Project stimuleert flora en fauna PZC Rt KH Opening trapveld in Goes-Zuid uitgesteld Jaarmarkt Hulst Centrale huisvesting voor thuiszorg Senioren sluiten hun wandeldriedaagse af Radioloog Visser maakte in vak grote ontwikkeling mee zeeland ,20 Dankzij Zonnestraal grotere verscheidenheid in onbewerkte akkerranden Gift voor muziekkorpsen Huize Emmaus viert feest Burgemeester bivakkeert al een jaar lang in hotel 1 donderdag 11 juni 1998 door Ali Pankow ZIERIKZEE - Het project Zon nestraal in de polders rond Brouwershaven, Zonnemaireen Kerkwerve zorgt voor een gro tere verscheidenheid aan flora en fauna. Het project omvat een strook akkerranden die bemest noch bespoten noch geoogst worden. Ze zijn ingezaaid met kleurig bloeiende planten. De oorspronkelijk ingezaaide en daarna onbewerkt gelaten ak kerranden leveren de meeste plantensoorten op. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de effecten van Zonnestraal. Het project werd op initiatief van Agrarisch Schouwen-Dui- veland (ASD) in het najaar van 1994 uitgewerkt om te bezien of de landbouw de bestaande na tuur extra kan versterken. Daartoe ging ASD een samen werking aan met de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duive- land en de Stichting Land schapsbeheer Zeeland. Er werd begonnen met een route van twaalf kilometer tussen Brou wershaven en Zonnemaire. La- CAO-akkoord voor personeel bungalowparken RIJSWIJK - Werkgevers in de verblijfsrecreatie hebben gis teravond laat met de bonden af spraken gemaakt over een col lectieve arbeidsovereenkomst voor de ongeveer 15.000 werk nemers. De contractperiode duurt ruim tweejaar tot 1 juli2000. Volgens M. Verkerk van de Horecabond FNV gaan de lonen het eerste jaar met drie procent en het vol gende jaar met tweeënhalf pro cent omhoog. Er komt ook een pensioenrege ling voor de gehele bedrijfstak en een zogenoemd vroegpensi- oen per 1 april volgend jaar. Dat houdt in dat werknemers er op hun 62ste mee kunnen stoppen tegen een uitkering van tachtig procent van het loon. Individue le werkgevers zoals Center- Pares en Grandorado hadden al wel een pensioenregeling, maai bij een aantal kleinere parken ontbrak het daar nog aan. ANP ter is daar drie kilometer langs de Tellersweg nabij Kerkwerve bij gekomen. Er werden zowel wilde bloe- menmengsels (klaproos, koren bloem, ridderspoor en bolderik) als cultuurplanten (rammenas, teunisbloem, gele mosterd en phacelia) gezaaid. Na drie jaar Zonnestraal kun nen enkele belangrijke conclu sies worden getrokken. Zo blij ken de cultuurgewassen het onkruid beter te onderdrukken dan de wilde bloemen. De insec tenrijkdom in de akkerranden is groot, zowel in aantal als in soorten. Verder werden er 29 broedvogelsoorten en 47 foera- gerende vogelsoorten geteld. Ook werden er veel meer roof vogels dan in de gangbare land bouwgebieden waargenomen. Op de meerjarig onbewex-kte stukjes blijken veel muizen te leven. Een geïnteresseerde be zoeker heeft de gegevens over de insectenpopulaties verwerkt tot vragen voor het CITO voor de eindexamens voor het voortge- zet onderwijs. Onzeker De start van Zonnestraal werd financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV, de voormalige gemeente Brouwer shaven, het Waterschap Schou- wen-Duiveland en de provincie Zeeland. Lange tijd was het on zeker of het pi*oject kon worden voortgezet. Ook nu loopt er weel een nieuwe subsidieaanvraag bij het Rijk. Coördinator P. de Koeyer heeft goede hoop dat ex- volgend jaar geld van het Rijk beschikbaar komt uit de nieuw te vormen subsidiepot voor par ticulier natuurbeheer. Om die periode te overbruggen, hebben de provincie en de Landinrich- tingsdienst het project voorlo pig de helpende hand toegesto ken. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van vrij kostbare zaadmengsels, het ondei'houd van de akkerranden en als com pensatie voor de boeren die een strook van hun landbouwgrond voor het px-oject beschikbaar stellen. De Koeyer vex-wacht dat de rijkssubsidie in de toekomst niet toereikend zal zijn. Hij denkt aan een aanvulling in de vorm van bijdi-agen van bur- gers. Hoe dat in zijn werk zal gaan, moet nog worden uitge werkt. De medewerkers van Thuiszorg Wa cheren moesten gisteren alles verhuizen naar het nieuwe gebouw in Middelburg. foto Ruben Oreel door Nicole Kluijtmans MIDDELBURG - Personeel van de Thuiszorg Walcheren is de afgelopen dagen druk in de weer geweest met het inrich ten van het nieuwe, centrale gebouw van de Thuiszorg aan de Stadhuisstraat in Middel burg. Er is niet veel tijd voor de grote verhuizing uitgetrok ken. Alles moest vandaag, donderdag, klaar zijn omdat daxx het consultatiebureau voor kind- en ouderzorg weer open gaat. De vestigingen in de Nieuwstraat, de Mortiere straat en het Wijkgezond heidscentrum in Dauwendae- le zijn opgeheven. Niet alleen voor de consulta- tiebezoeken en de zwanger- schapsgym moeten alle Mid delburgers voortaan naar de Stadhuisstraat, ook voor de uitleen van materiaal of dië tisten. Een van de vleugels is bovendien ingericht met kan toor- en vergaderruimte voor de wijkverpleging en de team leiders gezinsverzorging. Tot voor kox-t opereex-de de wijk verpleging nog vanuit de ver schillende vestigingen. De teamleiders gezinsvex-zor-ging wax-en ondex-gebracht in het hoofdkantoor aaxx de Bree- stx-aat. Veel medewerkers op deze afdeling ontmoeten el kaar dan ook voor het eerst. Daarvoor hadden zij alleen te lefonisch contact. De thuiszox-g hoopt met het on derbrengen van de diensten in een centrale huisvesting geld te besparen. Niet alleen kan op deze manier efficiënter wor den gewerkt, ook de huisves tingskosten worden een stuk lagei'. Volgens de rayonmana ger Jos Aids hebben de cliënten van de thuiszorg enkel baat bij de nieuwe opzet. Voor de con sultatiebureaus wordt een nieuw rooster opgezet dat zo veel mogelijk lijkt op die van de drie voormalige bureaus. Ouders kunnen in de meeste gevallen ook in de toekomst op dezelfde dagen bij hun ver trouwde kindex-arts terecht. Er verandert zo min mogelijk. Op verzoek van de ziektekos tenverzekeraar wordt nog wel gezocht naar een accommoda tie voor een consultatiebureau ten zuiden van het Kanaal door Walcheren. Bij het nieu we kantoor is overigens een parkeerruimte die ook voor de bezoekers bereikbaar is door middel van een intercom. De ingang is naast het arbeidsbu reau. Het kantoor wordt pas op 16 oktober officieel geopend. Dan houden de diensten van de Thuiszorg Walcheren ook open huis. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Drie middagen trokken ze erop uit: honderd vijftig ouderen met evenzoveel begeleiders voor de senioren- wandeldriedaagse in Zierikzee. Het evenement werd voor de derde keer gehouden en blijkt steeds meer deelnemers te trek ken. De eerste keer deden er nog maar tachtig mensen aan mee. Het evenement is vooral be doeld voor de bewoners van de instellingen, maar ook een aan tal zelfstandig wonende oude ren deed mee. Elke middag ging de tocht vanaf drie verschillende locaties van stax-t: bij verpleeghuis Cox-ne- liastichting en bij de verzor gingscentra De Wieken en BoxTendamme. De veertien deelnemende bewoners van ver- zorgingscentrum Duinoord in Buxgh-Haamstede werden per taxibusje naar en van de Corne- liastichting vervoerd. De wandeldriedaagse voorzag elke middag voor iedere groep in een andere route. Plek vaxx sa menkomst was het Multifunc tioneel Centmm (MFC) in Zie rikzee. Daar stonden voor all deelnemers koffie, thee en koe' gereed. De eerste twee midda gen werd de groep onthaald o; accordeonmuziek en woensda bij de afsluiting maakte draai oxgel Alanti zijn opwachting. Nestor Tijdens de laatste stop in hel MFC woensdagmiddag spraf* nestor van de gemeenteraad, Jj Roukema, de deelnemers toe Hij deed dat namens de ledei van het college van burgemees ter en wethoudex'S, dat wegen$ deelname aan een congres vai de Vereniging van Nederlands Gemeenten niet aanwezig koi c zijn. Roukema sprak zijn waar dering uit voor de inzet van dt t- deelnemers en de vele vrijwilli v gers en wenste hen nog een pret tig slot van de tocht toe. v Het weer toonde zich redelijl v gunstig. Alleen dinsdagmiddag was het een beetje tussen de bui-' o tjes doorwandelen. „Ach,ik bet f in negentig jaar nog niet gele smolten, dan zal ik het hier ooi j' wel niet van doen", sprak eet 1' van de deelnemers laconiek. s De wandeldriedaagse voor senioren in Zierikzee. foto Pieter Honhofi door Mieke van de Jaqt HOEDEKENSKERKE - Goed beschouwd heeft hij het enorm getroffen. Sinds radioloog A W. Visser bijna 22 jaar geleden naar Zeeland kwam, heeft de dia gnostiek een geweldige vlucht genonxen. Waar hij, in 1976, een doorlichtixxg verrichtte ixx het pikkedonker met een kleixx spie geltje, staat nu moderne appa ratuur voor röntgendiagnostiek en echografie. De Stichting Oosterscheldeziekenhuizen be schikt inmiddels over zeer ge avanceerde middelen om men sen te onderzoeken, zonder dat het zeer doet. Binnen niet al te lange tijd wordt in Goes zelfs de eerste MRI-installatie in Zee land in gebruik genomen. „Die snelle ontwikkeling in mijn vakgebied is niet het enige waarmee ik het getroffen heb. Bij mijn komst, 1 oktober 1976, werd meteen duidelijk gemaakt dat de Goese ziekenhxxizen sa men met het Zweedse Rode Ki'uisziekenhuis in Zierikzee een nieuwe, modernere rönt- genafdeling zouden ontwikke len. Zierikzee was toen nog een aparte stichting. Ik heb daar drie maanden kwartier mogen maken en het ziekenhuis heeft altijd een warm plekje bij mij gehouden." De radioloog prijst ook het team van de afdeling als een bijzon der hechte en gemotiveerde club. ..Dat geldt voor de zowel de laboranten als het admini stratieve personeel. We hebben altijd fantastisch kunnen sa menwerken, iedereen had er Radioloog A W. Visser neemt na 22 jaar afscheid van zijn werk bij de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen. foto DirkJan Gjeltema altijd zin in ook al kwamen ex- telkens nieuwe, ingewikkelde dingen op ons af. Ik moet zeggen dat ik met een zekere weemoed afscheid neem van Oostei-schel- deziekenhuizen, maar ook van dat team." Baan Toen dokter Visser direct vanuit zijn opleidingsplaats in het On ze Lieve Vrouwe-gasthuis in Amsterdam, naar Goes kwam, was het wel even slikken. „Zo makkelij k kreeg j e geen baan als radioloog en ik was dus blij dat er in Goes een plaats vrij kwam. Maar mijn vrouw had een leuke baan in Amsterdam en die heeft ze moeten opgeven. In het begin deed het zeer, die gx-ote stad en het leven daar verruilen voor het x-ustige Zeeland. Maar we zijn steeds meer van de provin cie gaan houden en mijn vrouw vond al snel grote voldoening in het helpen opzetten en uitbou wen van Meer Bewegen voor Oudex-en. Nu willen we niet meer weg." Visser is absoluut niet van plan om voortaan in zijn huis in Hoe- dekenskex-ke gepensioeneerd te gaan zitten wezen. Hij blijft nog een poosje bestuurslid van de Stichting Welzijn Oosterschel deziekenhuizen, die fondsen werft voor het organsiex-en van sociaal-culturele activiteiten in het ziekenhuis. „Ik ga ook de markt eens verkennen voor de advisering in mijn vakgebied. Op freelance-basis kan ik mijn medische en technische kenrxis wellicht nog goed benutten Receptie De radioloog neemt donderdag 18 juni officieel af scheidvan het ziekenhuis, van zijn drie colle ga's in de Maatschap Radio-dia gnostiek, van zijn team en van de patiënten. Dat gebeux-t met een receptie in de hal op de eer ste verdieping van het zieken huis in Goes, die om 16.30 uur begint. Zijn opvolger kan dokter Visser nog niet voorstellen; voor diens benoeming loopt nog een px-oce- dure. Wethouder M.L. 't Hart (1) en bestuurslid mevrouw A M. van Harinxma thoe Slooten van het Na tionaal Jeugdfonds Jantje Beton (r), vergezeld door een pop van Dennis Bergkamp, maakten er ondanks het afblazen van de opening toch een feestje van. foto van Dirk-Jan Gjeltema door Esme Soesman GOES - De jeugd was er woensdag klaar voor, het trapveldje niet. Extreme weersomstandig heden waren er de oorzaak van dat de feestelij ke opening van het trapveld aan de Populie renstraat in Goes op het laatste moment werd afgeblazen. In wijkgebouw de Pit kwamen ver tegenwoordigers van de gemeente, Jantje Be ton en Wijkbelangen Goes-Zuid toch nog bij elkaar om aandacht aan het project te schen ken. De officiële ingebruikname van het veld is verschoven naar september. Het Goese veldje maakt ondex-deel uit van het Project 10 voor 10, dat in maart in Londen offi cieel van start is gegaan. Voetballer Dermis Bergkamp gaf daar de aftrap voor het plan in tien Nederlandse steden een trapveldje te rea liseren. Dxe veldjes zouden allen gei-eed moeten zijn op de openingsdag van het WK-toemooi. Dat bleek in Goes nog niet mee te vallen. Had het veld in eerste instantie te kampen met de warmte, nu strooide regen roet in het water. De circa zeventig jongeren die zirch meldden om mee te doen aan het feestelijke openingstoer- nooi gingen onvex-richterzake naar huis. Bij de instanties die zich in Goes sterk hebben gemaakt voor het veld woog de blijdschap ech ter zwaarder dan de teleurstelling. Het oude veldje belooft, onder meer door nieuwe doel palen, eenkwaliteitsveld te worden. Dit dank zij een gemeentelijke subsidie van 10.000 gul den en een bijdrage van 15.000 gulden van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. „Wij staan voor speel- en leefruimte voor het kind, dat moet niet in beton opgroeien. We proberen ook preventief te wei-ken, want als jongeren leuk opgroeien werkt dat later door. En die jon gens kunnen beter op zo'n veldje trappen dan ex-gens andex-s", verklaarde bestuurslid me vrouw A M. van Harinxma thoe Slooten de be trokkenheid van Jantje Beton. Alie Heerspink van Wijkbelangen Goes-Zuid gaf aan aan veel waarde te hechten aan de inzet van jongeren zelf. Bij het trapveldis een jeugd- ontmoetingplaats (JOP) gerealiseerd, waar door een heuse jeugdhoek is ontstaan. Reden ook voor wethouder M. L. 't Hart om de inzet van verschillende instanties en betrokken vrij- willigers te roemen. „Als jongeren hun eigen ondex-komen hebben, wordt de zox-g voor hun omgeving ook groter. Dat. is het leuke aan dit project." In september zal het Goese trapveld alsnog feestelijk geopend worden. De door Dennis Bergkamp gesigneerde bal, het ca deautje voor het winnende team, ligt klaar MIDDELBURG - Het nieuwe jeugd-muziekkorps The Blue Spirit Cadets uit Middelburg heeft negenhonderd gulden gekregen van zangvereniging Koriander. De zangvereniging houdt op te bestaan wegens een ledente- koi"t. Ook de stichting Muzi kanten voor Muzikanten krijgt negenhonderd gulden. Koriander bestond vier jaar. Bij de oplichting had het nog ruim dertig leden, maar in de loop der jaren slonk dat aantal tot amper twintig. The Blue Spixit Cadets kreeg het geld. omdat het jeugd- koips dit jaar is begonnen en het geld goed kan gebx-uiken voor unifoxmen en instnimen- ten. Het bestuur van Koriander geeft het geld, omdat via het jeugkorps jongeren mensen gestimuleerd worden om mu ziek te maken. Datzelfde doel streeft de stichting Muzikan ten voor Muzikanten na. IJZENDIJKE - In en rond ver zorgingshuis Emmaus in LJzen- dijke wordt op woensdag 24 juni het jaarlijkse zomerfeest gehou den. 's Ochtends maken de be woners van Huize Emmaus een tocht met de huifkar door IJzen- dijke. Om 13.30 uur is de officiële ope ning van het feest. Jong en oud laten dan ballonnen op. Tot drie uur kunnen er diverse spelletjes gespeeld worden waaronder een kikkerspel en touwtje trekken. Daarna volgt een opti-eden van kindex-circus Reinardi uit Hulst. HULST - De ambulante handel en strandwerkers bemannen zondag 14 jimi op de Grote Markt en de aangrenzende stra ten de kramen tijdens de zomer- jaarmarkt. Daarnaast komen ook de winkeliers met koopjes naar buiten. Burgemeester A Kessen ver richt om 11.00 uur de officiële opening. De spraakwatexvallen op het strandwerkersconcours stiijden met hun vlotte humo ristische babbel om diie prijzer Verschillende muziekbandje blazen een vrolijke noot over he max-kttex-ein. Naast andere activiteiten is er i: de Biei-kaaistraat een grote ver loting. Vanwege de verwacht gx-ote belangstelling worden d doorgaande straten in de bin nenstad voor het autovex-keel afgesloten. COEVORDEN - Ruim een jaar na zijn benoeming als burgemeestei van Middelburg woont mr. Bert Spahr van der Hoek nog steeds, noodgedwongen, in zijn vorige standplaats Coevorden. De riante woning in het Di-entse vestingstadje moet eei'st worder verkocht alvorens de WD-burgemeester in Middelburg een verge lijkbaar optrekje kan aanschaffen. Door de week verblijft Spah van der Hoek in een hotel. De vraagprijs voor de woning in Coevorden, rond de 550.000 gul den, is in Zeeland niet zo bijzonder omdat met name Duitsers vee woningen aan de Zeeuwse kust kopen. In Coevorden is de mark voor huizen in deze pi'ijsklasse aanzienlijk kleinei". Voor het bui-gemeestersgezin is de situatie niet px-ettig. Spahr va' der Hoek: „Een groot deel van de week leven mijn gezin en ik nood gedwongen gescheiden. Het voordeel voor Middelburg is wel dat i! daar bijna dag en nacht aan de slag ben." GPD Trcndhoppcr Inicrn.iiion.il B.V. is franchisegever van de Trcndhoppcr- formule, de vnchtgrocicndc winkelketen van meenecmmcubclen en accessoires in Nederland, België en Luxemburg Trendhopper Goes zoekt per direct een: I Assistent bedrijfsleider m/v (Full-time) Als assistent bedrijfsleider ben je ronder meer bekend met de verkoop san eigentijdse meubelen en ssxionaccessoires en zorg |e mede voor de uirvoenng van het commerciële beleid van de winkel. Je biedt de klanten een maximum aan informatie, aandacht en koopplericr cn vindt het belangrijk om in een leuk en gemotiveerd team te werken. Wat vragen wij: leeftijd tot 35 |aar leidinggevende ervaring in de detailhandel een economische opleiding op middelbaar niveau motiveren van naaste medewerkers zelfstandigheid goede representatieve, contactuele cn creatieve eigenschappen full-time beschikbaarheid (ook op zon- en feestdagen) beschikbaar op korte termijn Wat bieden wij: een leuke inspirerende job uitstekende primaire cn secundaire arbeidsvoorwaarden Tevens zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste MAGAZIJNMEDEWERKER (ervaring gewenst). Interesse? Stuur dan |e schriftelijke sollicitatie met een recente pasfoto en |C CV. binnen 10 dagen naar Trcndhoppcr Goes. Lange 1461 JP Goes, t a v. de lieer A R van Sommeren foto angr Yorstslrjat 6*8.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 36