Personeelstekort op Schouwen W»H Speeltuinbeheerster als oppasmoeder PZC PZC Dikke Dame zoekt ïmet kinderen troep Slotetappe wandeldriedaagse senioren zeeland 19 Veel vacatures, met name voor seizoenbanen, blijven open staan r Kerkoptreden van Maranatha mensenwerk Greenery verwacht minder omzet Hasjzaak opnieuw voor rechter Veerse VVV's mogen fuseren Meer lopers in Goes Automobilist rijdt tegen boom Poging tot inbraak verijdeld Schouwen-Duiveland wil terughoudend zijn met vliegende winkels Zangvereniging schenkt geld aan muziekkorpsen Luctor et Emergo geeft tentconcert Aan schandpaal voor een foto in Zierikzee donderdag 11 juni 1998 door Ali Pankow ZIERIKZEE - Veel onderne- di rners in horeca en detailhandel Schouvven-Duiveland karn appen met personeelstekort. In te- hegenstelling tot voorgaande ja- ok ren blijkt het thans veel moeilij- ndjker om voor het drukke zomer- diseizoen voldoende tijdelijke onmedewerkers aan te trekken. larVoorzitter D. Meulblok van de EeaFederatie van Ondernemers- I iiverenigingen op Schouwen- d(Duiveland (FOS) heeft signalen dat er inmiddels tachtig vacatures open staan. ipDe reacties op personeelsadver- hdenties blijken vrijwel nihil, De krapte op de arbeidsmarkt heeft, volgens Meulblok. tot ge- ak volg dat de lonen danig onder d druk komen te staan. De onder- lisinemers hebben de neiging el- de kaar te gaan beconcurreren bij le het aantrekken van personeel di en dat acht de FOS-voorzitter di een kwalijke zaak. ne Rini Ruefli, vestigingsmanager hi van Arbeidsvoorzieningen in Oj Zierikzee kan de signalen be vestigen. Ze weet niet of er exact tachtig vacatures open staan, maar de vraag is inderdaad veel groter dan het aanbod. De vraag naar arbeidskrachten komt vooral vanuit de horeca en re creatiesector, maar ook in de C zorgsector zijn er behoorlijk wat vacatures en in de bouw kan nauwelijks worden voldaan aan de vraag naar gespecialiseerde ambachtsheden. Scholieren Het valt Ruefli op. dat het aan bod aan scholieren die een va- kantiebaan zoeken momenteel opvallend minder is dan voor gaande jaren. Een duidelijke oorzaak kan ze daar niet voor aangeven. Nancy Koster van uitzendbureau Creatief in Zie rikzee denkt dat de vakantie spreiding van invloed zou kun nen zijn. Volgens haar is het 'ontzettend moeilijk' om men sen te vinden voor de vele vaca tures in horeca en schoonmaak branche. Dat heeft vooral te maken met de afwijkende werk tijden in deze sectoren. Zodra de arbeidsmarkt aan trekt en mensen meer keus heb ben, tonen ze zich minder flexi bel om werk buiten de uren van negen tot vijf aan te nemen, al dus de ervaring van Koster. Arbeidsmarkt Bij uitzendbureau Vedior in Zierikzee is er nog geen reden tot paniek, zegt Christa Paau- wer, maar ook hier is in vrijwel alle branches meer vraag dan aanbod. Het feit, dat de arbeids markt flink aantrekt, heeft vol gens haar tot logisch gevolg, dat tijdelijke banen moeilijker zijn in te vullen. Schoolverlaters, die in voorgaande jaren voorlopig vast een tijdelijke job in de hore ca of recreatie aannamen, heb ben nu direct veel meer kans op een vaste baan. „Daar geven ze dan de voorkeur aan", aldus Paauwer. „Deze trend deed zich vorig jaar elders in Nederland al voor, Zeeland volgt nu", zegt Elly Dekker, districtsmanager van Randstad uitzendbureau. De si tuatie is volgens haar niet dra matisch, maar voor de seizoen branche op Schouwen-Duive- land kan de schaarste aan tijde lijke arbeidskrachten knap las tig worden. De wandeldriedaagse voor senioren in Zierikzee. fotoPieterHonhoff door Esme Soesman HEINKENSZ AND - Dikke pret ak vonden ze het, de leerlingen van de openbare basisschool Het Stel- leplankier in Colijnsplaat. Met ïr-j de Dump Dame, een kolossale mevrouw op een kar, trokken ze d^ woensdagochtend door de stra- vd ten van hun woonplaats om de afval te verzamelen. In de mid- :h; daguren was het zwerfafvalbe- De strijdingsteam van de partij bij de Schaapskooi in Heinkens- nsjzand. Daarmee zijn deel vijf en zes van het zeventien afleveringen tel lende zwerfafvalproject van het Olaz afgesloten. De bedoeling is kinderen en gezinnen bewust te maken van het zwerfafvalpro- ZIERIKZEE - Jongerengroep Maranatha uit Breda geeft za terdag 13 juni een muzikaal op treden tijdens de mis in de Willi- brorduskerk in Zierikzee. Het repeitoire van Maranatha bestaat naast kerkmuziek uit lichte popmuziek van onder meer de Beatles en Simon and Garfunkel. De jongerengroep bestaat uit twintig zingende le den en een combo van vijf muzi kanten op bas, drum, piano, gi taar en dwarsfluit. De mis in de Willibrorduskerk begint om 19.00 uur. bleem. Met succes tot dusverre, meldt coördinator van het Olaz- project Stefan Franke. „Je merkt dat het aanslaat. Kinde ren zijn heel eerlijk, geven toe dat ze zelf ook wel eens wat op straat gooien. Maar naderhand hoor je ze wel aan hun ouders vertellen wat ze hebben opge stoken." Het project kent dit jaar een actievere invulling dan vorige jaar. Zuivere Zelda en Si mon Schoon voeren een stukje theater op waarin ze kinderen direct aanspreken. Aansluitend gaat de jeugd aan de slag in de troep-de-troep race, met het spelletje Pak je troepje of met de Dump Dame. In Colijnsplaat werden twee tot drie vuilnis zakken met afval opgehaald. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Drie middagen trokken ze erop uit: honderdvijftig ouderen mét evenzoveel begeleiders voor de senioren- wandeldriedaagse in Zierikzee. Het eve nement werd voor de derde keer gehouden en blijkt steeds meer deelnemers te trek ken. De eerste keer deden er nog maar tachtig mensen aan mee. Het evenement is vooral bedoeld voor de bewoners van de instellingen, maar ook een aantal zelf standig wonende ouderen deed mee. Elke middag ging de tocht vanaf drie ver schillende locaties van start: bij verpleeg huis Corneliastichting en bij de verzor gingscentra De Wieken en Borrendamme. De veertien deelnemende bewoners van verzorgingscentrum Duinoord in Burgh- Haamstede werden per taxibusje naar en van de Corneliastichting vervoerd. De wandeldriedaagse voorzag elke mid dag voor iedere groep in een andere route. Plek van samenkomst was het Multifunc tioneel Centrum (MFC) in Zierikzee. Daar stonden voor alle deelnemers koffie, thee en koek gereed. De eerste twee middagen werd de groep onthaald op accordeonmu- ziek en woensdag bij de afsluiting maakte draaiorgel Alanti zijn opwachting. Tijdens de laatste stop.in het MFC woens dagmiddag sprak nestor van de gemeen teraad. J. Roukema, de deelnemers toe. Hij deed dat namens de leden van het col lege van burgemeester en wethouders, dat wegens deelname aan een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet aanwezig kon zijn. Roukema sprak zijn waardering uit voor de inzet van de deelnemers en de vele vrijwilligers en wenste hen nog een prettig slot van de tocht toe. Het weer toonde zich redelijk gunstig. Al leen dinsdagmiddag was het een beetje tussen de buitjes door wandelen. „Ach, ik ben in negentig jaar nog niet gesmolten, dan zal ik het hier ook wel niet van doen", sprak een van de deelnemers laconiek. BRUINISSE Fancyfair - De christelijke ba sisschool De Dreef in Bruinisse houdt vrijdag 19 juni vanaf 13.30 uur een fancy fair op het speelplein aan de Molenstraat. Naast koek- en snoephappen, grabbelton, raadspelletjes, sjoelen en darten zijn er enkele muziekoptredens. Ook worden er koekjes, cake, snoep, oliebol len, stekjes en cadeau-artikelen te koop aangeboden. De middag wordt om vier uur besloten met sponsorskeeleren op het school plein. De opbrengst gaat gro tendeels naar de Cliniclowns. REDACTIE NOORD-ZEELAND Oude Haven 41 Postbus 80 4300 ABZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454659 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam(chef) P. van den Belt M. E. M. Hitzert P. Kleemans A. Molengraaf A.M.L. Pankow P.B. Godrie(sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLïne/Internet http://www.city.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Inge Heuff Voor Els Verloo is de Mr. Breetvelt- speeltuin haar lust en haar leven. Natuurlijk is dat wat overdreven en haar man en drie kinderen zullen het er niet helemaal mee eens zijn. Maar het feit is er dat ze elke dag, behalve zon dag, in de speeltuin te vinden is. Niet op de schommel of de wip. Niet met de skelter bij de benzinepomp of in de zandbank. Maar met koffie en snoep in het huisje, met een pleister voor een ka potte knie en zonodig met een droge broek voor een nat ongelukje. „Soms voel ik me meer een oppasmoeder dan een beheerster van een speeltuin." De Mr. Breetveltspeeltuin bestaat al meer dan 25 jaar, schat Els Verloo. Ook zij heeft er als kind nog in gespeeld. Maar langzaamaan verloederde de tuin en werd er meer gesloopt dan gespeeld. Het bestuur van de speeltuin zocht mensen die er wat aan wilden opknap pen en dat wilde haar man wel. Zo kwam Els in contact met Paula Schoo- nen, penningmeester van het speeltuin- bestuur. „Toen de speeltuin weer leuk was, vroeg Paula me om beheerster te worden. Dat leek me wel wat. Boven dien waren er in het opknappen heel wat uren werk gaan zitten en het zou zonde zijn als er geen toezicht zou ko men." Bij de kinderen in de buurt is de speeltuin heel populair, er is verder geen andere speelgelegenheid. Maar ook verenigingen en scholen weten de speeltuin te vinden. „Regelmatig ko men de laagste groepen met schoolreis je hier spelen. Ook als er een fietstocht gemaakt wordt is de speeltuin een mooie plaats om te picknicken en even uit te rusten of juist om te spelen." Voor zulke gelegenheden gaat de speel tuin speciaal open. De beheerster is dus veel tijd kwijt aan 'haar' speeltuin. „Naast die aparte groepen is de speel tuin elke dag van drie tot vijf uur open en dan ben ik er ook. Op woensdag en zaterdag gaan we om één uur open. En in de vakantie ben ik elke dag behalve zondags van één tot vijf uur open." Gemeente Twee jaar is ze voor dit werk betaald. De penningmeester heeft er hard voor geknokt maar het laatste jaar had het gemeentebestuur geen geld meer voor een vaste kracht over. „Ik weet gewoon dat de speeltuin verloedert als er geen toezicht is en dat gaat me aan m'n hart." Els Verloo vindt het heel erg dat het ge meentebestuur- zo onverschillig is ten aanzien van de speeltuin. „Waar vind je nou zo'n goed onderhouden speeltuin op het eiland? We doen alles zelf, we sparen voor de toestellen, we organise- Beheerster Els Verloo van de Mr. Breetveltspeeltuin in Zierkzee: „We doen alles zelf." ren kleine en grote activiteiten. Maar van de gemeente komt. er niemand eens kijken." Binnenkort wordt er een nieuw speel toestel geplaatst, Het is een draaitoe- stel waar een stuk of acht kinderen mee kunnen spelen. „Dat ding kost klauwen met geld. En dan moeten we het ook nog laten plaatsen want als we het zelf doen vervalt de garantie en zijn alle mogelij ke gevolgen voor ons. Die verantwoor ding kunnen we niet op ons nemen." De beheerster voelt zich toch al heel erg verantwoordelijk voor de gang van za ken. In principe is ze er om de tuin te openen en te sluiten en te zorgen dat de kinderen er veilig kunnen spelen. Maar veel moeders brengen hun (jonge) kin deren in de veronderstelling dat Verloo wel even een oogje in het zeil houdt. „Dat kan dus eigenlijk niet. Want als er iets gebeurt kan ik niet weg. We hebben zelden ongelukken maar het is een keer voor gekomen dat er een kind een forse snee in zijn been had die gehecht moest worden. Geen moeder te bekennen. Nu wist ik toevallig waar zijn oma woonde en via haar hebben we de moeder te pakken gekregen. De speeltuin is voor sommige moeders een gezellige ontmoetingsplaats. De koffie en limonade is niet duur, de kin deren kunnen lekker spelen en als ze trek krijgen maakt Els Verloo op de lan gere middagen soep en warmt ze pizza- punten of saucijzenbroodjes op. Voor de speeltuin wordt een toegangs prijs van een kwartje gewaagd. De mensen kunnen ook voor achttien gul den per jaar lid worden. En huurders van de woningen van woningbouwver eniging Beter Wonen kunnen een vaste prijs bij hun maandelijkse huur betalen waardoor ze vrij toegang hebben. „Ik ga dus niet als een politieagent bij het hek wagen of de mensen al betaald hebben maar sinds we een duidelijk bordje hebben opgehangen, betalen de mensen beter. Toch blijf je mensen zien die krampachtig de andere kant op kij ken en langs het bordje lopen. Voor een kwartje!" Het geld dat binnenkomt wordt weer besteed aan de inrichting van de speel tuin. want die is nog steeds niet af. Bo vendien is Verloo er niet helemaal gelukkig mee: „Welke architect verzon nen heeft om de skelterbaan dwars dooi de tuin te laten lopen...! Dat is vragen om ongelukken met de kinderen die foto Pieter Honhoff zonder te kijken oversteken om naar een ander speeltoestel te gaan. De kin deren op de skelters mogen dus niet te hard rijden." Seizoen Na de herfstvakantie gaat de tuin dicht. Dan is het tijd om op adem te komen en om het materiaal een verfje te geven en zonodig te repareren. Elk jaar is er con trole op de veiligheid van de toestellen. Tot op heden was er weinig commen taar al moest een wipkip gerepareerd worden omdat de mogelijkheid bestond dat een kind een splinter kon oplopen. „En we moesten alle rubbertegels ver wijderen en zand aanbrengen omdat dat zachter valt. Als je weet hoe duur die tegels waren, dan is dat niet zo leuk. Gelukkig hebben we ze weer door kun nen verkopen." Met het traditionele paaseieren zoeken begint elk jaar het speelseizoen weer. Els Verloo weet niet hoelang ze het nog zal volhouden. „Vooral de zomervakantie is erg lang. Dan staat het me wel eens tegen. Maar ja, mijn achtertuin grenst aan de speel tuin. En als ik iets hoor dat niet klopt, kan ik het toch niet laten om even te gaan kijken." DEN BOSCH - De veilingorganisatie Greenery International vernacht in 1999 een daling van de omzet van 5 procent. Dat is het gevolg van het besluit van een kleine 800 telers om hun groenten en fruit niet meer af te zetten via de Greenery. Tot nu toe hebben 758 leden van de coöperatie VTN (VoedingsTuin- bouw Nederland), de enige aandeelhouder van de Greenery, hun lidmaatschap opgezegd. Ongeveer de helft doet dat omdat ze met hun bedrijf stoppen, de rest is ontevreden over de Greenery en denkt via een ander afzetkanaal meer geld te verdienen. In Zeeland kiest een toe nemend aantal fruittelers voor afzet van hun producten via Fruitmasters BV. ANP MIDDELBURG - Voor de rechtbank in Middelburg dient vandaag, donderdag, de verdere behandeling van de drugs zaak Sail tegen zes verdachten. Bij het hasj transport van vier duizend kilo zijn ook twee Zeeuwen uit Nieuw- en Sint Joos- land en Zierikzee betrokken. In een monumentale loods van de 54-jarige Zierikzeëenaar is september vorig jaar de helft van de buit. met een straatwaarde van veertien miljoen gul den, teruggevonden. De resterende tweeduizend kilo werd in Hellevoetsluis onderschept. Het dossier Sail werd eerder in maart behandeld, maar de zaak werd voor nader onderzoek terugverwezen naar de rechter-commissaris. Voor de Sail- zaak verwacht de rechtbank twee zittingsdagen nodig te heb ben. VEERE - De vier plaatselijke WV's in de kustgemeente Veex-e mogen fuseren. Dinsdag hebben de ledenvergaderingen van Westkapelle en Veere/Vrouwenpolder ingestemd met het fu- sievoorstel. Hiermee is de weg vrij voor de nieuwe Kust VW Walcheren. Woensdag 1 juli is de fusie een feit. Dan wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd. De kans dat dan ook al de nieu we directeur wordt voorgesteld is echter gering. De sollicita tieprocedure is nog in volle gang. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 1999 ook de strandex- ploitatie wordt ondergebracht bij een nieuwe organisatie. Het beheer van de stranden in de kustgemeente gebeurt nu nog op de 'oude' manier. Dat wil zeggen dat in enkele plaatsen een aparte stichting actief is en in plaatsen als Westkapelle en Zoutelande de WV's de strandexploitatie verzorgen. GOES - De Avondvierdaagse in Goes heeft veertig wande laars meer op de been gebracht dan in het voorgaande jaar. In totaal zijn 1072 deelnemers aan de start verschenen, van wie 866 kozen voor het vijf kilometertraject en de rest voor de tien kilometer. De groepswandelaars blijken ïn de meerderheid. Op de vijf kilometer lopen 677 mensen in groepsverband mee. Het aantal individuele lopers op de lange afstand is 73. VROUWENPOLDER - Een 18-jarige automobilist uit Vrou wenpolder heeft dinsdagmiddag omstreeks half zes zijn wa gen total loss gereden op de Koningin Emma weg in zijn woon plaats. De man verloor de macht over het stuur en botste tegen bomen en struiken langs de weg. Zelf liep hij kneuzingen op. MIDDELBURG - De politie heeft woensdagnacht om kwart voor vijf op de Langevieleweg in Middelburg een 18-jarige man uit die plaats aangehouden. Een bewoner betrapte hem bij het openbreken van een garagedeur op hetei'daad. door Ali Pankow ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland wil voor zichtig zijn met vliegende win kels. Daaronder wordt verstaan de bedrijfsmatige verkoop aan particulieren van courante arti kelen, tegen een al dan niet (ge suggereerde) lage prijs. Het be zwaar tegen vliegende winkels is dat ze het bestaande verzor gingsniveau kunnen aantasten door afroming van de markt. Op dit moment is er, volgens het college van burgemeester en wethouders nog geen sprake van een alarmerende situatie. De kwetsbaarheid van het ver zorgingsniveau op Schouwen- Duiveland is echter moeilijk in te schatten en B W pleiten derhalve voor enige voorzich tigheid. Voorwaarden Als de aanvragers voor het orga niseren van vliegende winkels aan alle wettelijke voorwaar den voldoen, heeft de gemeente weinig beleidsruimte om regu lerend op te treden. Wel is het mogelijk om via de exploitatie van de dorpshuizen het aantal 'landingsplaatsen' van de vlie gende winkels te beperken. Aangezien de gemeente de MIDDELBURG - Het nieuwe jeugd-muziekkorps The Blue Spirit Cadets uit Middelburg heeft negenhonderd gulden ge kregen van zangvereniging Ko riander. De zangvereniging houdt op te bestaan wegens een ledentekort. Ook de stichting Muzikanten voor Muzikanten krijgt negenhonderd gulden. Koriander bestond vier jaar. Bij de oprichting had het nog ruim dertig leden maar in de loop dei- jaren slonk dat aantal tot amper' twintig. The Blue Spirit Cadets kreeg het geld, omdat het jeugd- korps di t j aar is begonnen en het geld goed kan gebruiken voor uniformen en instrumenten. Het bestuur van Koriander geeft het geld, omdat via het jeugkorps jongeren mensen ge stimuleerd worden om muziek te maken. Datzelfde doel streeft de stichting Muzikanten voor Muzikanten na. dorpshuizen subsidieert kan zijn als voorwaarde stellen dat dergelijke paracommerciële ac tiviteiten niet of slechts in be perkte mate worden ontplooid. De problematiek wordt betrok ken in het totale beleid ten aan zien van paracommercialisme, waarover de gemeente binnen kort een aparte nota uitbrengt. RENESSE - Fanfareorkest Luctor et Emergo geeft zondag middag 4 juni een voorjaarscon cert op de muziektent aan de Kromme Reke in Renesse. Het orkest staat onder leiding van dirigent Henk Blom. Verdere medewerking wordt verleend door zanger Wim Voogt en het slagwerkensemble van Luctor et Emergo onder leiding van Ro nald de Roo. Het programma bestaat uit ge varieerde luistermuziek. Een selectie uit de musical Miss Sai gon wordt afgewisseld door Zuid-Amerikaanse ritmes van de Lima Express. Zanger Wim Voogt brengt een eerbetoon aan de onlangs overleden zanger Frank Sinatra met de nummers 'My "Way' en 'New York, New York'. De slagwerkers van Luc tor et Emergo laten van zich ho ren met het 'Thema van de Mup- petshow'en 'Living on my own' van Freddy Merc,uiy. Het tent- concert begint om 16.00 uur. ZIERIKZEE - In de sfeer van Hel Oproer van Zierikzee, dat zaterdagavond voor de tweede keer wordt opgevoerd, zal over dag bij de voormalige gevange nis 't Gravensteen aan de Mol in Zierikzee een schandpaal wor den opgesteld. Mensen die een leuk kiekje van zichzelf willen laten maken, kunnen zich voor vijf gulden 'voor eeuwig' te schande laten zetten. De schandpaal is gemaakt door doe-het-zelf-zaak Fixet. Het initiatief komt van de Zierik- zees Ondernemers Collectief. Volgende week zal een (laat middeleeuwse brillenmaker in het centrum van Zierikzee te zien zijn, bij Pearl Opticiens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 41