Kastuinders sluiten weg Rilland Vakantie Recreatie Auto Poppe Walcheren B.V. PZC Afscheid van Gerard Meerman NATIONALE COLLECTE EPILEPSIE- BESTRIJDING zeeland 16 Blokkade zwemliefhebbers Oosterschelde en gebruikers recreatieve fietsroute Geen straf voor verboden hormoon in Kapelse stier Jaarlijks feest van Missions to Seamen 8-13 juni Bij Volkswagen laten we niets aan het toeval over! zaterdag 6 juni 1998 door Mieke van der Jagt RILLAND - In Rilland zijn ze niet blij. zeker niet de mensen die graag in het schone Ooster- scheldewater een baantje trek ken. Al sinds onheugelijke tij den gaat Rilland zwemmen bij 'Nieuwenhuuze', zoals het in de volksmond heet, een zanderig op wasje aan de zeewering in het Verdronken Land van Zuid-Be veland. Tot hun grote verbazing en ongenoegen vonden de Ril- landers de toegangsweg tot de Zeedijk, de Dwarsweg, onlangs afgesloten. Reclameren bij het Waterschap de Zeeuwse Eilan den hielp niet, het Waterschap beheert de zeewering en de weg onderlangs, maar heeft er ver der niets over te vertellen. De vorige eigenaar van de Eer ste Bathpolder. de belegger AMEV, heeft nooit een vinger uitgestoken naar de zwemmers die gebruik maakten van de we gen en de zeewering. Nu de grond in de polder is verkocht ten behoeve van de ontwikke ling van glastuinbouw, zijn de glastuinbouwers officieel eige naar geworden van de dijk en de weg langs de dijk. Hoewel de weg onderdeel uit maakt van een toeristisch recre atieve route, staat de eigenaar formeel in zijn recht. Zwem mers en fietsers moeten recrea tief medegebruik overeenko men met de eigenaar. Een probleem is alleen dat niet dui delijk is wie de Dwarsweg heeft afgesloten en al helemaal niet waarom. De Rillanders zijn van plan de gemeente te vragen om te be middelen in de kwestie. De ge meente Reimerswaal was vrij dag niet voor commentaar bereikbaar. De nieuwe eigenaren hebben de doorgang geblokkeerd. foto Dirk-Jan Gjeltema door Maurits Sep ARNEMUIDEN - Het wit omrande rode bordje Brandmelding gaat van de gevel af. Ruim dertig jaar hangt het al naast de voordeur van het pand Langstraat 67, de woning van de Arnemuidse commandant van de vrijwillige brandweer, Gerard Meerman. Maar Meerman gaat met func tioneel leeftijdsontslag. Vrijdagavond nam hij afscheid van zijn collega's. Hij werd koninklijk onderscheiden. Meerman werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat bordje, zegt hij, gaat naar het museumpje op de zolder van de kazerne. Meerman werd in oktober 1967 vrijwilli ger bij de Arnemuidse brandweer. Zijn oom was daar commandant, vader en broer waren er vrijwilliger, net als een werknemer van zijn vader, die een scheepswerfje had. „Ik ben er als het ware ingegroeid. Een speciale reden om brand weerman te worden, had ik niet. Of het moet zijn dat ik begaan ben met het lot van mensen in nood." Hij begon gewoon onderaan, als brand wacht tweede klas. Door studie en cursus sen klom hij verder op in de organisatie. „En toen kwam in 197-4 het moment dat mijn oom met functioneel leeftijdsontslag ging. Binnen het korps werd de voordracht gedaan voor de nieuwe commandant. En ik zou dat moeten worden. Of dat een eer was? Zo heb ik het nooit bekeken. Brand weercommandant zijn is meer een dienen de dan een heersende taak. Je bevindt je tussen het gemeentebestuur en je korps." „Je moet ook altijd om dingen vragen. Een wethouder zei dat eens: Jij waagt altijd vanalles. Maar ik waag niet voor mijzelf, maar voor de gemeenschap. De brandweer is een noodzaak. Je komt als klein korps al tijd dingen tekort. Als iets voor een tientje kan, geven ze je geen twintig gulden. We staan er nu trouwens wel goed voor hoor. De kazerne is pas een jaar of zes oud, het personeel is goed opgeleid en we hebben vorig jaar nog een nieuw blusvoertuig ge kregen. De samenwerking met Middel burg door de gemeentelijke herindeling staat nu ook goed op de rails. Het is inder daad een goed moment om ermee te stop pen." Toewijding Missen zal Meerman het werk zeker. Toe wijding kenmerkt zijn carrière. „Hij is al die jaren elke avond even op de kazerne gaan kijken", vertelt zijn wouw. „Ja, even binnenlopen om te zien of er iets bijzon ders is gebeurd. Al was het maar vijf minu ten", geeft hij toe. Die betrokkenheid is ook belangrijk geweest voor zijn leiding gevende werk. Zijn mannen hadden res pect voor hem, beaamt Meerman. „Ik heb altijd getracht een voorbeeld voor hen te zijn. Ben ik lui, dan worden mijn mannen dat ook. Maar ik was altijd een man van werken. Pas daarna kwam het praten, het plezier. Zo is het de laatste 24 jaar in Arne- muiden gegaan." Luie brandweerlieden, dat is ook ondenk baar. Van puur brandbestrijding is het werk uitgebreid met bijvoorbeeld hulp verlening. Bovendien zijn de fysieke en op leidingseisen steeds zwaarder geworden. Meerman vindt wel dat deze ontwikkeling wat te ver dreigt door te schieten. „Onze eerste taak is en blijft het redden van mens en dier in nood. De rest is bij zaak. Natuurlijk moet je heel goed zijn op geleid en zijn trainingen van groot belang. Maar het maakt het ook steeds moeilijker voor mensen om wij williger te worden. En dan komt daar in ons geval nog dat gehar rewar van bijvoorbeeld zo'n vorming van een stadsgewestelijke brandweer bij. We moeten ons als brandweer beter gaan ver kopen, anders voorzie ik problemen. Dan willen mensen geen vrijwilliger meer wor den." Gerard Meerman: „Het wordt steeds moeilijker voor vrijwillige brandweerlieden." foto Ruben Oreel door Frank de Klerk DEN HAAG - Tegen een 58-jari- ge veehouder uit Kapelle is gis teren in hoger beroep voor het Haagse gerechtshof ontslag van rechtsvervolging geëist voor de aanwezigheid van het verboden hormoon glenbuterol in een van zijn stieren. Volgens de openbare aanklager mr. M. van der Horst is de aan wezigheid van het hormoon wel wettig bewezen, maar is de vee houder niet schuldig. Eerder was de veehouder door de poli tierechter in Middelburg vrijge sproken. Het openbaar ministe- VLISSINGEN - The Missions to Seamen houdt vandaag, zater dag, haar jaarlijkse tuinfeest op het terrein aan de Ritthemse- straat, op het bedrijfsterrein Scheldepoort aan de Sloehaven. Doel van het feest is geld inza melen voor de zeevarenden. De Vlissingse vertegenwoordi ging van The Missions to Seamen is al tweeëndertig jaar gevestigd op Scheldepoort. Ze heeft daar een eigen clubge bouw. Alles is tot stand geko men dankzij vrijwilligers. In de hele wereld werken The Mis sions to Seamen zonder subsi die. Jaarlijks ontvangt de club 18.000 zeelieden uit de hele we reld. De club helpt hen tijdens hun verblijf in de Vlissingse ha ven bijvoorbeeld bij het inkopen doen. Opvarenden kunnen in het gebouw tv kijken en naar huis telefoneren. De muzikale omlijsting tijdens het tuinfeest wordt verzorgd door Blue Spirit. De officiële opening vindt plaats om 13.30 uur door Rev. Clair Filbert Ull- mann van de Christ's Church uit het Belgische Charleroi. Tot 17.15 uur kunnen bezoekers zich vermaken met onder meer kinderspelen, een zeskamp en een optreden van de christelijke brassband Onda uit Middel- burg. Om 17 uur wordt bekend ge maakt wie de winnaars zijn in een loterij. Tussen 17 en 19 uur wordt een barbecue gehouden, waarna tot 23 uur gedanst kan worden op de muziek van de Shiver-band. rie tekende hoger beroep aj tegen die uitspraak. De kwaliteitsdienst contrr; rundvee nam op 9 novemtó 1995 een bloedmonster bij j stier. Meer dan twee maand-: later kreeg de veehouder berid dat glenbuterol in het bloed\r-t aangetroffen. De man kon ed ter geen contra-expertise mg laten uitvoeren, omdat de kj inmiddels was afgevoerd na het slachthuis. Zelf ontkent: veehouder ooit het verbodi hormoon gebruikt te hebbe Hij gaat ervan uit dat er fouts zijn gemaakt bij het nemen v- het bloedmonster. Het gerechtshof doet over twi weken uitspraak. VLISSINGEN L 1 F ga o Basketballen - De finales va j het basketbaltoernooi voorb: 1 sisscholen uit Vlissingen en oc z streken worden maandag (8 j; ni) voor de jongens en donde b dag (11 juni) voor de meisjesg. x houden. De wedstrijden in c Van Duyvenvoorde-zaal j Oost-Souburg beginnen a b 16.00 uur en duren tot ongeve I 18.00 uur. c Deelnemende teams: Jong® q Theo Thijssenschool, Louise: I Colignyschool, Het Kompas en 4. Meisjes: Louise de Coli; nyschool, Theo Thijssenschoi t 't Mozaïek en Het Kompas. 0 ti Sluis Terneuzen k door incident uren gestremd I TERNEUZEN - De Westsluisi d Terneuzen is vrijdagmiddage s< kele uren gestremd geweest e g dat de Didtse kuster Oslo (281 v ton) met krabbend ankert d sluis was uitgevaren. De Os k was kort voor het incident y aanvaring gekomen met k sleepboot Westhinder. v Waarom de kuster, die leege derweg was van Engeland n* Gent, het anker heeft laten u len is nog onbekend. Wa: schijnlijk is door de aanvac de borg losgeschoten. Na het ongeval werd de uitgebreid door duikers gé specteerd omdat men vree voor schade aan de rails van roldeuren. Er werd geen scha vastgesteld, zodat na een stre ming van drie uur het schuit kon worden hervat. Zes schep liepen vertraging op. AFHAALMENU JUNI 1998 2 stokjes sate 2 gebakken bananen 2 Vietnamese loempia's Ga Xao Xa Ot (kipfilet met pittige citroengras Bo Kho vïetn. rundvlees i Koe Low Yuk Foe Yong Hai Babi Pangang Viein. kroepoek Nasi/Bami of Witte Rijst Per 2 personen35,00 Schoolstraat 1, Vrouwenpolder RESTAURANT VIETNAM Elke vrijdagavond Vietnamees Lopend Buffet Met meer dan 30 gerechten Aanvang: IS 00 uur Prijs per persoon24.75 Kinderen l/ni 12 jr.13,75 Voor reserveringen: Tel. (0118)593507 Dagelijks geopend: 10.30 uur-22.30 uur http://www.zeelandnet.nl./vietnam ook voor party en cateringservice Lonicera heckrottii r 95 'Goldflame' Kampeifoelie y Wilgen Provence QQ_ rieten scherm, lengte 3m. hoogte 1,5m. Pergola Charmant lengte 240 cm. Miami pool i £Q 77T" touted ma p„,som;som AO/* het"bij Uwiui V erloren: STEKJES initiatief Je interesses zijn verdwenen. En ]e contact met de buitenwe reld blijft beperkt tot de televi sie. Een beroerte verandert je denken en doen. Bij iedereen verschillend.' Altijd ingrijpend. Bel gratis voor meer infor matie: 0800 - 300.0.300. Beroerte. De grootste kopzorg van ni NederlandsevJ Hartstichting Er is nog zoveel te doen. Uw steun is noodzakelijk. Giro 222.111 Nationaal Epilepsie Fonds Postbus 270 3990 GB Houten Tel. 0900-82 12 411 Als u er deze zomer met de auto op uit wilt, dan moet u beslist even bij ons langs komen. Want voor slechts f 35(- con troleren wij uw auto op 15 vitale punten zoals: verlichting, remmen, accu, V-riemen en oliepeil No zo'n zomerinspectie kunt u dus zorgeloos met uw auto op vakantie. Alhoewel, het enige wat we bij de zomerinspectie niet kunnen voorzien, is de stand van uw ben zinemeter. Vandaar dat we u een handige jerrycan cadeau doen. Daarin kunt u 5 liter reserve brandstof meenemen. U ziet, bij Volkswagen loten we helemaal niets aan het toeval over. Dus belt u ons gerust voor een afspraak! Gratis jerrycan bij een voordelige zomerinspectie. Gildeweg 22 - 4383 NK Vlissingen - Telefoon 0118 - 424000. Privé: Dick Commee 0113 - 343340, Patrick Kaijser 0113 - 351115. Adverteren verkoopt. Probeer het maar: tel. 0118-484321 of fax 0118-470100 Voor 09.00 uur gebeld. Uw advertentie de volgende dag al in de krant! Tel. 0118-484321. RDP Vakantie Recreatie is Nederlands grootste dagbladcombinatie. Met een betaalde oplage van ruim 1.600.000 exemplaren Advertentiecombinatie R e g i o n a Dagbladen. Te

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 16