Lot oorlogsmonument onzeker PZC PZC De majesteuze entree van Middelburg Plan country hostels staat op laag pitje Bijzonder samenspel tussen twirlsters en muziekkorps Heinkenszandse wijk krijgt aansluiting voor huishoudwater zeeland 11 ollege Veere zoekt verantwoordelijk eigenaar kunstwerk Westkapelle Provincie int boete Schelde Onderzoek cocaïnezaak Fogo Isle Piek steunt anti-racismestichting Steentje door autoruit gegooid Strandhuisjes opengebroken Bromfiets door winkelruit Voorleesontbijt in Oostkapelse basisschool EVE9i OM I p -vt, ijAf V' Hardrijders op de foto dinsdag 26 mei 1998 er. stot Nicole Kluijtmans hs fêSTKAPELLE - De vraag of el oorlogsmonument van Rudy q: an de Wint in Westkapelle wel W, jniet moet worden opgeknapt 10. jhelemaal nog niet aan de orde. B lij de gemeente Veere zijn ze er ogniet over uit wie de eigenaar ^net andere woorden wie dus tif erant woordelijk is voor het on- jai (erhoud van het monument. De jnniddels opgeheven Stichting at.iionumenten Walcheren 40-45 te! (ie in 1990 vijf monumenten op ta) lïalcheren heeft opgericht is ;o- jrgeten om de monumenten mjjrmeel over te dragen aan de :o «meenten. 'ai juridisch gezien is daarom de gé jigenaar van de grond waarop monument staat, ook de ei- erbnaar van het monument. Dat c; ïil zeggen dat het oorlogsmo- ument in Westkapelle dat hngs de Westkappelse kreek is geplaatst nu eigendom is van het Waterschap Zeeuwse Eilan den. Maar het ligt niet voor de hand dat deze instelling moet opdraaien voor het opknappen van het monument dat eind maart door vandalen in brand werd gestoken. In de Stichting Monumenten Walcheren 40-45, die werd ge leid door oud-staatsraad drs M. C. Verburg, waren alle burge meesters van de vier gemeenten, onder wie H. van Maldegem van Westkapelle, vertegenwoor digd. Moreel gezien is het meer dan logisch dat de gemeente zich verantwoordelijk voelt voor het oorlogsmonument. Dat stelt Jan Kaland, destijds ge meentesecretaris van Westka pelle en nu sectorhoofd bestuur en samenleving, op persoonlijke titel. Hoeveel geld het herstellen van het oorlogsmonument kost is door Piet Kleemans RENESSE - De plannen voor country hostels in de West hoek staan op een laag pitje. In juni wordt duidelijk of de vestiging van groepsaccom- modaties in country en wes ternstijl op Schouwen haal baar is. Dan moet de gemeente Schouwen-Duiveland aan geven of de plannen passen in het bestemmingsplan. „We zouden graag eerst weten of wat we willen ook kan, voor dat we er geld in gaan ste ken", zegt Herman van Oost van camping De Wijde Bliek in Renesse. Hij is één van de drijvende krachten achter het project. Zelf wil hij op zijn camping honderd coun- try hostels neerzetten. Van Oost is ervan overtuigd dat er behoefte is aan derge lijke groepsaccommodaties. ,Er is zeker markt voor. In Ellemeet heeft camping Kla verweide groepsaccommo daties en die zitten bijna con stant vol. Wij moeten mensen wegsturen en dat is zonde." De Renesser recreatieonder nemer voegt er meteen aan toe dat een country hostel meer moet zijn dan een sim pel houten hutje. „De klant wil kwaliteit. Frisse douches en een goede uitrusting. Van Oost en zijn collega's moeten nog onderzoek doen en de plannen verder uitwer ken. Per bedrijf wordt beke ken wat mogelijk is, hoe het er uit moet zien en hoe hoog de kosten zijn. Van Oost schat dat pas over twee jaar kan worden gebouwd. Hij benadrukt het belang van initiatieven als de country hostels en de al eerder - met succes - geïntroduceerde camping lodges. De tijd dat de recreant geen enkele aan sporing nodig had om voor Schouwen-Duiveland te kie zen, is voltooid verleden tijd. „Wij roepen als recreatieon dernemers al jaren dat we daar iets aan moeten doen. En dan is elke maand die je met plannen moet wachten in wezen al te lang." niet duidelijk. Tot nu toe heeft niemand de exacte schade opge nomen. Kaland, zelf woonach tig in Westkapelle, schat in dat het een lieve duit gaat kosten. De gehele edelpekken bekle ding van het monument moet in ieder geval worden vervangen. „Misschien dat het stalen frame nog is te gebruiken. Maar vol gens mij komt het neer op het vernieuwen van het monu ment." Ondertussen heeft de bevolking van Westkapelle, bij monde van de stichting Dorpsraad Westka pelle, al laten weten dat de ge meente het geld beter kan beste den aan andere zaken. Van meet af aan was het monument om streden. De gemeenschap hecht meer waarde aan het herden kingsmonument bij de toren. Bovendien werd het beeldwerk van de stichting doör het gros van de Westkappelaars gezien als een prestige-object van en kele hoge heren. Schandalig Verburg vindt het schandalig dat de gemeenschap zo denkt over het monument. Op de vijf plaatsen waar de dijk was door gebroken werden door zijn stichting moderne herden kingsmonumenten geplaatst. Hiermee oogstte de stichting volgens hem veel lof uit alle de len van het land. Het monument in Westkapelle vormt een on derdeel van een keten van mo numenten. Daarom alleen al is de gemeente, volgens de oud staatsraad, min of meer ver plicht om het kunstwerk te her stellen. Een ander uitgangspunt voor de restauratie kan zijn dat Westka pelle destijds 40.000 gulden heeft bijgedragen aan het mo nument. Kaland is van mening dat de gemeente dit keer weer in alle vrijheid moet afwegen of ze het waard vindt om opnieuw te investeren in het kunstwerk. „Je kunt dan de vraag stellen aan de i nwoners, maar dan weet j e vrij - wel zeker dat de meerderheid zegt dat het ding weg moet. Dat geldt nu eenmaal voor ieder mo dern kunstwerk." Deze discussie wordt voorlopig nog niet gevoerd. Burgemeester en wethouders van Veere wach ten eerst het ambtelijk advies af over wie nu veranwoordelijk is voor het monument. Het omstreden oorlogsmonument in Westkapelle wacht op herstel of definitieve verwijdering. foto Lex de Meester MIDDELBURG - De provincie heeft de boete geïnd voor het te laat opleveren van de veerboot Prins Johan Friso door de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen. Gedeputeerde J. I. Hennekeij deelde dit maandag mee in de Statencommissie waterstaat en verkeer. De Schelde maakte eerst wel bezwaar tegen het van kracht verklaren van de boeteclausule vanwege de te late oplevering van de veerboot, maar 'wij hebben daar vervolgens niets meer van vernomen', aldus Hennekeij. De boete, ongeveer 300.000 gulden, is afgetrokken van de laatste betaling die de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) nog moest doen aan De Schelde. VLISSINGEN-Het onderzoek naar de gigantische cocaïne smokkel met het bij Hansweert aangetroffen schip Fogo Isle krijgt een forse staart nu er meer zicht lijkt te zijn gekomen op de criminele organisatie die betrokken is geweest bij de bela ding van het schip op Curagao. Officier van justitie mr. J. Va- lente heeft op een vijftiental plaatsen in het land huiszoekin gen laten verrichten, zoals in Wassenaar, Rotterdam, Den Haag en Aalsmeer. Er zijn vier personen ingesloten. Aan boord van de Fogo Isle werd in april vorig jaar een meg- avondst gedaan; de douane trof in een ballasttank bijna 1300 kg cocaïne aan. Het opderzoek leidde tot de aanhouding van viermannen, die betrokkenheid werd verweten bij het Neder land binnensmokkelen van de harddrugs. Drie Vlissingers kregen gevangenisstraffen van tien, vier en twee jaar opge legd. Een 54-jaidge, vermogende zakenman, die onlangs van Curagao naar Vlissingen verhuisde, werd van meet af aan aangemerkt als hoofdverdachte. VLISSINGEN - De Anti Racisme stichting Bravo heeft een bedrag van 1100 gulden gekregen van het Jongerencentrum De Piek in Vlissingen. Het bedrag was de opbrengst van de het Poppodium/Nofit Festival dat afgelopen zaterdag in het jon gerencentrum werd gehouden. Aan het Nofit Festival (No Fascism in Town) namen acht bands deel. Met het geld gaat Bravo onder meer een fax-apparaat aanschaffen en lesmate- riaal en een anti-racisme informatiegids voor Zeeland ont wikkelen. MIDDELBURG - Op de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg is zondagancht een zijruit van een passerende auto ingegooid. Dat is vermoedelijk gebeurd door iemand die vanaf de Ka naaldijk een steentje naar de auto gooide. Het is niet bekend hoe groot de schade is. VLISSINGEN - Op het Nollestrand in Vlissingen is ingebro ken in acht strandhuisjes. De deuren werden geforceerd en de achterwanden werden vernield. De schade bedraagt 800 gul den. Bij de politie zijn nog geen aangiften binnengekomen van uit de huisjes vermiste goederen. De inbraken zouden tus sen zaterdagavond en zondagmiddag hebben plaatsgevon den. VLISSINGEN - In de Coosje Buskenstraat in Vlissingen is zondagnacht een winkelruit vernield. Onbekend gebleven jongeren gooiden er een bromfiets doorheen. Diezelfde nacht werd een ruit vernield van een auto die geparkeerd stond in de Paul Krugerstraat. De hoogte van het schadebedrag is niet bekend. OOSTKAPELLE - Burgemees- Ier A C. de Bruijn leest woens dagmorgen tussen 8.00 en 8.30 uur de kinderen van basisschool De Regenboog in Oostkapelle Woensdag is het nationale voor leesdag en in het hele land wordt op een aantal scholen een speci aal voorleesontbijt gehouden. Sanne Spekhorst, leerlinge van de Regenboog, gaat diezelfde dag naar Utrecht om als Zeeuws kampioene deel te nemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. AW- EN ST. JOOSLAND Fietstocht - De stichting educa tief toerisme Zeeland Oranje zon houdt vrijdag 12 juni een fietstocht naar en rondleiding hoeve Nieuwlands Rust in Nieuw- en Sint Joosland. De boerderij heeft vorig jaar de Zeeuws Erfgoed-trofee gekre gen, vooral vanwege het oor spronkelijke boerenerf. Start om 18.15 uur bij het NS-station Middelburg. Informatie: 0118-581507. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) M. J. van Barneveld A.M. van der Jagt M.A. de Jongh E. Soesman te Vlissingen: N.J.C. Kluytmans E.L. Ramakers M.P.T. Sep A.A. van der Sluis R. Thannhauser(sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.city.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Aad de Klerk Uw kijk op Middelburg zal vanaf vandaag veranderen. Het moet zijn geweest in het voorjaar van 1980, dat een advertentie met woorden van die strekking de vestiging aankondigde van een van de eerste bedrijven langs de zuidelijke entree van Middelburg. Het is daar niet bij gebleven en het zicht op de stad is sindsdien verder versluierd. Wie zich vandaag dus wil laten verlok ken door het altijd boeiende silhouet van Middelburg, die benadert de stad via een alternatieve route, over de Nieuwlandseweg. Hoevelen zullen die entree niet prefereren boven die via de Schroeweg? Maar helaas, ook vanuit deze richting zal de stad haar schone zijde verliezen, als de gemeentelijke plannen met het Mortieregebied wer kelijkheid worden. Op het eerste gezicht is de Mortiere een gebied zonder kraak of smaak. Dat was vroeger anders. Aan beide kanten van de Segeersweg vond men lage wei- en hooilanden, doorsneden door de Man- nezeese watergang. De jonge F. P. Mesu trof er in het begin van deze eeuw 'hooi landen, paars van orchideeën en geel van ratelaar' aan. En aan vogels de kie vit, tureluur, scholekster, kluut en grut to. Er is behalve natuurlijke historie vooral ook waterstaatshistorie ge schreven in dit gebied, dat gedurende enkele eeuwen het belangrijkste 'por taal' van Middelburg vormde. Lanck ende erom De stad had hier, in de richting van het latere Nieuwland, een nieuw havenka naal mogen graven als een efficiënt al ternatiefvoor de bochtige Ame. Anders dan de Ame, 'zeere lanck ende erom', liep deze verbinding lijnrecht op de stad aan. Een Bretons schip, geladen met wijn, zeilde in 1535 als eerste via de nieuwe route stadwaarts. Vele prenten tonen dat Middelburg hiermee een ma jestueuze entree had gekregen. Gevat tussen twee dijken en wel 57 meter breed. Toch waarschuwden deskundigen al in 1546 voor een bekende Zeeuwse kwaal, die van verondieping. Remedie daarte gen verwachtte men van de twee slui zen die het overtollige Walcherse landwater loosden op het kanaal: de Dampoort.se sluis aan de oostzijde van Middelburg en de Mannezeese sluis, halverwege Middelburg en Nieuwland in de westelijke kanaaldijk gelegen. Men noemde die laatste sluis ook wel de sluis aan de havendijk buiten de Slijk- poort. Zeewater Met deze sluis is het eigenlijk altijd tob ben geweest. Al in 1546 sijpelde er zout water door naar binnen, met als nadelig gevolg de sterfte van veel vee. Een man co dat kennelijk in 1593 niet was ver holpen. En ook in 1682 berichtte men 'dat groote moeijte was met de Mane- zeesluijs, dewijl die niet wel dichte te crijgen en was', op zijn tijd toch een es sentiële voorwaarde voor een sluis! In april 1700 was de westelijke dijk van het havenkanaal door ouderdom zover ingeklonken, dat bij hoog water het zeewater eroverheen de polder in liep. Pech bleef de sluis achtervolgen. In 1735 bleken de buitenste sluisdeuren door paalworm verteerd te zijn. En in 1798 constateerde oppercommies Abraham Dingmans dat het met de uit watering via Dampoortse en Mannezeese sluis 'allerongelukkigst' was gesteld. Daarom werden de sluiskillen of uitmondingskanalen on der handen genomen. Maar dat werk was nog niet voltooid of het bleek dat de Mannezeese sluis zelf defect was en daardoor al enige tijd zout water bin nenliet. Toen het in 1800 weer eens langdurig hemelwater en dus klachten bij het polderbestuur had geregend, wees onderzoek uit dat de sluis nauwe lijks werkte. Afgedamd Een zachte dood lag toen al in het ver schiet. Tussen 1817 en 1829 werd het havenkanaal aan beide uiteinden afge damd. Dat. betekende tevens het einde van de sluis. De waterafvoer van dit deel van het eiland werd naar het zui den geleid, om uiteindelijk via de Zui- dersluis bij Ritthem de zee te bereiken. Maar de herkenbaarheid is gebleven. De ooit nieuwe haven is nu de hoog op- geslibde Oude Havenpolder. Die biedt De Mannezeese watergang en omgeving vormden enkele eeuwen lang het belangrijkste portaal van Middelburg. foto Lex de Meester automobilist en fietser op de Oostha- vendijk behalve een fraai gezicht op de stad, de sensatie een historische route te berijden. De Mannezeese watergang speelt nog altijd een rol in de waterafvoer, zij het dat de richting daarvan is gewijzigd. Daardoor ligt de watergang niet meer aan het einde, maar vormt ze het begin van de weg die het water gaat. En waar de watergang de westelijke havendijk kruist, herinnert het witte bruggetje aan de plaats van de roemruchte sluis vanMannezee, Ze vervulden eeuwenlang een belang rijke rol in de Walcherse, in de Middel burgse historie: het havenkanaal, de sluis van Mannezee, en de Mannezeese watergang. Wat ei-van over is, verdient het daarom ook in de toekomst met zorg gekoesterd te worden. door Michelle Middendorp VLISSINGEN - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg gaat samenwerken met het Vlissingse twirlteam Flushi ng Girls. Op zaterdag 30 mei houden zij hun eerste gemeen schappelijke voorstelling in sportpark Irislaan in Vlissin gen. Op die dag wordt de Zeeuwse provinciale voorronde van de Nederlandse drumkorps kam pioenschappen gehouden. De voorstelling is uniek voor Ne derland, want een samenwer kingsverband tussen een Drum Bugle Corps en een twirlteam is nog nooit eerder vertoond. De showinvulling van beide groe pen verschilt normaal gespro ken erg. Maar door een aange paste choreografie belooft het een speciaal optreden te wor den. Een Drum Bugle Corps be staat uit drie onderdelen: een blaasgroep, een slagwerkgroep en een showdansgroep. Muziek en dans zijn in Amerikaanse stijl. Het twirlteam de Flushing Girls gaat voor het eerst in haar dertigjarig bestaan met een mu ziekkorps in zee. Twirling wordt ook wel de kunstzinnige versie van de majorette genoemd, want daarbij wordt net als bij majorette een baton (stokje) ge bruikt. Showelementen De showdansgroep van Blue Spirit en het twirlteam Flushi ng Girls hebben zich in één dansgroep gevoegd. In deze spe ciaal gechoreografeerde dans moesten de Flushing Girls zich ook in het gebruik van andere materialen dan de gebruikelijke baton bekwamen. Het samen voegen van de verschillende showelementen heeft veel oefe ning en tijd gekost. Op 26 sep tember worden de Nederlandse Kampioenschappen gehouden. Dan doen de Flushing Girls en Blue Spirit Drum Bugle Corps ongeacht de voorrondes in elk geval mee. In juni wordt bekend gemaakt waar de kampioen schappen worden gehouden. door Marten de Jongh HEINKENSZAND - De inwo ners van de toekomstige woon wijk Over de Dijk in Heiukens- zand gaan gebruik maken van huishoudwater voor het spoelen van hun toilet en het wassen met de wasmachine. Dit water van iets minder hoge kwaliteit is ui termate geschikt voor deze doeleinden.Dit project Duur zaam Watergebruik is van de gemeente Borsele en Delta Nutsbedrijven. Het spoelen van het toilet en het wasmachinegebruik zijn goed voor de helft van het waterge bruik. In de nieuwe woningen komen voor consumptie ook aansluitingen voor drinkwater beschikbaar. De gedeeltelijke vervanging door huishoudwa ter biedt twee voordelen. In de eerste plaats betekent het ge bruik van huishoudwater een bezuiniging voor de gebruikers. Een besparing die oploopt zo dra de drinkwaterprijs duurder wordt. De bezuiniging is ook een voordeel voor het milieu. Het te gebruiken huishoudwa ter in de nieuwe wijk is afkom stig uit spaarbekkens in de Bies- bosch. VLISSINGEN - Bij radarsnel- heidscontroles op Walcheren zijn gisteren 63 overtreders be trapt. In de Gerbrandystrraat in Vlis singen reden tussen 06.15 en 16.50 uur 26 van de 2256 passe rende voertuigen te hard. Op de Middelburgse weg in Buttinge werden tussen 06.40 en 07.45 uur 23 van de 375 passerende voertuigen geflitst. Óp de Kou- dekerkseweg in Middelburg re den tussen 08.50 en 16.40 uur veertien van de 1869 passerende voertuigen te hard.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 11