Omgekeerde beeldenstorm in Middelburg Omroep houdt ruim miljoen over Klomppop klassiek en vernieuwend Zeeuwse jongeren lopen mee in mars tegen kinderarbeid Inkomensverschillen tussen regio's kleiner zeeland vrijdag 22 mei 1998 12 kunst cultuur Stichting zou in één keer schuld aan Delta kunnen aflossen Het optreden van de BMC-band. foto Willem Mieras door Mieke van derJagt OVEZANDE - Wanneer wordt een pop festival een klassieker? In ieder geval als een groot deel van de bezoekers bij de eer ste aflevering nog niet geboren was. Klomppop, begonnen in 1981, is inmid dels zo'n klassieker: Trouw aan het eigen concept, maar steeds vernieuwend. Het achttiende Klomppopfestival, donderdag gehouden in twee tenten bij Ovezande, was wéér een succes. Tegen de duizend be zoekers kwamen luisteren naar twaalf bands, waarvan zeven met duidelijke Zeeuwse roots. Klomppop heeft het uitgangspunt van 1981: Zeeland heeft waarachtig wel de kwaliteit in huis om een publiek te boeien, altijd weten vast te houden. Ook toen er geld. op tafel kwam om grote trekkers van buiten Zee- en Nederland te kunnen beta len, programeerden de organisatoren, al tijd met een goede neus voor potenties, Zeeuwse bandjes, die het negen van de tien keer nog ver wisten te schoppen. Jong publiek kwam donderdag ten dele voor bandjes als Nimbus, Tremor en Sure maar ook voor Van Dik Hout. Bij het optreden van deze Nederpopgroep ging de stamp volle tent volkomen uit zijn dak. Er was niets meer wat niet bewoog. Echt verrassend was het niet, het sublie me optreden van Handsom 3 some, want ook vorig jaar speelde dit Rotterdamse trio op Klomppop. Nu was er echter een CD te koop, die gretig aftrek vond. De mu ziek van Handsome 3 some, die wat doet denken aan die van de Vlaamse band K's Choice, zou weieens snel populair kunnen worden over de hele globe. Oude garde De oude garde is Klomppop ook trouw ge bleven. Mensen die in 1991 al kwamen, komen nu nog. Ook zij worden door de or ganisatoren in de watten gelegd. De Rock 'n Roll van B.M.C.-band wist overigens ook de jonkies tot dansen te krijgen, waarna Moonflower en The Perks het doorgewinterde festivalpubliek bedien den zoals het bediend wilde worden: Moonflower hard en scherp en the Perks knettergek en hilarisch. doorRoelf Reinders VLISSINGEN - Op je derde ste nen sjouwen in een steenfa briek. Als achtjarige kolen bik ken in een mijn. Over de wereld werken meer dan 250 miljoen kinderen. Om tegen kinderar beid te protesteren lopen Zeeuwse jongeren zaterdag 23 mei van de Markt in Middelburg naar het Scheldeplein in Vlis- singen. De wandeling maakt deel uit van de Global March, een wereldmars tegen kinderar beid waar honderden organisa ties uit 97 landen aan meedoen. De belangstelling van Zeeuwse verenigingen voor deelname aan de mars valt vooralsnog te gen. Het jeugdmuziekkorps Blue Spirit Cadets loopt vooraan de stoet, die zaterdag om 11.00 uur vanaf de Middelburgse Markt vertrekt. De Koninklijke Har monie Ons Genoegen ontvangt de groep op het Scheldeplein in Vlissingen. Op deze dag lopen jongeren in meer plaatsen in Nederland tegen kinderarbeid. De mars heeft als doel regerin gen in ontwikkelingslanden on der druk te zetten om kinderar beid aan te pakken. „Kinderen moeten naar school om te leren lezen en rekenen en niet in fa brieken staan'', zegt Marry Co- dée van het Regionaal UNICEF- comité Walcheren dat de mars in Zeeland organiseert. Genève De Global March is in januari in de Filipijnse hoofdstad Manilla begonnen en eindigt op 2 juni in Genève in Zwitserland. Daar begint op die dag een conferen tie met regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties uit verschillende landen over een nieuw verdrag over kinderar beid. Volgens Codée gaat de conferentie vooral over de aan pak van extreme vormen van uitbuiting van kinderen. „Ge zinnen met kinderen die wer ken, zijn afhankelijk van het geld dat de kinderen verdienen. De ouders zijn vaak al niet meer in staat te werken omdat ze zelf als klein kind al hebben ge werkt. Daarom zou het al goed zijn als kinderen bijvoorbeeld 's ochtends werken en 's middags naar school gaan. Onderwijs maakt kinderen mondiger en re kenen leert ze hun uitbetaling te controleren." Voor de Global March hebben leerlingen van de Vlissingse af deling van de Christelijke Scho lengemeenschap Walcheren de Zeeuwse bevolking over kin derarbeid geënqueteerd. Uit de resultaten bleek dat zesentach tig procent van de mensen wel zou willen meewerken aan ac ties tegen kinderarbeid. Toch is de bereidheid van vooral de Zeeuwse sportverenigingen om aan de mars mee te doen mini maal. „Mensen zijn blijkbaar erg met hun eigen wereld bezig Dat is verschrikkelijk jammer In Nederland bestond honderd jaar geleden nog kinderarbeid. Nu moeten we zorgen dat kinde ren op de hele wereld een goede toekomst krijgen", zegt Codée. Positieve reacties kreeg UNI- CEF-Walcheren van leerlingen raden van middelbare scholen. Buiten Zeeland zijn de marsen door de regionale afdelingen van het Centrum voor Interna tionale Samenwerking (COS) georganiseerd. Maar het COS- Zeeland in Goes was niet in staat de wandeling van Middel burg naar Vlissingen te regelen, „Doordat de collega die de mars zou hebben georganiseerd een andere baan heeft gekregen, konden wij de organisatie niet rond krijgen. We hebben een kleine organisatie en konden de mars er niet meer bij doen", al dus Peter van Vooren van het COS-Zeeland. Portretten van Herman Brood GOES - Herman Brood opent op zondag 21 jimi een tentoonstel ling van portretten in café De Post in Goes. De snelle, kleurige portretten van de kunstenaar/zanger heb ben bekende en minder bekende figuren als onderwerp. Tijdens de opening zal Brood in een ac tion painting zijn techniek en opvatting demonstreren. The Wild Rom ancesinds j aar en dag de begeleidingsband van Herman Brood, zorgt voor de muzikale omlijsting. De vernis sage begint om 14.30 uur. door Lianne Sleutjes DEN HAAG - Het Centraal Bu reau voor de Statistiek voorziet dit jaar een stijging van de koopkracht voor veel huishou dens. De verwachting is dat de stijging van de lonen iets hoger zullen zijn, een procentpunt, dan de inflatie. Ook ligt een las tenverlichting in het verschiet. De welvaart van de bevolking is tussen 1990 en 1996 met gemid deld vier procent gestegen, blijkt uit het Jaarboek Wel vaartsverdeling 1998 dat het CBS heeft gepubliceerd. Niet ie dereen profiteerde daarvan in gelijke mate. Bij de helft van de bevolking veranderde de koop kracht, positief of negatief, met meer dan twintig procent. Het besteedbaar inkomen van het Nederlandse huishouden bedroeg in 1996 gemiddeld 46.700 gulden. Ongeveer een derde van de in totaal 6,6 mil joen huishoudens bestaat uit al leenstanden. Hun besteedbaar inkomen (het bruto inkomen min de premies voor sociale ze kerheid plus ziektekosten en de loon-inkomsten- en vermo gensbelasting) lag gemiddeld op 26.700 gulden. Huishoudens met twee of meer personen had den gemiddeld 56.500 gulden te spenderen. Uit het jaarboek blijkt dat de af- gelopen vijftig jaar de inko mensverschillen tussen de re gio's kleiner zijn geworden. Dat komt omdat de voorsprong die het westen had op het noorden, zuiden en oosten is afgenomen. Beterbetaalden verruilden de grote steden voor kleinere plaatsen waar het beter wonen was. Zeeland In Zuid-Nederland (Zeeland, Brabant en Limburg) is het inkomen tussen 1946 en 1994 toegenomen. Zeeland ligt het relatieve inkomen nu een pro centpunt hoger dan het Neder landse inkomen. Als het relatie ve Nederlandse inkomen op 100 wordt gesteld in 1994, ligt het voor Zeeland op op 101. In 1978 stond dat Zeeuwse inkomen op 99, in 1960 op 95. In 1946 gele den stond het al op 100 maar dat was te danken aan incidenteel hoge inkomsten in de agrarische sector. In 1996 had een Zeeuws huis houden gemiddeld 46.800 gul den te besteden. Daarmee is Zeeland een middenmoter. Utrecht staat aan kop met een besteedbaar inkomen per huis houden van 50.300 gulden. In Noord-Brabant lag dat bijvoor beeld op 48.000 gulden. Gronin gen is hekkesluiter met 38.600 gulden aan besteedbaar inko men per huishouden. fotomontages Ramon de Nennie vandaag onder meer bij het Toeristisch Huis, Zeeuws Mu seum en boekhandel Fanoy, zo dat geïnteresseerden de kunst werken kunnen opzoeken. Initiatiefnemers De Nennie eri Overvliet zijn de initiatiefnemers van het pro ject. „Ik had al jaren iets met die nissen", zegt De Nennie. „Dat is gekomen nadat ik van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg een afwijzing had gekregen om te exposeren. Ik was dus op zoek naar een ten toonstellingsruimte en ik vond die nissen heel geschikt." Na dat Overvliet hem vorig jaar benaderde voor een expositie in zijn galerie Caesuur, kwam het idee om de lege nissen te ge bruiken weer boven Overvliet legde vervolgens een link met de Beeldenstorm die vanaf 1566 in Nederland woed de. Die markeert de verdrin ging van het beeld door het woord. Doordat onder invloed van tal van oorzaken het anal fabetisme in de zestiende eeuw zienderogen afnam, gingen teksten een steeds belangrijke re rol spelen in het dagelijks le ven. De protestanten, die het Woord ook daadwerkelijk wil den verspreiden, sloegen de beelden van de katholieke kerk stuk. Die verdwenen dus uit de nissen op straat en restanten kwamen - later - terecht in mu sea. Kennelijk geïnspireerd Hein Venver, Bellinkplein. door de lege nissen die de Beel denstorm achterliet, namen ar chitecten sindsdien vaak lege nissen op in hun ontwerpen. In Middelburg zijn het elektrici teitshuisje op het Koorkerk plein en de voormalige biblio theek Achter het Hofplein daarvan goede voorbeelden. Bureaucratie De veertien kunstenaars heb ben de nissen nu weer willen vullen. Overvliet: „Wij zijn beeldend kunstenaars en wil den daarom de nadruk weer eens op het beeld leggen. We zien dit als een omgekeerde beeldenstorm. Als musea en galerie tegenwoordig gelden als een soort toevluchtsoord voor het beeld, een asielzoe kerscentrum waar de kunste naar mag bestaan, dan verliest naar onze mening de kunste naar zijn nomadisch karakter. Hij is ergens aangekomen. Maar volgens mij is dat noma dische karakter juist een voor waarde .voor het maken van kunst. Vandaar dat we de open bare ruimte weer hebben opge zocht. zonder toestemming vooraf. We zouden dan toch in door Ernst Jan Rozendaal OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland heeft vorig jaar ruim een miljoen gulden overgehou den. De radio bleef 105.637 gul den in de plus, het batig saldo op de jaarrekening van de televisie bedraagt 917.438 gulden. Het dagelijks bestuur stelt voor een gedeelte van de rijkssubsi die terug te storten, maar in het algemeen bestuur gingen woensdagmiddag stemmen op de lening van Delta Nutsbedrij ven versneld af te lossen. Het voordeel is vooral te vinden in de jaarcijfers van de televisie die in 1997 is begonnen met uit zenden. Dat kostte minder dan aanvankelijk was begroot, on der meer omdat een aantal acti viteiten later van start ging dan van tevoren was gepland. Het overschot op de rekening voor de radio kan zonder problemen bij de reserve worden geboekt, maar daarvoor is de meevaller van de televiepoot te fors. Lening Delta Om regionale televisie mogelijk te maken, heeft Omroep Zee land vorig jaar 350.000 gulden geleend van Delta. Dat bedrag heeft staatssecretaris A Nuis verdubbeld. Het dagelijks be stuur informeerde woensdag het algemeen bestuur dat aan het Commissariaat voor de Me dia is voorgesteld die bijdrage van Nuis weer terug te storten. De rest van het overschot zou dan bij de financiële reserve van de omroep kunnen worden ge boekt. Daarbij stelde algemeen be stuurslid K. Scherphuis vraag tekens. Hij wilde weten of de le ning van Delta niet beter kan worden afgelost. In dat geval wordt niet onnodig rente be taald en kan niemand op ver keerde gedachten komen over de relatie die Omroep Zeeland met het Zeeuwse nutsbedrijf onderhoudt. Scherphuis: „Ik zeg het heel voorzichtig. We zouden het vreemde gevoel kun nen wegnemen dat uit die lening bepaalde morele verplichtingen voort zouden kunnen komen. Secretaris/penningmeester H. W. A Koch wees erop dat eventuele invloed van Delta op de programma's van Omroep Zeeland in een schriftelijke overeenkomst is uitgesloten. Na enige discussie besloot het alge meen bestuur eerst het ant woord van het Commissariaat van de Media af te wachten. In een volgende vergadering van het algemeen bestuur komt de kwestie dan nog eens aan de or de. Margo hangt haar kunstwerk op, terwijl Hans Overvliet het trapje vasthoudt, foto Lex de Meester het doolhof van de bureaucra tie terecht komen en vóór de Beeldenstorm werd de pastoor ook niets gevraagd. Ik vind het ook spannend om 's nachts zo iets te doen. En het is toch prachtig als de zon opkomt en er is iets veranderd in de stad? Het is duidelijk ook een cadeau aan de inwoners van Middel burg. Het zijn poëtische beel den. Ik denk dat veel mensen erdoor geraakt worden." Poorten Volgens Overvliet zijn de deel nemende kunstenaars serieus te werk gegaan en hebben ze beelden vervaardigd die aan sluiten bij hun oeuvre. Als voorbeeld noemt hij Ko de Jon ge die als mail arf-kunstenaar iets met dichtgemetselde brie venbussen heeft gedaan aan de Maisbaai; de Gortstraat, de Singelstraat en de Houtkaai. Gates of paradise noemt hij ze: poorten naar het paradijs. Het woord kan er niet meer door worden ontvangen, vandaar dat beelden zijn geplaatst. Bij de Directie Rijkswaterstaat, een voormalig bankgebouw aan de Gortstraat, lijkt een gro te munt in de gleuf te vallen. De woorden 'met ons' zijn lees baar, het goddelijk handelen ('God zij') blijft verborgen. De tijd zal leren of de beelden door overheid of eigenaren van gebouwen worden weggehaald of juist geadopteerd, of ze ver nield worden of gekoesterd. Overvliet: „Lucebert schreef het al. Alles van waarde is weerloos." Hans Overvliet, Spuisluis. door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Het centrum van Middelburg is de afgelopen nacht onverwacht verrijkt met een groot aantal kunstwerken. Veertien beeldend kunstenaars hebben in het grootste geheim meer dan vijfentwintig beelden geplaatst in een aantal van de honderden lege nissen die in de stad te vinden zijn. Ze hebben daarmee een 'omgekeerde beel denstorm' willen ontketenen. Het gemeentebestuur is niet om toestemming gevraagd. over de rechtbank en Roepman toont een diaprojectie op de hoek van de Lange Delft en de Koorkerkstraat. Bewoners van omliggende panden hebben vanochtend een folder in de bus gekregen, waarin de kunstenaars hen over het project informeren. Dezelfde folders met kaart en routebeschrijving liggen vanaf Peter Steutel. Engelse kerk. De deelnemende kunstenaars zijn Bregje de Heer, Ko de Jon ge, Margo, Ramon de Nennie, Hans Overvliet, Goof Remijn, Rinus Roepman, Anne-Marie van Sprang, Peter Steutel, Kees de Valk, Harry Vande- vliet, Hein Verwer, Philip Veu- rink en Ferry Zeelenberg. Het werk dat zij donderdag nacht - alleen De Valk en Van- dev(iet hebben woensdag reeds de eerste werkzaamheden uit gevoerd - aan gebouwen, elek triciteitshuisjes, portalen, een brug of gewoon op straat heb ben aangebracht, is zeer divers in omvang en materiaalge bruik. De Heer heeft bijvoor beeld slakken van was ge plaatst in ontbrekende stenen op het Abdijplein en de Wage- naarstraat, De Valk en Vande- vliet hebben marmeren sokkels neergezet bij de Nieuwe Kerk, Steutel heeft panelen opgehan gen boven het portaal van de Engelse Kerk, Overvliet heeft metalen bollen bevestigd aan het spuigat van de sluis tegen- Bregje de Heer, Abdijplein. Ko de Jonge, Gortstraat 36.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 56