Sas omzeilt Projeka bij grondkoop Van dassen tot kapok en keper PZC PZC f Jonge Axelse gaat ruiken aan straatkinderenproject in Brazilië Kerkbestuur bekijkt gebedsruimte voor parochie Ossenisse zeeland 13 Bouwgrond wijk Westdorpe Jeugdcircus Mijlpaal voor 75-jarige zwembaden 'EVEOtOfMZI'Elt KT" "J55 JAIB's open tot december Hardrijders geflitst Gehandicapte man beroofd Posteractie nationale audiotheek Van der Maas beste schutter Hoge score voor Blue Spirit Wandelen op Axelse Vlakte 5Icuqhcelinq 0115-613568 l dinsdag 23 juni 1998 door Conny van Gremberghe SAS VAN GENT - Het dagelijks bestuur van de gemeente Sas van Gent hoopt zonder zaken te hoeven te doen met de Philip- piense project-ontwikkelaar Projeka de ontwikkeling van de nieuwe wijk Oostmolenkreek in Westdorpe van de grond te kun nen tillen. Deze week onder handelt wethouder R. Noët (grondzaken en planologie) met grondeigenaar H. Verschaffel over een directe verkoop van de drie hectare waarop in Westdor pe de nieuwe wijk moet verrij zen. Noët zei gisteren nog mogelijk heden te zien om tot een verge lijk met de Boekhoutse grond bezitter te komen ondanks het feit dat deze al een voorlopig koopcontract had gesloten met J. Kaas, de entrepeneur die ach ter Projeka schuilgaat. Kaas was met het vorige college van burgemeester en wethou ders van Sas van Gent tot over eenstemming gekomen dat hij de grond voor 21 gulden per vierkante meter zou doorverko pen aan de gemeente. Burge meester J. van Rest probeerde tijdens haar laatste vergadering als raadsvoorzitter de grond- SAS VAN GENT - Het Hulster jeugdcircus Reinardi verzorgt zondag 28 juni een optreden bij het zwembad in Sas van Gent, aan de Prinsenkade. In het kader van het honderdja rig jubileum van de Rabobank rijden vanaf 14.00 uur bussen met kinderen uit de kernen Phi lippine, Zandstraat, Westdorpe en Zuiddorpe naar het circus. Reinardi brengt vanaf 15.00 uur een show met acrobatiek, clowns en goochelnummers. De jonge bezoekers krijgen een tractatie en een verrassing aan geboden. 3de rel". REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 4537 AKTERNEUZEM Tel: (0115) 694457 Fax: (0115)620951 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman P.I.F.M. Cappetti M. Modde S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114) 373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oost'souburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.city.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl aankoop door de ï'aad te jagen, maar een raadsmeerderheid en de nieuwe colfegeleden voelden er niets voor om onder druk met Kaas in zee te gaan. Met name wethouder Noët vond de prijs die Kaas vroeg veel te gortig. Tussen de taxatiewaarde voor de grond en Kaas zijn prijs die Kaas vroeg zat een gat van 120.000 gulden. Bovendien had de Philippiense projectontwik kelaar het college te kennen ge geven dat er onmiddellijk zaken moesten worden gedaan en dat hij niet geporteerd was van eni ge vertraging. Dit alles was voor Noët voldoende grond om met de project-ontwikkelaar van gedachten te wisselen. Dat is inmiddels gebeurd. Over het verloop van de besprekin gen wilde de. wethouder even wel geen mededelingen doen. Wel liet hij doorschemeren dat de kans dat het nieuwe college met Kaas over deze kwestie tot een akkoord komt gewoon mi niem is. Weinig vertrouwen Bij het huidige Sasse college is het vertrouwen in Kaas, die de voorbije jaren in de gemeente evenwel flink wat projecten mocht en kon realiseren, niet bijzonder groot. De projectont wikkelaar had in zijn aanbod aan.Sas van Gent de indruk ge wekt dat hij namelijk al in het bezit was van de gronden in Westdorpe. Dit bleek niet het geval te zijn. De grond is nog steeds van Ver schaffel, die wel bereid bleek zijn grond over te doen aan Kaas, maar in het verleden niet aan de gemeente. Noët wil nu weten of dit nog steeds zo het ge val is. Ook wil het dagelijks be stuur bezien of er mogelijkhe den bestaan om het voorlopig koopcontract te omzeilen. Is dat het geval, dan zou volgens Noët de gemeente graag direct met Verschaffel over een grondver- koop willen onderhandelen. door Sheila van Doorsselaer AXEL - Omdat mensen hier in Nederland alleen maar aan geld denken en daardoor vergeten te leven. Omdat er in de wereld nog zoveel te zien en te doen is. Omdat ze wel eens wil weten hoe het is om in armoe te leven. En omdat ze nog niet zeker weet of de studie antropologie echt wel iets voor haar is. Daarom gaat de 18-jarige Joyce van Acker uit Axel een half jaar naar Brazilië om daar te werken met straatkinderen in Alcantara, een voor stad van Rio de Janeiro. „Het is gewoon een superverrijking voor mezelf", zegt Joyce. Ze was toch al niet van plan na de vwo gelijk opnieuw in de boeken te duiken. Lekker een jaartje er tussenuit. Maar dat ze na het halen van haar diploma vrijwel direct naar de ande re kant van de wereld zou vliegen, had ze zelf toch ook niet gedacht. „Het gaat alle maal nog een beetje langs me heen, maar m'n eerste inentingen heb ik al gehad, boeken over het land heb ik gelezen en ik ben bezig Portugees te leren, dus de voor bereidingen zijn al in volle gang." Een half jaar geleden las ze in de VPRO- gids een artikel van een vrouw die in Afri ka had gewerkt en ze kreeg meteen de kriebels. „Afrika trok me altijd al. Dat primitieve leven, de mensen, de cultuur. Daar wou ik heenzegt Joyce. Ze schreef meteen een brief en meldde zich aan bij Missie en Jongeren, die de reizen organi seert. Na drie weekeinden cursus en het uitzoeken van een reispartner - Ramses, ook 18, uit de buurt van Nijmegen - was alles bijna in kannen en kruiken. Op het laatste moment vielen de plannen in het water. „We zouden in Afrika meelopen met een vroedvrouw, maar we mochten niet bij de bevallingen aanwezig zijn, wel bij dè besnijdenissen. Nou, liever niet. Toen kregen we de kans om naar Brazilië te gaan en die kans heb ik met beide han den aangegrepen." Spelletjes In Alcantara zal Joyce zich drie maanden bezighouden met twee groepen straatkin deren tussen 5 en 17 jaar. Ze moet er samen met Ramses voor zorgen dat de kinderen netjes naar school gaan en als ze terugko men moeten ze worden beziggehouden. „Ik heb al een heleboel spelletjesboeken verslonden en de mensen die voor ons in Alcantara waren, hebben ervoor gezorgd dat er een volleybalveldje ligt en dat er een bal is. Als we ze niet bezighouden, worden ze door htm ouders of anderen de straat opgestuurd om te gaan werken, en wij moeten ervoor zorgen dat ze op een andere manier worden beziggehouden", zegt Joyce. Als de drie maanden erop zitten, worden ze overgeplaatst naar een ander project. Wat dat wordt, is nog niet duidelijk. „Een Joyce van Acker uit Axel: „Mijn eerste inentingen heb ik al gehad en ik ben bezig Portu gees te leren." foto Charles Strijd begeleidster van ons gaat in Brazilië met Indianen werken en dat wil ik ook echt heel graag", zegt Joyce. Ze sluit niet uit dat ze na haar studie Nederland verruilt voor een land dat beter bij haarpast. „Ne derland trekt me niet. Afrika, Brazilië, dat is pas superleuk." Haar vliegtuig vertrekt in november, maar voor het zover is gaat ze eerst negen weken uitwaaien in Amerika, als activi teitenbegeleidster op een zomerkamp in New Hampshire. Daarna even terug naar Nederland en dan op naar haar droom land. VLISSINGEN - Het Sportfond- senbad in Vlissingen houdt deze week diverse activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaan van Sportfondsen Nederland. In die tijd hebben de Sportfond- senbaden samen 600 miljoen bezoekers getrokken. De 600 miljoenste bezoeker wordt za terdag 27 juni in Vlissingen ge huldigd door staatssecretaris E. Terpstra (volksgezondheid, weizijnen sport). Woensdag, donderdag en vrij dag is er op diverse tijden 'histo risch diplomazwemmen', waar- 'ns bij leerlingen zwemmen voor het diploma uit 1923. Woens dagavond om 20 uur doen dat leden van de zwemgroep geeste lijk gehandicapten van zwem vereniging De Stormvogel. Zaterdag is het bad van 10 tot 17 uur toegankelijk voor het jubi leumtarief van vijf gulden. Van af 12 uur is er een grote hinder- nisbaan in het zwembad en historisch diplomazwemmen voor belangstellenden. Om 14 uur wordt de 600 miljoenste be zoekers gehuldigd. Een half uur later is de prijsuitreiking van de Üeurwedstrijd. door Antoine Prinsen Aan het eind van de vorige eeuw zorgden de groei van de bevolking en de stijging van het inkomen voor een toename van het aantal winkeliers in Nederland en, vooral in de steden, het ontstaan van grootwinkelbedrijven. Een van de eerste en zeker de grootste 'manufacturier' (winkelier gespeciali seerd in voortbrengselen van de weve rij) in Zeeland was gevestigd in Hulst: de firma Wilking. Grondlegger van dit bedrijf was Ber nard Anton Wilking, geboren te Lang- förden bij Hannover in 1844. Hij kwam samen met zijn vrouw Johanna Pieck in 1873 naar Hulst waar het grootwinkel bedrijf nog volkomen onbekend was. In .1879 kocht hij van Coleta Lalemont, weduwe Wauters, een huis op de hoek van de Vismarkt/Fr. van Waesberghes- traat. In dit huis, een samenvoeging van twee oudere woningen, legde hij de ba sis voor een winkel waarin alles wat met textiel te maken had werd ver kocht. Leveranciers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland zorgden ervoor dat binnen enkele jaren de winkel vol lag met linnen, zwart- en witgoed, buksken en baai, zijde en flu weel, keper en molton, ruw katoen en voering, baai en duffel, flanel, zeemen en bontjes, beddebont en diable fort, potstreep, manchester, oxfords en dub beldraads, kant en feston, schorten en galon, garen en sajet, tules, boorden en neteldoek, tafelkleden, dekens, servet ten, dassen en, tenslotte, kapok en paardehaar. Werkgever Dit grootwinkelbedrijf was ook een be langrijke werkgever in Oost-Zeeuws- Vlaanderen. Voor veel ongehuwde meisjes en vrouwen was het werken in deze winkel een goed alternatief voor het werken als dienstbode. In de perio de 1880-1900 werden 73 mannen en vrouwen ingeschreven in de gemeente Hulst als winkelbediende bij de firma Wilking. De bedienden varieerden in leeftijd van 15 tot 25 jaar. Meer dan de helft bleef echter slechts één of twee ja ren in de winkel. Alleen Adreas Feld uit Hannover bleef vanaf 1879 dertien jaren bij de firma Wilking in dienst. In het boek Rappe HandenZeeuwse Vrouwenarbeid 1900-1940 van Elly Kloos,zegt klein zoon Bernard het als volgt: Er heerste in ons bedrijf orde en discipline, maar niet in negatieve zin. In ons familiebedrijf hechtte men grote waarde aan regel maat. Het gros van de personeelsleden was vrouwelijk. Alleen het zware werk werd door mannen gedaan. In een dienstbetrekking komen bij Wilking ■BaMH8Bt8BPSjggf 'r'-xitrx. 'SESSsHffisssaS* r.Vïü, ®rHÉM «r WiLK t CAMPING SHOW De firma Wilking in Hulst, ooit de eerste en grootste textielhandel in Zeeland, ging verloren door inbrekers die onvoorzichtig waren met hun gasbrander. ivas een soort gunst. Zij kwamen uit alle milieu's, kregen bij ons een opvoeding. Opvallend is dat terwijl er van deze winkelbedienden 21 uit gemeenten in Oost-Zeeuws-Vlaandex-en kwamen, er niet één uit Hulst zelf kwam. Rampjaar Het jaar 1893 was een rampjaar voor de familie Wilking. Grondlegger Bernard overleed drie dagen voor de veertigste verjaardag van zijn echtgenote en in september van datzelfde jaar overleed de zes maanden oude zoon Julius. Ber nard liet zijn weduwe achter met elf minderjarige kinderen én een groot winkelbedrijf met een inventaris ter waarde van een kleine 57.000 gulden. Johanna Pieck hertrouwde met Cle mens Pohlmann (agent in manufactu ren, geboren te Fiichtorf in Duitsland) en zette de handel in manufacturen en aanverwante artikelen voort. Vanuit de winkel werden weldra de kleine.textielzaakjes in heel Zeeuws- Vlaanderen van voorraad voorzien. Door het bredere assortiment en de la gere prijzen vormde het grootwinkel bedrijf echter tegelijkertijd een ernstige bedreiging voor het voortbe staan van de vele kleine dorpswinkels én de zelfstandige naaisters en kleer makers. Zij zouden het uiteindelijk af leggen tegen de concurrentie. De firma Wilking werd in 1.908 overge nomen door de zonen Richard Otto en Ernst Heinrich. Later kwam de leiding van het bedrijf in handen van Bernard en Richarcl, zonen van Ernst Heinrich en Jeannie Thomaes en werd het assor timent nog uitgebreid met meubelen, matrassen, lederwaren, parfumerieën en schrijfwaren. In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 april 1969 was de winkel van Wilking doelwit van een drietal inbrekers uit het Haagse criminele milieu. Na met een niet alledaagse Jaguar een rondreis van een week te heben gemaakt door Zeeland en zich in Hulst te hebben laten rondleiden door ene Willy V. (oud werknemer van de firma Wilking), viel hun oog op de brandkast in die winkel. Een eerste poging om de brandkast aan de voorkant open te branden mislukte; de dieven hadden niet genoeg zuurstof bij zich. Zij verlieten in alle rust het pand om in Den Haag een nieuwe voor raad in te slaan en keerden in de vroege morgen van die eerste paasdag terug in Hulst. Terwijl zij bezig waren de ach terkant van de brandkast open te bran- foto Charles Strijd den, zette een steekvlam uit een van de zuurstofflessen de parasol, die zij bo ven hun hoofd hadden geplaatst, in brand. Onmiddellijk vloog ook de tent die ze om niet ontdekt te worden rond de brandkast hadden gebouwd in brand. Schade Het vuur kon niet meer worden ge doofd. De inbrekers moesten vluchten. De brand die de winkel met het maga zijn en het woongedeelte volledig verwoestte, kostte het leven aan de 79- jarige G. H van Eek. Zijn stoffelijk overschot werd pas op 9 april in de puinhopen gevonden. De materiële schade bedroeg in totaal zo'n 2,5 mil joen gulden. Op 4 juni 1.970 werd de ver nieuwde winkel heropend, maar vijf jaar later al definitief gesloten. Een gedegen en inventief politieonder zoek zorgde er voor dat enkele maan den na de brand de drie inbrekers door de rechtbank te Middelburg tot drie jaar gevangenisstraf konden worden veroordeeld. Hun euveldaad leidde in direct tot de dood van één persoon en de sluiting van het eerste grootwinkelbe- dijf in Hulst. MIDDELBURG - De Stichting Jeugdzoi'g Zeeland houdt de Jongeren Advies en Informatiebureaus (JAIB's) in Middel burg en Terneuzen open tot 31 december dit jaar. Vanaf die da tum stopt de subsidiëring en vallen de JAIB's niet meer onder de Jeugdzorg. De gemeente Middelburg en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten voei-en met de Jeugdzorg gesprekken over een overname van de functies informatie en advies voor jongeren per 1 januai-i 1999. Tot december zijn de bureaus gewoon op maandag en donderdag geopend. SCHOONDIJKE - De politie hield maandagochtend een snel heidscontrole op Rijksweg 58 bij Schoondijke. In totaal pas- seerden401 auto's de radarcontrole. Erwei'den 91 overtredin gen geconstateerd. De hoogstgemeten snelheid bedroeg 133 kilometer per uur. Plaatselijk is 80 kilometer per uur toege staan. MIDDELBURG - De politie Walchei'en is op zoek naar getui gen van een ovexval op een 24-jarige gehandicapte man uit Middelburg, zondagavond tussen negen en tien uur. De man werd tussen de Markt en het Plein 1940 ter hoogte van de taxi standplaats beroofd van zijn poxlemonnee. Het slachtoffer-, dat moeilijk kan lopen, kreeg een duw waardoor hij viel. Ter wijl hij duizelig op de grond lag, werd zijn portemonnee uit zijn broek gegrist. De overvaller vluchtte in de richting van het stadhuis. VLISSINGEN - Visio, de organisatie voor visueel gehandi capten, is maandag in Zeeland en op Goeree-Overflakkee een posteractie begonnen om meer bekendheid te geven aan de nationale audiotheek. In samenwerking met de omroepen leent de audiotheek hoorspelen en radiodocumentaires uit aan mensen die niet op de gebruikelijke wijze kunnen lezen. Volgens Visio is deze voorziening nog relatief onbekend. RILLAND - Jacco van der Maas uit Kortgene heeft afgelopen weekeinde het 75-jachtparcours gewonnen tijdens wedstrij den op sportschietcentrum Reymex-swael in Rilland. Hij schoot 69 punten bij elkaar. Tweede werd Adriaan van Dam me uit Kox-tgene en derde Rob de Graag uit Goes. Mart van Fraassen uit Waarde werd winnaar in groep B met 47 punten. In totaal werden meer dan tachtig honden met voorjager het veld in gestuurd voor proeven op drie niveaus. Johan van Nimwegen jr. uit Middelharnis won de titel 'allround jager' (schutter en voorjager). Hij bleef titelverdediger Danny de Jonge uit Hoek en Vincent Hendrikse uit Sint Kruis voor LELYSTAD - Blue Spirit Drum Bugle Cox-ps uit Middel burg heeft afgelopen weekeinde tijdens een muziekfestival in Lelystad de hoogste A-Class-score van het seizoen behaald. Blue Spirit verbeterde de score van Juliana uit Middelburg (53,4) met bijna zes punten tot 59. Het corps speelde een muzikale selectie uit de musical Ana- tevka (Fiddler on the Roof), in samenwei-king met het twirl- team The Flushing Girls uit Vlissingen. De wedsfrijd in Lelystad was een voorronde voor de nationale kampioen schappen, die eind september worden gehouden. Als aanloop naar dat kampioenschap neemt Blue Spirit op 6 september deel aan een internationale wedstrijd in het Engelse Crawley. door Conny van Gremberghe OSSENISSE - Het bestuur van de Willibrordus-parochie in Os senisse overweegt; nu de dorps kerk met ingang van 1 augustus voor alle kerkdiensten gesloten wordt, om in het dorp eën kleine gebedsruimte in te richten. Het bestuur heeft in het dorp een formulier verspreid waarop dorpelingen die behoefte heb ben aan een bezinningsruimte in de directe nabijheid van hun woning dit kenbaar kunnen ma ken. Is de respons groot, dan zal volgens vice-voorzitter R Saeij van het kerkbestuur in het dorp serieus gezocht worden naar een onderkomen. In een schrijven aan de parochi anen legt het kerkbestuur uit dat de sluiting van de dorpskerk op 1 augustus een feit zal zijn. Bisschop Muskens heeft inmid dels met dit besluit ingestemd. Ook de fusie met de parochie van Kloosterzande is zo goed als rond, maar zal - om organisato- i-ische redenen - pas met ingang van 1999 formeel zijn beslag krijgen. Na de laatste eucharis tieviering op zondag 5 juli gaat de kerk definitief op slot. Vol gens het kerkbestuur is het geenzins de bedoeling om de in ventaris van het gebouw mid dels een uitverkoop van de hand te doen. Alles gaat over naar de nieuwe fusieparochie en zal daar een plaats van bestemming krijgen. Vanaf 12 juli zullen de eucharistievieringen voor de Ossenissenaren plaalsvinden in de kerk van de Heilige Martinus in Kloosterzande. Het kerkbestuur wil de dat de sluiting van de kerk niet een AXEL - Natuurbeschermings vereniging De Steltkluut houdt vanavond, dinsdag, een zoek en wandeltocht op de Axelse Vlakte. Onder leiding van leden van de plantenwerkgroep van De Steltkluut wordt deze droge zandige standplaats afge struind op zoek naar bijvoor beeld Biggenkruid, Leeuwen tand of Reigersbek. Deelnemers kunnen zich melden op het par keerterrein van het golfterrein achter de watertoren in Axel. De tocht duurt van 19.00 tot 21.30 uur. De gids is Peter Maas. kwestie mag zijn van de sleutel omdraaien, vandaar ook dat voor de vrij wiRigers die zich ja renlang met parochie-en kerk werk hebben beziggehouden vrijdag 3 juli in Hof ter Nesse een feestavond wordt gehou den. Pastoor Ter Braak, die ove rigens ook weggaat, zal twee dagen later de slot-eucharistie- viering in de Ossenisser kerk verzorgen. De mis begint om 10.30 uur. Schapenscheren trekt veel bekijks TERNEUZEN - Niet alleen kleine kinderen zijn bang voor de kapper. Afgelopen zaterdag bleek tij dens het drukbezochte scha pen-scheren op de Terneuzense Kinderboerderij dat ook scha pen het niet altijd prettig vinden om ontdaan te worden van hun wintervacht. Sommige exem plar-en lieten zich dan ook onder luidkeels protest behandelen met de tondeuse, hetgeen een van de toeschouwers deed op merken: „Dat zijn vast de zwar te schapen van de familie." Onder een stralende zon werden ook allexlei andere activiteiten georganiseerd, Volksdansgroep Hava Naguila uit Vogelwaarde was met een kleuter- en een tienergroep aanwezig om - uit gedost in Volendams kostuum - verschillende volksdansen te la ten zien. Een folklox-e-orkest van de dansgx-oep zorgde voor een vrolijke noot. (Advertentie) Al eens serieus nagedacht over airconditioning? Neem dan de specialist met meer dan 30 jaar ervaring in koel en klimaattechniek. de Seate*'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 37