Oog waterschap valt op Bekhof PZC Registratie partners kan toch in Tholen PZC Slechts slachtoffers rond Veerse Meer Wanneer stinken varkens en wat wordt er aan gedaan Projectontwikkelaar gebied Goes verwijt Zeeuwse Eilanden trage besluitvorming zeeland vrijdag 20 maart 1998 b 1 1 Wethouders nemen afscheid Boottochtje voor gehandicapten Venters daklozenkrant opgepakt Gratis muziekles voor kinderen Vrouwen gewond bij botsing Voor twee mille gestolen uit huis Zorgen over natuurplan Schouwen |Het braakliggende Bekhof met rechts op de achtergrond het waterschapskantoor. foto Willem Mieras door Marco van Barneveld SINT-MAARTENSDIJK - Het overgrote deel van de ambte naren van de burgerlijke stand in de gemeente Tholen voelt er niets voor om niet-huwelijkse samenlevingsvormen in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Toch kun nen zulke samenlevingsvor men voortaan wel degelijk in die registers worden aange troffen. Drie van de twaalf betrokken ambtenaren hebben daar géén problemen mee. Volgens de wet is dat voldoende om de 'partnerschapsregistratie' mo gelijk te maken. Dit blijkt uit een antwoord van het Thoolse college van burgemeester en wethouders op vragen van de SGP- en RPF/GP V-fracties. De fracties stelden de vragen onlangs met het oog op de re cente invoering van de part nerschapsregistratie. SGP en RPF/GPV vroegen zich af of ambtenaren verplicht zijn aan die registratie mee te werken. De procedures daarbij zijn na genoeg hetzelfdé als bij huwe lijksvoltrekkingen. „Maar veel ambtenaren hebben er moeite mee omdat het ook te maken heeft met registratie van man man of vrouw-vrouwsamenle- vingsvormen", zegt een woordvoerder van de gemeen te Tholen. „Dat is overigens niet alleen bij oris zo. Er zijn meer gemeenten waar veel ambtenaren daar moeite mee hebben." V, Wetgeving schrij ft voor dat in een gemeente tenminste twee ambtenaren te vinden moeten zijn die de partnerschapsre gistratie willen uitvoeren, Zijn die niet te vinden, dan kunnen zulke samenlevingsvormen in zo'n gemeente niet worden in geschreven. Een inventarisatie bij de gemeente Tholen heeft geleerd dat drieambtenaren daar geen moeite mee hebben. Geen enkele ambtenaar zal volgens burgemeester en wet houders worden verplicht mee te werken aan de partner schapsregistratie. De vragenstellers van SGP en RPF/GPV hoeven volgens het college ook niet te vrezen dat sollicitanten die aangeven ern stige bezwaren te hebben tegen deze registratie geweigerd zul len worden. SINT MAARTENSDIJK - Ing J. Verluijs en ing J. van der Jagt nemen op woendag 8 april officieel afscheid als wethoudérs van de gemeente Tholen. Versluijs is sinds '78 wethouder na mens het CDA en Van der Jagt is sinds mei '90 wethouder na mens de SGP. Het afscheid wordt gehouden in recreatiecen trum Plaestinge in Sint-Maartensdijk. VLISSINGEN - Voor de tiende maal vindt zaterdag (morgen) een vaartocht plaats voor verstandelij k gehandicapten, bege leiders en hun naaste familie op de Westerschelde. De PSD stelt belangeloos haar nieuwste schip, de Prins Johan Friso, beschikbaar. De bemanning, die bestaat uit tien personen van matrozen tot de kapitein, gaat mee als vrijwilliger. De organisatie van de tocht is in handen van de Federatie van Ouderverenigingen Zeeland. De Loodsencoörperatie verzorgt gratis de begelei ding. Aan boord wordt muziek gemaakt door 'De Dikküh nekküh bent' van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen uit Vlissingen, Axelerando uit Axel en Dans- en Amusementsor kest Roulette uit Oost-Souburg. Zanger Jacco Ricardo uit Oostburg verzorgt een optreden. MIDDELBURG - De politie heeft donderdagmiddag in Mid delburg een Roemeens gezin opgepakt dat illegaal in Neder land was. De familie (man, vrouw en drie kinderen) had geen verblijfsstatus. Zij waren met de auto van België naar Neder land gekomen. In Middelburg verkochten zij daklozenkran ten. Door tussenkomst van de Vreemdelingenpolitie is het ge zin begeleid naar de grens met België. MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg begint gratis muzieklessen voor kinderen. De op leiding bestaat uit twaalf lessen over drie maanden waarbij kinderen op een speelse manier kennismaken met verschil lende aspecten van muziek. Plet lesprogramma bestaat onder meer uit notenschrift, ritmiek en samenspel. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Met het pro ject dat in april begint, wil Blue Spirit kinderen laten zien hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn. VROUWENPOLDER - Bij een botsing tussen een tankauto en een personenauto op de Vrouwenpolderseweg te Vrouwen polder zijn donderdagmiddag twee vrouwen uit Middelburg lichtgewond geraakt. De slachtoffers zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis in Vlissingen gebracht. De aanrijding ontstond, doordat de 62-jarige bestuurster van de personen auto verkeerd inhaalde. Beide wagens reden richting Noord- Beveland. De Middelburgse haalde de tankauto in op het mo ment dat er een tegenligger aan kwam. De vrouw kon die nog net ontwijken, maar raakte daarbij de vrachtwagen die be stuurd werd door een 57-jarig"e man uit Raamsdonkveer. De auto van de Middelburgse sloeg enkele malen over de kop. Te gen de vangrail kwam de wagen tot stilstand. De leeftijd van de gewonde medepassagier is niet bekend. De wagen van de twee vrouwen werd geheel vernield. KOUDEKERKE - Uit de garage van een woning aan de Banc- kertstraat in Koudekerke is voor tweeduizend gulden aan ge luidsapparatuur gestolen. Om bij de spullen te komen, werd een deur geforceerd. door René Schrier GOES - Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft be langstelling voor nieuwe kanto ren in het Goese Bekhofgebied. Van een vlotte invulling van dat tex'rein is echter voorlopig geen sprake. Dat heeft te maken met een verschil van inzicht tussen het waterschap en de ontwikke laar van het Bekhof, ABN/AM- RO Projectontwikkeling (APO). APO verwijt het waterschap trage besluitvorming. „Geen sprake van", werpt dijkgraaf IV. A Gosselaar tegen. „Als APO morgen met een plan komt, kun nen we daar meteen over pra ten." De Goese wethouders C. R. M. M. Linssen en mr. S. J. Heijning zullen proberen schot in de zaak te brengen. Onderzoeker - aquisiteur J. Sprangh van APO bevestigt dat het waterschap onderzoekt of zijn kantoor kan worden uitge breid met nieuwbouw in het pal tegenover gelegen Bekhof. Hij klaagt echter over trage besluit vorming bij het waterschap. Het wachten zou zijn op het nieuw te installeren bestuur en beslissin gen zijn volgens Sprangh dan ook niet voor mei, juni of moge lijk nog later te verwachten. Sprangh: „Wij willen voort met het gebied. Als we praten over juni of misschien na de vakantie duurt het wel erg lang." Volgens dijkgraaf Gosselaar is er APO er meer op uit om samen met het waterschap het Bekhofgebied te ontwikkelen. Daar voelt de dijkgraaf niets voor: „Wij willen gewoon kan toren huren en als er een pro jectontwikkelaar met een plan komt, kunnen wij daar een be slissing over nemen. Dat geldt voor het Bekhofgebied, maar wat ons betreft ook voor het ter rein recht tegenover ons kan toor, de zogenaamde kavel Pik. Maar APO heeft momenteel geen concreet plan, dus valt er wat ons betreft niets te beslis sen." Kantoorunits Het waterschap zit in een kan toor dat in Goes bekend staat als het Magnoliagebouw. Aan dat kantoor zijn enige tijd geleden tijdelijke kantoorunits vastge- bouwd voor het projectbureau zeeweringen. De gemeente Goes KERKWERVE - De landinrich tingscommissie Schouwen- Oost maakt zich zorgen over de kosten van het natuurontwik kelingsplan Prunje, aan de zuidrand van het eiland. Volgens de schets moet het agra rische gebied binnendijks een zoutmoeras worden. De beden kers van de Grontmij hebben echter nog geen idee hoeveel geld daar voor nodig is. De com missie vreest dan ook dat de uit voering van andere herinrich tingsprojecten op de tocht komt te staan. „We willen hier geen tweede Dikke Toren", zei commissielid namens de agrarische sector P.M. de Koeijer gistermiddag, nadat het plan aan de landin richtingscommissie was gepre senteerd. „Die is ook nooit afge bouwd omdat er op een gegeven moment geen geld meer was." Adviserend lid (en wethouder van Schouwen-Duiveland) ir. C. W. Veerhoek viel hem bij. „We hebben het hier over een in tegraal plan. Het kan niet zo zijn dat door dit natuurproject an dere delen van de herinrichting in de problemen komen. vindt die kantoren geen fraai gezicht en hecht er aan dat ze binnen afzienbare tijd weer ver dwijnen. Daarom zoekt het wa terschap naar uitbreiding van het Magnoliagebouw. Het Bek hof zou daar geschikt voor zijn, omdat het grenst aan het kan toor van het waterschap. Ook cle gemeente Goes zou wel gelukkig zijn met die ontwikke ling, omdat het Bekhofgebied wat de gemeente betreft volge bouwd wordt met kantoren, wo ningen en parkeerruimte. APO wil ook graag winkels in het Bekhofgebied, maar daar is wethouder Linssen niet voor te porren. Linssen: „In het oor spronkelijke plan werd er van uit gegaan dat er een compleet winkelcentrum op het Bekhof zou vexrijzen, met een passage en alles wat er op- en aanzit. Zo'n project zou iets toevoegen aan Goes. Die gedachte is nu uitgekleed tot een aantal losse winkels en daar voelen wij niet zo veel voor. Dan krijg je meer het idee dat we met het Bekhof- gebied in onze maag zaten en het, als lapmiddelen, maar heb ben volgestopt met woningen, kantoren en winkels. Dat zou geen meerwaarde hebben voor de binnenstad." De wethouder begrijpt ook APO's vrees niet voor de bouw van wat meer kantoren. Volgens hem is daar in Goes voldoende vraag naar. Hij wijst in dat ver band op allerlei verzoeken die bij de gemeente zijn binnenge komen. Sprangh ziet geen problemen in de bouw van winkels, bijvoor beeld aan de kant van de Piet Heinstraat. „Wij moeten nu naar een alternatief zoeken en de winkelinvulling is er daar een van. Ik moet iets met het ge bied. Dat kunnen winkels zijn, maar de invulling kan ook wor den afgestemd op de wens van het waterschap." door Marco van Barneveld SINT-MAARTENSDIJK - Wat is ruiken, wanneer is ruiken stank, en wanneer is stank over last. Met deze, haast filosofi sche, woorden schetst J. de Feijler, hoofd van de afdeling volkshuisvesting, milieu en bouwzaken bij de gemeente Tholen, in eeix notendop het probleem van de controle op stankoverlast. „Wat voor de één stank is, is het voor de ander niet. En het is absoluut niet te nieten. Het is subjectief. Het enige wat we kunnen doen is kij ken of de bedrijven aan de regels voldoen. En dan houdt het op." De varkenshouderijen die de af gelopen jaren op Tholen zijn neergestreken, brengen volgens velen diverse problemen met zich mee, waar er één met kop en schouders bovenuit steekt: stank. Talloze bui-gers hebben regelmatig last van uiterst pe netrante, weeïg zoete geuren die over het Thoolse land trekken. Staat er een noordenwind, dan hebben bijvoorbeeld inwoners van Tholen-stad een probleem en bij oostenwind is Scherpe- nisse de pineut. Via een speciale milieuklachtenlijn (24 uur per dag te bei'eiken) trekken de bur gers regelmatig aan de bel. Tij dens kantooruren kunnen zij hun klachten ook bij de gemeen te uiten. Over de afhandeling van die klachten klinken nogal eens kritische geluiden. Niet alleen vanuit de burgerij, maffr bij voorbeeld ook vanuit de poli tiek. J. van den Donker, fractie voorzitter van D66, zegt dat er 's nachts te weinig coritrole is. „Wordt de milieuklachtenlijn gebeld, dan is er pas de volgende dag controle. Dat heeft natuur lijk geen enkele zin." Ook de stichting Varkens Nee is kri tisch. „Na kantooi-tijden zou je zeker moeten kunnen controle ren", zegt A Pot van dié stich ting. „Maar dat kost de gemeen te natuurlijk geld. Toch is het nodig. Want wij denken dat var kenshouders bewust 's avonds en 's nachts de boel ventileren, wat heel veel stank met zich meebrengt. Dan wordt er im mers niet gecontroleerd." Voorzichtig Betrokken ambtenaren zijn het niet met dit soort theorieën eens. Zij denken dat varkens houders momenteel uiterst voorzichtig operei*en. „Ze staan momenteel erg 'in the picture' op Tholen en dat weten ze. Ze gaan echt niet zomaar allerlei regels overtreden", zegtDeFeij- ter. Bovendien wijst zijn collega S. Westdorp erop dat 's avonds meer mensen thuis zijn. „Dus dan ruiken ze ook iets." Daar komt bij dat de varkenshouders verplicht zijn om een paar keer per dag (en in sommige gevallen dus ook 's avonds) de mest te 'spoelen'. Dat gebeurt met een speciaal zuur en is bedoeld om ammoniakuitstoot tegen te gaan, maar brengt wel stank met zich mee. Piketdienst In het gemeentehuis wordt vol gens De Feijter en Westdorp wel degelijk nagedacht over het in stellen van een soort piketdienst zodat er ook vaker 's nachts kan worden gecontroleerd, Nu komt dat volgens Westdorp alleen in extreme gevallen van overlast voor Het is echter maar de vraag of al die extra inspannin gen ook iets opleveren. In het overgrote deel van de gevallen van overlast kunnen de ambte naren helemaal niets doen. „Dan voldoen de bedrijven ge woon aan de regels en houdt het op", zegt De Feijter. Die regels zijn duidelijk. De meeste vai'kenshouderijen zijn volgens de mileuwetgeving zo genoemde categorie-3-bedrij- ven, wat betekent dat er in ieder geval één keer per twee jaar wordt gecontroleerd. „Dat is los van de klachten die er komen", zegt Westdorp. „Komt er wel een klacht, dan gaan we kijken. Maar vaak is het zo dat je, wan neer je daar als ambtenaar aan komt, al niets meer ruikt." Twijfels Volgens Westdorp komt het te vaak voor dat het duidelijk stinkt ('wij kunnen dat als ambtaren zeggen, want we zit ten er met onze neus bovenop') terwijl er wettelijk niets tegen te doen is. Hij heeft wat dat betreft zijn twijfels over landelijke richtlijnen. „De afstanden die varkenshouderijen moeten heb ben ten opzichte van woonwij ken zijn wellicht te klein. Het Rijk zou beter naar de pi-aktijk moeten kijken." Volgens De Feijter is één van de problemen dat de landelijke richtlijnen nog dateren uit een tijd dat de stallen veel kleiner waren. „Die zijn in de loop der jai'en natuurlijk tien keer zo groot geworden." REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier (chef) M. J. van Barneveld A.M.van derJagt M.A. deJongh C.A. Moerland te Vlissingen: N.J.C. Kluytmans E.L. Ramakers M.P.T. Sep A.A. van der Sluis CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.city.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Mieke van der Jagt Het is weer eens zoete, lieve Gerretje, die het antwoord moet geven op de hamvraag. Het Recreatieschap Het Veerse Meer, Staatsbosbeheer en niet te vergeten de gemeenten rond het Veerse Meer zitten met de handen in het haar over het onderhoud van de recreatieter reinen. Staatsbosbeheer wil daarvoor voortaan betaald worden en het Veerse Meerschap heeft er het geld niet voor. „Ziedaar een patstelling", zegt Leen Wisse, vertegenwoordiger van de ge meenteraad van Noord-Beveland inliet algemeen bestuur van het Veerse Meer schap. „Deze zaak kent alleen maar slachtoffers." Is het echt alleen een centenkwes tie „Met veel geld kun je dit oplossen, dus: Ja. Maar het probleem is niet veroor zaakt dooi'dat één van de partijen over dreven op z'n centen zit. Het is, zoals vaker, de schuld van Den Haag. Staats bosbeheer en het schap zijn overeenge komen dat zij zorg dragen voor het on- derhoud van de terreinen. Ze beheren de flora en fauna en zorgen er ook voor dat de boel schoon blijft. Op die manier kunnen de terreinen toegankelijk blij ven voor het publiek. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse rij (LNV) zou voor dat onderhoud betalen en ook voor achterstallig on derhoud aan voorzieningen. Nu Staats bosbeheer geprivatiseerd is, komt LNV doodleuk op die afspraak terug. Het be drijf Staatsbosbeheer moet het zelf maar uitzoeken en daar moet het ook uit de lengte of uit de breedte komen. Zij vinden dat de recreatie dan maar voor de eigen voorzieningen moet beta len en hebben een rekening van vijf ton neergelegd." En het Veerse Meerschap wil dat niet betalen ,Het Veerse Meerschap kan dat niet be talen. Aan de inkomstenkant van de be groting staan bij dragen van de gemeen ten en de opbrengsten van parkeer- en liggelden. Van dat laatste moet je je niet teveel voorstellen omdat de investerin gen in de parkeerautomaten bijna even hoog zijn als de opbrengst. Het Veerse Meerschap heeft ook gezegd dat je geen parkeergeld kunt heffen als het onder houd achterwege blijft. Voor volle vuil nisbakken en vieze toiletten leun je mensen niet laten betalen. Dat bete kent vrij parkeren langs de oevers van het Veerse Meer en nog meer slachtof fers." Wie dan? „Op de korte termijn Noord-Beveland en Veere. Die hebben eigen parkeerter reinen op de Banjaard en aan de Veerse Dam. De recreanten zullen ergens an ders heen gaan als ze daar geen 7,50 per Leen Wisse: „De schuldigen zitten in Den Haag." dag hoeven betalen. Op andere plaat sen in het Veerse Meer kun je ook goed surfen en zwemmen. Dat gaat de ge meenten geld kosten, maar dat niet al leen. Zonder onderhoud of met minder onderhoud en een extra belasting om dat het vrij parkeren is, zal de kwaliteit van de terreinen achteruit hollen. Voor Noord-Beveland is de recreatie één van de belangrijkste economische pijlers. Een goede naam is sneller verspeeld dan teruggewonnen. Uiteindelijk zijn het de recreatieondernemers en de re creanten die moeten gaan inleveren." Van wie kan nog een oplossing worden verwacht? „Ik hoop natuurlijk dat LNV alsnog over de brug komt maar ik denk dat alle pai'tijen kunnen bijdragen om tot een vergelijk te komen. Van de Vereniging Veerse Meerbelang, de club waarin de recreatieondememers samenwerken, had ik eigenlijk ook wat meer creativi teit verwacht. Voor een deel is het ook hun rijkdom die hier door onmacht ver kwanseld wordt. Je kunt denken aan de ondei'handelingstafel of, zoals ikzelf als persoonlijke mening geopperd heb, de gemeenten ieder voor zich laten wer ken. Als Noord-Beveland de opbrengst van de parkeermeters zou kunnen krij gen, kan de gemeente de boel ook wel onderhouden. Vergeet niet hoe groot het belang is om bij reci'eanten het loopje naar de mooie recreatievoorzie ningen van Noord-Beveland erin te houden." foto Willem Mieras Maar dan valt het Veerse Meer schap en daarmee het integrale beleid uiteen? „Precies, en dat wil ook niemand. Het schap heeft veel meer verantwoorde lijkheden dan alleen dat onderhoud en die parkeermeters. We moeten werken aan de waterkwaliteit, aan zonering, aan hetstructurering en aan de ontwik keling van recreatie, natuur en recrea tief medegebruik. Als ieder voor zich de eigen belangen gaat zitten verdedigen, heb je zo ruzie en dan gebeurt er niets meer. Daarom is het zo'n vreselijk vervelend probleem. Kon je nu maar iemand de schuld geven, dan kon je het ook snel oplossen. Maar de schuldigen zitten in Den Plaag en rond het Veerse Meer zit ten alleen maar slachtoffers, inclusief het geprivatiseerde Staatsbosbeheer. Die hebben ook het liefst de mooiste, schoonste en drukstbezochte terreinen van Nederland."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 33