Extra agenten in centrum Goes van ruiter en paard Spel Kottervissers zien omzet fors dalen Stadshart klopt weer met toren in hervonden glorie Windmolens in het Sloe maken plaats voor grotere broers zeeuwse almanak Weerzin Va oproep burgemeester om geweld in weekeinden te beteugelen Sint Willibrordustoren Wij dachten eerlijk gezegd, goede lezer, dal de tijd niet al leen alle wonden heelt maar ook gramschap en weerzin wist. Dat die van Domburg en Westkapelle elkaar niet beminnen, och dat is een ge geven van weleer. Veronder stelden wij. Uit de waarneming van een echtpaar van een van de an dere Walcherse dorpen blijkt dat idee te berusten op een misvatting. Na beklimming van de vuurtoren was het bo venop voluit genieten van het uitzicht. Niet alleen dal echt paar ging zich daaraan te buiten, ook een man van mid den dertig en zijn zoontje van een jaar of tien zochten de verten af. Waarbij dit dialoogje werd afgewikkeld: ..Kiek voader,wees het jon getje, „di lei noe Domburg." De man, blijkbaar doordron gen van de zekerheid dat wie de jeugd heeft, ook de toe komst beheerst, gaf zonder aarzeling zijn karrenvracht vooroordeel en tegenzin door aan de komende generatie Dae moe jie nie ni kieke. Dae gae j'n óógen mè zeere van doe." PZC zeeland vrijdag 21 augustus 1998 door Arjan van Westen MIDDELBURG - Acht van de vijftien windturbines aan de Europaweg in het Sloegebied worden vervangen door nieuwe uitvoeringen met een groter vermogen. De nieuwe turbines hebben een hoogte van zestig meter en een vermogen van elk 750 kilowatt. Het gehele park produceert straks 7,2 megawatt, genoeg om vierduizend huishoudens van stroom te voorzien. Het project begint binnenkort met de ont manteling van de acht oude tur bines. Delta Nutsbedrijven is voor de bouw van het nieuwe park met Eurowind Energie een joint venture aangegaan, Sloe- wind genaamd. Ir. H. j. Bouma, bestuurslid van de Stichting Bevordering Wind energie, zegt dat het oude park zijn tijd heeft gehad. De stich ting had dan ook al lang plan nen om nieuwe turbines te plaatsen. Doordat deze hoger zijn, leveren ze meer energie Omdat de nieuwe turbines ook breder zijn, kunnen niet alle vijftien exemplaren worden vervangen. Zeven oude molens meteen lengte van 25 meter blij ven staan. Het hele project kost 15 miljoen gulden, een investe ring die zich pas na minimaal tien jaar terugbetaalt. „Dat kan best langer duren ",yertelt Bou ma. Op het moment zijn het volgens Bouma behoorlijk magere windjaren. Recent onderzoek van het KNMI wees uit dat in 1996 en 1997 de windproductie tegenviel. De turbines die blij ven staan, zijn volgens Bouma onlangs gerenoveerd en in tech nisch opzicht grondig nageke ken. Met een van de windmolens worden proeven genomen. Bou ma: ..We gaan kijken of we met nieuw ontwikkelde rotorbladen tot een hogere productie kunnen komen." Wanneer de nieuwe turbines worden geplaatst, is nog niet be kend. Bouma: „Momenteel wor den er nog offertes bekeken van aannemers die de fundamenten kunnen aanleggen." Enorme betonblokken moeten er komen waarin de masten van de turbi nes kunnen worden geplaatst. Dat het project doorgaat staat buiten ki j fde gemeente Vlissih- gen heeft reeds bouwvergun ningen verstrekt. Fietser breekt been in Terhole TERHOLE - Een 45-jarige fiet ser uit Lamswaarde heeft bij een ongeval in Terhole zijn on derbeen gebroken. Op de kruising Notendijk- Rijksweg N60 verleende een 43- jarige automobilist uit Graauw woensdagnamiddag geen voor rang aan de fietser. Die kwam ten val en liep daarbij een breuk op in zijn onderbeen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Nederlandse kottervisserij heeft vorig jaar slecht geboerd. De omzet daalde fors. meldt de afdeling visserij van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), en voor het eerst sinds jaren boekte de bedrijfs tak als geheel weer verlies. Ern stiger is, vindt het LEI, dat de kottenioot in 1997 verder is in gekrompen en verouderd. Het LEI onderzoekt elk jaar hoe de zee- en kustvisserij het heeft gedaan. De bedrijfsresultaten van 25 tot 30 procent van de vloot worden uitgeplozen en vervolgens omgeslagen over de hele sector. „Zo krijgen wij een redelijk betrouwbaar beeld", stelt onderzoeker W. Smit. Erg tevreden kan met name de kottervisserij niet zijn over 1997. De besomming (omzet) van de kottervloot nam aan zienlijk af: van 608 tot 569 mil joen gulden. Bijna de helft van de kotters schoot in de min. De hele bedrijfstak boekte een ver lies van twee miljoen gulden, Smit relativeert dat laatste cij fer overigens. In de netto-op brengst zijn alle mogelijke kos ten verrekend, tot en met de afschrijvingen op de schepen en het 'loon' van de eigenaren. Smit: „Twee miljoen gulden is op zich niet veel. In 1996 was de opbrengst nog wel positief, maar even goed erg beperkt, acht a negen miljoen gulden." Tongprijzen De daling van de omzet is vol gens het LEI vooral veroorzaakt door een sterke vermindering van het tongquotum en de slech te garnalenvangsten en -prij zen. Een geluk bij een ongeluk was dat het lagere tongquotum grotendeels is gecompenseerd door een forse stijging van de tongprijzen. Hoewel met name kottervissers in het zuiden van Nederland van die hogere tongprijzen hebben geprofiteerd, signaleert het LEI dat vooral de grote boomkor- kotters (1.501 tot 2.000 pk) uit de zuidelijke havens een minder jaar hadden. Smit kan niet zo snel achterhalen waarop die conclusie is gebaseerd. De omzet in de kottervisserij kan van jaar tot jaar sterk ver schillen, omdat de bedrijfstak sterk afhankelijk is van de vis quota die de Europese Unie vaststelt. Daarom vindt het LEI de structurele daling van het aantal schepen en de veroude ring van de vloot ernstiger. Het aantal actieve schepen nam in 1997 verder af: van 437 tot 416. De leeftijd van de kotters is op nieuw gestegen. Vorig jaar was 43 procent van de vloot ouder dan tien jaar, in 1990 29 procent. Opvarenden Dat de Nederlandse visserij in krimpt, blijkt ook uit het aantal opvarenden. Tien jaar geleden werkten er nog zo'n drieduizend mensen. „In 1997 is dat aantal voor het eerst onder de tweedui zend uitgekomen", meldt Smit. Helemaal zuiver is die vergelij king niet, omdat veel Neder landse vissers zijn overgestapt op buitenlandse kotters die in handen zijn van Nederlanders. Het gaat vooral om schepen die zijn omgevlagd naar Duitsland, België en Groot-Brittannië. Hoe lang Nederlandse vissers daar nog van kunnen profiteren, is de vraag. Smit: „De Bntse re gering wil vanaf 1 januari 1999 eisen stellen aan onder meer de samenstelling van de beman ning van Britse vissersschepen. De helft moet uit Britten be staan. Ik verwacht dat Neder landse vissers daar tegen in be roep gaan bij de Europese Unie, maar het is een bedreiging. Als Engeland wint, zullen andere Europese landen zeker volgen." Van de achthonderd miljoen gulden omzet die Nederlandse visafslagen vorig jaar behaal den, kwam bijna eenderde voor rekening van (in naam) buiten landse aanvoerders. De mosselsector heeft het vorig jaar wel goed gedaan: de omzet steeg dankzij hogere prijzen van 106 naar 118 miljoen. >or René Schrier OES - De politic zet voortaan 's ichts in het weekeinde meer mensen de Goese binnenstad in. De aanlei- ng daartoe is een brief van de Goese irgemeester drs. D. J. van der Zaag, aarin hij pleit voor meer blauw op raat. tn der Zaag doet verder in een brief in de Vereniging Horecabelangen een iroep op de bedrijven om hun invloed t te oefenen om het 'zinloze geweld' i straat een halt toe te roepen. 5 aantasting van de openbare orde en 1 onrust in nachtelijk Goes in de wekeinden ip het algemeen en de ge beurtenissen in het weekeinde van 25 op 26 juli in het bijzonder, zijn voor de burgemeester aanleiding geweest om contact op te nemen met de politie en de horeca. Hij doet een 'dringend beroep' op districtschef J. Eckhardt van de po litie om een zodanige planning op te zetten dat er zes politiemensen be schikbaar zijn voor alleen de orde handhaving in het centrum van Goes. Creatief De politie heeft al op de kwestie inge speeld, antwoordt inspecteur H. R. Ra- dojewski: „We halen zo veel mogelijk alles uit de kast om aan die wens te vol doen. Dat betekent minimaal vijf of zes mensen in de binnenstad. Dat aantal is ook afhankelijk van zaken als ziekte en vakantie. Wat dat betreft zitten we nu even in een moeilijke periode." Hij legt uit dat het vooral een kwestie is van creatief zijn met blauw. Radojewski voegt er aan toe dat het niet gaat ten koste van andere politiezaken: „Als er iets is, trekken de mensen met z'n allen naar één punt." Volgens de politie-in- specteur wordt de extra inzet wel gewaardeerd. De mensen op straat krijgen positieve reacties, onder meer vanuit de horeca. In zijn schrijven aan de horecaonder nemers doet Van der Zaag een beroep op hun medewerking: „Het tumult op straat heeft echter heel vaak een begin in een etablissement, reden waarom ik ook u vraag uw invloed aan te wenden om het zinloze geweld een halt toe te roepen. LI kunt dat onder meer doen door uw huisregels toe te passen, die gelden voor een gezellig verblijf in uw gelegenheid." Voorzitter B. Ooijen van de horecaver- eniging legt uit dat zijn leden bereid zijn medewerking te verlenen, maar dat dit niet eenvoudig is. De problemen doen zich vooral op straat voor en de ondernemers kunnen daar lang niet al tijd invloed op uitoefenen. In de bedrij ven zelf zijn weinig problemen, voegt hij er aan toe. Ooijen kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er ook men sen naar Goes komen die er doelbewust op uit zijn problemen te veroorzaken. Dat zijn volgens hem lang niet altijd de klanten van de Goese horeca. De brief van de burgemeester is al wel besproken door de leden van de Vereni ging Horecabelangen en zal ook beant woord worden. Daarnaast wijst Ooijen er op dat er een commissie bezig is die bekijkt welke maatregelen in Goes moeten worden genomen. Hij verwacht daar binnen twee maanden een rappor tage van. Ooijen is tevreden over de ex tra inzet van de politie, zowel in uni form als in burger. Het effect daarvan is volgens hem goed te merken. door Ab van derSluis MIDDELBURG - Vertrouwen hebben in elkaar én opperste concentratie. Ruiter en paard moeten elkaar tijdens de Twee de Folkloristische Dag - giste ren op het Molenwater in Mid delburg - blindelings kunnen aanvoelen. Een schopje in de flank moet voldoende zijn voor de viervoeter om zijn baas in cadans naar de ring te brengen. De ruiter zelf moet zich op het belangrijkste moment van de kamp kunnen afsluiten van al les wat zich rond hem afspeelt. Is de ring gestoken, dan volgt de ontlading in vreugdekreten. Ringrijden is sport en amuse ment tegelijk: sport voor de ruiters, van wie sommigen re gelmatig met hun paard oefe nen in de wei om zo goed moge lijk voor de dag te komen en amusement voor de vele dui zenden bezoekers die met een mengeling van verbazing en bewondering toekijken hoe de kleinst mogelijke ring van tien millimeter wordt gestoken De kamp op het Molenwater, waar tweehonderd deelnemers strijden op zes banen, is gelijk de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De ringrijders die alle dertig ringen steken, rijden vervolgens met elkaar om de Simon Lous-trofee. De beker met het meeste aanzien is even wel het door koningin Beatrix beschikbaar gestelde beeldje. Wie de trofee drie maal achter elkaar of in totaal vijf keer heeft gewonnen, mag zich defi nitief eigenaar noemen. foto's Ruben Oreel zie ook pagina 18 door Wout Bareman De opgang van de toren wordt voornamelijk beheerst door duivenpoep. Wie naar boven wil, dient zich welhaast van lieslaarzen te voorzien. Dus maar beneden ge bleven en intensief naar boven gekeken. Om vast te stellen dat de Sint Willibrordustoren in het hart van Terneuzen er na een opknap beurt weer fraai bij staat. Na tijden van top tot teen in de stei gers. is de top van de toren in elk ge val in oude eer hersteld. Binnen kort wordt ook het stadscarillon geïnstalleerd. Het is een toren zon der kerk, dat wel. De kerk bezweek jaren geleden onder de beul van de sloper. De toren bleef staan, vooral omdat-ie bepalend is voor het stadsbeeld van Terneuzen. Een maand of wat geleden ging de wethouder van cultuur van deur tot deur in de binnenstad. Om de me ning te peilen over de komst van het carillon in de toren. Het kwam hem te staan op een schrobbering van verschillende raadsfracties. Maai de wethouder in kwestie kon de raad wel melden dat de overgrote meêrderheid van de omwonenden het klokkenspel gaarne verwel komde. Het geklingel van die klok ken - die eerder moesten wijken van het Stadhuisplein - geeft im mers iets knus aan een stadsgedeel te dat in het recente verleden voor namelijk werd afgeschilderd als hét centrum van drugshandel. Daar werden gebruikers uit België en Noord-Frankrijk door runners op het juiste spoor gezet, om ver volgens de spuiten en de zakjes in de bosjes te deponeren en op de achterbank van de auto hun 'roes' uit te slapen. Het herstel van de toren was ook een beetje het eerherstel van de ou de binnenstad. En dat de homo-or ganisatie COC de toren uitnep tot 'het fallus-symbool' van Terneuzen en daarom ludiek behoud bepleit te, ach... dat was een bijkomstig heid. Tactiek De plaatselijke kunstenaar Cees van Langevelde (inmiddels de 65 jaren gepasseerd) werpt zich al eeuwen op als pleitbezorger van de toren. De watertoren, dat andere markante punt van de skyline van Terneuzen. kan hem gestolen wor den. „Laten we wel zijn, dat ding ziet er toch niet meer uit. Scheuren in de ommanteling, verpauperd. Een beproefde tactiek van de ge meentebestuurders overigens. Aanvankelijk ging het met de Wil librordustoren dezelfde kant op. Laten verpauperen, herstelplan nen afkeuren omdat die veel te duur zouden uitvallen en dus.slo pen." Zover kwam het niet, dankzij ac ties van het bestuur van de stich ting tot behoud van de Willibror dustoren. „Het geld is op, 'tis over", verzuchtte woordvoerder Hans Vlottes van die club in februari 1997 nog. Maar zie, de gemeente Terneuzen toonde zich van z'n goe de kant, tastte in de buidel en stelt nu een kleine tien mille per jaar be schikbaar voor onderhoud van de toren. En nog eens vijftienduizend gulden voor het carillon. Tja, het blijft altijd nog stukken goedkoper dan het slopen van de toren. Die klus werd vorig jaar nog begroot op anderhalve ton en misschien zelfs meer. Culturele plicht Er bestaan veel plannen voor een nieuwe functie van de toren. In combinatie met het oude klooster aan de voet - het huidige water schapsgebouw - wordt vooral ge dacht aan een culturele bestem ming. Maar ook aan winkeltjes is Het 'Klein Vaticaan' werd het Pastersbos in het hart van de oude binnenstad van Terneuzen wel genoemd. Het was een beetje spot tend, verwijzend naar de katholieke enclave rond de toren. Een pas torie, een kerk, een paar rooms-katholieke scholen en een klooster. Wat nu nog rest is de toren, de pastorie en het klooster, het huidige waterschapsgebouw. In 1849 werd er de eerste kerk neergezet. De kerk, opgetrokken in Waterstaatsstijl, was de opvolger van de RK- Hulpkerk die aan het begin van de vorige eeuw in de De Jongestraat, elders in de binnenstad, in een schuur was ingericht. De eerste Willi- brorduskerk werd Patronaatsgebouw toen Willibrorduskerk num mer twee verrees, een schepping van de Noordbrabantse architect J. A Vermeulen. Ingewijd door bisschop Opmans van Breda op 18 maart 1915. Vijftig meter hoog, beeldbepalend en dus onmisbaar. foto's Peter Nicolai gedacht. Bijna tien jaar geleden al pleitte de Bond Heemschut in Am sterdam voor een nieuwe functie van de Willibrordustoren. Direc teur drs. J P. Jvan der Haagen van die bond: „In een stad waar zo wei nig gebouwen van cultuurhistori sche waarde zijn is het een culturele en morele plicht van de gemeente de toren te bewaren." „De gemeente had de toren gekocht omdat ze hem zo mooi vond. Ze wil den hem zelfs graag hebben, voor één gulden. En nu hebben ze er nog geen twee kwartjes voor over om hem te houden Koster De Schep per zei het ruim tien jaar geleden. Maar de gemeente kwam tot inkeer. De Willibrordustoren blijft het Pastersbos én de oude binnenstad domineren. Met lichtjes in de kroon en straks een carillon. Een baken voor wie Terneuzen binnenrijdt. En er oog voor heeft natuurlijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 15