onbekend bij publiek Engels vwo de gemeenste hersenbreker PZC Zeeuwen tonen maritieme collecties Antwoorden Boete visstroperij gaat fors omhoog zeeland 15 Onderzoek naar oorzaak dramatisch dalende bezoekersaantallen Natuur vóór bij Nationaal Park Open dag bij naturistencampings Vernielen auto's bestraft Werkstraf voor drugshandelaar Boete voor dronken kapitein Blokken op klassiekers Spelbepaler middenveld Kloetinger directeur VB zaterdag 24 mei 1997 ...onze verslaggeefster Me van der Jagt MIDDELBURG - De Zeeuwse musea moeten zorgen dat ze be ier bekend raken bij het Zeeuw- republiek, de nieuwsgierigheid neer prikkelen door wisselten- oonstellingen in te richten en Ijch ook meer richten op kinde ren. Bij het publiek dat latent leinteresseerd is in museumbe- roek, geeft de overweging dat ien kijkje in de geschiedenis leerzaam kan zijn voor kinde ren, vaak de doorslag om wel paar een museum te gaan. Inderzoekers van de VMC iverhandigde vrijdag het rap- ioi't 'Elk museum een eigen mbliek' aan provinciaal cul- uurambtenaar J. van Aspert. [eeuwen weten weinig over het Duseum-aanbod in de eigen irovincie, meer dan de helft van lebezoekers is toerist en de mu- ea krijgen van de bezoekers oede cijfers. Dat zijn de be- ■ngrijkste conclusies. Bezoekcijfers let onderzoek werd in opdracht an de provincie uitgevoerd om- lat de bezoekcijfers van de ■eeste musea in de afgelopen aren dramatisch terugliepen. 'MC-onderzoekers B. A J. van Ier Wouw en J. J. Schellekens mdervroegen 1.200 museumbe- oekers en naderhand nog eens .1100 Zeeuwen over de frequen tie: motieven, ervaringen en faardering van museumbe- |oGk. a het onderzoek werden veer- Ien van de achtentwintig mu- jea die in Zeeland als zodanig ;eregistreerd staan, betrokken. Alarmerend li] die musea deed zich een ge- uddelde daling van de bezoe- ersaantallen van 25 procent mrin de periode 1992 tot 1995. lat werd niet alleen uit cultuur- astonsch oogpunt maar ook uit conomische overwegingen als larmerend ervaren. De vragen iaren: Wie bezoeken de Zeeuw- e musea wel en niet, en waar- pil Hoe beoordeelt het publiek Ie kwaliteit en wie zouden, met llen extra prikkeling, tot muse- mbezoek kunnen worden ge- iracht? Ipvallend is dat veel Zeeuwen geen idee hebben van wat Zee land aan musea te bieden heeft, al zijn er paar highlights bij, die iedereen kent. Delta Expo, is bij vrijwel iedere Zeeuw bekend, maar wordt niet altijd als een museum gekwalificeerd. Het zelfde geldt voor de Stoomtrein Goes-Borssele, die samen met het Zeeuws Biologisch Museum en het Zeeuws Museum bij de meerderheid van de bevolking bekend is. Van de overige tien musea heeft een meerderheid van de Zeeuwen nog nooit ge hoord. Om die bekendheid op te klik ken moeten musea weten wie hun potentiële klanten zijn. Dat zijn om te beginnen ouderen en mensen met kinderen. Onder de ouderen zitten de meeste echte museumtijgers en ouders met kinderen willen nog weieens een kaartje kopen om iets leerzaams te doen. Haast niemand bezoekt een museum in zijn eentje en on der de sporadische museumbe zoekers komt de behoefte om er binnen te lopen dikwijls heel impulsief op Een kwart van de Zeeuwen twijfelt over de vraag of ze ko mend jaar een museum in Zee land zullen bezoeken. Om die twijfelaars toch binnen te krij gen zouden de musea de nieuws gierigheid moeten prikkelen door wisselcollecties te bren gen. Voor de impulsieve muse umbezoekers zou het aardig zijn als het aantal keuzemogelijkhe den zou worden uitgebreid. Meer bekendheid dus, onder de eigen bevolking. Toeristen zijn er onder de muse umbezoekers meer dan Zeeu wen. In sommige gevallen is eenderde van het aantal bezoe kers zelfs buitenlander. Daar mee is in ieder geval aangetoond dat musea een belanrijk onder deel vormen voor het toeristisch product in Zeeland. Er mogen dan te weinig bezoe kers komen in de Zeeuwse mu sea, de bezoekers die de drempel wel nemen, zijn meestal dik te vreden. Alleen in Hulst, het Zeeuws Museum en het stede lijk museum in Vlissingen geeft meer dan tien procent aan dat het gebodene niet aan de ver wachtingen heeft voldaan. Een bezoek aan het Zeeuws Biolo gisch Museum loopt voor een kwart uit op enige teleurstel ling. van onze verslaggever Harmen van der Werf VLISSINGEN - In maritiem museum Prins Hendrik in Rotterdam draait de expositie Wie wat bewaart, die heeft wat. Vijftig liefhebbers tonen hun pri- vé-collectie aan maritieme snuisterij en. Onder lien is niet één Zeeuw, alsof Zeeland geen aparte maritieme verza melaars heeft. Het tegendeel is waar. Niemand die een aparte maritieme col lectie heeft, loopt ei-mee te koop in Zee land: Eén uitzondering bevestigt de re gel, een inwoner van een straatje ergens achteraf in Vlissingen. Zijn woning is als een kerstboom aangekleed met al lerlei fnaritieme attributen, voorname lijk reddingsboeien. Van de Sardijn- geul, de Maersk Barge 4, de Leugenaar. De verzameling is aandoenlijk ongeor dend. De eigenaar heeft zijn collectie buiten hangen, maar erover praten wil hij niet. „Dat is de kat op het spek bin den;" Er is weieens wat meegenomen. Kompassen Een mevrouw uit Goes houdt haar ma ritieme cóllectie in huis. Zij verzamelt kompassen, die zij onder meer op de kop weet te tikken via sloperijen van schepen in India en andere verre lan den. Haar verzameling is privé en dat wil zij graag zo houden. L. J. de Graaff. oud-clirecteur van het Vlissingse bergingsbedrijf Van den Ak ker en nu werkzaam bij het moederbe drijf Smit. doet niet zo moeilijk. Hij zit praktisch zijn levenlang al aan en op het water. Zijn bloed is ermee ver mengd. Hij bewaart van alles wat met de zee te maken heeft. Zijn eigen beschrijvihgen van bergingsactiesonder meer het ver vangen van een schroef bij Vuurland, Strandtenthouder P. van Wijk met zijn verzameling van oude scheepslampen. koestert hij het meest. En ook voor postzegels met schèpèn heeft hij een zwak. Aardig vindt De Graaff zijn verzame ling ankers Hij heeft veel met ankers gewerkt. Allerlei soorten, vaak ver noemd naar de bedenker. „Wie een an ker uitvindt met een hoogwaardige houkracht, die kan rijk worden. Dit is een Danf orth-anker. Veel gebruikt door landingsschepen in de oorlog. Ver van het strand lieten ze dat anker vallen, om zich later met dat anker van het strand te trekken. Anders kwamen ze er niet meer af." De Graaff pakt een Bruce-an- ker, een soort grondhak, bedoeld om boorplatforms in honderden meters diep water vast te zetten. „We hadden zoiets liever niet aan dek. Het verruï- neert alles." Via via heeft De Graaff zijn collecties bij eengespaard. Vlissinger P. J. Roelse deed dat ook. Zijn zoon C. Roelse ver telt: „Hij ging veel veilingen af, zo ook één van de Alca, een schip dat begin ja ren zestig bij Rilland verongelukte. Het moederkompas heb ik nog." De verzameling van Roelse stond in foto Ruben Oreel strandtent Kon-Tiki. De tent is ver kocht aan P. van Wijk, die de grote col lectie scheepslampen in stand houdt. „Veel heb ik opgeslagen", zegt Roelse. „Als ik tijd heb, kijk ik wel verder. Het eet geen brood." Voor alle maritieme verzamelaars houdt het maritiem museum in Rotter dam morgen, zondag, van 12.00 tot 17.00 uur een verzamelbeurs. Spullen kunnen getaxeerd worden, er is een de monstratie 'scheepje in de fl.es' en de mooiste collectie krijgt een publieks prijs. ZIERIKZEE - Het Breed Overleg Deltawateren (BOD), het samenwerkingsverband van belangenorganisaties in de wa terrecreatie, blijft van mening dat niet het voorzorgprincipe, maar het zorgprincipe uitgangspunt moet zijn in het te vor men Nationaal Park Oosterschelde. Het primaat voor de natuur zou moeten worden vervangen door een afweging van belangen uitsluitend op het moment dat conflicten ontstaan. Ook wil het BOD een volwaardige plaats in de bestuurlijke structuur die het Nationaal Park gaat begeleiden. In een reactie op het concept-advies Nationaal Park Ooster schelde in oprichting, zegt het BOD mede verantwoordelijk heid te willen dragen voor het beleid. Dat is. volgens het over leg. de beste manier om een breed draagvlak te krijgen. Dat brede draagvlak onder gebruikers is een voorwaarde voor de status van Nationaal Park, en dus voor de extra middelen die ermee gemoeid zijn. VLISSINGEN - Tijdens de jaarlij kse open dag van de naturis tenverenigingen kan het publiek in Zeeland morgen, zondag, op twee plaatsen kennismaken met deze vorm van recreëren. In Ritthem stelt de Vereniging Zeelandia het terrein aan de Fort de Ruijterweg open voor belangstellenden en in Groede gebeurt dat bij minicamping Het Zwarte Gat aan de G. de Moorsweg bij Groede. Beide terreinen zijn van 10.00 tot 16.00 uur te bezoeken. MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter veroor deelde vrijdag een 20-jarige man uit Vlissingen, conform de eis, tot een voorwaardelijke boete van 500 gulden, met een proeftijd twee jaar. De Vlissinger had op 4 maart van dit jaar in Middelburg enke le autospiegels vernield. Twee autobezitters deden aangifte, waarvan één gedupeerde een schadeclaim indiende. De scha de van 200 gulden was door de verdachte vergoed- Door het gebruik van alcohol vertoont de Vlissinger agressief gedrag. Dat was ook de reden geweest voor zijn buitensporig optreden. MIDDELBURG - Een 37-jarige man uit Zierikzee is vrijdag in Middelburg veroordeeld tot honderd uur dienstverlening. De verdachte weixl verweten dat hij in de periode tussen 1 ok tober vorig jaar en 19 februari dit jaar in softdrugs had gehan deld. Het dealen deed hij om van zijn gokschulden af te komen. Ook kampte de man met een alcoholprobleem (een krat bier per dag). Officier van justitie mr. J. M. Valente stelde vast dat de verdachte al genoeg was gewaarschuwd, maar hij wilde hem nog één kans tot het verrichten van (180 uur) onbetaalde ar beid geven. Raadsman mr. E. G. M. Smit zei dat het om kleine hoeveelhe den drugs ging. „De woning van mijn cliënt ligt om de hoek van het politiebureau. Dan zou het dealen al eerder zijn gesig naleerd", meende hij. De politierechter vond dat de verdachte nu maar eens moest stoppen met het dealen. TERNEUZEN-Een 41-jarigescheepskapitein uit Oldenburg in Duitsland heeft donderdagavond een boete van 10.000 gul den gehad, omdat hij onder invloed van alcohol zijn boot wil de afmeren in de Westsluis in Terneuzen. De man had vier keer zoveel alcohol gedronken als wettelijk is toegestaan en moest een nachtje op het politiebureau door brengen. an onze verslaggever lenkPostma IISSINGEN - De mens weet van het heelal dan van zijn eest. Daar kwam de verhande ling die vier jaar terug in The Minday Times verscheen zo'n itje op neer. Maar de vwo'ers, die het stuk afgelopen woens dag voor de neus kregen, begre pen de tekst zelf nog het minst van alles. Pogingen om er een vinger ach ter te krijgen, strandden veelal in diepe wanhoop. En dat was niet de enige dreun die ze tijdens het examen Engels te verwerken kregen. Want er waren nog wel meer teksten die zich niet of lier volgen de antwoorden op e opgaven van de centrale chriftelijke eindexamens van njdag 23 mei. De gegevens zijn erstrekt door het Instituut oor Toetsontwikkeling (CITO), mtwoordelijk voor de pro- Udie van de examens. HAVOVHBO Engels i-A2B, 3D, 4A 5B, 6A 7D. 8A 9A 1®. 11C, 12D, 13B, 14B, 15A 1 17A 18B. 19B. 20A 21A 2B. 23B, 24D. 25C, 26C, 27D. SB, 29B. 30C. 31B, 32C, 33C, IC. 35B, 36B, 37D. 38B, 39B, 41C, 42B. 43B, 44C, 45B. •,47C, 48B, 49B, 50D B0 (D) MAVO (D) Arabisch C2B, 3C, 4B, 5C, 6C, 7B, 8A K 10A 11C, 12A, 13D, 14B, 16B, 17A, 18C, 19C, 20D, 'C, 22D, 23A, 24B, 25C, 26B, *K 28D, 29B, 304 31C, 324 B, 34C, 354 36B, 37D, 38C, PC, 40D, 414 42B, 43D, 444 pB,464 474 48B, 49D, 50D VBO (D) MAVO (D) Turks 1B, 2D, 3B, 4B, 5D, 64 7D, 8B, 9B, 10D, 114 124 13D, 14B, 15B, 16B. 174 18D, 19D, 20B, 21D. 22D, 234 24D, 25B. 26B, 27B, 28D, 29D, 30B, 31C. 32D. 33C. 34B, 35B, 36B, 37C, 38B. 39C. 404 41D. 42D, 434 444 45C, 46D, 47B. 48D. 494 50B HAVO/MBO Omgangskunde 1B, 2D. 3B, 4C, 5B. 6D. 7D. 84 9B. 10B. 11C, 12D, 13C, 144 15D, 16B, 17C, 18D. 19C. 20B. 214 22C.234 24C.25C CV A lA/lCIMi/l AC nauwelijks lieten doorgronden. „Zo, dit was echt moeilijk", was het enige wat de 18-jarige Ilha- mi Aydogan uit Terneuzen wist uit te brengen, nadat hij van zijn ontsteltenis was bekomen, en daarin stond hij beslist niet al leen. Uit een inventarisatie van het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS) blijkt dat vwo Engels van alle examens in het voortgezet onderwijs veruit de gemeenste hersenbreker was. De klachtenlijn van het LAKS stond er gisteren nog steeds roodgloeiend van. In totaal kwamen daar de afge lopen twee weken zo'n 5.500 te lefoontjes binnen van kandida ten die zich geërgerd hadden aan de moeilijkheidsgraad van examens. Daarvan hadden er 950 betrekking op vwo Engels. Op ruime afstand volgde een an der vwo-examen: wiskunde-A Daarover kwamen zo'n 500 klachten binnen. Vermeende kloof De meest bekritiseerde tekst, de Engelse verhandeling over de menselijke psyche, confron teerde de scholieren met een vermeende kloof tussen rede en lust, waaruit een walm van mis leidende irrationaliteit zou op stijgen. Freud kwam er aan te pas, Clint Eastwood en He mingway spraken een woordje mee. Er werden filosofieën van Plato, St. Paul, Pascal en Piaget ten tonele gevoerd. En het ging over existentialisme, ecstacy en heavy metal. De vragen kwa men veel vwo'ers voor als een labyrintIn andere teksten wed ijverden specialistische begrip pen met gedachtensprongen die slechts voor weinigen navolg baar waren. Zo liep Ilhami Ay dogan stuk op een stukje over de Anglicaanse kerk. „Ik snap niet wat koffiedrinken met religie te maken heeft." Zijn klasgenote Marty Meijer (18) dacht dat ze een tekst over motors aan het le zen was. „Bleek het over de ho mo's te gaan." Ze zag eigenlijk maar één lichtpuntje: „Het eni ge leuke was een artikel dat de anti-rook-beweging van een laf De havo sloot de examens vrijdagmiddag af met Engels. Anders dan bij het vwo leverde dat vak bij de havo geen lelijke gezichten op. Eén van de teksten behandelde de run op fitness-centra. Gymnastiek leraren, zo luidde de boodschap, houden zich nauwelijks nog met li chamelijke opvoeding bezig. Ze gedragen zich eerder als 'lifestyle- analist'. foto Pieter Honhoff soort selectiviteit beticht." De kritiek werd overigens niet door iedereen gedeeld. „Het was moeilijker dan normaal", er kende Rogier Kraf (18) uit Vlis singen. Maar daar kon hij aan toevoegen dat hij maar 3 van de 50 vragen fout had. Engels kent voor hem dan ook weinig gehei men meer. Zo bezorgde het ten tamen hem al een dikke negen. Over het geheel genomen kwa men bij het LAKS drie keer zo veel klachten binnen als vorig jaar. Maar volgens coördinator Joram Pach van de klachtenlijn betekent dit niet dat de examens deze keer ontzettend veel moei lijker zijn. „Het zal ongetwij feld ook komen doordat we elk jaar bekender worden. Boven dien zijn we dit jaar beter en langer bereikbaar. Misschien komt het ook wel daardat scho lieren steeds mondiger wor den." Het LAKS was dit jaar ook via het Internet bereikbaar. Van die mogelijkheid maakten zo'n 1500 scholieren gebruik. Mavo Opvallend was dat dit jaar voor het eerst ook veel klachten bin nenkwamen over het mavo examen. Dat gebeurde vooral op de eerste twee examendagen. „Dat kan te maken hebben met de basisvorming", zegt Pach, „Voor het eerst werd niet alleen feitenkennis, maar vooral ook inzicht gevraagd. Op sommige scholen hebben leraren daar misschien onvoldoende op inge speeld." Het is haar beste vak. En ze had er heel veel voor geleerd. Maar ze verwacht niet meer dat ze er negen voorzal halen. „Misschien wordt het gewoon een zeven. Nou. dan zal ik daar ook blij mee zijn." Anne Prince uit Zonnemaire had alles uit de kast gehaald om voor Latijn een zo hoog mogelijk cijfer te halen. Maar het historisch proza van observator Livius, dat ze op het examen te verteren kreeg, heeft haar verwachtingen wat getemperd. De fabel over de 'lichaamsde len die samenzweren tegen de maag', waarmee de redenaar Agrippa het revolterend plebs tot bedaren bracht, was al te pittig. Geen kwestie om lang bij stil te blijven staan. De 18-jarige leerling van het Buijs Ballot College in Goes wist dat ze aan Latijn een harde dobber zou hebben. Al dat leren, was beslist geen verspilde moeite. „Het is gewoon een heel arbeidsintensief vak." Met alleen Latijn vond Anne haar vakkenpakket nog niet klassiek genoeg. Aan het slot van het vwo-examen kreeg ze vrijdagmiddag ook nog een stevi ge portie Grieks te verwerken. Anne beseft dat kennis van Latijn en Grieks haar niet veel zal hel pen bij het beklimmen van hedendaagse maatschappelijke ladders. Ze vond het gewoon 'leuke vakken, goed voor je algemene vorming, en handige hulpjes bij het leren van de moderne talenZe kan er van op aan dat ze voor Engels, de taal die de meeste vwo-ers afgelopen woensdag tot wanhoop bracht, minstens een acht binnenhaalde. „Zonder die klassieke talen, zou dat niet gelukt zijn." De harmonie Nut Uitspanning zal Anne binnenkort als klarinet - tiste moeten missen. En voor de zeeverkenners in Brouwershaven zal ze ook niet meer zoveel tijd hebben. Want ze verhuist binnenkort naar Wageningen. Daar gaat ze plantenteeltwetenschappen stude ren aan de Landbouwuniversiteit. Maar eerst gaat ze nu eens lekker een paar weken haar zeilbootje in. „Want dat is mijn allergrootste hobby." De voetbalclub Door Fusie Sterk (DFS) uit Burgh-Haamstede kan opgelucht ademhalen. Het aanstormend talent Mariko Rouw, spel- bepalend middenvelder uit het juniorteam, is weer volledig inzet baar. Zijn havo-examen zit erop Dus heeft hij weer alle tijd om voor het clubbelang te strijden. Vandaag al versterkt de 18-jarige leer ling van het Professor Zeeman College in Zieiïkzee het eerste elftal in het thuistoemooi om de DFS-bokaal. Als het een beetje meezit, beleeft de club nog zeker twee jaar lang plezier aan hem. Want Mariko is nog niet van plan destreek te verla ten. Hij blijft gewoon in Zierikzee op school. Om na zijn havo-diplo ma ook nog de vwo-papieren te halen. Die heeft hij nodig om later 'iets in de richting van geneeskunde' te kunnen gaan studeren. Ondertussen kan de voetbalclub op Mariko blijven rekenen. In tweeërlei opzicht. Want behalve als speler manifesteert hij zich ook als trainer. In die laatste functie leert hij de jeugdigste spelertjes van de club hoe ze de bal goed kunnen raken. Hoewel bijna elke avond voor de club in touw, leerde Mariko zelf de afgelopen jaren net hard genoeg om zonder al te veel zorgen havo examen te kunnen doen. Hij gaat ervan uit dat hij voor vrijwel alle vakken een ruime voldoende heeft gehaald. Alleen van natuurkun de is hij nog niet helemaal zeker. Voor het examen stond hij voor dat vak 5,1 Heeft hij het goed ingeschat, dan heeft hij daar nog net een zesje van kunnen maken. Voor het vak Nederlands bestudeerde Mariko de waterwinning in zijn eigen woon- en leefgebied: de Schouwse duinen. Dat leverde hem de examenopdracht op een folder te schrijven voor recreanten. Daarin waarschuwt hij voor verdroging van de duinen. En spoort hij de lezer aan in dat kwetsbaar gebied toch vooral zuinig met wa ter om te gaan. van onze Haagse redactrice Lianne Sleutjes DEN HAAG - Minister J. van Aartsen (visserij) wil hogere geldboetes opleggen aan vis- stropers. Hij wil de boete op trekken naar maximaal 25.000 gulden. Nu bedraagt die ten hoogste 5.000 gulden. Van Aartsen schat dat een pro fessionele stroper enkele dui zenden guldens tot maximaal 10.000 gulden per maand ver dient. Hij denkt dat er over heel het land enkele honderden stro pers actief zijn. Hoeveel profes sionele stropers Nederland telt, is onbekend. Maar uit onder zoek van onder meer de Algeme ne Inspectiedienst bij de visgroothandel blijkt dat in de visstroperij landelijk al gauw- enkele honderdduizenden gul dens per jaar omgaat, aldus Van Aartsen. Behalve aan het verho gen van boetes, denkt hij aan een registratieplicht bij de han del van vis. In maart antwoordde hij nog op Kamervragen dat hij bij zijn collega Sorgdrager van Justitie niet op hogere boetes zou aan dringen. Daar is hij op terugge komen nu de uitkomsten be kend werden van een onderzoek dat zijn departement drie jaar geleden is begonnen naar aard en omvang van visstroperij. Onder visstroperij wordt begre pen dat iemand in andermans water vist zonder -«vergunning van degene die het visrecht heeft. De illegaal gevangen vis belandt meestal in het commer ciële circuit; vishandel, restau rants. Dit in tegenstelling tot de recreatieve zwartvisser die het gevangen maaltje voor zichzelf houdt. Het ging Van Aartsen om de stroper die uit is op commer cieel gewin. Het onderzoek is gehouden in waterrijke provincies zoals Zeeland en Friesland. De onderzoekers hebben geen Zeeuwse cijfers voorhanden. Zij stellen wel dat er in de Delta stropenj voorkomt, vooral op oesters en kreeften. Het rapport onderbouwt die conclusie ver der niet. Volgens de onderzoekers zijn er landelijk geen cijfers over het aantal aangiften van visstrope rij. „De bereidheid om aangifte te doen wordt overigens niet be vorderd door mogelijke intimi datie door stropers", schrijven zij. In Friesland zijn de afgelopen jaren ettelijke duizenden me ters illegaal gebruikt staand net in beslag genomen. Het aantal aanhoudingen bleef daarente gen beperkt; 20 vanaf 1991 tot en met 1994. Opsporen van stro pers is moeilijk omdat ze op he terdaad betrapt moeten worden om vervolging kansrijk te ma ken. KLOETINGE - Mr. E Prins uit Kloetihge is per 1 augustus be noemd tot secretaris/directeur van de Vereniging van Bedrijfs pensioenfondsen (VB), de over koepelende organisatie van alle bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. Prins (41is sinds 1995 directeur van de Stichting Sociale Voor zieningen voor Gehandicapten in Zeeland, die facilitaire dien sten verleent aan voorzieningen binnen en buiten Zeeland. Voor dien was hij beleidsmedewerker bij de vakcentrale CNV, beleids medewerker sociale zekerheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en a f del i ngshoof d/plaatsvervan- gend-directeur bij een werkge versvereniging in de gehandi captenzorg. De VB telt 77 leden-fondsen. (Advertentie) Herplaatsing i.v.m. onbedoeld, ongelukkig gekozen plaats in de krant va RUBEN OREEL signeert zijn nieuwe fotoboek VLISSINGEN "Het kan zwart zijn, het kan wit zijn" Bij ons in de zaak vandaag 24 mei 1997 van 14-16 i BIKKER BOEKEN, Walstraat 94. Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 53