuarium van 'De Kraaijert', gele genheid is om afscheid te nemen. De uitvaartdienst zal worden gehouden maandag 24 augustus om 15.00 uur in de parochiekerk te Lewedorp. waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op het R.K. kerkhof aldaar. (Samen komst bij de kerk). Na afloop van de begrafenis is er in het Vereni gingsgebouw. Zandkreekstraat 55 gelegenheid tot condoleren. Heden overleed ons trouw lid P. DRIEDIJK Jzn. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Ouderenbiljart Lewedorp Begrafenisonderneming Van der Hooft Vooralle dienstverlening dag en nacht bereikbaar. S Eigen Rouwcentrum vooropbaring beschikbaar. Ook verzorging koffietafels vanuit bet Routvcentrum. Z Rouwkamer en koeling om thuis op te baren J. de Kok C. de Kok-van der Hooft Pr-unusstraat 25, 4431 DC 's-GravenpoIder Bouwcentrum: Bossetceide 2. s-Gra venpolder Telefoon. 0113 -31 1517 Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in stralende zon. Hoe ik was, toen ik alles nog kon. Diepbedroefd omdat wij hem moeten missen, ge ven wij u kennis dat na een ernstige ziekte van ons is heengegaan mijn geliefde man, onze onvergetelij ke vader en opa AALEBERTUS (AB) VERMAZEN echtgenoot van E. A. Andriessen 29 april 1921 19 augustus 1998 Middelburg: E. A. Vermazen-Andriessen Middelburg: Marijke en Gommert Jacqueline en Hugo Marjan en Rens Middelburg: Karei Oostkapelle: Anne-Marie en André Middelburg. 19 augustus 1998 Verpleeghuis 't Gasthuis, afd. Bolwerk, kamer 19 Noordpoortplein 2 4551 RN Middelburg De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'Middelburg'. Buitenhovenlaan 1 te Middelburg. Alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op maan dag 24 augustus van 12.00 tot 12.50 uur. aanslui tend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 1 5.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het crematori- Met droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor het vele dat hij in zijn leven voor ons en ande ren heeft betekend, geven wij u kennis dat na een arbeidzaam leven toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa PIETER DE JONGE weduwnaar van Magdalena van 't Westeinde in de leeftijd van 91 jaar. Kwadendamme: Kees Kwadendamme: Arjaan Ovezande: Catrien Frangois Goes: Jan en Thea Dennis en Mariëlle Kwadendamme: Jaap en Mimi Ronald, Saskia 4454 NN Kwadendamme, 20 augustus 1998 Schel lepad 1 Zaterdag 22 augustus is er van 16.00-16.50 uur ge legenheid tol afscheidnemen in het Rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. De uitvaartdienst zal worden gehouden maandag 24 augustus om 10.00 uur in de parochiekerk van de-H. Bonifacius te Kwadendamme, waarna aan sluitend de begrafenis zal plaatshebben op het R.-K. kerkhof aldaar (samenkomst bij de kerk). Na afloop van de begrafenis is er in het Vereni gingsgebouw de 'Burcht' gelegenheid tot condole- Verdrietig maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat na een zeer liefdevolle verzorging in het ver pleeghuis 'Ter Valcke' van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder JANNETJE OP 't HOF weduwe van Jan Marinus Smits op de leeftijd van 91 jaar. Bussum: C. C. Zandee-Smits N. J. Zandee Marianne en Hans Nikkie, Katja Jannemieke en Willy Sebastiaan Nicole en Wim Ruben, Sarah Salm (BRD.): C. G. Verhaagen-Smits Jan Jeannette en Robert Olaf Venlo: J. Gerritsen-Smits H. A. M. Gerritsen Sylvia en Tariq Frank en Silvqna 4421 CZ Kapelle, 19 augustus 1998. Ooststraat 27. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 22 au gustus a.s. om 12.00 uur vanuit de aula op de alge mene begraafplaats te Kapelle. Er zal een rouwdienst worden gehouden in de aula en een ieder die de dienst wenst bij te wonen wordt verzocht om 11.15 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de aula. Met droefheid geven wij u kennis, dat van ons is heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tan te JANNETJE SMITS-OP 't HOF Kapelle: J. op 't Hof Kapelle: J. K. op 't Hof-Oostdijk Neven en nichten Kapelle, 19 augustus 1998. Uitvaartverzorging jDE GROOT-DE KAM H DAG EN NACHT BEREIKBAAR A Eigen rouwvervoer in JÊ binnen- en buitenland ■jflsr Gratis informatiepakket ggr en wilsbeschikking Rouwcentrum in Middelburg enVlissingen INFORMATIECENTRUM begrafenissen en crematies VEERSEWEG 36 TEL. 0118-612868 Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlij-,- den van onze buurman JOOP NELIS Wij wensen Wilna, de kinderen en verdere familie veel kracht en sterkte toe. Vlake: familie Kole-Mol 'Want ik weet. mijn Verlosser leeft lob 19:25a\ Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dank-j baar dat zij zo lang bij ons was, geven wij u kennisf dat in vrede is overleden mijn geliefde schoonmoc-j der, onze groot- en overgrootmoeder WILLEMINA HENDRIKA RINGELBERG j sinds 4 juli 1974 weduwe van Martinus Kwaak in de hoge leeftijd van 99 jaar. 's-Gravenzande: A. M. Kwaak-Haaring Hoek van Holland: Willy en Jaap Roeland, jeanet 's-Gravenzande: Ina en |an Rianne. Mariëlle Zierikzee, 19 augustus 1998. Zorgcentrum 'Borrendamme'. k. 511. Correspondentieadres: Mevr. A. M. Kwaak-Haaring Pr. Margrietstraat 5, 2691 VW 's-Gravenzande. De herdenkingsdienst voor familie en belangstel lenden zal gehouden worden D.V. maandag 24 augustus in de Groene zaal van Zorgcentrum 'Borrendamme', Scheldestraat 2 te Zierikzee. aan vang 15.50 uur, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Zierikzee. omstreeks 14.50 uur. Gelegenheid tot condoleren in de Groene zaal van 'Borrendamme', na de begrafenis. In vol vertrouwen in haar Verlosser is plotseling overleden onze lieve oudste zuster, schoonzuster en tante WILLEMINA HENDRIKA KWAAK-RINGELBERG in de hoge leeftijd van 99 jaar. Deventer: H. J. Zwemer-Ringelberg Kortgenc: L. Ringel berg Zierikzee: H. J. Ringelberg K. Ringelberg-van Steijn Rotterdam: M. Ringelberg I. Ringelberg-Braun Zierikzee: J. Wandel-Ringelberg P. Wandel Middelburg: A. Ringelberg-Jorna Neven en nichten 19 augustus 1998. Langs deze weg willen wij u dankzeggen voor de ve blijken van medeleven die wij mochten ontvangen r' het overlijden van onze geliefde zuster, schoonzuster e tante MARIA VAN DEN BERGE Familie van den Berge Bruinisse, augustus 1998. Troost Enkele woorden Zoveel warmte bij een groot verlies. Uw reacties, kaarten en brieven bij het overlijden va onze fantastische moeder BETSIE POELMAN-DE BLAEIJ waren hartverwarmend en voor ons een grote steun. 1 Het is fijn te weten dat zovelen van haar hielden haar waardeerden. Hiervoor onze hartelijke dank. Remco en Ryanne Poelman-|asperse| en verdere familie Augustus 1998. Bedankt voor de troostende woorden. gesproken of geschreven. Bedankt voor de handdruk, wanneer woorden blijven steken. Bedankt voor alle gebaren van liefde en vriendschap. Voor uw aanwezigheid en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man LEEN SANDEE wil ik u bedanken. De grote belangstelling heeft mij doen beseffen dat hij niet alleen voor mij. maar ook voor anderen veel heeft betekend. Mooie herinneringen blijven, maar het gemis is heel erg groot. Cathrien Sandee-Looij 's-Heer Arendskerke, augustus 1998. In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 augustus tussen 02.00 en 03.30 uur is mijn RODE OPEL KADETT kenteken RB-66-W verdwenen van de parkeerplaats aan de Beddeweeg in Zierikzee. Hierdoor ben ik zeer gedupeerd. Wie heeft iets gezien, wie kan mij helpen? FAMILIE BERICHTEN Voor uitvaartverzorging op geheel schouwen-duiveland Telefoon 0111-412877 UlTVAARTLEIDERS: L. M. van der Werf M. de Bruijne Opgenomen in Arensman Uitvaartverzorging Verzorging van uitvaarten over geheel Schomven-Duiveiand Blindewegll 4315 CG Dreischor Indien gewenst opbaring in ons eigen rouwcentrum te Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 16