Monument voor Piet Mondriaan Clancy net iets te gelikt m PZC Hele oeuvre in werk van 7 kilo Buitenbeentje Van Gelder piekt met seriemoordenaar f Baker voorspelt een inktzwarte toekomst voor Noord-Ierland kunst cultuur 11 thrillers Politika De erfenis vrijdag 21 augustus 1998 Twaalf jaar reeds na de dood van Mondriaan (1944) publiceerde zijn goede vriend Michel Seuphor - pseudoniem voor Fernant Berckelaers - in New York een vuistdik boek 'Piet Mondrian - Life and Work'. In het daaropvolgende jaar verschenen vertalingen in het Frans, Duits en Italiaans. Decennia lang (in 197 0 nog her zien en herdrukt) is het een soort bijbel gebleven voor iedere Mondriaan-vorser. Schrijver/ kunstenaar Michel Seuphor, die begin jaren twintig Antwerpen verliet en zich in Parijs vestigde, had talloze avonden met de arm lastige Piet op de terrasjes van Montparnasse doorgebracht. In zijn boek, dat al eind jaren veertig door hem werd geschreven, ver werkte Seuphor eigen en ander mans herinneringen tot een be knopte biografie; aangevuld met een deel foto's en beschrijvingen van alle tot dan bekende werken van Mondriaan. Herinneringen Hoewel Seuphors boek vol (op dat moment verse) herinneringen uit de eerste hand nog altijd een on misbaar werk is in elke kunsthis torische bibliotheek, is het als informatiebron toch deels achter haald. Wie eind jaren veertig nog decent zweeg en over de dode niets dan goed wilde spreken, heeft in middels de stilte verbroken. Tallo ze eerder onbekende brieven van Mondriaan (zelf bewaarde hij geen correspondentie) kwamen boven water en dagboeken uit de vrienden- en vriendinnenkring onthulden hun gehei men. Maar ook het geïllus- treerde overzicht van de werken behoefde in de loop der tijd bijstel ling. Brieven en we tenschappelijk on derzoek gaven nieuwe informatie en leidden tot ande re dateringen, tot dan toe onbeken de Mondriaans doken op in schu ren en achter kas ten. Vervalsingen van vroeg werk werden ontmas kerd, want het was inmiddels lucratief om van een F. (Frits) Mondriaan een P. Mondriaan te maken. Ander zijds werden eer der afgeschreven werken ook als nog erkend, om dat duidelijk was geworden dat Mondriaan op talloze manieren signeerde en ook wel toestemming aan anderen gaf namens hem te signeren als tijdens zijn afwezig heid toevallig een doek kon wor den verkocht. In de jaren na Seup hor lieten wereldwijd Jaffé, Wijsenbeek, Holtzman, Blok, Henkels, Blotkamp, Joosten, Welsh, Ottolenghi, Bois, Hoek en andere Mondriaan-speurders hun licht op zaken schijnen, haalden onbekende feiten naar boven. Joop Joosten werkte een kwart eeuw aan het boek. Twee van hen, Joop Joosten (1926) en zijn Amerikaanse collega Ro bert Welsh (1932), besloten in 1971 samen een oeuvrecatalogus op te zetten. Ze konden toen nog niet vermoeden dat het een project van meer dan 25 jaar zou worden. In die tijd worstelden ze zich door ve le honderden brieven, foto's, ar chieven, tentoonstellingscatalogi en wat al niet meer, vochten ze zich een weg door de jaloerse wereld van collega-Mondriaandeskundi- gen en leverden ze hun strijdjes met de ongeduldig wordende uit gevers. En nu ligt het ding er dan: 1156 pagina's, verdeeld over twee banden - in totaal ruim zeven kilo Mondriaandocumentatie voor 595 gulden. Dat is flink duurder dan destijds bij de intekening was be loofd. De uitgave heeft tot wanhoop van V K Publishing (de relatie met Joosten is niet echt prettig meer) ook veel en veel langer op zich laten wachten en staat nu zelfs nog vol doorhalingen, die kennelijk niet meer op een meer decente wijze uit de tekst konden worden verwijderd. Deze Catalogue Raisonné. een op basis van documenten berede neerde oeuvrecatalogus, is een bijna encyclopedisch werk gewor den. Welsh nam het vroege (figu ratieve) werk tot 1911 voor zijn re kening, Joosten de tijd daarna - die van de abstractie. Dat levert puur feitelij ke verhalen, overzich ten, soms een voorzichtige veron derstelling, maar nooit vlot lees bare literatuur op. Welsh en Joosten hebben zich ook niet tot taak gesteld Mondriaans leven en werk opnieuw en vollediger dan Seuphor en anderen in kaart te brengen; het beeldende werk wordt aan de hand van leven, cor respondentie, catalogi etc. op nieuw gerangschikt, benoemd en gedateerd. Bloemen Naast de overbekende hoogtepun ten uit zijn oeuvre levert dat een onafzienbare hoeveelheid afbeel dingen van landschappen, por tretten en bloemen op. We leren zo bijvoorbeeld dat Mondriaan om den brode niet alleen een eindelo ze reeks chrysanten en lelies schil derde, maar op den duur de roos tot zijn favoriet maakte. Dat al les levert tegelijk natuurlijk een chronologie van zijn leven op. maar het biogra fische verhaal speelt slechts in de marge. Zelfs de briefkaarten die Mondriaan in 1938 vanuit Lon den "^an zijn broer Carel stuurde, voor zien van uitge knipte Disney- plaatjes van 'Sneeuwwitje en de zeven dwer gen', blijven bui ten deze oeuvre catalogus: Piet heeft daar immers alleen maar geknipt en geplakt en er persoonlijk nog geen lijntje bijgetekend. Mondriaans relaties met vrouwen komen alleen aan de orde als van de betreffende dames door Piet vervaardigde tekeningen of schil derijen bestaan Dus lezen we wel over Agatha Zethraeus. maar niets over de 20-jarige Lilv Bles (dochter van dichter Dop Bles), met wie Mondriaan in 1928 op zijn 56ste wilde trouwen. Ook Mondri aans literaire activiteiten spelen een ondergeschikte rol. Alle publi caties staan weliswaar keurig op Emile van Gelder de Neufville is een buiten beentje in het Nederlandse thrillerwereldje. En dat niet alleen vanwege zijn dubbele (wel ech te) naam. De Noordwij ker is van origine golf jour nalist. Hij houdt ervan om flink op lange tenen te trappen; zo ook in zijn nieuwste spannende boek 'De laatste column'. Dat heeft, net als de vorige twee, een interessante intrige, dit keer over een se riemoordenaar die stukjesschrijvers slachtoffert, plus de twee gebruikelijke dalletjes. In een interview naar aanleiding van zijn goed ontvangen thrillers 'Het contract' (misdaad in de golfsport) en 'Gezichtsverlies' (oplichting en gok ken) gaf Van Gelder het zelf toe: wat dialogen en gevoelens betreft had hij als schrijver nog wel wat te leren. Als het op seks aankomt, leek zijn pen te weigeren. Uit 'De laatste column' blijkt dat hij het nodige heeft bijgeleerd, maar onvoldoende om met een gerust hart examen te kunnen doen. Gelukkig val len die schoonheidsfoutjes weg tegen de rits posi tieve punten, gebaseerd op noest huiswerk. Thril ler nummer drie staat als een nieuwbouwhuis dat nog slechts vraagt om een likje verf. De Amsterdamse diender Arie Zwetsloot zit met een onopgeloste moord op een columnist. Als in Noordwijk een tweede columnist op even gruwe lijke wijze om zeep wordt geholpen, sluit Zwet sloot zich aan bij het rechercheteam dat zich daarmee bezighoudt. Maar voordat ze de diep geestelijke gestoorde dader hebben getraceerd, is ook de derde krantenman al bijgeschreven op de dodenlijst. Minister Sorgdrager moet toestemming geven om een oneigenlijk opsporingsmiddel toe te passen: uitlokking van het vierde misdrijf. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Ben Spong, de broer van de vrouwelijke officier van justitie met wie Zwetsloot een verhouding krijgt De ontknoping is even on-Nederlands als het thema en uitwer king ervan. Goed gedaan Spong. Nordholt, Straver, Peter R. de Vries: alle bekende namen uit de misdaad (bestrijding) dui ken op in 'De laatste column' Zij het dat ze zijn ge plakt op heel andere personages. Een wie-was- dat-ook-weer-spelletje, dat extra leuk wordt doordat Va n Gelder opnieuw en met groot enthou siasme tikken uitdeelt naar de werkelijkheid Arno Ruitenbeek Emiel van Gelder de Neufville: De laatste columnuitge ver Van Holkema Warendorf; prijs f 19,90. foto Hielco Kuipers een rijvoorzien van de noodzake lijke gegevens. Maar dat Mondri aans boek 'Neue Gestaltung' in de serie Bauhausbucher uit 1925 vooraf was gegaan door delen ge schreven door onder andere Wal ter Gropius en Paul Klee en dat zijn weldoener Sal Slijper tever geefs bij Mondriaan om een pre sent-exemplaar bedelde (de Haagse kunstschilder Christiaan de Moor, die hem in december 1925 in Parijs bezocht, kreeg er wel een tje) zul je nergens lezen: dat is overbodige anekdotiek waar jour nalisten en biografen gek op zijn, maar die door wetenschappers al snel als niet relevant terzijde wordt geschoven. Want Welsh en Joosten zullen al die kleurrijke verhalen ongetwij feld kennen. De boeken geven er blijk van dat de auteurs elk knip sel, iedere gedrukte zin over Mondriaan waar dan ook ter we reld hebben gelezen. En daar waar het ze in hun argumentatie uit komt, halen ze relevante gegevens aan en verwijzen naar de her komst. De lijst met geconsulteerde bronnen is ook schier eindeloos. Gereedschap Dit Engelstalige boek dat in een oplage van 6400 exemplaren we reldwijd wordt gedistribueerd, is ongetwijfeld onvolledig en zal ze ker fouten bevatten Dat is niet te voorkomen. Maar het is met zijn 1800 illustraties (325 in kleur) voor de komende decennia een on misbaar stuk gereedschap voor ie dereen die verder (deel)onderzoek naar Mondriaan wil doen. Het be vat bewaard gebleven informatie van een soort dat in deze tijd van telefoon, faxen en e-mails voor het nageslacht goeddeels verloren gaat. Los van dit alles speelt egn ele ment van erkenning. 'Holland heeft drie grote schilders voortge bracht', schreef de Amerikaanse kunstverzamelaarster Katherine S. Dreier eind 1926 in een uitgave van het Brooklyn Museum in New York, 'de eerste was Rembrandt, de tweede was Van Gogh en de derde is Mondrian'. Rembrandt en Van Gogh zijn in de loop der tijd internationaal op alle denkbare manieren geëerd. Voor Mondriaan is deze oeuvrecatalogus een mo nument waarop lang is gewacht. Coos Versteeg J. M. Joosten en R P. Welsh - Catalogue Raisonné Piet Mondrian, een uitgave van V+K Publishing, 1156 pag.J 595,0.0 De wereld staat aan de vooravond van de grootste Nieuwjaarsviering ooit. De klok tikt de laatste minuten weg van 31 december 1999. Het nieuwe millennium zal zo dadelijk beginnen. Op Times Square in New York hebben zich miljoenen mensen voor het feest verzameld als een helse serie bommen afgaat. Het duurt niet lang voor de mogelijke bron van dit geweld ontdekt wordt: het onrustige Rusland. Daar is net enkele maanden te voren president Jeltsin ge storven. Het land is in de greep van een hongersnood. Een onstabiele troika onder leiding van vice-pre sident Starinov staat aan het hoofd van een interim-regering. Wie zat er achter de aanslag en waarom? In zijn nieuwste roman Politika heeft Tom Clancy wellicht met de ze gegevens iets te veel hooi op de vork genomen. Okay, overpein zing volgt op geweld, dan weer is er de gebruikelijke prikkelscène in bed of heeft er onder duistere omstandigheden een ontmoeting plaats tussen enkele van de hoofd rolspelers. Maar het is allemaal net iets te gelikt. Het lijkt wel of er gewoon een sja- bloontje over het verhaal is ge legd: hier wat doden, daar wat seks, daar een paar mensen die de wereld van de ondergang willen redden en her en der een kleine be schrijving van wat persoonlijk leed, maar er komen in Politika maar weinig echte mensen uit de verf. De logica achter de gebeurtenis sen blijft eveneens onderweg ste ken. Hoewel ook de van het juiste hart voorziene speurder, in dit ge val elektronica-gigant Roger Gor- dian. zich regelmatig beklaagt over het ontbreken daarvan, wordt nergens ook maar een mi nieme poging gedaan om het wer kelijke waarom uit te leggen. We moeten het doen met 'de machts strijd in het Kremlin', maar waar om er daarom honderden mensen Tom Clancy op Times Square moeten sterven, blijft onduidelijk. Storend daarbij is dat er ook nog eens ergerlijke fouten in voorko men. Hoe kon bijvoorbeeld Mi chael Gorbatsjov in 1992 nog steeds president zijn (pag. 129), terwijl deze op 28 december 1991 aftrad? En het wil ook niet over tuigen dat diezelfde Gorbatsjov op 1 mei 1985 de parade op het Ro de Plein afnam vanaf 'een balkon van het Lenin Museum' (pag. 63). Heette dat vroeger niet het Mau soleum? Is het de vertaling of heeft Clancy zelf niet meer alles degelijk ge checkt? Voorwaarde voor een goe- foto GPD de thriller is dat er geen losse ein den zijn en geen feitelijke fouten, anders wordt ook het fictiegedeel te onverteerbaar. Tom Clancy heeft het boek samen met Martin Greenberg gemaakt. Het is de bedoeling dat er binnen kort een cd-rom van verschijnt. Het moet een op Java gebaseerd computerspel worden, volgens Clancy zelf 'een nieuwe kunst vorm'. Misschien had hij zich be ter tot het spel kunnen beperken Aly Knol Tom Clancy's Power Plays: Politika, Tom Clancy en Martin Greenberg. Uit geverij AW. Bruna, 256pag.f 24.95. Zal er in 2016 echt vrede zijn in Noord-Ierland? Worden dan geen onschuldige kinderen meer vermoord? Keith Baker, topman bij de Britse omroep BBC. keek in de toekomst, doopte zijn scherpe journalistenpen in zwarte inkt en schreef 'De erfenis', een wereldthriller over de helaas weer brandend actuele strijd tussen katholieken en protestanten. Een weergaloos debuut dat bol staat van complotten, verraad, moord, aanslagen en emoties. Over geloofwaardigheid hoe ven we het niet te hebben. De lafhartige aanslag op het gezin Quinn, dat daardoor zijn drie zoontjes verloor, en de slachting in Omagh bewijzen dat in Noord- Ierland ook het onmogelijke en onmenselijke gewoon kan En Ba ker, ooit populair columnist bij de Belfast Telegraph, weet dat als geen ander. De Noord-Ierse 'Troubles' begonnen op 13 augus tus 1969 tijdens een parade van de Apprentice Boys in Londonderry. Bij ongeregeldheden vallen vijf doden. Britse militairen moeten de rust en orde herstellen. Terroristische aanslagen zijn aan de orde van de dag Het aantal slachtoffers is niet meer te tellen. Het vredesoverleg wordt pas in april van dit jaar afgesloten. Die moeizaam bereikte vrede is er 20 jaar later nog, vertelt 'De erfe nis". Aan de dood van de protes tantse voormalig politieman van de Royal Ulster Constabulary (RUC) Bob McCallan door een brand en diens huishoudster bij een verkeersongeluk lijkt dan ook Thriller-schrijver Keith Baker voorziet geen einde aan de sektarische moorden in Noord-Ierland. foto ANP geen luchtje te zitten. Bobs zoon Jack reist vanuit Londen af om de zaken te regelen. Hij wordt opge zadeld met een nalatenschap die behalve uit miljoenen guldens ook uit levensgrote problemen be staat. De hernieuwde kennisma king met de vrienden, collega's en kennissen van zijn vader komt hem te duur te staan. Zonder uit zondering dragen ze voor hem een masker, leiden ze hem om de tuin of misbruiken hem voor hun wei nig nobele doelen. Voordat Jack een beetje in de smiezen krijgt dat zijn vader be trokken was bij een snood plan om de fanatiekste IRA-lui uit de weg te ruimen, is opnieuw een slagveld aangericht, waarop nieuwe 'Troubles' gedijen. En zelfs als, door interventie van de geheime dienst en de politiebazen, de sle pende affaire voor de zoveelste keer in de doofpot is gestopt, valt er nog een dooie Baker heeft, zoals de Engelse cri tici terecht vaststelden, een nieuw 'Vaderfand' (Robert Hams' kra ker over de nazi's die wel hebben gewonnen) geschapen. De span ning is bij tijd en wijle ondraag lijk, de karakters pure juweeltjes en intrige en ontknoping van bo venaardse schoonheid. Het is te hopen dat het gruwelijke toe komstbeeld uit 'De erfenis' fictie blijft. De in dit genre onbekende uitgeverij Van Buuren uit Weert heeft een bestseller in huis Arno Ruitenbeek Keith Baker: De erfenis; uitgeverij Van Buuren; prijs f 36,90.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 11