Vissers bang voor vervuild slib Diervriendelijk bos bij Schuddebeurs PZC PZC Gewoon goed zijn voor elkaar Oudheidkundige Kring begint werkgroep genealogie zeeland 13 Openstelling Haringvlietsluizen tast kraamkamer visserij aan Vlootschouw op het Haringvliet CJV draait films voor jeugd E<VE9{. OMZIEOt Auto's beschadigd bij aanrijding Compressor weggenomen Fietsen in binnenstad Goes taboe Goese inbreker voor de rechter Strand Dishoek nog week dicht Pubers beschadigen auto dinsdag 19 mei 1998 door Andries Molengraaf GOEDEREEDE - De openstel ling van de Haringvlietsluizen tast de kraamkamer van de Goedereedese visserij aan. Door de terugkeer van de getij de wer king in de voormalige zeearm het vervuilde slib op de bo dem losgewoeld worden en de visstand in het Goereese Gat be dreigen. Dat zei beroepsvisser A Sper ling maandagavond in het ge meentehuis van Goedereede tijdens de eerste van een reeks informatieavonden over het nieuw te voeren sluizenregime. ,Er zitten veel te veel onzeker heden in de verschillende vari anten die Rijkswaterstaat pre senteert", zei Sperling. „Als dat slib loskomt, wordt het Goeree se Gat vergiftigd. We zijn de Grevelingen ais kraamkamer al kwijtgeraakt. Nu dreigen we ook hier schade te lijden." Pro jectleider J. van Hees van Rijks waterstaat probeerde de onrust bij Sperling weg te nemen. „Ex- is in het veiieden inderdaad een beeld ontstaan dat wij die slui zen open willen stellen om dat slib kwijt te raken. Dat is na tuurlijk niet zo. We hebben de risico's onderzocht en daaruit bleek dat dat niet zal gebeuren, dat het op zijn plek blijft", aldus Van Hees. Vlakbij de sluizen hoeft dat volgens de computer modellen van Rijkswaterstaat echter niet zo te zijn. „Dan zul len we het daar dus moeten ver- wijdei-en. Dat is een van de randvoonvaarden." Een andere REDACTIE NOORD-ZEELAND Oude Haven 41 4301 JKZIERIKZEE Tel: (0111)454647 Fax: (0111)454659 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam(chef) P. van den Belt M. E. M. Hitzert P. Kleemans A. Molengraaf A.M.L. Pankow P.B. Godrie(sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118)484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.city.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl belangrijke randvoorwaarde is de veiligheid. Openstelling mag niet betekenen dat het achter- 'land bloot komt te staan aan overstromingsgevaar. Woi-dthet even link, dan zullen de sluizen gewoon dichtgaan, liet Van openstellen om de natuur in en Hees weten.Rijkswaterstaat wil rond het Haringvliet weer in ou de nu altijd gesloten sluizen de glorie te hei-stellen. De over- Rijkswaterstaat hield vorig jaar maart al een proef met het openstellen van de Haringvlietsluizen. foto Pieter Honhoff gang tussen zout en zoet water die dan ontstaat, zal zeer gelei delijk zijn wat unieke natuur- waarden 'met een Europese uit straling' met zich meebrengt. Bovendien zal de terugkeer van het getij de oevei-s weer peiio- diek onder water zetten en de afslag daarvan voorkomen. Bei de ontwikkelingen zullen de na tuur danig verstei-ken, tot in de Biesbosch toe. Computermo dellen, die na proeven op hun betrouwbaarheid zijn getest, hebben uitgewezen dat het 'ge temd-getij -alternatief'., met ge deeltelijke openstelling, de gun stigste variant is. Volledige openstelling zou te veel com- pensatiekosten met zich mee brengen, voor onder meer de landbouw die dan zijn zoetwa terbekken gi-otendeels kwijt raakt. Een ander sluizenregime heeft nogal wat gevolgen. Aanlegstei gers moeten vervangen wox-den (door teiugkeer van getij en zout), inlaatpunten voor zoet water moeten verplaatst wor- den en er moeten wellicht pijp leidingen worden aangelegd om zoet water van elders te beti-ek- ken. „Voor het allemaal zover is, moeten we eerst de compensa tiemaatregelen goed voor el kaar hebben", zei Van Hees. Pas over drie tot vijf jaar zouden we aan een eerste openstelling kun nen denken, op een kiertje. Daarna zal het, als het aan ons ligt, meer worden." De minister van Verkeer en Waterstaat be sluit rond de jaarwisseling over al dan niet openstellen. GOEDEREEDE - In Goederee de wordt zaterdag 13 juni de Dag van de Nederlandse Zee visserij gehouden. Hoogtepunt voor het publiek moet een vloot schouw van zo'n zestig kotters op het Haringvliet worden. De dag staat in het teken van de ontwikkelingen in de kottersec- toi*. Hiei-aan zal tijdens het offi ciële gedeelte aandacht worden gesteed door vertegenwoordi- gers van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Pi-oduktschap Vis en de mosselsector. ZIERIKZEE - De afdeling Zie- rikzee van het CJV houdt zaterdag 23 mei een filmdag. Woensdag 27 mei is er eenzelfde evenement in Bruinisse. In Zierikzee zijn kinderen vanaf vier jaar om 14.00 uur welkom bij een film over het hondje Shailo. 's Avonds vanaf 21.00 uur wordt de film 'Spiceworld, the movie', vertoond, met in de hoofdi'ollen de zangeressen van de Spice Girls. De films zijn te zien in gebouw De Driehoek in Ziei-ikzee. In de Kazerne in Bruinisse wordt de 27e mei om 13.00 uur de film Scruffy ver toond. Om 15.00 uur wordt ver volgd met De Aristokatten en om 19.00 uur begint de komi sche film Jack. BRUINISSE Borstvoeding - Stichting La Le- che League Nederland houdt woensdag 20 mei een informa tieavond over borstvoeding. Op deze avond worden problemen aan de orde gesteld die bij borst voeding kunnen voorkomen. De avond wordt gehouden bij Diana Ista, Dijkstraat 10 in Bruinisse en begint om 20.00 uur. door Barend Pelgrim HULST - De Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, een afde ling genealogie. De genealogie houdt zich bezig met het on derzoek van herkomst en af stamming van families. De Oudheidkundige Kring kent diverse commissies en werkgroepen, zoals de muse um- en de monumentencom missie, de commissie excursies en de redactiecommissie en de wei-kgroepen archeologie en bibliotheek. Het meest bekende onderdeel van de genealogiewetenschap is het stamboomonderzoek, het onderzoek naar de her komst van de eigen familie, zo als dat in veel gevallen door een eigen familielid uitgespit wordt. De nieuwe heemkundi ge werkgroep gaat zich richten op dat onder-zoek.* Volgens de Vier Ambachten ontbreekt er vaak een goed kader om tot antwoorden te komen. Zij wil len met cle genealogietak in zicht geven in welk materiaal er voorhanden is, hoe een on derzoek het beste gevoerd kan worden en wat er gedaan kan worden op basis van de be staande infox-matie. De werk groep heeft zich ten doel ge steld ai'chiefbestanden in het eigen werkgebied meer toe gankelijk te maken en noemt daarbij als voorbeeld de ar chieven van notarissen en de resoluties van magistraten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Verder denkt de nieuwe afde ling aan de aanleg van een ar chief, klappers op persoonsna men en op zaken. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vindt plaats op dinsdag 19 mei in het stadhuis van Hulst en De Vier Ambach ten heeft met name mensen uitgenodigd die al in een eerder stadium een blijk van interesse hebben getoond in de genealo gie. De aanvangstijd is 19.30 uur. Archivaris van de gemeen te Hulst, A Prinsen, zal een in leiding geven over de moge lijkheden en onmogelijkheden van onderzoek in Hulst en daarna kunnen mensen zich opgeven als lid van de werk groep. door Betty Blikman-Ruiterkamp Tegenwoordig zijn bossen belangrijk voor de recreatie. Vroeger was bos bouw een bron van inkomsten, maar nu gaat dat nauwelijks meer op. Op Schouwen-Duiveland is er alleen bos in de Westhoek en in Schuddebeurs. De bossen van Mon Plaisir en Weelzicht worden door Staatsbosbeheer op een 'natuurlijke' manier beheerd. Daar hoort ook bij dat het omgewaaide hout niet wordt opgeruimd. Zo kan er ter plekke een nieuwe biotoop ontstaan en krijgt de natuur de kans zich te ontwik kelen. Vroeger ging men toch heel andei-s om met de natuur dan nu. De flora en fauna stonden ten dienste van de mens. Er werd veel gejaagd en gestroopt, alle maal ten bate van het eigen welzijn. Sommige vogels werden schadelijk ge acht. Ze werden afgeschoten en ook de nesten werden leeggehaald. In 1821 vaardigde de schout van Nooi'dgouwe, Hendrik Mulock Houwer, de jaarlijkse verordening uit op dit gebied. In de marge staat met potlood bij de diverse vogelsoorten, ook reigers geschreven. Kennelijk bezoi-gde de reiger overlast. Deze vogel at de vis op, die de mensen hadden willen hebben. Deze concur rent was gemakkelijk uit te schakelen. De bomen in de bossen van Mon Plaisir en Weelzicht zijn nog niet zo oud. Ze stammen van na de Tweede Wereldoor log. Door de. inundatie was er langs de Schouwse Dijk een groot stuk bos on der water gelopen en verder was er veel gekapt door de bezetter. Alle beuken en eiken waren verdwenen. Troosteloos en geheel vernield lag het eens zo lommer rijke en schilderachtige gebied er bij. Kunstnest Het bos van Heesterlust is ouder. Daar stonden tot voor kort oude beuken, waarin zich nesten van blauwe reigers bevonden. Zo'n veextig jaar geleden huisden daar zeker wel vijftig paar rei gers. In de broedtijd vielen er wel eens vogeltjes uit het nest. Dat gebeurde ook in 1955, toen er na een stoim zes nesten met jongen naar beneden stortten. Pas santen zagen de meeste diertjes dood liggen, maar er liepen er nog vier ver dwaasd rond. Ze werden naar Simon en Marie Moelijker gebracht, die toen Mon Plaisir bewoonden. Deze kweekten de diertjes verder op. Ze maakten een kunstnest en haalden elke dag vers vis afval voor hun gasten. Deze groeiden als kool en na vijf weken waren de vo gels vliegvaardig. Er was veel belang stelling voor de jonge reigers. Er kwa men honderden mensen kijken, zelfs eens een bus vol Belgische vogelaars. In de loop der jaren heeft het echtpaar Moelijker zeker 25 blauwe ï'eigerjon- gen grootgebracht. Ook het bos Mon Plaisir wordt op een 'natuurlijke' manier beheerd. Aan één exemplaar kleven heel bijzon- dere herinneiingen. Op een zaterdag- nxiddag in 1960 vond men een klein rei- gertje meer dood dan levend langs een pad met brandnetels. Het verkleumde vogeltje, later Riekje genoemd, werd in een mandje gelegd, met een kruik erbij. De kater van het gezin, Wammes, zag het helemaal zitten en schoof gezellig aan in het mandje. Vanaf dat moment vex-wannde hij het diertje. V erkeersslachtoffer Riekje werd op den duur zo mak dat zij zich als een echt huisdier ging gedra gen. Dronk de familie buiten koffie, dan was Riekje ook aanwezig. Ze scharrel de altijd achter de mensen aan en ge vaar zag ze niet meer. Ze stond soms doodleuk midden op de weg. Op een ge geven moment is er een bord voor haar gemaakt met de tekst: Pas op voor de Reiger In 1961 heeft ze een nest gemaakt op de waterput en broedde ze drie eieren uit. Weer kwamen er veel mensen kijken. Ze was zo tam dat als meneer Moelijker naar de stad ging, ze meevloog boven de jeep. Nadat ze eens bij de Nobelpoort midden op de weg was blijven staan, sloot haar baas haar voortaan op als hij weg ging. Toch is Riekje uiteindelijk vei'keersslachtoffer geworden: een au tomobilist heeft haar later doodgere den op de Lange Blokweg De blauwe reigei'kolonie in het bos van Heesterlust bestaat niet meer. Nu, anno 1998 bevin den zich er ongeveer twintig nesten achter Mon Plaisir Het kan verkeren! Dat geldt ook voor het beheer van het bos achter voornoemd buitenhuis. Na de Tweede Wereldoorlog is het bos op nieuw ingeplant. De toenmalige bos wachter vond echter iri 1955 dat het loofhout slecht groeide en liet het bos platbranden. Er gingen wel wat teveel bomen in vlammen op: het achterste ge deelte van de oprijlaan, waarlangs beu ken stonden, leed ook schade. De kale vakken werden beplant met naaldhout. Een niet ei"g voor de hand liggende keuze, die nu door Staatsbos beheer wordt betreurd. De blauwe rei- foto Pieter Honhoff gers maakt het echter niets uit, zo te merken. Er komen ook veel padden en kikkers voor in Schuddebeurs. De pad den voelen zich er thuis, omdat dit bijna de enige plek op het eiland is, waar zich zoet water in de sloten bevindt. Het zoute grondwater wordt hier door het zoete neerslagwater verdrongen en am fibiesoorten als gewone pad, bruine en groene kikker, kleine watersalamander en rugstreeppad voelen zich daarin thuis. Ze verblijven vooral graag in de vijver van Mon Plaisir. Oversteekplaats Toen bleek dat er in de paartijd vaak dode kikkers op de Donkereweg lagen, heeft men een oversteekplaats voor hen gecreëerd. De weg dichtbij de vijver werd begrensd met fijn gaas en voor zien van ingegraven emmertjes. De padden vallen daarin. Natuurbeheer- ders legen ze in de vijver of in het bos, net aan welke kant de diertjes zitten. Zo vallen er heel wat minder doden in het verkeer. Het is veilig vrijen in Schudde- beurs. ZIERIKZEE - Twee auto's raakten zondagmiddag bescha digd bij een aanrijding op de N59 ter hoogte van Zierikzee. Er vielen geen gewonden. Een 20-jax-ige inwoner van Enspijk reed over de N59 komende uit de richting Zierikzee. Voor hem reed een 24-jarige inwoner van Deurne. Toen deze afremde zag de man uit Enspijk dat niet op tijd en botste achterop de auto van de man uit Deurne. De exacte omvang van de schade is bij de politie niet bekend. 'S-HEER ARENDSKERKE - Van het viaduct over de A58 bij 's-Heer Arendskerke is een compressor ter waarde van zo n 24000 gulden verdwenen. De diefstal zou tussen vrijdag 15 mei en maandagochtend zijn gepleegd. De eigenaar van de machine, een bedrijf uit Krimpen aan de Lek, heeft hiervan aangifte gedaan. GOES - De politie gaat de komende weken in de Goese bin nenstad fietsers extra in de gaten houden. Maandag werden al zeventien bekeuringen uitgedeeld wegens het fietsen op plaatsen in de binnenstad waar dit verboden is. GOES - Een 31-jarige Goesenaar zal vandaag (dinsdag) aan de rechtercommissaris in Middelburg worden voorgeleid op verdenking van het plegen van een aantal inbraken in zijn woonplaats. De man, een bekende van de politie, werd vorige week donderdag aangehouden op verdenking van een in braak in een woning in Goes waarvan de bewoners afwezig waren. De man had eerst bij een ander huis aangebeld om te kijken of daar mensen al dan niet thuis waren. Toen daar open werd gedaan vroeg hij bij wijze van smoes of zij misschien een telefooncel in de buurt wisten. Even later wist hij zijn slag te slaan in een andere woning. De man kon worden aangehou den doordat omwonenden die het zaakje niet vertrouwden een signalement hadden doorgegeven. Na zijn arrestatie bleek dat hij meer inbraken op zijn naam zou hebben staan DISHOEK - Het strand met een lengte van 300 meter bij Dis hoek blij ft nog tot volgende week woensdag gesloten voor alle publiek. Afgelopen weekeinde werd het strandvak meters diep omgewoeld door graafmachines. Er werd gezocht naar resten van fosforgranaten die vorige week bij opspuitings- werkzaamheden op het strand terecht waren gekomen. In de Sardijngeul waar de zandzixiger zijn zand won. bleek munitie te zitten. Vorige week werden al acht fosforgranaten op het strand aangetroffen. Uit veiligheidsoverwegingen voor de volksgezondheid besloot burgemeester AC. de Bruijn van de gemeente Veere het stuk strand te sluiten voor publiek. Als fosfor in contact komt met zuurstof ontbrandt het spontaan. Er werden enkele staafjes fosfor gevonden. Het strand is tot 27 mei niet toegarxkelijk voor publiek omdat ook de explosievenopnximingsdienst (EOD) de 1000 vierkan te meter strand nog moet onderzoeken. VLISSINGEN - Twee Vlissingse jongens van 14 en 15 zijn zondagnacht aangehouden wegens het beschadigen van een auto. De jongens trapten een spiegel van een Duitse personen auto die geparkeeid stond op de Kenau Hasselaarstraat in Vlissingen. De schade bedraagt viex-honderd gulden. De Ko ninklijke Marechaussee betrapte de twee op heterdaad en heeft hen dooxvei'wezen naar het Haltbureau in Middelburg. Burgemeester inr. J. J. P. M. Asselbergs kwam het diamanten echtpaar feliciteren. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Echt ruzie hebben ze naar eigen zeggen nooit gehad: Jan Brand (90) en Johanna Brand-Bunk (80) uit Zierikzee. Ze vierden gis teren hun diamanten huwe lijk. „Gewoon goed zijn voor elkaar", verklapt Johanna Brand-Bund het recept voor een succesvol huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het vierde achterkleinkind is op komst. Jan en Johanna ontmoetten elkaar 60 jaar-geleden toen Nederland feest vierde van wege de geboorte van prinses Beatrix. Liefde op het eerste gezicht. Een paar maanden na die toevallige ontmoeting trouwden ze. Daarna ver huisde het kersverse echt paar naar Indonesië waar Jan beroepsmilitair was bij het Koninklijk Neder- landsch Indisch Leger (KNIL). Johanna werkte als hulp in de huishouding. Tijdens de tweede wereld oorlog belandden ze in een jappenkamp. Jan moest wer ken aan de beruchte Birma- spoorlijn en zag de een na de ander van zijn lotgenoten sterven. Hij kroop door het oog van de naald. In 1948 keerde het gezin Brand - inmiddels bestaande uit vader, moeder en de twee dochters Johanna en Ellen - terug naar Nederland. Tij dens die reis aan boord van de Johan van Oldebarnevelt werd het derde kind geboren: een jongen die de naam Jan kreeg. Terug in Nederland werd twee jaar later dochter Sylvia geboren en daarmee was het gezin compleet. Jan Brand verruilde - een maal terug in Nederland - het soldatentenue voor een baan bij de Beurs van Koophan del. Rotterdam werd de nieu we woonplaats. In 1986 ver huisde het echtpaar Brand van Rotterdam naar Schou wen-Duiveland, dochter Sylvia (47) en zoon Jan (49) achterna, die beiden op Schou wen-D ui veland woonden. De andere kinde ren zwermden uit Johanna trouwde met een Noor en verhuisde naar Oslo. Ellen (51) woont in het zuiden van Spanje. Kleindochter Liv - de dochter van Johanna ju nior - koos domicilie in Ha- Zij kwamen alle drie speciaal voor de diamanten bruiloft over naar Nederland. Het ju bileum werd in huiselijke kring gevierd. Burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs van Schouwen-Duiveland kwam Jan en Johanna - sinds een paar maanden woonachtig in het Zierikzeese zorgcentrum Borrendamme - felicteren met hun 60-jarige verbinte nis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 25