Astrologie is keihard werken Koperen Tuin naar ideale vorm PZC premie Scheldetunnel volgens planning in 2003 klaar ZMF deponeert wensenlijst voor geld verkoop Biesbosch zeeland 19 Johanna Deij is officieel erkend astrologe Vijf Zeeuwse drumcorpsen op kampioenschap in Vlissingen Echtpaar Bruijns ziet met boekhandel op nieuwe stek droom in vervulling gaan ondernemend zeeland detail Delta College krijgt order KPN Telecom VERGEET U DE REUZEN- KORTING VAN f5,- P.P. NIET? PZC™ zaterdag 23 mei 1998 gor Anouk Mommer USSINGEN - Tijd? Geboorteplaats? latum? Jaar? Enthousiast voert Jo anna Deij -Hartenberg de gegevens in iaar computer. Na een druk op de knop erschijnt er een grote cirkel op haar cherm met daarin allemaal lijnen en vreemde' tekens. Links staan onder el- aar dezelfde tekens met cijfers erach- er. „Die tekens zijn planeten, die bepa- m je behoeften", legt ze uit. Ze kijkt econcentreerd naar het geheel. Dan Iraait ze zich lachend om: „Je bent een leenbok met ascendant leeuw." Op aar scherm staan de eerste gegevens au een horoscoop. .Een horoscoop is een geboorteplaatje aet de aanleg die iemand heeft. Daarin taat wat je mee krijgt in het leven. Je iebt bijvoorbeeld een talent voor wis- lunde, maar misschien ook voor teke- len. Alleen is dat tekentalent niet ge simuleerd. Een horoscoop zegt niet 'je iaat dit of dat doen in je leven'. Dat leeft namelijk met zoveel dingen te naken. Bij voorbeeld hoe jij op jemilieu ;ereageerd hebt en je milieu op jou", (ertelt astrologe Johanna Deij. !e is de enige astrologe in Zeeland die [eregistreerdis bij het Nederlands Ge- lootschap van Praktiserend Astrolo- ;en (NGPA). „Een astroloog moet lid zijn van het genootschap. Het is een be- vijs van erkenning. Daar kunnen men sen je ook op aanspreken. Er zijn hier 10k astrologen die er niets van afweten. )ie maken opmerkingen om mensen te chokken", zegt Johanna, die samen net een astrologe in Haarlem en een in Den Bosch de stichting Ascella vormt. De Vlissingse verzorgt via de stichting ook de vijfjarige opleiding tot astro loog. Vrijdagkregen alle twaalf cursis ten uit het laatste jaar hun diploma. Ze zijn dan door het NGPA erkende astro logen. „Astrologie heeft niets toverstafjes- achtigs. Het hoort ook niet in het hoek je van waarzeggers. Of paragnosten. Een paragnost is heel iets anders. Die iieeft speciale gaven. Daar heeft astro logie niets mee te maken. Astrologie kun je leren. Daar moet je heel hard mor werken", benadrukt de. Vlissing se. Psychiatrie „Ik heb in de jaren tachtig mijn oplei ding gedaan. Ik gaf toen pedagogiek aan de z-opleiding voor verpleegkun digen. Ik kwam via mijn werk in con tact met kinderen die ter observatie op genomen waren in een psychiatrische inrichting. Sommige kinderen konden niets, ze konden niet aangeven wat ze wel en niet wilden. Ik vroeg me af hoe ik achter de sterke en zwakke punten van zo'n kind kon komen. Ik wilde zo graag iets meer voor ze doen. Toen ben ik naar manieren gaan zoeken en kwam zo bij de astrologie terecht. Via de astrologie en door gesprekken met de ouders kwam ik veel meer over zo 'n kind te we ten." Als iemand haar om raad vraagt, maakt Johanna eerst een uitdraai van een horoscoop op de computer en gaat die met de hand verder uitwerken. Dat kan dagen duren. „Ik wil er zeker van zijn dat ik niets over het hoofd zie. Een klein puntje kan heel belangrijk zijn." Problemen Ze wordt vaak bezocht door mensen die problemen hebben en erover willen praten.Mensen die zelf naar oplossin gen zoeken, maar er alleen niet uitko men",vertelt Deij. „Bijvoorbeeld ie mand die moeite heeft met solliciteren. Of iemand die seksueel misbruikt is. Door erover te praten kijken we hoe dingen gebeurd zijn en hoe die persoon zijn eigenwaarde weer kan ontwikke len. Want daar gaat het om, om eigen waarde." Ze doet ook veel relatie-horo scopen. Ze praat dan met beide partijen. Ze maakt van hen allebei en horoscoop en gaat samen met hen kij ken hoeveel energie ze in de relatie wil len steken. Op welke vlakken ze elkaar aanvullen of juist niet en wie de verant woordelijkheid wil nemen voor welk deel van de relatie. Waar mensen ook voor komen, het le zen van een horoscoop gaat altijd sa men met een diepgaand gesprek. „Ik probeer altijd alles samen met iemand uit te zoeken. Ik heb bladen met vragen. Het is toch vreselijk om te zeggen 'u bent' zus of zo. Je probeert er samen door middel van gesprekken achter te komen waar de problemen liggen en wat er aan te doen is", vertelt de astro- loge. Zelfvertrouwen „Een horoscoop laten maken geeft ont zettend veel zelfvertrouwen. Dat is fantastisch. Dan weet je wat voor aan leg je hebt en wat je ermee kunt doen. Dat moet je gebruiken. Het is een me thode om dichter bij jezelf te komen. Je moet er niet in geloven. Als je in astro logie gaat geloven, ga je ernaar leven. Dat moét je nóóit cloen. Geloven doe je in God. Je moet de astrologie gebrui ken. Je maakt een horoscoop om er iets aan te hebben, om er rijker van te wor den. Met een horoscoop haal j e naar bo ven waar iemand behoefte aan heeft." „Ik heb soms het gevoel dat ik een ma kelaar ben die iemand een huis laat zien. Je trekt een kast open en daar komt dit eruit. Je trekt nog een deur open en er komt dat uit. Veel mensen weten van zichzelf niet wat ze allemaal kunnen. Door het milieu waarin ze zijn opgegroeid zijn ze in een bepaalde lijn geplaatst. Ze hebben altijd te horen ge kregen 'wij doen het zo en zo'. Wat ze verder in hun mars hebben weten ze daardoor vaak niet. Een mens kan veel meer op zichzelf vertrouwen. Mensen moeten leren meer naar zichzelf te luis teren. Ze kunnen vaak veel meer dan ze zelf weten." ,In de sterren kun j e niet iemands leven aflezen. We lezen er alleen de loop van Astrologe Johanna Deij-Hartenberg uit Vlissingen. foto Dirk-Jan Gjeltema de kosmische wetten in. Kosmische wetten bepalen het leven. Wat die wet ten zijn weet ik niet. Ik kan alleen zien hoe de sterren bewegen. Die kosmische wetten kan je bijvoorbeeld ook aflezen aan het bewegen van de zee. Dat doet de maan. Die trekt aan en stoot af. Aan bepaalde bewegingen kan ik zien hoe dingen kunnen gaan lopen. Wat je daarmee doet is aan jou", legt Johanna uit. „Ik kan je vijfentwintig gulden ge ven. Als j e het geld in j e achterzak stopt en je broek daarna in de was doet, kun je het niet meer gebruiken. Maar als je het goed opbergt, heb je er wat aan. Er gebeuren dingen in het leven waar je niets aan kan doen. Maar hoe je erop reageert en ermee omgaat is wel van jou persoonlijk." Ethische code De toekomst voorspellen kan en doet Johanna Deij niet. „Ik kan wel zeggen je komt vast nog wel een leuke knul te gen, maar dat is niet voorspellen. Dat zegt je moeder ook." Ze glundert. Dat ze de toekomst niet mag voorspel len staat in de ethische code die zij als gediplomeerd astrologe heeft moeten ondertekenen. „In die code staat bij voorbeeld ook dat we geheimhou dingsplicht hebben en dat we geen dingen mogen zeggen die niet verant woord zijn. Bijvoorbeeld 'dat kunt u niet.' Ik heb ook weieens iemand horen zeggen 'u kunt geen hef de geven'. Dat kan toch nietDat is toch afschuwelijk. Ik maak ook nooit een horoscoop van iemand die het niet weet. Ook dat staat in de code." Achtergrond Niet iedere steenbok, waterman of maagd is hetzelfde. Wie je bent hangt van veel meer factoren af dan alleen je horoscoop. Maar er zijn wel overeen komsten. Johanna vergelijkt die over eenkomsten met achtergrondmuziek. „Het is een grote gemene deler. Je her kent elkaar. Je kunt bijvoorbeeld om een aantal redenen een hekel hebben aan een collega die ook steenbok is. Maar ergens weet je dat hij ook prak tisch is ingesteld, een kenmerk van dat sterrebeeld." Als je de horoscopen in verschillende tijdschriften moet geloven, lopen de le vens van iedereen met hetzelfde sterre beeld bijna synchroon. Wat daar staat is volgens Johanna Deij ook onzin. „Wat in de damesblaadjes staat is fun, maar daar klopt niets van. Als daar staat dat iemand in die week een brief kwijtraakt, dan zou eentwaalfde van de hele bevolking een brief kwijt zijn. Ik heb er niets op tegen, zolang mensen het ook als fun zien. Ze moeten er him leven niet aan ophangen. door Wout Bareman TERNEUZEN - Op 14 maart 2003 kan de Westerscheldetun- nel open. Maar mocht het boren van de tunnels tegenlopen of meevallen, dan kan die datum nog verschuiven. De bouwers van de tunnel reke nen erop dat de aanleg van der tien extra dwarsverbindingen in de ruim zes kilometer lange tunnel een vertraging van ruim vijf weken op het bouwschema zal opleveren. Vakantieperio den meegerekend komt dat, omgerekend, neer op zo'n ze ventien weken. Maar de tunnel bouwers doen er alles aan om de nu al verwachte vertragingen tijdens de bouw in te lopen. De problemen rond de grond verwerving aan de Zuid-Beve- landse kant van de tunnel hoe ven niet tot vertraging te leiden. „De administratieve onteige ningsprocedure die inmiddels op 1 oktober 1997 is gestart, heeft goede voortgang gemaakt. Gelijktijdig wordt doorgegaan met pogingen grond alsnog minnelijk te verwerven. Gevol gen voor de opleveringsdatum hebben deze ontwikkelingen vooralsnog niet", valt te lezen in de derde voortgangsrapportage over de bouw van de tuimel. Aan de Zeeuws-Vlaamse kant werd een week of wat te laat overeenstemming bereikt met de grondeigenaren. Dat bezorg de de bouwers een vertraging van een week of negen. Wat de overige terreinen betreft - voor aanleg van de toeleidende we gen - lopen de onderhandelin gen nog. De samenstellers van de voortgangsrapportage stel len wel vast dat de bodemproce dure tegen het goedgekeurde bestemmingsplan van de ge meente Borsele - de zaak dient volgende week voor de Raad van State - 'een risico' blijft. Maar met de vergunningver strekking, zowel aan Zuid-Be- velandse als Zeeuws-Vlaamse kant loopt alles volgens de plan ning. Kosten De NV Westerscheldetunnel is nog steeds een 'nv in oprich ting'. De Tweede en Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. De naamloze ven nootschap zou, als alles volgens plan verloopt, dit najaar moeten worden opgericht. En wat de fi nanciering betreft geeft de post 'bijkomende kosten en voorzie ningen' op de begroting nu nog 22 miljoen gulden te zien. Het geld is beschikbaar voor prijs- schommelingen. De extra kos ten voor uitvoering van het pro gramma Duurzaam Veilig op het wegontwerp, ongeveer 6 miljoen gulden, worden gefi nancierd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De tunnel gaat, alles bij elkaar op geteld, 1.831 miljoen gulden kosten. VLISSINGEN - Op het sportpark aan de Irislaan in Vlissingen vinden zaterdag 30 mei vanaf 19.30 uur de Ne derlandse Drum Corps Kam pioenschappen plaats. Daar aan nemen onder meer vijf Zeeuwse corpsen deel. Een Drum Corps is opge bouwd uit blazers (brass), slagwerkers (percussion) en een showgroep (color guard). Deze drie groepen vormen tijdens de show één geheel. De muziek wordt uitgevoerd op een gecompliceerde cho reografie. Het begrip Drum Corps is in Amerika flink ingeburgerd. In Nederland is de muziek soort relatief onbekend. Door onder meer wedstrij den te houden, hoopt organi sator Drum Corps Holland aan de weg te timmeren. Zaterdag 30 mei nemen de volgende Drum Corps deel aan de kampioenschappen: Confetti, Johan Friso, Excel sior, Joint Adventure, Skyli ne, West-Soast Sound. Juli ana, Blue Spirit en Beatrix. De competitie is opgedeeld in drie klassen. De cadet-class voor de jeugd, dea-class voor de kleinere of beginnende Drum Corps en de open open-class voor de hoger ge plaatste Drum Corps. door Mieke van der Jagt GOES - „Het is alsof ik op een duikplank sta, op het punt om te springen na een lange, schoorvoetende aanloop." Jan Bruijns, boekhandelaar en uit gever, haalt nog maar eens diep adem. Na anderhalf jaar puz- ideaal. Hen jaar geleden be gonnen ze, samen met een an der echtpaar, aan boekhandel de Koperen Tuin op 160 vier kante meter aan de Gasthuis straat in Goes. Jan en Elly hielden toen beide een deeltijd baan aan. „We wisten immers niet of ons concept: een literair zelen, denken, verbouwen, poetsen, wanhopen, rekenen en keihard werken, openen Jan Bruijns en Elly Kloos hun nieu we en onvoorstelbaar ruime boekhandel en uitgeverij de Koperen Tuin, in het voormalig hervormd kerkcentrum De Veste in Goes. De Koperen Tuin - Centrum de Veste, voor infor matie en communicatie, gaat het heten. Voor het echtpaar Bruins gaat een droom in ver vulling: de ideale boekhandel. Ze werken al langer aan dat gerichte boekhandel met een uitgeverij van Zeelandica, zou aanslaan." Hun banen moesten ze al snel opgeven. Na enkele jaren moest er een stuk winkel bij komen. Een paar jaar gele den begon het ruimtegebrek opnieuw op te spelen en het echtpaar Bruijns keek uit naar een andere locatie. Het werd De Veste. „Anderhalf jaar terug hebben we het gebouw gekocht. Mis schien een soort emotionele aankoop. We hadden geen en- Hobby- en Creativiteitscen trum 't Allegaartje in Oost- Souburg houdt vandaag een kraampjesdag bij het centrum aan de Vlissingsestraat. Tussen 10.30 en 15.30 uur worden de monstraties gegeven van hob bies als vouwen met theezak jes, kalebasmannetjes maken, glasschilderen, driedimensio nale kaarten maken en sprook jesboeken maken. Focus Optiek MD te Middel burg houdt morgen voor de vijfde maal een Verrekijkerdag bij hotel Arion aan de Boule vard Bankert in Vlissingen. Er staan vanaf 11.00 uur allerlei kijkers opgesteld, waaronder Zeiss kijkers die Focus Optiek nieuw in het assortiment voert. Vertegenwoordigers van fabri kanten Zeiss, Bynolyt en Swift lichten bijzonderheden toe. Nieuw zijn ook de nachtkij kers, die tussen 21.00 en 24.00 uur zullen worden gedemon streerd. Bijzonder is ook de Bausch&Lombard Harbour master, een telescoopkijker waarvan er wereldwijd vier honderd zijn verkocht. Een van de zeven Nederlandse exem plaren staat zondag bij het ho tel opgesteld. De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. kei idee hoe het zou moeten worden, we wisten alleen dat er vierkante meters in zaten. De plek sprak ook aan, het is zo'n echte Goese plek, Jan heeft hier nog dansles gehad", zegt Ellie. Het uiteindelijke ontwerp van architect Ton Altena en de in richting kwamen tijdens de bouw tot stand. „Het was een voortdurend proces van idee- en, het zoeken van oplossingen voor problemen, waaruit dan weer nieuwe ideeën werden ge boren. Tot aan de laatste week zijn we elkaar - wijzelf, de bou wers, veertien werknemers en alle familie en vrienden die hebben geholpen - blijven in spireren. Het uiteindelijke re sultaat geeft ons vertrouwen, al moet ik zeggen dat ik best wel eens wakker heb gelegen. Bouwen is niet iets waar wij nou direct verstand van heb ben", aldus Jan Bruins Overzichtelijk Wie de Veste van vroeger kent, hokkerig, donker en nogal de primerend, gelooft zijn ogen niet als hij het Centrum de Ves te nu instapt. Het is ruim, licht, overzichtelijk: meteen wordt duidelijk welke kant je voor je eigen behoefte op moet. Naar de tuinzaal, voor vrije tijd-, reis-, tuinboeken en nieuwe media, naar de galerijzaal voor literatuur, kinderboeken en ge schiedenis of voorin de zaak voor kantoorspullen, tijd schriften en wenskaarten. Er is ook een café met terras en een groot aantal lange leesta fels. „Die tafels komen uit Amicitia in Kloetinge, die heb ben we opgeknapt om boeken De Rabobank heeft een nieu we koers gekozen, waarbij de gesloten kredietoperatie moet veranderen in een coöperatieve vereniging met als hoofddoel de levering van waardevolle dienstverlening aan de ldant. Winst is daarbij geen doel op zich, maar een hulpmiddel om het eerste doel te bereiken. Wat de leden van Rabobank Wal- cheren-Zuid vinden van die koers en welke rol de leden zelf willen gaan spelen staat cen traal tijdens een speciale le denbijeenkomst, maandag 25 mei in hotel Britannia in Vlis singen. De bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, staat onder leiding van Bert Heiemans van Rabobank Nederland Commu nicatie. Jan Bruijns en Elly Kloos van de Koperen Tuin in Goes in het nieuwe onderkomen. foto Willem Mieras op te leggen maar de mensen die het café gaan draaien wa ren laaiend enthousiast. Het zijn precies de tafels die we no dig hebben om het café te ma ken tot een onderdeel van de boekhandel." Jan Bruijns heeft veel materiaal tweedehands gekocht of hergebruikt. „Voor ons leeft het op die manier meer en we hopen voor de klanten ook." De filosofie achter het café werd in de praktijk uitgedacht. Elly: „De mensen waren altijd blij dat ze bij ons in de winkel een krukje konden paldcen, maar dat is wel erg minimaal. Nu bieden we de ruimte voor onze klanten om zich echt te concentreren. Er is geen schei ding tussen de boekhandel en het café. We hebben er ook plaats voor allerlei activitei ten: woensdag alis er een lezing door Geert Mak en een gesprek tussen hem en Kees Slager, donderdag Koken met Lonny, schrijver van boeken over de Indonesische keuken. We gaan er ook presentaties houdenzo als op vrijdag 5 juni van de nieuwe uitgave: Streeksiera- den in Zeeland. Er is al een schaakclubje geweest dat hier wil komen schaken. Dat kan allemaal." Omdat de aanschaf van een boek aandacht en dus enige rust vereist, gaat de nieuwe boekhandel drie avonden per week tot negen uur open, op woensdag, donderdag en vrij dag. Het tienjarig bestaan van de boekhandel wordt met een re ceptie gevierd op 19 juni ge vierd van 17.00 tot 21.00 uur. De opening dinsdag gebeurt gewoon 's ochtends om 9.00 uur. MIDDELBURG - Delta College Con tractactiviteiten in Middelburg gaat voor KPN Telecom een cursus verzorgen voor tien Primafoonwinkels en vier Business- centra in Zeeland en Brabant. DDC leert het personeel om te gaan met agressieve klanten. De opdracht is gegund na een proefproject voor een Primafoonwinkel in Breda. KPN Telecom vindt het noodzakelijk het perso neel te trainen in het omgaan met agressie. Steeds vaker treffen medewerkers lastige en brutale Manten in de winkel. De cursus beslaat twee dagdelen van drie uur, waar bij moeilijke situaties worden nagespeeld. Ook in andere Telecom-regio's bestaat be langstelling voor de cursus. Delta College Contractactiviteiten sluit verder 27 mei een intentieovereenkomst met het Opleidingssamenwerkingsver band van 26 Rabobanken. Doel is de be staande contacten verder uit te bouwen. DCC verzorgt al voor zes Rabobanken computercursussen. Ook in het bedrijfsopleidingencircuit van supermarktketen A&P, het A&P College, neemt DCC een steeds sterkere positie in. DCC trainde eerder al bedrijfsleiders van de slijterij keten Cheers, met A&P onder deelvan de Hermans Groep, en kreeg enige tijd geleden opdracht om de bedrijfslei ders van de supermarkten te trainen in nieuwe leidinggevende stijlen. Inmiddels heeft A&P College DCC opdracht gegeven per september te beginnen met cursussen in teammanegement voor alle rayonmana gers en de bedrijfsleiders verder te coa chen. door Wout Bareman GOES - De Zeeuwse Milieu Fe deratie (ZMF) heeft bij de pro vincie een wensenlijstje inge diend voor de besteding van de tien miljoen gulden, die 'Mid delburg' opstrijkt na de verkoop van het aandelenpakket in de NV Waterwinningbedrijf Bra- bantsche Biesbosch aan Delta Nutsbedrijven. In Provinciale Staten werd daarover half april al gepraat - de VVD pleitte, voor extra investeringen in de infra structuur - maar gedeputeerde D. J. P. Bruinooge liet toen al weten dat GS in juni met uitge werkte voorstellen zullen ko- De ZMF heeft Gedeputeerde Staten nu een aantal suggesties aan de hand gedaan. „Het ook door u erkende belang van in vesteringskeuzen in duurzaam heid, brengt met zich dat traditionele, niet-duurzame be leidskeuzen uit den boze zijn", schi-ijft de ZMF bhj moedig. Het geld moet dus besteed worden aan duurzame projecten, de verbetering van de 'omgevings kwaliteit' en de natuurwaarden in de provincie. De ZMF wijst er - tussen neus en lippen - alvast maar op dat de beleidnota's Kerend Tij 3 en het tweede provinciale Waterhuis houdingsplan de komende jaren extra geld zullen kosten. De twee notities worden volgend jaar vastgesteld, tiet zou een goede zaak zijn, meent de ZMF, om daarvoor nu al extra geld opzij te schuiven. „Wij denken aan extra middelen om de aan sluiting van panden in het bui tengebied op de riolering moge lijk te maken. Verder is het noodzakelijk te investeren in de sanering van zwaar vervuilde waterbodems. Kleine locaties verdienen de voorkeur", geeft de ZMF aan. Wensenlijst De wensenlijst van de milieufe deratie behelst een investering van drie miljoen gulden in een provinciale fietssnelweg Vlis- singen-Middelburg-Goes (drie miljoen), van twee miljoen gul den in het plan Tureluur (inrich ting zuidkust van Schouwen), één miljoen in hetBraakmanbos (om de recreatiemogelijkheden van de Kanaalzone-bewoners te vergroten), drie ton voor een mobiele helpdesk voor duurza me ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (een sector die nog best wat milieubewustzijn mag worden bijgebracht), twee ton voor stimulering van een milieuvriendelijker aanpak van de productie van regionale ge wassen en eenzelfde bedrag voor consumentenvoorlichting voor de biologische landbouw. De ZMF-voorstellen kosten, heeft de federatie zelf berekend, ongeveer 6,7 miljoen gulden. Advertentie lezers'! Heeft u de bon al uitgeknipt die 28 april in deze krant stond? Daarmee krijgt u in de Efteling maar liefst 5,- korting op de normale toegangsprijs! Lever de bon in bij de kantoren van deze krant of de Efteling Twinkel in V&D Hoog Catharijne (Utrecht). Tot ziens in de Wereld vol Wonderen! EEN WERELD VOI. WONDEREN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 19