Conflict over kartbaan in Goes PZC zeeland vrijdag 21 maart 1997 b 14 Nog geen bestemming voor opjager Oudste bewoonster Heernisseweg bij vertrek in het zonnetje gezet Dorpshuis Bruinisse wordt trouwlocatie RPF doet in 1998 ook in Reimerswaal mee aan verkiezingen College van B en W wil circuit in Zeelandhallen verhinderen Fikse schade bij uitslaande brand ROC-Zeeland naar Bessestraat Vrachtwagen raakt van weg Agent betrapt inbreker Duo vast wegens mishandeling Gemeente Hulst neemt proef met gescheiden inzameling afval weekenddiensten Dronken man in auto gepakt na te tanken zonder betalen van onze verslaggeefster KORTGENE - Misschien komt er een praathuisje of een exposi tieruimte. Concrete ideeën voor het gebruik van de oude opjager aan de Prinsendijk in Kortgene zijn er echter nog niet. Eigenaar J. Sonke kocht het gebouwtje twee jaar geleden. „Het belang rijkste voor mij is dat het huisje voor het nageslacht behouden blijft." De plannen om van het gebouw een soort cafeetje te ma ken in combinatie met een fiets- en wandelroute krijgen geen bijval van de gemeente. „Zij zijn bang dat ik ga klagen over stankhinder vanwege de naastgelegen groenvoerdrogerij", zegt Sonke. Vroeger gebruikte DELTA Nutsbedrijven de installaties in de opjager om druk te houden pp het waterleidingnet. Tegenwoor dig heeft het gebouw geen bestemming meer. Het huisje ziet er bijzonder uit. „Vanaf de zijkant kan je het golf achtige dak zien, nergens anders in Nederland staat eenzelfde gebouwtje", zegt Sonke. De eigenaar is ook geenszins van plan het te verkopen. Het huisje is gebouwd in 1954, maar het is niet duidelijk wie de architect is. foto Willem Mieras OUDELANDE - Een uitslaande brand donderdagavond jJ een woonhuis even buiten Oudelande heeft flinke schade vet.! oorzaakt. De vier bewoners zochten tijdig een veilig heenko-i men. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak viel gister-I avond nog weinig te zeggen. De brand in de vrijstaande woning aan de Everingsewegbc- gon fond half tien. liet vuur ontwikkelde zich in de schoor steen. Op het moment dat de brandweer arriveerde sloegen de vlammen reeds uit het dak. De brandweer wist te voorkom^ dat het vuur zich veel verder verspreidde. Een deel van de zol-i der brandde uitOok was sprake van roet- en waterschade, D;. brandweergroepen van Baarland en Ovezancle verleende! bijstand met twee wagens. Bij het bluswerk waren ongeveej achttien brandweerlieden betrokken. GOES - Het ROC-Zeeland wil een nieuw onclerwijsinstituuti bouwen aan Bessestraat in Goes-Zuid. In het ROC zijn scho len voor beroepsonderwijs envolwasseneneducatie Ter Welle Oosterschelde College, Zeeland College en Zeeuws Instituiu Zorgopleidingen opgegaan. Deze vier zijn nu nog op verschil; lende plaatsen gevestigd. Het bestuur wil echter ze samenbal len op één locatie. De keus is gevallen op de Bessestraat. Op de beoogde plaats staannunog voormalige gebouwen van Ter Welle, die worden gebruikt door het Buys Ballot College. Deze scholengemeen schap heeft de VBO-tak van Ter Welle onder zijn hoede ge no-, men. Verder bevinden zich er de openbare basisschool De Zuidwesthoek en een gemeentelijk gymnastieklokaal. De VBO-afdeling" verkast op termijn naar de nieuwbouw aande' 's-Heer Elsdorpweg, waarna cle panden kunnen worden ge sloopt. Voor de basisschool en het gymlokaal moeten nog op lossingen worden gevonden. Het college komt in oktober met een voorstel over de huisvesting van de Zuidwesthoek. SINT-MAARTENSDIJK - Door een van de weg geraakte; vrachtwagen is cle provinciale weg bij Sint-Maartensdijk! donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur gestremd gewees. voor alle verkeer. Een kraan had de hele weg nodig om de vrachtwagen weer op het asfalt te zetten. Het verkeer werd omgeleid via Scherpenisse. De 46-jarige vrachtwagenchauf feur uit Oudenbosch reed inde richting Scherpenisse en raak te na de bocht van Ri nses door onbekende oorzaak in de rech- terberm. Zijn voertuig bleef half op de dijk hangen. Dt bestuurder kwam met cle schrik vrijEen takelbedrijf uit Ber gen op Zoom zorgde ervoor dat hij in de loop van cle middag zijn weg kon vervolgen. van onze verslaggeefster ZIERIKZEE - Bruse bruidspa ren kunnen zich binnenkort in him eigen woonplaats in de echt laten verbinden. Het college van B en W heeft het dorpshuis in Bruinisse aangewezen als mo gelijke trouwlocatie. Aanlei ding was een verzoek van cle ge meenteraad een geschikte plek te zoeken om huwelijken te vol trekken in het oostelijk deel van de gemeente. Het collegevoor stel wordt dinsdag 1 april be sproken in de commissie exter ne contacten. Het dorpshuis heeft de voorkeur van het college, omdat deze lo catie altijd beschikbaar is en cle kosten beperkt zijnHet aanbod van rederij De Veerman om zijn 'salonboot' te gebruiken, wil het college afslaan. „De mogelijk heden van de boot zijn beperkt. De beschikbaarheid is afhanke lijk van te veel factoren", vindt burgemeester J. J. P. M. Assel- bergs. „Windkracht zeven op de trouwdatum geeft problemen." Het dorpshuis in Bruinisse wordt de vierde trouwlocatie op Schouwen-Duiveland. Trouw lustigen kunnen eveneens terecht in de voormalige stad huizen van Zierikzee en Brou wershaven en in Slot Moermond in Renesse. De commissie bespreekt tijdens deze bijeenkomst tevens de eer ste gemeentebegroting. De ver gadering wordt gehouden in het stadhuis van Brouwershaven en begint om 19.30 uur. VLISSINGEN - Een agent die donderdagochtend op zijnfiets op wegwas naar zijn werk, heeft in de Lange Zelke in Vlissin- gen een inbreker op heterdaad betrapt. De agent zag een man door een gebroken deurruit een winkel uitlopen met een paar dozen met bouwpakketten in zijn armen. De politieagent're kende cle inbreker, een 27-jarige man uit Vhssingen, in. De man wordt verdacht van meerdere feiten. VLISSINGEN -Een 3 6-jarige man uit Arnemuiden en een 41- j arige man uit Vlissingen zij n donderdagmorgen in Vhssingen aangehouden op verdenking vanmishandeling van een 39-ja- rige Vlissinger. Dat zou woensdagnacht in Vlissingen zijnge- beurd. De Vlissinger liep daarbij ondér meer kaakletsei op en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De aanleiding voor de mishandeling zou in cle relatiesfeer liggen. De aange houden mannen zijn in verzekering gesteld. van onze verslaggever Frank Balkenende GOES - Een juridisch conflict dreigt tussen de Zeelandhallen en de gemeente Goes. Exploi tant R. van Vliet wil van mei tot september in de tweede evene mentenhal een kartbaan opstel len. Burgemeester en wethou ders staan dat echter niet toe. Zij hebben Van Vliet donderdag laten weten dwangmaatregelen toe te passen als hij zijn plan doorzet. Pikant detail is dat de Goese raad donderdag planolo gische toestemming heeft gege ven voor de vestiging van een kartbaan op industrieterrein Poel I, op een steenworp afstand van de Zeelandhallen. Wethouder C. R. M. M. Linssen wenst in de Zeelandhallen geen da'grecreatieve voorzieningen. Volgens hem strookt een kart baan ook niet met de functie en het karakter van de Zeeland hallen. „Het kan bestemmings- planmatig niet. We zullen dan ook hiertegen optreden." Raadsman mr C. T. E. Nuis van de directie van de Zeelandhal len vindt het dreigen met dwangsommen 'een beetje rigoureusHij meent dat een lcartingbaan geen illegale acti viteit is. betering van cle exploitatie-van de Zeelandhallen, die moei zaam is. „Daarom is het flauw direct te dreigen met dwang sommen. Van Vliet krijgt nooit echt de mogelijkheid om een paar centen extra te verdienen. De relatie tussen de gemeente en directie van de Zeelandhallen is inmiddels danig bekoeld. Van Vliet zelf vindt clat cle gemeente 'op zijn minst de moeite had kunnen nemen om zijn aanvan kelijke plan bij te schaven tot een voor de gemeente accepta bel niveau'. Hij betreurt clat er nu twee kartbanen kunnen ver rijzen op nog geen halve kilome ter van elkaar en zal in beroep gaan tegen de planologische procedure voor cle baan van zijn concurrent. De lcartingbaan is al tijdens .het paasweekeinde (28 maart) te zien tijdens cle manifestatie Sport Avontuur. De baan meet 4500 vierkante meter en is vijfhonderd meter lang. De ex ploitant wil cle baan vrijdag 2 mei openen. „Wij beschouwen de karting- baan als een evenement. Hij staat er bovendien alleen in de zomermaanden en wordt in die periode af en toe weggehaald. De baan gaat evenmin ten koste van evenementen in de Zee landhallen. Het programma blijft ongewijzigd. Verder heeft de gemeente gezegd dat dit soort sporten op een industrieterrein thuishoort. De Poel II is een in dustrieterrein." huldigt het standpunt dat de di rectie eerst de bestaande par keerproblemen moet oplossen. Volgens Nuis is nu sprake van een geheel andere situatie. De kartbaan komt immers in een bestaande hal. De advocaat wijst erop clat wet houder Linssen heeft toegezegd te willen meedenken over ver- Leeg De exploitant zoekt naar moge lijkheden om meer inkomsten uit de Zeelandhallen te halen. De tweede hal staat van mei tot september nagenoeg leeg. Bo vendien heeft de directie zich verbaasd over het feit dat een ondernemer uit Bergen op Zoom \vel alle planologische medewerking krijgt voor de vestiging van een kartbaan op een industrieterrein, terwijl een eerder verzoek van de Zeeland hallen om zo'n kartbaan samen met andere publiekstrekkers in een te bouwen derde hal door het college van B en W is afge wezen. Het dagelijks gemeentebestuur besloot daai-toe omdat het we gennet en de parkeervoorzie ningen bij cle Zeelandhallen daarop niet zijn berekend. Het van onze verslaggeefster Lotte Ragut GOES - Bijna haar hele leven heeft ze nummer 52 aan de Heernisseweg in Goes bewoond. Mevrouw C. Sinke (94) was ja renlang clan ook een van de laatste huur ders van de vroegere woningbouwvereni ging Help U Zelven. De huidige eigenaar, de gemeente Goes, wil het complex wo ninkjes nu overdragen aan de Regionale Woningbouw Samenwerking (RWS), die al jaren het beheer voert. De RWS weet nog niet of ze belangstelling heeft. Me vrouw Sinke in elk geval niet meer. Sinds haar verblijf in het ziekenhuis heeft zege- kozen voor het verzorgingshuis Sint Maarten in de Groe. Reden om de trouwe voormalige huurster in het zonnetje te zetten. Een ingelijstefoto van haar oude huis, een bloemetje en een cheque ter waarde van 2763 gulden. Dat brachten wethouder CRM. MLinssen en directeur van de Re gionale Woningbouwvereniging Samen werking J. F. J. Franken voor haar mee. „Tegenwoordig maak je het niet vaak mee dat iemand zolang op dezelfde plek blijft wonen," zei Franken. De cheque verte genwoordigt een deel van de renovatie- kosten van cle woning die mevrouw Sinke eerder heeft betaald. Linssen: „Dat krijgt u terug omdat het er bij uzo netjes uitzag." Mevrouw Sinke toonde zich verheugd: „Wat ben ik blij. Van het geld ga ik een paar nieuwe jurken kopen, want volgende week hebben we hier in het tehuis een mo deshow." Gevaarlijk Sinds februari woont zij in het Goese ver zorgingstehuis Sint Maarten in de Groe. Mevrouw Sinke: „Het alleen wonen gaat niet meer, het worclt te gevaarlijk." In ja nuari besloot ze, na verblijf in het zieken huis, haar huisje vaaiwel te zeggen en te verhuizen. „In het tehuis vind ik het erg gezellig. De zusters zijn allemaal erg lief," Vanaf haar geboorte woonde mevrouw Sinke aan de Heernisseweg op nummer 52. Haar vacler stierf al vroeg; haar moe der bleef met zes kinderen achter. „Het was niet makkelijk in die tijd, we moesten allemaal hard werken om de huur te kun nen betalen." Na cle dood van haar moeder bleef ze samen met haar zus in het huis wonen. Alleen „Ik heb nooit willen trouwen, cle jongens wilden wel. Ilc bleef liever alleen. Mijn zuster had vroeger wel een verloofde, maar dat raakte uit," Veel familie heeft mevrouw Sinke niet meer.,Ik heb nog een nichtje, clie woont in Zeist. Gelukldg komt ze me elke week bezoeken." Ze huurde van Help U Zelven. In 1972 ontbond de woningbouwvereniging zich, waarna cle gemeente Goes zich ontfermde over cle huurhuizen. Voorwaarde was dat de gemeente ze zou beheren tot het mo ment dat cle laatste huurder eruit zou trekken. De gemeente hield zich aan deze belofte, maar stelde cle Regionale Woningbouw vereniging Samenwerking aan als be heerd ex1, Nu cle laatste bewoner van Help u Zelven daadwerkelijk vertrokken is, wil cle gemeente cle woningen kwijt. Bij voor keur aan de RWS, maar die moet zich nog beraden. De 94-jarige mevrouw Sinke uit Goes heeft haar hele leven aan de Heernisseweg gewoond. foto Willem Mieras van onze verslaggever Marten de Jongh KRUININGEN - De Reforma torische Politieke Federatie (RPF) gaat volgend jaar in Rei merswaal meedoen aan de ge meenteraadsverkiezingen. De partij denkt één a tweeraadsze- tels in de wacht te kunnen sle pen. De federatie baseexd die verwachting op de Reimers- waalse uitslagen bij de laatste landelijke verkiezingen. RPF- fractievoorzitter in de Tweede Kamer L. van Dijke spreekt vanavond, vrijdagavond, in Yerseke tijdens de oprichtings vergadering van de RPF-kies- vereniging Reimerswaal. Het RPF-Zeeland nam het initi atief voor de nieuwe kiesvereni ging. Volgens voorlopig be stuurslid A Jumelet uit Yerseke gebeurt clat niet uit onvrede met cle politiek in Reimerswaal. „We constatex-en clat bij, de vorige parlementsverkiezingen nogal wat Reimerswaalse kiezex-s op de RPF hebben gestemd. Met nog ruim een jaar te gaan lijkt de tijd oxxs daarom rijp om een be gin te maken." In Reimerswaal telt de pax-tij op dit moment 27 leden. Wie het gezicht wordt van de nieuwe afdeling' staat nog niet vast. Voornemen is dit na jaar een kieslijst samen te stel len. Positie De RPF lijkt in Reimerswaal vooral een bedreiging voor CDA en SGP, fracties die nu met res- pectievelijk vier en zes leden ruim veidegenwoordigd zijn in de raad. „Wij zitten ergens tus sen die pax'tijen in", aldus Jume let die echter ook niet uitsluit dat Reimerswaalse RPF-stem- men naar bijvoox-beeld de WD zijn gegaan. Hij kan zich voox-- stellen dat de RPF kiezei-s trekt die de SGP te behoudend vinden en die in het CDA te weinig te- x'ugvinden van een chxdstehjke identiteit. Ander gezicht Volgens het voorlopig bestuurs lid zal de RPF zeker een ander gezicht laten zien in de Reimers waalse politiek. Hij refereex-t aan de discussie enkele jax-en te rug over plannen voor een race- circuit ten oosten van het Schel- •de-Rijnkanaal. Een circuit dat er overigens nooit kwam. Het CDA ging destijds akkoord met een onderzoek naar de haal baarheid, weet Jumelet. „Wij zouden zeker tegen hebben ge stemd. Op zo'n moment is het mogelijk je christelijke identi teit tot uitdrukking te brengen." Volgens Jumelet is het er de fe- dex-atie echter niet om te doen kiezers af te snoepen van andere partijen. „We willen op een con structieve manier samenwer ken." De RPF-vergadering in dox-pshuis De Zaete te Yerseke begint 20.00 uur. Landelijk fx-actievoorzitter Van Dijke-zal enkele actuele politieke proble men aanstippen. Voorleeswedstrijd GOES - In het onderschrift bij de foto die hoorde bij het axtikel over de vooxdeeswedstrijd in Goes, gisteren in de PZC, is een fout geslopen. Het meisje op de foto is niet Marloes van Bemden uit Ouwerkerk, maar Kathaiina Urban van basisschool De Hori zon uit Rilland. van onze verslaggeefster HULST - De gemeente Hulst start vanaf 1 april met een proef voor het gescheiden inzamelen van tuinafval en gewoon grof vuil. De invoering van de proef heeft te maken met het streven van Hulst om het afval te kunnen composteren. Het tuinafval werd tot nu toe gemengd niet grofvuil, waardoor composte- xnn niet meer mogelijk was. Jaarlijks gaat het om ongeveer 625,000 kilo afval. Het snoei- matériaal kan worden aangebo den in papieren GFf-zakken. Wanneer het om een kleine hoe veelheid tuinafval of om ge maaid gras gaat, verdient het de voorkeur de groene rolemmer te gebnüken of het afval zelf naar het xnilieupark te brengen Het experiment duurt tot 1 no vember. Daarna zal de gemeente een besluit nemen of de geschei den inzameling in cle daarop volgende jaren structureel wordt. Kapelle en Wemeldinge, vrij. 19.81 zon 23.00 uur J. A. de Jong, Kapelle, tel, (0113i 341290. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Noord-Beveland: Kortgene, Co- lijnsplaat. Kamperland en Wisse-1 kerke: H. L. N. van der Veen, Wissekerke, tel.(0113)372565. Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen: .Noord- en Zuid-Beveland: A.M. Koster, Van Dusseldorpstraal 5, Goes, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Apotheken: Apotheek Voorstad, Van Dussel- dorpstraat 1, tel. (0113) 227104. Geopend zat. 8.30-17.30 en zon, 10.00-11.30 en 16.00-18.00 uur. Dierenartsen: Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: B. J. Boer, Schuitweg 1, 's Graven polder, tel.(0113)313050. Goes, Heinkenszand en Noord-Be veland: M. P. C. Karelse, 's-H. H. Kinderen- dijk 118, Goes, tel. (0113) 220656. Yerseke e.o.: Mevr. L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molenlaan 24, Yerseke, tel. (0113) 572756. Spreekuur zat. 9 30-10 uur. Wijkverpleging: Oosterschelde Thuiszorg. Voor ge heel Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland via tel. (01131 251177. Stichting Thuiszorg Nederland vis tel.(0113)229003. Verloskundigen: Goes: Vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: Mw. J Stevens, Wijngaardstraat 32, tel, (0113)581186. Tholen en St. Philipsland Huisartsen: Stavenisse, St. Maartensdijk, St. Annaland en Scherpenisse: A. v.d. Berge, St. Annaland, tel (0166) 652400. St. Philipsland en Nieuw Vosse- meer, vrij 18.00-zon. 23.00 uur: C. H. M. de Groot, Nieuw Vosse- meer, tel. (0167) 502545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tho len en Scherpenisse: A. H. B. Bakkerus, Jan van Beau- monstraat 12, Tholen, tel. (01661 602350. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596.'Week endspreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poortvliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uurop Botermark 10. Wijkverpleging: Tholen en St. Philipsland: Tel. (0113) 251177. 22 en 23 maart 997 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Goes/Kloetinge Patiënten huisart sen Buys, Posthumus, Schut, Sla ger en v.d. Werff, vrij. 18.00-zon. 19.00 uur: R.H.D. Schut, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel.(0113)252114. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. Patiënten huisartsen Schmeitz, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen, vrij. 17.00- zat. 19.00 uur: M. J. Oortman, J.Q.C. Lenshoek laan 10, Kloetinge, tel. (0113) 231805. zat. 19.00-zon. 19.00 uur: M. v.d. Stoep, Oostsingel 130, Goes, tel.(0113)215306. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. Wolphaartsdijk,'s-H. Arendskerke, Heinkenszand.Nieuwdorp, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: D. P. van Driel, Vermetstraat 23,'s- H. Arendskerke,tel. (0113) 561202. Heinkenszand e. o.vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: J. A. Fortrie, Heinkenszand, tel. .(0113)563074. Hansweert, Schore en Yerseke, vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: L. Breukers, Hansweert, tel. (0113) 381344. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: C. I. Risseeuw, B. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. (0113) 381566. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Heerenhoek: H. H. M. Zwartelé, Werrielaan 43, 's- Heerenhoek, tel. (0113) 351280.- KAPELLEBRUG - Een 36-jari- ge automobilist uit Brussel werd woensdagavoxxd aange houden ixx Hulst. De man had getankt zonder te betalen, drie keer zoveel gedronken als is toe gestaan en reed ixx een gestolen auto. De bestuxirder reed rond half negen weg van een benzinesta tion aan cle Gentsestraat in Ka- pellebrug. De rekening van ruim honderd gulden liet hij on betaald. Een 35-jarige man uit Kapellebrug zette de achtex-vol- ging in. Hij wist de Belg in het centrum van Hulst aan te hou den en over te dx-agen aan de po litie. De auto bleek te zijn ontvreemd in Turnhout. De man werd inge sloten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 38