PU ROVINCIA QURAN VS gaan in de tegenaanval m *A mkm Ex-dwangarbeiders zijn sceptisch over vergoeding Duitse bedrijven Legertop twijfelde al vóór Srebrenica over Karremans 4 WEKEN rn HjH Kruisraketten op Afghanistan en Soedan Steeds meer gebreken nieuwbouwwoningen Auto Leasen? VACATURES Soedanezen bestormen ambassade NAM blijft boren in Noordzee Congolezen nemen de wijk Athene knijpt oogje dicht voor bontjas van luipaard Bekeerde vandaal beloond Protest kokkelvissers bij minister De Bruin zevende op EK 23 VOOR 15,00 PZC 19' '14' Herfst Vanochtend een harde zuidwestenwind en regen. Vanmiddag felle opklaringen. Maximaal 19 graden. n !41e jaargang no. 199 irijdag 21 augustus 1998 osse nummers 1,75 Theo van Baaren in Groningen 'resident Bill Clinton tijdens n ijn aankondiging van de mili- 5t aire acties. De organisatie van terroristen leider Osama bin Laden, in mei jefotografeerd tijdens een pers conferentie in Afghanistan, was gisteravond doel van het Ameri- taanse verrassingsbombarde- raent. door John Wanders WASHINGTON - De Amerikaanse strijdkrach ten hebben gisteren 75 tot 100 kruisraketten afge vuurd op zes bases en trai ningskampen van terro risten in Afghanistan. Voorts werd een farma ceutische fabriek in Khar toem, de hoofstad van Soedan, aangevallen. Naar aanleiding van de aanval len heeft de extremistische Pa lestijnse organisatie Harnas de Verenigde Staten en Israël ge dreigd met vergeldingsacties. Hamas-leider sjeik Yassin noemde de Amerikaanse bom bardementen 'een provocatie en een bewijs van het staatsterro- risme waarvan de Verenigde Staten zich in de gehele wereld bedienen. Ons antwoord zal in Palestina worden gegeven tegen de Israëliërs die de Verenigde Staten ondersteunen'. De Amerikaanse actie in Soe dan was gericht op een installa tie in Khartoem die volgens Washington door de Saudische terroristensponsor Osama Bin Laden werd gebruikt voor de aanmaak van grondstoffen voor vernietigingswapens, zoals VX- gas. Bij de ontploffingen kwa- Luchtaanvallen VS op doelen in Sudan en Afghanistan van onze redactie binnenland AMERSFOORT - Nieuwbouw woningen vertonen steeds meer gebreken. Bouwers slagen er niet in huizen zonder gebreken op te leveren. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis onder haar leden blijkt dat bij bijna de helft van de opgeleverde wonin gen kopers met meer dan twin tig gebreken te maken kregen. Volgens de overeenkomst tussen koper en bouwer moet de aan nemer de geconstateerde gebre- (Advertentie) U least al een VW Transporter vanaf 700,- per maand Bel of voor een offerte! I Mf AUTO-LEASE Walcheren Tel.: 0118 424000 Fax.; 0118 416Ó99 men een onbekend aantal men sen om. De Amerikaanse aanvallen, waarbij Bin Laden ongedeerd bleef, golden als reacties voor de bomaanslagen op de Ameri kaanse ambassades in Nairobi (Kenia) en Dar es Salaam (Tan zania). Daarbij kwamen ruim driehonderd mensen om het le ven, onder wie 12 Amerikanen. Washington zegt het bewijs te hebben dat de organisatie van Bin Ladendie va nuit Afghanis tan opereert en steun krijgt van het bewind van de Taliban, een sleutelrol speelde bij beide aan slagen. De aanvallen van giste ren zouden niet zijn gericht op Bin Laden zelf, maar op zijn or ganisatie. De Amerikaanse president Clinton, die gisteren in verband met de aanvallen zijn vakantie afbrak, noemde de acties nood zakelijk omdat de terroristen nieuwe aanslagen beraamden en bezig waren met de aanmaak van chemische wapens. Sommige Amerikaanse politici zetten gisteren vraagtekens bij het tijdstip van de aanval. Presi dent Clinton ligt de laatste tijd zwaar onder vuur door zijn overspel met de stagiaire Moni ca Lewinsky. Hij zou volgens sceptische senatoren de acties kunnen gebruiken om de aan dacht van de media op een ander onderwerp te richten. Andere politici stelden zich vierkant achter de president op. De beschietingen vonden ge lijktijdig plaats in Afghanistan en Soedan. De belangrijkste aanval werd uitgevoerd op een terroristische basis in Afgha nistan, bij de plaatsen Khost en Jalalabad, ruim 150 kilometer van Kaboel. De kruisraketten werden afgeschoten vanaf ma rineschepen in de Arabische en Rode Zee. Volgens de Ameri kaanse generaal Shelton werk ten er op de bases in Afghanis tan op verschillende tijden meer dan zeshonderd mensen. Enkele KHARTOEM - Uit woede over de Amerikaanse aanval op een fa briek in Soedan hebben Soedanese demonstranten de ambassade van de VS in het land bestormd. Betogers bekogelden het complex met stenen en andere voorwerpen enklommen over de hekken. Officieel is de ambassade operationeel, maar er zijn geen Amerikaanse diplomaten in Soedan gevestigd. De ambassadeurspost is vacant. DPA/RTR ken binnen drie weken na ople vering herstellen. In bijna 60% van de gevallen lappen de bou wers dit aan hun laars. Zij laten kopers met gemiddeld tien klachten zitten. Na drie maan den is bij 40% van de huizen nog steeds niet alles in orde en zijn er gemiddeld nog steeds vijf gebre ken niet verholpen. De meeste van de 125.000 advie zen die de Vereniging Eigen Huis vorig jaar verstrekte, had den betrekking op de kwaliteit van woningen bij oplevering. Ook worden woningen vaak te laat opgeleverd en brengen bou wers ongevraagde wijzigingen in de huizen aan. Een woordvoerder van NVOB, de organisatie van bouwers, wijst erop dat het lang niet altijd mogelijk is gebreken binnen drie weken te verhelpen. Dat kan te maken hebben met weersomstandigheden bij bui tenschilderwerk, levertijden of het maken van a f spraken met de eigenaar die het huis inmiddels bewoont. „Er is zelden sprake van onwil, wel van onmacht." ANP DEN HAAG - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag gewoon gasboringen blij ven uitvoeren in de Noordzee. Greenpeace stapte eerder deze maand naar de rechter met het verzoek de proefboringen stil te leggen. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wees dit verzoek gisteren af. ANP BRAZZAVILLE - Honderden vluchtelin gen uit de Congolese hoofdstad Kinshasa verdringen zich op de kade in Brazzaville, hoofdstad van het buurland Congo-Braz zaville. De inwoners van Kinshasa steken massaal de rivier over naar het buurland uit angst voor de opmars van de rebellen die de strijd hebben aangebonden met de Congolese dictator Kabila. n Kinshasa kwamen gisteravond de eerste Zimbabwaanse soldaten aan die zijn ge stuurd om Kabila te steunen. Om hoeveel manschappen het gaat is niet duidelijk. De militaire steun aan Kabila leidde tot een scherp conflict tussen de Zuid-Afri kaanse president Mandela, die daar niets van wil weten, en zijn Zimbabwaanse ambtgenoot Mugabe. foto Jean-Philippe Ksiazek/EPA zie ook pagina 5 MORGEN IN DEZE KRANT!! door Margot de Jong DEN HAAG - Voorzitter A den Hartog van de vereniging van Nederlandse ex-dwangarbei- ders uit de Tweede Wereldoor log is uiterst sceptisch over de mogelijkheid dat Duitse bedrij ven alsnog schadevergoedingen zullen betalen aan voormalige dwangarbeiders. „Ik ben bang dat dit soort berichten verwach tingen wekt bij de mensen, maar hen uiteindelijk niets oplevert", zegt Den Hartog. Gisteren meldde de Duitse krant Frankfurter Rundschau dat een aantal grote Duitse be drijven overweegt de voormali ge dwangarbeiders financieel te compenseren. Het zou gaan om Volkswagen, BMW, Siemens, bouwbedrijf Hochtief en batte rijfabrikant Varta. De onderne mingen zouden nu bereid zijn geld te storten in een fonds dat opgezet en beheerd zou moeten worden door de Duitse over heid. Den Hartog heeft daar vooralsnog weinig vertrouwen in. Definitie Volgens Den Hartog hebben de Duitse autoriteiten tot op heden claims altijd afgewezen. Kern punt is welke definitie van de term dwangarbeider men han teert. Duitsland heeft de overle venden van de concentratie kampen wel schadevergoeding betaald voor hun dwangarbeid omdat zij nooit loon hadden ontvangen. Maar de Nederland se dwangarbeiders die via de te werkstelling in Duitsland be landden werden indertijd wel betaald. Volgens Den Hartog stelt de Duitse overheid daarom dat de ze groep geen aanspraak kan maken op compensatie. „De houding is: jullie zijn via de nor male arbeidsbemiddeling hier gekomen en kregen gewoon be taald. Waarvoor zouden jullie dan gecompenseerd moeten worden? Maar we werden wel degelijk gedwongen. Onze jeugdjaren zijn ons afgenomen en we werden mensonwaardig behandeld." Rechtbanken De overheid verwees door naar het bedrijfsleven, de arbeiders werkten immers voor particu liere ondernemingen. Het be drijfsleven verwees weer naar de overheid, omdat het nazi-re gime verantwoordelijk was voor de tewerkstellingen. Den Hartog veronderstelt da t de ondernemingen nu de bui voe len aankomen „Er zijn aarze lend wat gunstige uitspraken gedaan door rechtbanken, dus er komt enige beweging in de zaak Vermoedelijk denken de bedrijven dat rju vrijwillig beta len goedkoper is dan na proce dures straks gedwongen te wor den". meent Den Hartog. „Maar om welke categorie dwangarbeiders het gaat. is mij nog niet duidelijk. Wij zullen in ieder geval de informatie opvra gen en daarna in actie komen Hoe en wat, daar beraden we ons nog op." GPD door Bob Kroon GENEVE - Overal in Athene zijn bontjassen van jaguar, luipaard en ocelot te koop. Grie kenland ondertekende in 1993 het verdrag te gen de handel in bedreigde dier- en plantsoor ten, maar knijpt kennelijk een oogje dicht. Het Wereldnatuurfonds (WNF) vraagt daarom de Europese Commissie Griekenland op het matje te roepen. Het WNF heeft aan alle 144 lidstaten van de conventie bedreigde diersoorten opdracht ge geven scherp toe te zien op import van deze ar tikelen uit Griekenland, vooral door toeristen. „Griekenland is jarenlang gewaarschuwd en heeft herhaaldelijk uitstel gekregen om het verdrag in praktijk te brengen. Het is tijd voor maatregelen", zegt Traffic, de opsporings dienst van de conventie. In juli vonden zich voor toerist uitgevende Traffic-inspecteurs alleen al in Athene zestien winkels waarin pelzen of mantels van wilde katten als ocelot en luipaard alsmede schilden van zeldzame zeeschildpadden te koop waren. Ook werden complete slagtanden van olifan ten aangeboden. Óp de vraag of bontjassen van beschermde diersoorten geen problemen ople verden bij de douane, raadden de verkopers de vermeende klanten aan de mantels in hun ba gage binnenstebuiten te keren, 'want dan valt het niet op". Volgens het WNF is Griekenland een van de voornaamste centra voor deze handel en en werkt het via het toerisme de smokkel willens en wetens in de hand. GPD uren voor de aanslag waar schuwde de Amerikaanse am bassade in Afghanistan alle buitenlandse niet-moslims het land te verlaten. Secretaris-generaal Kofi An nan van de Verenigde Naties toonde zich bezorgd over de Amerikaanse beschietingen. Overtuigd Minister Van Aartsen van Bui tenlandse Zaken stelde er van overtuigd te zijn dat de Verenig de Staten voldoende grond voor hun actie hebben. WD, CDA en PvdA toonden begrip voor de aanvallen, maar meenden dat wel zeker moet zijn dat Soedan en Afghanistan iets te maken hebben met de bloedige aansla gen in Nairobi en Dar es Sa laam. D 6 6-woord voerder Hoekema vroeg zich af of Ame rika het recht wel in eigen hand mag nemen. GPD/RTR/AFP zie ook pagina 2 en 5 Een voetbalvandaal met een stadionverbod moet bij goed ge drag strafverlichting krijgen Anderzijds moeten relschop pers onmiddellijk gestraft worden voor hun misdragingen Plaatsvervangend korpschef van West-Brabant, P. van Zun- derd, kreeg hiervoor gisteren in het overleg van poli- tie, overheden en de KNVB in Zeist de handen op el- kaar. Terwijl hun seizoen net is begonnen, komen de kokkelvissers in het geweer tegen een maatregel die hun mogelijkheden in de Waddenzee beperkt. Volgens de vissers wil de mi- nister onnodig grote gebieden afsluiten, omdat het J Cl belangrijkevoedselplaatsenvoorvogelszoudenzijn Bij het EK-indoor greep Corrie de Bruin nog een bronzen plak bij het kogelstoten, gisteren tij dens het EK-outdoor in Boeda pest bleven de medailles buiten bereik. De Nederlands record houdster moest zich met een ze vende plaats (18.28 meter) te vreden stellen. „Vooraf had ik getekend voor die klassering, maar de afstand was ronduit te leurstellend", merkte Corrie de Bruin na af loop op. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 6; radio en televisie: 7; kunst cul tuur: 9,10,11,12,13 en 14; zeeland: 15,17,19 en 21; sport: 23, 24, 25 en 27 door Cees van der Laan en Jaco van Lambalgen DEN HAAG - De landmachttop twijfelde aan de capaciteiten van overste Karremans voordat hij begin 1995 als commandant van Dutchbat-3 naar de enclave Srebrenica afreisde. De baas van Karremans, generaal Brinkman commandant van de Luchtmobiele Brigade, heeft bevelhebber H. Couzy zes maanden voor de uitzending te lefonisch gewaarschuwd dat Karremans mogelijk 'instabiel' was, zo verklaren bronnen bin nen de landmachttop. Dit had te maken met proble men in de privé-sfeer van Kar remans. Ook stond hij met be kend als een briljant officier. Zijn bevordering tot kolonel werd geruime tijd uitgesteld. Karremans' optreden tijdens de val van de enclave is achteraf fel bekritiseerd. De uitspraak van de overste dat er in de oorlog in Bosnië geen 'good guys' of 'bad guys' waren ging de hele wereld over, net als de foto waarop hij met de Bosnisch-Servische ge neraal Mladic het glas hief. Tijdens de val van de enclave op 11 juli 1995 bleek hij wegens ziekte met in staat het bevel te voeren over het volledig gede moraliseerde bataljon. Volgens Dutchbatters was de overste 'volledig van de kaait'. Zijn plaatsvervanger majoor Fran ken nam de leiding over. Zwakste Generaal-majoor b.d. J Th. Bruurmijn. voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereni ging en destijds divisiecom mandant van Karremans, meent dat Karremans geen ge lukkige keus was. Hij noemt hem van de drie commandanten die in Srebrenica gediend heb ben ronduit de zwakste. s Karremans werd aangewezen voor deze uiterst moeilijk func tie, omdat hij aan de beurt was en niet op basis van zijn capaci teiten, zo leert een rondgang langs oud-officieren. Couzy werd in 1994 gewaarschuwd dat Karremans wellicht niet goed zou functioneren in Srebrenica. Hij heeft daarop de comman dant van Karremans, generaal Brinkman, laten weten dat hij tijdig moest aangeven of de overste geschikt was. „Hij was niet de ideale keuze, maar hij was aan de beurt", aldus een oud-generaal. Karremans is enkele maanden na zijn terugkeer toch tot kolo nel bevorderd, als één van de laatsten van zijn lichting. Hij kreeg een baan in de luwte als li aison-officier bij een militair opleidingsinstituut in de Ver enigde Staten. GPD (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) JAj ik wil: een proefabonnement van 4 weken voor 15,00 een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische afschrijving a 33,25 per kwartaal met automatische afschrijving a 93,50 Naam: Telefoon: Stuur deze bon op in een open enveloppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller 0800-0231231 De 713214 000002

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 1