ïraniërs moeten toch weg PZC Namen Internet-hooligans bekend Nieuw onderzoek: pil vergroot trombose-kans Timmerman Ali ziek van racisme Van Zon bijt van zich af Brand verwoest opslagloods Maastricht Kesteren houdt twee binnenland aar cel voor ichtkogel bij oetbal wedstrijd Jeer rechten angkampeerder Staatssecretaris wijzigt beleid rond uitzettingen niet Driejarige joyrider ongedeerd Taaluniepenning voor Schouten Oplichting in legerplaats Seedorf Misleidende reclame WNF Belgische spoorwegen staken Utrechtse actie tegen op straat plassende mannen Opknapbeurt Erasmus dodenherdenkingen I DINSDAG 6 MEI GROTE ANTIEKVEILING I zaterdag 19 april 1997 OTTERDAM - De rechtbank Rotterdam heeft gisteren een l-jarige voetbalvandaal uit yoetinchem veroordeeld tot één ■ar cel, waarvan vier maanden lorwaardelijk, omdat hij vorig ar een lichtkogel heeft afge- I mrdop Ajax-supporters. j jk mag hij twee j aar lang geen i edstrijden van De Graaf- hap, Feyenoord en het Neder- nds elftal bezoeken. Officier m Justitie mr. F. Westerbeke 1 ste twee weken geleden acht- I en maanden cel, waarvan zes l lorwaardelijk. De Feyenoord- liaoligan vuurde op 24 novem- ier een lichtkogel af naar het ij jax-vak in De Kuip in Rotter- im. Het projectiel miste doel. 1ok vernielde de man een auto et Ajax-vlaggetjes die het 1J eekblad Panorama bij het sta- ion had geparkeerd. Daarvoor erd hij niet veroordeeld. De I die, in aanwezigheid van een itograaf van Panorama, was ivoren besproken met het blad. et Openbaar Ministerie heeft ingekondigd een gerechtelijk oronderzoek te openen tegen rie redacteuren van Panora- la .ANP EN HAAG - De 300.000 kam- terders met een vaste stand- laats komen sterker te staan igenover campinghouders. De N'WB en de Consumenten- ond hebben hierover een ak- oord gesloten met de Recron, belangenorganisatie van re- reatie-ondernemers e campingbaas moet lang- ampeerders inlichten over ver- ogingen van het standplaats- irief in de eerstvolgende drie ar en zijn rekening beter spe- ificeren en hij moet verande- ingen twee jaar van tevoren lelden. De kampeerder krijgt uidelijker rechten bij verkoop an het recreatieverblijf, let akkoord geldt voor alle arapinghouders die zijn aange- oten bij de Recron en zijn er end door de ANWB. (90%). De ampinghouder krijgt met de ieuwe voorwaarden op zijn eurt meer houvast bij' wange- of wanbetaling. ,angkampeerders hebben de [gelopen jaren veelvuldig ge- 1 over onverwachte op- ïggingen, prijsverhogingen en emiddelingskosten bij ver pop van hun optrekje of stand- laats. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - Staatssecretaris Schmitz van Justitie zal de uit zetting van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Iran niet op schorten. „Het beleid is tot op dit moment ongewijzigd", deel de een woordvoerster van het ministerie van Justitie gisteren mee. Schmitz liet begin deze week weten te onderzoeken of de uit zettingen uitgesteld moesten worden na het zogeheten Myko- nos-proces in Berlijn. In dit pro ces achtte de Duitse rechter de Iraanse leiders verantwoorde lijk voor de moord op drie Iraans-Koerdische tegenstan ders van het bewind, vijf jaar geleden in het Berlijnse restau rant Mykonos. Direct na de uit spraak trokken de landen van de Europese Unie hun ambassa deurs terug uit Teheran. Door de uitspraak in het proces zijn de spanningen tussen de EU en Iran opgelopen. Onrust Vluchtelingenwerk Nederland (WN) had Schmitz gevraagd om stopzetting van de uitzettin gen, die tot grote onrust leiden onder ïraniërs in asielzoekers centra. Volgens WN zijn de Iraanse vluchtelingen niet vei lig als ze worden teruggestuurd naar een land, waarvan de rege ring zich schuldig maakt aan staatsterrorisme. Justitie ziet echter vooralsnog géén aanleiding de uitzettingen stop te zetten. „We zijn bij elke uitzetting zeer zorgvuldig. We doen er nu wat Iran betreft nog een schepje zorgvuldigheid bo venop", aldus de woordvoerster. Wel zullen Justitie en Buiten landse Zaken de situatie in Iran scherp in de gaten houden. Zaïrezen Vluchtelingen uit Zaïre hebben iets meer geluk. Zaïrese asiel zoekers die vóór september 1991 naar Nederland zijn geko men en langer dan drie jaar op een beslissing hebben gewacht op hun asielvraag, komen onder bepaalde voorwaarden in aan merking voor een verblijfssta tus. Dat is de strekking van een uitspraak van de Rechtseen- heidkamer, de hoogste vreem delingenrechter. De uitspraak is mogelijk van toepassing op en kele honderden Zaïrese asiel zoekers. De Rechtseenheidkamer kwam tot de uitspraak in de zaken van twee Zaïrese asielzoekers. Vol gens de rechter was het in deze gevallen te wij ten aan de Neder landse overheid dat een beslis sing op de asielvraag langer dan drie jaar uitbleef. Op hen is het zogenoemde drie- jarenbeleid van toepassing. Dat bepaalt dat asielzoekers die langer dan drie jaar buiten hun schuld moeten wachten op een definitieve beslissing, een ver blijfsstatus dienen te krijgen. Justitie weigerde tot nu toe het driejarenbeleid zonder meer toe te passen op Zaïrese asielzoe kers. Het kabinet besloot giste ren toch al voorlopig geen asiel zoekers uit Zaïre uit Nederland te verwijderen. Dit vanwege de burgeroorlog in het Afrikaanse land. GPD/ANP Brandweerlieden zijn bezig met het nablussen van e n opslagloods voor pallets op het industrieterrein Bosscherveld bij Maastricht. foto Frits Widdershoven/ANP van onze redactie binnenland MAASTRICHT - Een grote uitslaande brand heeft gisteren in Maastricht een op slagloods voor pallets op het industrieter rein Bosscherveld verwoest. Er zijn geen slachtoffers gevallen en geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De schade loopt in de miljoenen guldens. Het sein brand meester werd omstreeks 04.30 uur gegeven. De vlammen waren tot ver in de omtrek te zien en de rook was in grote delen van Maastricht merkbaar. In het omliggende stadsgebied zijn door de brand veel houtskoolresten neergeko men. Die leveren geen gevaar op en kun nen zonder risico worden opgeruimd, aldus de gemeente. Wel adviseert zij auto bezitters hun voertuig op korte termijn te wassen. Het vuur werd omstreeks 01.00 uur ont dekt aan de achterkant van het gebouw. De politie sprak van een 'gigantische brand'. Diverse wegen rond de brand in het westen van de stad werden afgezet. De brandweer van Maastricht kreeg assis tentie van korpsen uit omliggende ge meenten. Bij het blussen waren ongeveer 120 spuitgasten betrokken en werden on der meer twaalf blusvoertuigen ingezet. Er sloegen volgens een woordvoerder van de brandweer rond 03.00 uur tientallen meters hoge vlammen uit het gebouw. De oorzaak van de brand is nog onbekend. ANP ROTTERDAM - Een driejarig ventje heeft gisterochtend met de auto van zijn moeder een korte rit gemaakt. De auto botste na een rit van 150 meter tegen twee andere auto's. Dat heeft een woordvoerder van de politie bekendgemaakt. De kleuter had in een woning aan de Hordijk in een onbe waakt ogenblik de autosleutels van zijn moeder gepakt en was naar buiten gegaan. Hij kroop in de auto en maakte con tact. Omdat de auto in de eerste versnelling stond, ging het voertuig rijden. De rit eindigde tegen twee geparkeerde au to's. De jeugdige joyrider bleef ongedeerd. ANP DEN HAAG - Gerard Schouten (69) ontvangt 24 april in de Haagse sociëteit De Witte uit handen van de Vlaamse minister van Onderwijs Luc van den Bossche de Taaluniepenning. Schouten krijgt de twee-jaarlijkse onderscheiding wegens zijn verdienste voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het boekenvak. Zo heeft de voormalige divisiedirecteur al gemene boeken van Elsevier, die in 1966 de boekenclub ECI opzette, een gedegen rapport op zijn naam met argumenten voor een vaste, grensoverschrijdende, boekenprijs in Neder land en Vlaanderen. ANP RIJSWIJK De politie onderzoekt een geval van oplichting van de Nederlandse legerplaats Seedorf in Duitsland. Een voormalig administratief medewerkster van de Duitse orga nisatie die de aankopen voor de basis verzorgt zou de land macht voor minstens 700.000 gulden hebben getild. De vrouw, die al dertig jaar voor de betreffende organisatie werkte, stuurde de legerbasis rekeningen voor olieleveranties die de legerplaats nooit bereikten. De landmacht betaalde op de privé-rekening van de verdachte, in de veronderstelling dat het ging om de bankrekening van olieleverancier. De Duitsers zullen de schade vergoeden. ANP DEN HAAG - De bewering van het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat 'iedere twintig minuten een diersoort uitsterft', is misleidend. Dat is het oordeel van de Reclame Code Commis sie na een klacht tegen reclame van de natuurbeschermers. De stichting HAN (Heidelberg Appeal Nederland), die klaag de over de campagne, stelt dat natuurfonds zelf ook wist dat deze bewering niet klopt en onbruikbaar is. De berekeningen zijn afkomstig van de Amerikaanse bioloog E. Wilson. Collega-wetenschappers hebben aangetoond dat zijn theorie rammelt. Als de bewering zou kloppen, zouden drie diersoorten per uur, oftewel zeventig per dag of 27.000 per jaar het loodje leggen. Die aantallen zijn in werkelijkheid veel lager, stelt HAN. ANP UTRECHT - Een deel van het Belgische spoorwegpersoneel gaat. maandag in staking. Daardoor zal het regionale trein verkeer van maandag 22.00 uur tot dinsdag 22.00 uur vrijwel geheel tot stilstand komen. De NS raadt reizigers af om in die periode naar of via België te reizen. De staking treft ook het internationale treinverkeer tussen Nederland, België en Frankrijk. De Thalvs-treinen rijden niet tussen Roosendaal en Lille. De reizigers met een vervoerbe- wijs kunnen over dit traject per bus reizen. Ook rijden er bus sen voor reizigers met bestemming Antwerpen Centraal en Brussel Zuid. De intercity's Amsterdam-Brussel rijden niet tussen Roosen daal en Brussel. De intercity's Roosendaal-Oostende rijden helemaal niet en de intercity's Maastricht-Knokke rijden al leen tussen Maastricht en Brussel. ANP lan onze verslaggever larel van der Velden JEN BOSCH - De Internet- anbieders Freemail en Planet nternet hebben de identiteit lekend gemaakt van hooligans lie het Internet gebruiken om tedreigingen en racistische taal verspreiden. Officier van jus- itie P. Frielink uit Den Bosch leeft dit gisteren bevestigd. De wee aanbieders gingen over- toen justitie dreigde de computerapparatuur van de Iwee bedrijven in beslag te ne- 'ustitiekwam in actie in de aan- oop naar de wedstrijd PSV- ijax, die te boek stond als een risicowedstrijd. Voorafgaand tan de topper provoceerden PSV-aanhangers de harde kern uit Amsterdam per elektroni- che post. De internetgebruiker Qethet elektronische adres psv- wst@freemail.nl daagde de Amsterdammers op de volgende fijze uit: „Hartelijk gefelici- eerd met jullie dode, kutjoden. Wj zouden graag een afspraak maken voor 13 april." Justitie weet inmiddels wie de «•zender is. Als aanbieder van internetverbindingen kennen Freemail en Planet Internet de naam en het adres van de voor buitenstaanders anonieme af zenders van de berichten. Deze abonnees betalen namelijk maandelijks abonnementsgeld om gebruik te kunnen maken van de diensten van de 'provi der'. Beslissing Volgens de Bossche officier heeft justitie nog geen beslis sing genomen over een eventue le vervolging van de Internet- hooligans. Ze zouden aange pakt kunnen worden wegens bedreiging en belediging, zegt Freelink. De verwachting is dat Justitie in Den Bosch de zaak verder laat rusten. De druk is in ieder geval van de ketel nu de wedstrijd PSV-Ajax ondanks de provoca ties vooraf rustig is verlopen. Freelink noemt die conclusie echter voorbarig. Het onder zoek richt zich ook op Internet gebruikers die onder de naam 'Feyenoord Hooligans' de Ajax- aanhang trachten te provoce ren. Een van de daders lijkt inmid dels flink te zijn geschrokken van de actie van justitie. Een anonieme Internetter heeft in middels zijn excuses aangebo den bij de harde kern van Aja- cieden, die de elektronische krant De Ajax Ster uitgeven. „Er is een Jood vermoord, ja. ja door Feyenoord", sarde hij vori ge week de Amsterdamse sup porters. Hij betuigt nu spijt. „Ik heb iets heel doms gedaan en ik weet het", schrijft hij in een per soonlijk bericht, dat door de Ajax-clan toch via Internet openbaar is gemaakt. „Ik ben geen hooligan en zal het ook nooit worden. Ik hoop dat jullie mij deze vreselijke daad kunnen vergeven. Ironisch genoeg ben ik zelf van Joodse afkomst en mijn vader heeft me al flink ge straft. Ik hoop dat dit briefje privé blijft." De Ajacieden schrijven dat na het 'excuus van de randdebiel' de zaak wat hen betreft is afge daan. „Dit briefje geeft de hele zaak een bizarre wending. Onze klomp breekt weer eens." GPD 1997' heeft meegekregen. Deze zomer nog start er een actie met posters, stickers en lollige tek sten op bierviltjes om de enorme overlast van op straat piesende mannen tegen te gaan. Meer openbare toiletten, meer anti- plas driehoeken in nissen: alle mogelijke oplossingen zullen worden bekeken. De gemeente denkt zelfs aan een experiment met bacteriën, die de ammoniak 'opeten' zodat de stank in ieder van onze redactie binnenland UTRECHT - Honden en man nen veroorzaken de meeste overlast in de binnenstad van Utrecht. De stad had al enige tijd een hondenpoep-coördina tor, maar nu is er ook een pro jectleider 'plassende mannen'. De gemeente werkt samen met de politie aan een project dat de voorlopige werktitel 'Gezeik jan onze redactie binnenland 1AASTKICHT - De nieuwe, lichte pil vergroot de kans op tombose. Dat zeggen bloed- ilollingsdeskundigen van de Universiteit van Maastricht. Volgens een onderzoek onder- leiding van biochemicus J. Ro- werken bepaalde hormo- ooii in de nieuwste generatie an ticonceptiepil remmend op het «ollingssysteem. Ho conclusies van het onder- Mek zijn in tegenspraak met re cente verklaringen van pilf abri- lanten die de gevaren van het middel ontkennen. Uit eerder onderzoek was al twijfel geble ken over de nieuwste pil. In En gland en Duitsland wordt deze Pd beperkt voorgeschreven, jSpdoor hadden de pilfabri- hnten vorig jaar aanzienlijk 'Jinder inkomsten. De lichte of 'oerde-generatiepil bevat lage noses hormonen. Het middel is Verkrijgbaar onder de namen prvelon, Mercilon en Fe- mdeen. Al in oktober 1995 bleek dat de nieuwste pil een verhoogd risico op trombose geeft. Maar het was onduidelijk wat daarvan pre cies de ooi'zaak was. De test in Maastricht wijst de zogeheten synthetische progestagene hor monen aan als factor die het trombose-risico verdubbelen. Bijsluiter Het Europese comité dat ge neesmiddelen evalueert (CPMP) heeft tot op heden afge zien van een advies over het ge bruik van de pil. In een aantal landen mocht de pil echter niet aan jonge vrouwen worden voorgeschreven. De Nederland se Inspectie voor de Gezond heidszorg en het College ter be oordeling van geneesmiddelen vonden een dergelijk besluit overdreven. Wel besloot het Collega dat de productinforma- tie en de patiëntenbijsluiters moesten worden aangepast. Dat pilgebruiksters een grotere kans hebben op trombose, wordt nergens ontkend. Zonder pil is cüe kans 1 op tienduizend. Bij gebruik van anticonceptie pillen van de tweede generatie is dat cijfer 1 tot 1,6. Door cle derde-g'eneratiepil ontstaat trombose bij 2,1 tot 2,9 per tien duizend vrouwen. Een zwan gerschap verhoogt het risico op acute bloedstolsels overigens tot naar bijna 6. Organon, het bedrijf dat Marve- lon en Mercilon op de markt brengt, stelt resultaten van nieuwe studies in het vooruit zicht. Die zouden aangeven dat er geen sprake is van een ver hoogd risico. Ook wijst Organon op een publicatie in het medi sche tijdschrift The Lancet waar-uit blijkt dat er geen risico- verschil is tussen de pillen van de tweede en de derde generatie. Methodefouten Organon zegt dat de in Maas tricht gehanteerde test een weergave is van een laboratori umsituatie. Met dergelijke tests zouden onderzoekers niet in staat zijn het verhoogde risico aan te tonen. Volgens Organon zijn bij het onderzoek dezelfde methodefouten zijn gemaakt als bij de eerdere onderzoeken. ANP geval bestreden kan worden. „Maar het is natuurlijk vooral een kwestie van bewust maken dat het geen normale daad is", beseft L. Hoogendoorn van wijkbureau binnenstad. De politie heeft in het kader van de actie al enige tientallen be keuringen a tachtig gulden per- stuk uitgedeeld aan mannen die in het openbaar staan te plas sen. Tot nog toe werden er- slechts drie vrouwen wegen uri neren in het openbaar bekeurd: overigens niet in een donker hoekje maar pontificaal midden op het Janskerkhof. GPD van onze verslaggever Eric Boekei VLEUTEN - 'Alle Turken af branden', 'Alle Turken in de spouwen' zijn een paar teksten die timmerman Ali aantrof op de toiletmuur van de bouwkeet. Collega-bouwvakkers die openlijk vertelden niets van buitenlanders te moeten heb ben. „En als er eens gereedschap weg was, dan zou ik het wel heb ben gedaan." Na twee jaar getreiter was Ali het zat. Hij meldde zich vorige week ziek bij zijn werkgever, Geelen Aannemingsbedrijf in Vleuten. Hij kon het gepest niet langer aan en gaat een klacht in dienen via de Bouw- en Hout bond van de FNV. „Ik klaag niet zo snel, maar ik kon het niet lan ger aan. Ik weet dat de bouw een ruwe wereld is en een paar dis criminerende grappen zijn tot daar aan toe. Maar ik werd er langzamerhand echt ziek van," vertelt de 35-jarige Ali. Ali kwam op zijn 23ste, in 1984, naar Nederland. Twee jaar gele den kwam hij bij het bedrijf in Vleuten in dienst. Met een aan tal collega's kon Ali het prima vinden. Maar met veel ploegge noten ging het samenwerken ui terst moeizaam. Directeur F. Lensink van het aannemingsbedrijf ontkent dat. er op het werk sprake is van stel selmatige discriminatie. „Ik waarschuw in ons bedrijfsblad regelmatig tegen discriminatie of racistische uitingen." Lensink vindt dat Ali een beetje overtrokken reageert. Bondsbe- stuurder R. Dalhuizen van de Bouw- en Houtbond zegt weinig officiële klachten te kennen over discriminatie. „Dat zegt niet zoveel over wat er daad werkelijk in de bouw gebeurd. Het is geen eenvoudige zaak, want wanneer voelt iemand zich gediscrimineerd en wan neer wordt hij gediscrimineerd. Het is vaak moeilijk te bewij zen." Om meer inzicht te krijgen in verborgen leed onder alloch tone bouwvakkers houdt de bond van 16 tot 20 juni een meldweek, waarin gevallen van discriminatie kunnen worden gemeld. GPD AMSTERDAM - Restaurateur Arjen Snrolenaars is in een loods in Amsterdam-Noord bezig met de restauratie van het Rotterdamse Erasmusbeeld. Het beeld is in november vorig jaar van zijn sokkel gevallen en liep schade op. Het beeld van de Rotterdamse geleerde uit de vijftiende eeuw, gemaakt door Hendrick de Keyser, stond op het Grotekerkplein vlakbij de Laurenskerk. Het Erasmus-beeld uit 1622 is het vroegste bronzen, niet-koninklijke standbeeld van Europa. foto Cor Mulder/ANP van onze redactie binnenland EINDHOVEN - De kritiek van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding op het op treden van de Eindhovense lo- co-burgenreester Van Zon tij dens en na de Hercules-ramp, is maar gedeeltelijk terecht. Dat schrijft Van Zon in een schrifte lijke reactie op de kritiek. Hij bleek niet in staat zich in de militaire bevelstructuur te mengen. Dat lieten de militairen ook niet toe, aldus Van Zon. Di rect na de ramp ontstonden er twee crisisteams: één militair team op de vliegbasis en een ci viel team op de brandweerka zerne in Eindhoven, Volgens de Inspectie had loco-burgemees ter Van Zon krachtiger moeten optreden en zo de teams moeten samenvoegen. Maar volgens Van Zon zag de commandant van de vliegbasis in Eindhoven de ramp als een militaire aangelegenheid: het was een ongeluk met een mili tair vliegtuig, op een militair vliegveld, met militaire inzit tenden. In de uren na het ongeluk heeft Van Zon herhaaldelijk gepro beerd de commandant van de vliegbasis naar de brandweer kazerne in Eindhoven te krijgen. Door technische pro blemen was de commandant on bereikbaar en bovendien wilde hij niet luisteren. Toen later op de avond luchtmachtcomman dant Macco en staatssecretaris Meijling van Defensie in Eind hoven aankwamen, werd de si tuatie niet beter, verklaart loco burgemeester Van Zon. Overleg met de staatssecretaris kon niet leiden tot het samenvoegen van de twee crisisteams. ANP van onze redactie binnenland KESTEREN - De Gölderse ge meente Kesteren zal volgende maand tweemaal de slachtof fers van de Tweede Wereldoor log herdenken, op zowel 3 als 4 mei. Het college van B en W organi seert geen gemeentelijke doden herdenking en zal ook geen offi ciële krans leggen. Dat is volgens burgemeester F. Moree (SGP) uiteindelijk besloten, na dat de herdenking de gemeente vorige maand ernstig verdeelde. Dodenherdenking valt dit jaar- op. zondag. In de overwegend christelijke gemeente voelen' veel inwoners niets voor een herdenking op die dag. Het col lege besloot begin maart daar om dodenherdenking dit jaar- maar helemaal over te slaan Dat riep een storm van veront waardiging op en tal van parti culiere initiatieven om toch te herdenken. Moree maakte gisteren bekend dat het plaatselijk Comité 4 en 5 Mei nu op zaterdag 3 mei een herdenking zal houden bij het officiële Herdenkingsmonu ment in Opheusden, Moree en de wethouders Van Houwelingen (CDA) en Hoogendoorn (PvdA) zijn daarbij op persoonlijke titel aanwezig. Moree komt niet op 4 mei. ANP Advertentie KUNST- EN ANTIEKVEILINGEN A. J. VERHAGE MIDDELBURG in Hotel Britannia te Vlissingen Veilingmeester A. I. Verhage

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 5