Rabo Heinkenszand tegen bouw 69; Zwaar nylon bouclé Bonaparte zwaar nylon PZC Markt Renesse moet frivoler worden Supermarkt in Zierikzee is illegaal onderverhuurd genieten. Les 2. "Polo"«u«S,| taP'jt ÜtièU VINYLrö vele dessins zeeland s 18 Helft auto's rijdt te hard op A58 Auto gestolen in Vlissingen Automobilist botst tegen boom Vlissinger steelt spijkerbroeken Nieuw besluit over terras nodig Inbreker aan de haal met auto Omwonenden vechten bouwvergunning Van der Biltplein aan Bloesemtocht rijwieltoerclub Na zestig jaar nog altijd met zijn tweeën Speeltuin krijgt nieuw toestel Meisje gewond bij botsing Geen subsidie voor eenakterfestival Ga naar Briljant Wonen en... 5 JAAR GARANTIE 5 JAAR GARANTIE VanJMf nü NIEUW LOS TE LEGGEN! Van 109,- alleen bij ons donderdag 17 april 1997 KAPELLE - Auto's lappen massaal de snelheidsbeperkj aan hun laars bij de wegwerkzaamheden op rijksweg A58: hoogte van Kapelle. Veertig minuten radarcontrole leven woensdag 214 bekeuringen op. In totaal werden 412 auto'sg controleerd. De snelste passant reed 116 kilometer per u; terwijl de tijdelijke limiet zeventig kilometer per uur is. In Kapelle werd verder nog gecontroleerd op de Noordwegi de Abdijstraat. Daar overschreden 34 automobilisten i maximumsnelheid. Bij Kruiningen maakte een bestuurder het bont. Hij reedi Oude Rijksweg 159 kilometer per uur, twee keer zo snel als toegestaan. De politie noteerde nog 52 andere snelheidsovs tredingen. In tweeënhalf uur tijd passeerden 1145 auto's; radar. Bij snelheidscontroles in Goes zijn woensdagmidd; 236 automobilisten geflitst. De radar controleerde in tot; 1.435 voertuigen op Ringbaan-West, de Westhavendijk em Anthony Fokkerstraat. Op de drie wegen geldt een limiet n vijftig kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedro 85 kilometer per uur. VLISSINGEN - In Vlissingen is in de nacht van dinsdag; woensdag een donkerblauwe Volkswagen Golf gestolen. auto stond geparkeerd op de Leeg'hwaterstraat in Vlissinge Hét kenteken van de gestolen auto is SH-17-GX. KOUDEKERKE - Een 23-jarige automobilist uit VHssing is in de nacht van dinsdag op woensdag op de Zwaanweg Koudekérke met zijn wagen tegen een boom gereden. Demi raakte op weg naar Zoutelande in een flauwe bocht denmei over het stuur kwijt en botste tegen een boom en een reflecto. paaltje. De bestuurder en zijn passagiers kwamen meti schrik vrij. De auto liep flinke schade op. MIDDELBURG - Een 27-jarig"e Vlissinger is woensdagmo gen in een winkel aan de Markt in Middelburg aangehoudi wegens winkeldiefstal. De man had drie spijkerbroeken me genomen zonder die af te rekenen. De broeken waren sanii 299,85 waard. De man is na verhoor met een dagvaardii naar huis gestuurd. ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland moetet nieuw besluit nemen over het al dan niet verlenen van eenve gunning voor een terras bij eetcafé De Egelantier in Zien! zee. De rechtbank in Middelburg vernietigde woensdag li besluit van de oude gemeente Zierikzee het 'terras niet toel staan. Dat betekent echter niet dat uitbater F. Kramer nue terras voor de deur mag uitstallen. De bestuursrechter we ook het verzoek om een voorlopige voorziening af. Volgens de gemeente levert een terras aan de Lange Nobé straat gevaar op voor het verkeer en zou het niet passen int; straatbeeld. De gemeente heeft de vergunning echter forme op onjuiste gronden geweigerd, aldus de rechter. ZIERIKZEE - Bij een inbraak in een garage aan de Oudevt in Zierikzee is dinsdagnacht een auto gestolen. Behalve wagen, een Citroen Xantia 1.8i XEZ met het kenteken GS XT-30, werd een aantal autoradio's en een videorecorder we; genomen. De dieven kwamen het pand binnen door het opei breken van een deur. De 47-jarige eigenaar ontdekte deii braak om 5 uur 's ochtends. van onze verslaggeefster RENESSE - De markt in Renesse is vol gens een aantal bewoners van het dorps plein verkeerd opgesteld. J. H. Blom, bewoner van de Kromme Re- ke, pleitte woensdag tijdens een kennis makingsavond van het college van B en W in Renesse voor een 'frivolere' markt-or dening-. De bewoners kijken tegen de ach terkant van de kramen aan en de markt zou in zijn huidige opzet lastig te bereiken zijn, redeneerde Blom. De opstelling van de kramen is vorig jaar veranderd na de herinrichting van het dorpsplein. Wethouder C. W. Veerhoekzei in een reac tie dat de bewoners na een bijeenkomst met deze opstelling hebben ingestemd. Wel zegde hij toe de kwestie volgende week te bespreken in de marktcommissie van Renesse. „Maar een andere opstelling heeft als consequntie dat er minder kra men kunnen staan", waarschuwde Veel hoek. van onze verslaggeefster Caroline Moerland HEINKENSZAND - Veroor zaakt de bouw van de Rabobank op het Van der Biltplein in Hein kenszand onevenredige over last voor de omgeving? Dat is de hoofdvraag in de zaak die woensdag diende voor de be stuursrechter in Middelburg. Belanghebbenden vroegen een schorsing van de bouwvergun ning die de gemeente Borsele aan de Rabobank heeft ver leend. Het Heinkenszandse filiaal kampt met ruimtegebrek. Daar om informeerde de Rabobank in 1995 bij de gemeente Borsele of het mogelijk was de nieuwbouw te plegen op het Stengeplein rn het dorp. De gemeente wilde echter nog even bedenktijd om dat er plannen bestonden voor een totale herinrichting van het centrumgebied. In november 1996 stelde de ge meenteraad vervolgens een voorbereidingsbesluit vast, dat burgemeester en wethouders in staat stelde een bouwvergun ning te verlenen aan de Rabo bank. De nieuwbouw zou moe ten 'verrijzen op het Van der Biltplein, dat nu in gebruik is als parkeerplaats. In diezelfde ver gadering kwam een zogenoem de ontwikkelingsvisie voor het centrumgebied aan de orde. Drie plaatselijke belangheb benden vochten dinsdag de door de gemeente Borsele verleende bouwvergunning aan: winke- ZIERIKZEE - Rijwieltoerclub Schouwen-Duiveland houdt op zondag 20 april een bloesem- tocht vanuit Zierikzee. D e rit met een lengte van 12 0 km voert de deelnemers via de Zee- landbrug, Kapelle, Hoedekens- kerke. Veere en de Stormvloed kering terug naar Schouwen- Duiveland. Er wordt gereden met een snelheid van ongeveer 25 km per uur. Inschrijven is mogelijk vanaf 8.00 uur bij sporthal Onderdak aan de Groeneweg. Het vertrek is om 8.30 uur. De groep wordt bege leid door een materiaalwagen en EHBO. liersvereniging Winbela, de dorpsraad van Heinkenszand en het bestuur van de Samen- op-Weg-kerk. Parkeerleed Advocaat mr. P. van Kampen van de winkeliersvereniging ging in zijn betoog onder meer in op de parkeerproblematiek. Nu in opdracht van de gemeente alvast is begonnen met de voor bereidingen voor de bouw op het Van der Biltplein, zijn vol gens hem 'Italiaanse toestan den' ontstaan, Het winkelpu bliek zou de auto nergens meer kwijt kunnen, zeker niet wan neer er een activiteit is in ont moetingscentrum De Stenge. Ter illustratie had een plaatse lijke fotograaf verschillende verkeerssituaties vastgelegd. Het belangrijkste bezwaar van de dorpsraad was dat de bouw van cle Rabobank te vroeg komt. De gemeente presenteert de bevolking van Heinkenszand vandaag het Masterplan cen trumgebied Heinkenszand. Voorzitter W. Coppoolse be pleitte dat er eerst meer duide lijkheid hierover moet bestaan, alvorens de bank kan worden gebouwd. Zo is het volgens hem nog maar de vraag of de in het Masterplan aangekondigde vervangende parkeerruimte er ook daadwerkelijk komt. Tenslotte waren er de bezwaren van het bestuur van de Samen- op-Weg-kerk in Heinkenszand. dat een gebouw beheert pal naast de toekomstige Rabo- nieuwbouw. Door de nabijheid van het moderne, beeldbepa lende pand zou de kerk aan rust en waardigheid verliezen. Voorziening Vertegenwoordiger van de ge meente G. H. Wildeboer be streed dat het verlenen van de bouwvergunning een ad-hoc besluit was geweest. „Het is in feite de eerste fase van de uit voering van een totaalplan voor het centrumgebied van Hein kenszand." Verder deelde hij mee dat de gemeente wil voor zien in een tijdelijke parkeer voorziening zolang er nog geen definitieve oplossing is gevon den. Een deel van die niet-per- manente plaatsen zou zelfs al zijn gerealiseerd. President van de rechtbank mr. T. Damsteegt doet vandaag (donderdag) uitspraak. De bewoners van de Kromme Reke willen dat de marktkramen anders worden opgesteld. foto Pieter Honhoff van onze verslaggeefster Mariëtte Hitzert ZIERIKZEE - De rechtbank in Middelburg heeft weinig heel gelaten van de argumentatie van Chassey b.v., dat zijn pand aan de Boerenweg in Zierikzee verhuurt aan twee supermark ten, een Aldi en een Super. Rechter T. Damsteegt bevestigt de stelling van de gemeente dat dit in strijd is met het bestem mingsplan. De gemeente heeft het recht op planologische gron den het winkelbestand te be schermen, vindt de rechter. En dat heeft volgens hem niets te van onze vei THOLEN - Alle twee wonen ze hun hele leven in Tholen. Daar vond ook de eerste ont moeting plaats. Het klikte meteen tussen de heer en me vrouw Schot-Perestam. Nu, zestig jaar later, zijn ze nog steeds bij elkaar. Dinsdag was hun diamanten bruiloft. Burgemeester H. A van der Munnik bracht een bezoek aan het bruidspaar, dat in het Hof van Holland het jubileum vierde. Dochter M. Vroegop-Schot: ..Heel de familie, dat wil zeggen vijf kinderen, tien kleinkinderen en één achter kleinkind, is naar Tholen af gereisd." Hetechtpaar woont al zestig jaar in hetzelfde huisje. Nog steeds zelfstan dig en het bruidspaar is dan ook nog niet van plan naar een bejaardentehuis te ver huizen. Vroeger werkte de heer Schot als bouwvakker en zorgde mevrouw Schot voor de kinderen. Nu genie ten ze van de rust. foto Pieter Honhoff MIDDELBURG - De speeltuin van het Van Epenpark in Nieuw-Middelburg neemt op Koninginnedag een nieuw speelt oestel in gebruik. Het toestel is ontworpen en ge maakt door drie vrijwilligers uit de wijk. Het gaat om een waterspeel plaats. waarbij de kinderen vanaf een toren water oppom pen dat via een rad ineen goten- stelsel belandt, dat weer aange sloten is op bestaande (water-) speeltoestellen. liet geheel vormt een gesloten circuit, zodat vrijwel geen water verloren gaat. De wijkvereniging hoopt nog voor 30 april nog een nieuw speeltoestel te krijgen, de zoge heten Hally Gally. Dat toestel nodigt uit tot klimmen en het kan draaien. maken met het-ingrijpen in de concurrentieverhoudingen, wat Chassey aanvoerde. Dat blijkt uit de motivatie van de rechtbank, die woensdag be kend werd. De rechter deed vo rige week donderdag, één dag na de zitting, al uitspraak. Hij wees het verzoek van Chassey af om de door de gemeente opge legde dwangsom te schorsen. Woordvoerder J. Verhulst van Chassey, die zegt overtuigd te zijn van zijn gelijk, kondigde onmiddellijk aan in beroep te gaan. De motivatie van de be stuursrechter is voor hem geen reden daarvan af te zien, liet hij gisteren weten. De gemeente Schouwen-Duive land voelt zich bedrogen door de vestiging van een 'Super'-su- permarkt in het nieuwe winkel pand van de Aldi. Voor het pand was immers slechts één bouw vergunning afgegeven. Door het opleggen van een dwangsom van tienduizend gulden per dag, met een maximum van vier ton, wil de gemeente Chassejr dwin gen de deuren van de Super te sluiten. Het bedrijf kan de dwangsom overigens niet 'afko pen'. Als het dwangmiddel niet het beoogde effect heeft, staan de gemeente eventueel andere, zwaardere, middelen ter be schikking. Inning De gemeente is al begonnen het eerste gedeelte van de dwang som te innen. In een brief van donderdag 3 april wordt Chas sey 110.000 gulden in rekening gebracht voor de dagen dat de Super in maart open was. Ver huist zegt niet te weten of dit be drag al is betaald: „Datlooptvia mijn advocaat." Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger be roep dient. ZIERIKZEE - Een tienjarig fietstertje is woensdag rond het middaguur in Zierikzee gewond geraakt bij een botsing met een auto. Ze reed in een groepje in de rich ting van de Slabberswerf toen een 29-jarige automobilist uit Middelburg haar tegemoet kwam. Het meisje keek om en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Bij de aanrijding die volgde liep het meisje vermoe delijk een gebroken neus, een hersenschudding en een gebro ken schouderbeen op. Ze is naar het ziekenhuis vervoerd. VOGELWAARDE - De toneel vereniging Ontspanning Door Inspanning uit Vogelwaarde krijgt geen subsidie van Gede puteerde Staten van de provin cie Zeeland voor de organisatie van een eenakterfestival op 25 mei. ODI had met dit festival het 25- jarig jubileum van de vereni ging luister willen bijzetten. GS vinden het initiatief een pri ma zaak, maar stellen dat het provinciaal beleid zich op het vlak van het amateurtheater be perkt tot het financieel onder steunen van het Zeeuws Cen trum voor Amateurtheater (ZCA) en de bekostiging van twee in Zeeland werkzame amateurtheateradviseurs. „Een jubileum is geen reden voor provinciale subsidiëring", stellen GS. Het provinciebe stuur zou er evenwel geen moei te mee hebben als het ZCA het ODI-eenakterfestival op een of andere manier mede i maakt. De Zeeuwse koepela ganisatie vond het initiatief va ODI juist de moeite waarde drong bij het provinciebestui aan op een provinciale bijdras van 2500 gulden voor het event ment. GS beslisten deze wee anders. Geschikt vnnr n 400 cm breed, op zware jute rug 8 Kleuren. Geschikt voor ieder vertrek en trappen. 400 breed, Van ie3r alléén bij ons behalve trappen 400 cm breed, vele kleuren. U vindt Briljant Wonen in: Middelburg 's-Hertogenbosch Oss Tiel Tilburg (Koopboulevard Leyparc) Tilburg (t.o. station) Doetinchem Zutphen Ede Apeldoorn Hengelo Almelo Enschede Valkenswaard Eindhoven Nuenen Helmond

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 26