Discussie ontpoldering gekraakt ötltjffe De suikerbieten zien er weer netjes uit Groei autoverkeer veren blijft achter Breed protest tegen uitstel aanleg R57 Eis 4,5 jaar voor afpersen Chinezen Hoogleraar laat niets heel van optreden Rijkswaterstaat en provincie DELSCHER DELSCHER ZEELANDNET zeeuwse almanak Pakje PZC zeeland zaterdag 20 september 1997 door Harmen van der Werf MIDDELBURG - Alles wat er fout kon gaan, is begin vorig jaar misgegaan in de discussie over natuurherstel Wester- schelde. De Rotterdamse hoog leraar bestuurskunde A Ringeling laat in een analyse geen spaan heel van het optre den van met name Rijkswater staat in Zeeland en de provincie. Milieu-organisaties krijgen ook een veeg uit de pan. Zij kropen, nadat de kritiek losbarstte, in hun schulp uit angst leden te verliezen. Vooral de rol van Rijkswater staat in Zeeland vindt geen ge nade in de ogen van Ringeling. Die organisatie heeft haar werk gewoon niet goed gedaan. Bij aanvang van de discussie was nog niet alle informatie voor- Drankrijders aangehouden op Walcheren VLISSINGEN - Een 26- jarige man uit Vlissingen is donderdagnacht op de Willem Klooslaan in zijn woonplaats aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De man had twee keer zo veel gedronken als toegestaan. Bij de ademanalyse scoor de hij 460 ugl, de grens ligt op 220 ugl. Hij kreeg een dagvaarding mee en een rijverbod. In Middelburg is diezelfde nacht op het Zusterplein een 51-jarige automobi list aangehouden. De man viel op door zijn rijgedrag. Hem is een bloedproef af genomen om uit te zoeken hoeveel hij had gedron ken. Tegen de man is pro ces-verbaal opgemaakt. handen. Er werd gezegd dat er vijfhonderd hectare schor, slik en ondiep water vexioren gaat in de Westerschelde, maar bewij zen waren er niet. Pas in de loop van de toen al ont spoorde discussie kwam een rapport van Rijkswaterstaat op tafel. Ringeling vindt dat niet het ergste. Rijkswaterstaat in Zeeland heeft tijdens de discus sie met te veel petten op rondge lopen. Rijkswaterstaat-ambte- naren traden tijdens de inspraakbijeenkomsten op als onafhankelijke deskundigen. Tegelijkertijd wieip de rijks dienst zich op als de vurigste verdediger van ontpoldering, waarover zoveel commotie ont stond. „Andere deelnemers aan de dis cussie zagen zeker in de hitte van de strijd geen verschil meer tussen de deskundige Rijkswa terstaat en de Rijkswaterstaat die pleitte voor een stevig natuurherstel in het Wester- schelde-gebied", concludeert de Rotterdamse hoogleraar. „Ze werden twee handen op één buik." Verdeeldheid Ringeling heeft minstens zoveel kritiek op het provinciaal be stuur. „Ik heb daar weinig ande re strategieën aangetroffen dan om de hand niet te branden." Hij verwijt het provinciebe stuur ook interne verdeeldheid. (Advertentie) B O G N E R Lange Vorststraat 1 2 4461 JP Goes door Harmen van der Werf VLISSINGEN - De groei van het autoverkeer over de Wester schelde blijft achter bij de ver wachtingen. De toename is de afgelopen drie jaar op één pro cent blijven steken, terwijl de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) hadden gerekend op twee procent per jaar. Die voorspel ling was gebaseerd op de ver wachte groei van het verkeer op het land. Dat de PSD de verwachte groei niet haalt, heeft onder meer te maken met het gegeven dat een veerdienst iets anders is dan een weg. Een veerdienst kost geld en vormt op zich een (Barrière. Dat is ook bij de Zeelandbrug geble ken, waar na het tolvrij maken van de brug het verkeer sprongsgewijs vooruit is ge gaan. De PSD heeft bovendien met concurrentie te maken van de Liefkenshoektunnel bij Ant werpen, wat vooral effect heeft op het veer tussen Kruiningen en Perkpolder. De geringere toename drukt cle vervoersopbrengsten van de PSD, die ook onder druk staan door het toenemende gebruik van meerwaardekaarten. Wie zo'n kaart heeft, is veel goedko- Lange Vorststraat 1 2 4461 JP Goes Ringeling noemt geen namen, maar duidelijk is dat hij doelt op commissaris der koningin drs. W. T. van Gelder (fel voor na tuurherstel) en discussieleider annex gedeputeerde J. G. van Zwieten. Over de laatste schrijft Ringeling: „Hij kwam door de interne verdeeldheid en het ge brek aan leiding van de discus sie in de lucht te hangen." NOS-Journaal Het heeft volgens de bestuurs kundige in de hele discussieron de ontbroken aan een goede regie. En niemand heeft vooraf ingeschat dat cle Zeeuwse be volking zo afwijzend zou reage ren op een idee als ontpoldering, het doorsteken van dijken, zoals het NOS-Joumaal het noemde, terwijl het om het verleggen van dijken gaat. „Die vertaling op het nieuws was de doodklap." Maar Ringeling geeft de bood schapper, het tv-nieuws, niet de schuld. De beleidsmakers had den beter moeten weten. Zij hebben de psychologische ken merken van de voorstellen voor natuurherstel onderschat. De herinnering aan de watersnood ramp van 1953 is nog vers bij de generatie van toen. Het gaat echter dieper, aldus de hoogle raar, ook bij jongere generaties. „Waterstaatswerken brengen tot uitdrukking dat de natuur moet worden beheerst." Dat er emoties los kwamen, was te vernachten. Kwalijker is, vindt Ringeling, dat daarmee weinig is gedaan. I-Iij kan zich moeilijk aan de indruk onttrek ken dat deskundigen de emoties niet belangrijk vonden. Zij wa ren naar hun oordeel met een goede zaak bezig. Droevig „Juist daarom is het", consta- teext Ringeling, „een beetje droevig dat een besluitvor mingsproces over zo'n waarde vol onderwerp als natuurherstel in de modder terecht is geko- per uit. Dat speelt des te meer, omdat de tax'ieven elk jaar met vijf procent worden verhoogd. Provinciale staten hebben dit besloten, zodat het eindtarief van de PSD eind 2002 even hoog is als het begintarief voor de Westerscheldetunnel. Het vastgestelde begintarief wordt niet gehaald, als het zo doorgaat. Het verschil zal vol gens PSD-directeurmr. DF. Vos marginaal zijn; drie a vier cent. Om de Westerschelde-veren tot de ingebruikname van de tunnel te exploitei-en, is het niet nodig het tarief bij te stellen. Advertentie Doedelzakspelers van Liter Scaldis Pipes and Drums in actie: „Het klinkt misschien romantisch, maar wij hebben het gevoel dat we met onze muziek de bevrijding in ere houden." foto Dirk-Jan Gjeltema door Mooikede Moor VLISSINGEN - Of ze echt met blote billen onder hun kilt lopen. Dat is de meest ge stelde vraag aan een doedelzakspeler. De 'mannen in rokken' van Doedelzakver eniging Inter Scaldis Pipes and Drums uit Vlissingen worden door de Zeeuwse be volking niet erg serieus genomen. Want doedelzakmuziek is toch iets van de Schotten? „Juist. De doedelzak komt ooi- spronkelijk uit Schotland. Maar Neder land is er door de bevrij ding mee in aanra king gekomen", vertelt de voorzitter van Inter Scaldis, Patrick de Nooijer. Hij vx*aagt zich af hoeveel Zeeuwen nog weten dat met de bevrijding van Walcheren 3.000 doedelzakspelers door Vlissingen marcheerden. Mediis Canimus in Undis, muziek maken tussen de golven, is de spx-euk van de Zeeuwse doedelzakvereniging. De waar dering die ze in Zeeland niet kxijgen, ha len ze wel in het buitenland. Inter Scaldis wordt regelmatig gevraagd in Frankrijk, België, Duitsland en Zwitserland en ver schijnen daar ook op televisie. De meeste optredens verzorgt de vei-eniging in Schotland, het mekka van de doedelzak muziek. Ze hebben een speciale band met The Kings own Scottish borderers, het regi ment dat Walcheren destijds bevrijd heeft. De Zeeuwse spelers dragen het wa pen van dat regiment op hun pet en ge bruiken dë tartan, de ruit, in hun kilt. „En dat is echt uniek in de hele wex-eld",'zegt De Nooijer. Volgend jaar speelt de vereni ging op uitnodiging voor de taptoe in Bex-- wick upon Tweed in Schotland. Full dress Inter Scaldis bestaat 12,5 jaar en heeft veertig leden, mannen en vrouwen, varië rend in de leeftijd van acht tot zestig jaar: Bij de oprichting waren ze nog vrij ama teuristisch maar nu lopen ze in 'full High- land dress'. Deze officiële uniformen kos ten samen met de doedelzak tussen de acht- en tienduizend gulden. De kosten van de kleding en de reizen naar het bui tenland betaalt de vereniging geheel uit eigen zak. Vanwege de buitenlandse con tacten kan Inter Scaldis volgens De Nooijer 'een pracht van een uithangbord' zijn voor bedrijven of instellingen. Hij is op zoek naar particuliere investeerders. En die zijn hard nodig, want het voortbe staan van Inter Scaldis staat op het spel. Vanaf 1 januari 1998 heeft de vei-eniging geen oefenruimte meer. De Nooijer: „De gemeente geeft ons steeds nul op het re kest wanneer we een aanvraag voor een eigen oefenruimte indienen. En de burge meester van Vlissingen is nota bene onze beschermheer". De Vlissingse burge meester J. C. Th. van der Doet' verklaart dat hij in principe alleen een eretitel, heeft. De vereniging kan hem echter altijd om medewerking vragen. „Of ik ook werke lijk een nieuwe oefenruimte voor hen kan regelen, is natuurlijk een ander punt", zegt Van der Doef In Schotland dragen ze inderdaad niets onder hun kilt. Sommige mannen van In- ter Scaldis. onder wie ook de voorzitter, laten hun onderbroek meestal thuis als ze gaan marcheren. „Zonder speelt gewoon beter. Zo'n unifoim is zwaar en de kilt is van pure wol. Door de warmte ga je zwe ten en dan schuurt een onderbroek je lie zen kapot. "De Nooijer hoopt dat de men sen eindelijk eens ophouden met rare toeren uithalen. „Je wordt er zo moe van als iemand over de grond kruipt om onder je rok te kunnen gluren." Romantisch De voorzitter vindt een doedelzak het mooiste instrument ter wereld. „Het klinkt misschien romantisch maar wij hebben het gevoel dat we met onze muziek de bevrijding in ere houden. Inter Scaldis geeft op woensdag 1 novem ber een optreden in de Middelburgse schouwburg ter ere van het 15-jarig be staan van het. showorkest Blue Spirit. door Ondine van der Vleuten VLISSINGEN - De eerste bie ten van dit jaar zijn mooi schoon, constateert G. W. Sik ken van de Suikerunie tevre den. Weinig aanklevende tarra, zo'n 12 procent. Wel valt het suikerpercentage (14,6 pro cent) helaas wat tegen. Maar de bietencampagne is donderdag pas begonnen en het suikerge halte stijgt meestal gedurende de oogstperiode. Sikken hoopt op een gemiddelde van bijna 16 procent. Zo'n drie maanden zal de verwerking van de oogst du ren. Bij concurrent CSM in Breda rollen maandag de eer ste vrachtwagens met Zeeuwse bieten binnen. Naar verwachting brengen de akkers dit jaar 60 ton bieten netto per hectare op. M. Breure, voorzitter van de vakgroep ak- kerbouw van de Land- en Tuinbouwoi'ganisaties Zee land, bevestigt dat de cijfers amper afwijken van opbrengst en suikergehalte in de voor gaande jaren. Traditiegetrouw ook zijn de opbrengsten in Zeeuws-Vlaandei'en wat lager dan op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Dat komt door het verschil in grond. Bieten hebben graag klei, vanwege de betere vocht huishouding. Kleigrond heeft aan de andere kant weer het nadeel dat het bij nat weer makkelijk aan de biet blijft hangen. Het is echter mooi droog geweest, de oogstmachi- nes zijn vei'betei'd en de bieten zien er netjes uit. Gladheid Voor het vijfde achtereenvol gende jaar is de actie Slik op de Weg aan de bietencampagne gekoppeld. Volgens Sjaak Lin- denberg van het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid Zee land zijn de actiepakketten met stickers vorige week ver zonden aan de loonbedrijven voor agrarisch en grondverzet- werk. Ook dit j aar zijn het weer verkeersbordgrote stickers met daarop een gevax-endrie- hoek en de ondex-tekst 'Slik'. Zeeuwse boeren kunnen daar naast voor een zacht prijsje vex'keersveiligheidsvesten ko pen. „De actie heeft succes", constateex-t Lindenbex-g. „In de vier jaar vóór de actie vielen er in totaal 43 verkeersslachtof fers ten gevolge van besmeurd wegdek waarvan 13 ernstig: ziekenhuisopname of dodelij ke afloop. In de vijf actiejaren zijn er dertig gevallen geweest waax-van zeven ernstig." Volgens M. Villée van de bran che-organisatie Tx-ansport en Logistiek Nedei'land (TLN) komt er zeker na maandag, wanneer de bietentransporten naar CSM erbij komen, 'een flinke bietentrein op gang op deA58'. „Ook's nachts gaat het vervoer dooi'. De transporten vanuit Zeeuws-Vlaanderen lo pen dan via de Liefkenshoek tunnel." Villée wil de wegge bruikers op het hart drukken, rekening te houden met ma noeuvrerende vrachtauto's. Afvoer van bieten in Grijpskerke. foto Ruben Oreel men. Voeg daarbij dat het gaat om deelnemers met in beginsel goede bedoelingen en redelijke argumenten en het resultaat wordt nog schx-iller." Na de discussie in Zeeland heeft de provincie de kwestie in han den gespeeld van minister A Jorritsma van Verkeer en Wa terstaat. Zij heeft onlangs een advies gekregen van een com missie onder leiding van de Overijsselse commissaris der koningin J. Hendxikx, waarin ontpoldering op de middellange termijn niet wordt uitgesloten. JoiTitsma broedt nog op een voox-stel. zie ook pagina 19 door Claudia Sondervan MIDDELBURG - De drie Wal- cherse gemeenten protesteren bij de Tweede Kamer tegen het uitstel van de aanleg van de Rijksweg 57, de Dammenroute, tot na 2002. Het uitstel, dat mi nister A Jorritsma van verkeer en waterstaat van plan is, krijgt ingrijpende gevolgen die voor heel Walcheren, voor Middel burg in het bijzonder, verstrek kend en negatief zijn. Dat schrijven de gemeenten Middel- burg, Vlissingen en Veere in een gezamenlijke brief aan de Ka mer. De gemeenten referex-en aan de toezegging van de minister in 1991 aan Gedeputeerde Staten van Zeeland dat eind negentiger jaren begonnen zou worden met de aanleg van de Rijksweg 57 en het aquaduct onder het Kanaal door Walcheren. De rijksweg is van groot belang voor de ruil verkaveling op Walcheren, die op de aanleg van de weg is afge stemd. Uitstel doorkxnist de ontwikkeling van twee belang rijke woningbouwlocaties in Middelburg: het Stationsgebied en Veersepoox-t. In het Stations gebied is naast kantox-enbouw een gecombineerd NS/bussta tion gepland, dat deels betaald wordt met de zogeheten 'De Boei-gelden'. Daaraan is de vooxwaarde vex-bondenvan rea lisatie in het jaar 2000. Tracékeuze en inspraakronden zijn ter hand genomen nadat de minister van Verkeer en Water staat eind 1994 het belang van de Dammenroute volgens de ge meenten 'onomwonden' had vastgelegd in de tracénota. Bedrijven Bij het intergemeentelijk pro test voegt zich de Middeïbux-gse Bedx-ijven Club. De Kamer van Koophandel in Middelburg pro testeerde eerder al tegen het voornemen van Jorritsma. De Middelburgse Bedrijven Club vx-aagt de Tweede Kamer met klem de aanleg van de Dam menroute niet uit te stellen in een brief aan de Vaste Kamer commissie voor vei'keer en wa terstaat. In de brief haalt de MBC een enquete aan van vorig jaar: Daarin werd lidbedrijven gevraagd of zij vestiging elders overwogen om reden van slechte bereikbaax;heid, Zes procent van de 118 toenmalige leden be antwoordde die vraag bevesti gend. Dat aantal is evenredig aan vijf pi-ocent van de Middel- bui-gse beroepsbevolking, bex-e- kende MBC. De ontwikkeling van de werk gelegenheid in Middelburg loopt achter bij die in ovexig Zeeland, stelt MBC. Gevoegd bij de al geleden en nog te lijden verliezen in werkgelegenheid - genoemd woi-den de toekomsti ge sluitingen van kerncenti-ale Box'ssele en de PSD en de reor ganisatie bij de Koninklijke Schelde Groep en inkrimping bij ovei'heden en bedrijven in het Sloegebied - spreekt de on dernemersvereniging van een zorgelijke situatie in Middel- buig en voor heel Walchex-en. Temeer omdat de huidige ver keersdrukte in het hoogseizoen in en rond de stad de werkgele genheid in de recreatiesector ook kan aantasten, meent de MBC. (Advertentie) IS JARIG EN geeft kortingsbonnen weg bij uw aankopen, voor iedere 100,- KORTINGSBON VAN 10% CADEAU! 01 18 - 640773 Pottenmarkt 13, Middelburg ARNHEM - Voor het gerechts hof in Arnhem is gistermiddag opnieuw viex-eneenhalf jaar cel geëist tegen twee Chinezen, zonder verblijfsvei'gunning die verdacht worden van afpersing van Chinese restaux-anthouders in onder meer Nunspeet en Goes. De twee verdachten, (31) en (29) ontkennen de beschuldi gingen. Op 8 september vox-ig jaar zou den de twee, min of meer onaf hankelijk van elkaar, een i-es- taui'anthouder in Goes hebben bedreigd en afgeperst. Een paar weken later, op 28 september hebben ze van een Chinees res tauranthouder in Nunspeet een bedrag van ruim 3800 gulden 'in ontvangst genomen.' Ze zouden de man en zijn gezin daarbij - en ook daarvóór al telefonisch - met dood en brandstichting hebben bedx-eigd, terwijl ze daarbij een vuurwapen lieten zien. De twee Chinezen zeggen dat ze in opdracht handelden van een andere onbekend gebleven Chi nees die ruim een jaar lang zon der werkvergunning voor een totaal aan loon van amper 5000 gulden bij het restaurant in Nunspeet zou hebben gewerkt. Ze ontkennen bedreigende taal te hebben gebi-uikt; de restau ranthouders zouden het geld steeds vrijwillig hebben gege ven.Procureur-generaal mr. P. Cremers sloot zi eh aan bij de be wijsvoering voor de rechtbank Zutphen waar de twee begin dit jaar, na een eis van viereneen- half jaar, veroordeeld zijn tot vier jaar gevangenisstraf. Cre- mers: „Chinese restauranthou ders in het hele land zijn doodsbang voor dit soort ter- reurdaden. Maar heel weinigen duiven aangifte van afpersing te doen uit vrees voor hun leven of uit angst dat hun bedrijf in vlammen opgaat." De twee verdedigers gooiden het over een heel andere boeg. „Wat in Nederland wordt gezien als afpersing of bedreiging wox-dt in China helemaal niet zo ei varen." Het hof doet uitspraak op vrij dag 3 oktober.GPD (Advertentie) De 2omef voorbij... met Zeel cmd met surf je ket k<de jaar door de provider die meer doet! telefoon; 0113-377770 Ruben is een aardig Vlissings ventje van een jaar of drie dat onbezorgd door het leven dartelt. Maar daar zijn ou ders het standpunt huldigen dat zelfs kleine jongetjes moeten leren dat het leven meer is dan alleen pret ma ken, hebben ze hem een paar kleine dochverantwoordelij- ke taken toebedeeld. Zo haalt Ruben elke ochtend de post uit de brievenbus, voorziet hij de kat dagelijks van een portie kattenbrokjes en reikt hij behulpzaam een schone luier aan als zijn jong ste zusje moet worden ver schoond. Hij doet dat allemaal zeer plichtsgetrouic. Gisteren belde de postbestel- ler aan om een pakje af te ge ven. Dat was, vond Ruben, een zeer bijzondere gebeurte nis, want zoiets maakt hij niet elke dag mee. In triomf bracht hij het pak ketje naar de huiskamer In het begeleidend briefje stond dat Rubens' moeder in de prijzen was gevallen. Zij had een rebus opgelost en had dal kennelijk zó bekwaam ge daan, dat de mueslifabrikant die de wedstrijd had uitge schreven meende, dat haar prestatie niet onbeloond mocht blijven. Natuurlijk mocht Ruben het pakje openmaken. Geruime tijd stond hij met vraagte kens in zijn ogen te staren naar de inhoud: een paar zakjes krokante muesli. Hij rook eraan, kneep er in. Toen wist hij plotseling wat het was; „Oh, ikziehetal,hetzijnkat- tenbrokken voor mensen." 'RVA,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 57