Ook parlement Servië zwicht The English Patient koploper in race om Oscar-filmprijzen EU zonder grenzen verdwijnt uit zicht Vaccinatiecampagne vanaf olifantenrug Tadzjiekse leider dreigt met executie veertien gegijzelden Begrafenis Albanees loopt uit op betoging Nationalisten in Slowakije dreigen met kabinetscrisis Russische communisten surfen Internet op buitenland Verkiezingsoverwinning oppositie na maandenlange demonstraties erkend Colombianen eisen meer loon Geweld bij carnaval in Duitsland Ruimteveer op weg naar Hubble Vernielingen in Vitrolles Ongeluk Oegandees toestel Zaïre België krijgt eigen versie van Opsporing Verzocht Valpartijen op piramide woensdag 12 februari 1997 van onze redactie buitenland BRUSSEL - Nederland aan vaardt dat Groot-Brittannië controles van Europese bur gers aan zijn grenzen niet zal opgeven. Het is „een politiek feit" dat geen enkele Britse re gering - wie er ook aan de macht is- de grenzen voor per sonenverkeer binnen de Euro pese Linie volledig zal openen, verklaarde staatssecretaris Patijn (Europese Zaken) dins dag tijdens een persconferen tie. Een van de hartewensen voor het nieuwe Europa, een Unie met een volledig vrij personen verkeer, is met het aanvaarden van het Britse standpunt van de baan. Ierland had als EU- voorzitter in december in het ontwerp voor de herziening van het Verdrag nog voorge steld alle Europese binnen grenzen open te stellen niet in gang van 1 januari 2001. Zeven Europese landen, ver enigd in Schengen, hebben al sinds maart 1995 hun controles aan de binnengrenzen opgehe ven. Algemeen werden ze be schouwd als voorlopers in een aanpak die later, bij de hervor mingen, door de hele Europese Unie zou worden overgeno men. Maar de Britse onwrik baarheid maakt dit onmoge lijk. Patijn heeft wel goede hoop dat Groot-Brittannië zal willen meedoen in bepaalde onderdelen van Schengen zo als het informatiesysteem met uitwisseling van gegevens over misdaad en ongewenste perso nen en het gemeenschappelijk visumbeleid. Als EU-voorzit ter leidt Patijn de onderhande lingen over de hervormingen van de gemeenschap en de her ziening van het Verdrag van Maastricht. Volgens de staatssecretaris moeten de Europese landen naar elkaar toe groeien. „Rome is niet op één dag gebouwd en Europa ook niet", merkte hij op, Hij wees op de grote ver schillen in traditie tussen Groot-Brittannië en het conti nent. ANP van onze correspondent Hans Gertsen (I BOEDAPEST - De Servische oppositie heeft gisteren een be langrijke overwinning geboekt in de strijd tegen president Slobodan Milosevic en diens re- m gerende linkse blok. Het Servi sche parlement erkende gister avond via een speciale wet dat de lokale verkiezingen van 17 november in Belgrado en der- a tien ander steden gewonnen zijn door de oppositie. Het nieuws werd door de oppo sitie niet bepaald met gejuich ontvangen. Leider Vuk Drasko vic toonde zich bijzonder scep tisch. „We moeten voorzichtig blijven. We moeten eerst zien hoe de wet wordt toegepast", zo zei de aanvoerder van de Servi sche Vernieuwings Beweging (SPO) in een eerste reactie. De oppositie kondigde vorige week aan dat de dagelijkse de monstaties tegen Milosevic en de door zijn partij gepleegde verkiezingsfraude op zullen houden als het parlement de wet aanneemt. De strijd gaat echter nu met andere middelen door, als het aan Draskovic en zijn collega's Zoran Djindjic en Vesna Pesic ligt. De Zajedno ('Samen')-coalitie wil Milosevic en zijn linkse blok definitief verslaan tijdens de presidents- en parlementsverkiezingen die komend najaar worden gehou den. Het 250 leden tellende parle ment nam de speciale wet aan met 128 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Twee parle mentariërs onthielden zich van stemming. De zitting van het door Milosevic en zijn linkse blok gedomineerde parlement werd geboycot door de opposi tie. De oppositie negeert het parlement sinds eind november uit protest tegen de nu onge daan gemaakte verkiezings fraude. De ultra-nationalisti sche Radicale Partij van Vojislav Seselj nam niet aan de stemming deel. Voordat het parlement de over winning van de oppositie via de speciale wet erkende, kreeg die er tijdens een debat ongenadig van lang. Premier Mirko Mar- janovic, die de wet op verzoek van Milosevic indiende, be schuldigde de oppositie ervan demonstraties te organiseren om de regering met geweld over te nemen. Aftreden Eerder op de dag keurde het parlement een aantal wijzigin gen in de regering goed. Twee ministers werden vervangen, maar uitgerekend de veel bekri tiseerde ministers van binnen landse zaken en justitie zijn ge handhaafd. De oppositie had hun aftreden geëist omdat die twee ministers volgens Zajedno verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude en het poli- tiegeweld tegen demonstran ten. Ook de benoeming van Radmila Milentijevic tot minister van in formatie wordt door de opposi tie niet bepaald als een gunstig voorteken gezien. Het openbre ken van de vrijwel geheel dooi de staat gecontroleerde media is een van de belangrijkste doelen die de oppositie zich gesteld heeft in de aanloop naar de ver kiezingen van dit najaar. Op veel medewerking van Mi lentijevic hoeft de oppositie daarbij niet te rekenen. Ze staat bekend als een vertegenwoor digster vai) de harde lijn binnen de socialistische partij en be hoort tot de 'inner circle' van Slobodan Milosevic. Het dagelijkse studentenpro test voor een democratisch Ser vië, gaat ondanks het erkennen van de overwinning van Zajed no vooralsnog door. De studen ten willen pas terug naar de col legebanken als de gehate rector van de universiteit van de Servi sche hoofdstad, Velickovic, ont slag neemt. Gisteren gingen op nieuw 30.000 studenten de straat op in Belgrado om hun ei sen kracht bij te zetten. GPD De Cambodjaanse regering heeft in de buitenwijken van de hoofdstad Phnom Penh olifanten ingezet bij een actie om vaccinatie te gen polio te propageren. Vanaf de rug van olifanten wordt de bevoking per luidspreker opgeroepen deel te nemen aan de vaccinatie campagne foto Ou Neakiry/AP BOGOTA - In de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn dins dag 300.000 ambtenaren de straat op gegaan om te demon streren voor hogere lonen. Er deden zich geen gewelddadige incidenten voor. Wel werden maandagavond twee mannen gearresteerd die tassen met explosieven bij zich hadden. Re bellen zouden de staking hebben willen gebruiken voor terro ristische aanslagen en daarom waren er duizenden politie agenten en soldaten op de been in het hele land. Alle scholen waren dicht. Circa 240.000 leraren gingen de straat op om een loonsverhoging van 21,6 procent te eisen die overeenkomt met het inflatiepercentage van vorig jaar. De regering had eerder enkel ingestemd met een loonsverho ging van 13,5 procent. Colombia verwacht voor dit jaar een begrotingstekort van 7.4 miljoen gulden. DUESSELDORF - In enkele Duitse steden is het carnaval overschaduwd door geweld. Het zwaarst getroffen werd Duesseldorf. Vanaf donderdag, Weiberfastnacht, tot aan vastenavond werden 80 gevallen van mishandeling gemeld. De politie pakte 118 mensen op voor vernieling. In sommige gevallen moest de politie ambu lancepersoneel beschermen tegen relschoppers. In Essen werden toeschouwers bij de optocht maandag lastig gevallen door zo'n 100 neonazi's en skinheads. De groep zou vechtpartijen hebben uitgelokt en met vuurwerk hebben ge gooid. Meerdere toeschouwers en drie politieagenten raakten licht gewond. De politie arresteerde 28 verdachten, sommige wegens het dragen van nazi-symbolen. In de carnavalsbol werken Mainz en Keulen bleef het relatief rustig. AP CAPE CANAVERAL - Vanaf Cape Canaveral is dinsdagoch tend het Amerikaanse ruimteveer Discovery gelanceerd met een zevenkoppige bemanning aan boord. Doel van de reis is de Hubble-ruimtetelescoop, die van nieuwe en verbeterde in strumenten zal worden voorzien, waarmee geleerden nog die per en nog scherper in het heelal kunnen zien. De lancering had plaats om vijf minuten voor vier in de och tend (9:55 Nederlandse tijd). Tijdens de 10 dagen durende reis staan vier ruimtewandelingen gepland, waarbij voor 300 mil joen dollar nieuwe of vervangende instrumenten in d^ tele scoop zullen worden geïnstalleerd. AP VITROLLES - In het Zuid-Franse Vitrolles is de politie dins dag in verhoogde staat van paraatheid gebracht nadat jonge ren hun woede over de verkiezingsoverwinning van het ex treem-rechtse Front National koelden door vernielingen aan te richten. De politie greep maandagavond in toen enkele tientallen jon geren van voornamelijk Noord-Afrikaanse afkomst auto's in brand staken en de ruiten van een schoolgebouw ingooiden. Met de verkiezing van Catherine Megret tot burgemeester werd Vitrolles zondag de vierde stad in Frankrijk waar het Front National aan de macht is. AP KINSHASA - In Oost-Zaïre is maandag een Ugandees vlieg tuig met militaire uitrusting en soldaten aan boord neerge stort Een aantal soldaten kwam bij het ongeluk om en ver schillende overlevenden zijn opgepakt. Het toestel stortte neer in de Ruwenzoribergen, aan de grens tussen de provin cies Noord-Kivu en Opper-Zaïre vlakbij de Ugandese grens. Volgens het Zaïrese ministerie van defensie is het ongeluk een nieuw bewijs dat Uganda wapens en soldaten levert aan het rebellenleger van Laurent Desire Kabila. AP van onze redactie buitenland DOESJANBE - De Tadzjiekse krijgsheer Bachram Sadirov heeft dinsdag een van zijn gegij zelden vrijgelaten en gedreigd de overige veertien te vermoor den als de regering voor van avond zijn eisen niet inwilligt. Een correspondent van ITAR- Tass die ook gegijzeld wordt zei dat de levens van de gegijzelden „werkelijk en onmiddellijk" ge vaar lopen. De vrijgelaten gegijzelde, de Oostenrijkse VN-waarnemer majoor Gottfried Hoenig, is sa men met een rebel met een ern stige beenwond naar de Tadzjiekse hoofdstad Doesjan- be gebracht. Hoenig was een van de eerste mensen die Sadi rov vorige week in gijzeling nam. Sadirov probeert de regering er met zijn actie toe te bewegen zijn broer Rezvon en veertig van diens aanhangers een vrijgelei de naar Tadzjikistan te geven. Momenteel zitten de rebellen in Afghanistan. De regering zou inmiddels hebben ingestemd met de eis, maar weet nog niet hoe de strijders van Sadirov de grens over te krijgen. De Russi sche grenswacht weigert name lijk om de rebellen door te laten. In totaal bevinden zich 25.000 Russische soldaten in Tadzjikis tan die vooral zijn belast met de bewaking van de grens met Af ghanistan. Sadirov houdt nog acht VN'ers vast plus vier Russische journa listen en hun chauffeur. Verder verhindert hij sinds zaterdag het vertrek van de Tadzjiekse minister van veiligheid Sa- jidamir Zoechoerov, die voor onderhandelingen Sadirov be zocht. Volgens Sadirov hebben rege ringstroepen zijn basis omsin geld. De regering heeft beloofd niet aan te zullen vallen, maar Sadirov vertrouwt die belofte niet. De gegijzelden worden on geveer 80 kilometer ten oosten van de hoofdstad Doesjanbe vastgehouden. AP van onze redactie buitenland VLORE - Het bureau van de re gerende Democratische Partij in de Albanese havenstad Vlore is dinsdag in vlammen opge gaan terwijl ongeveer 40.000 demonstranten meeliepen in de rouwstoet van een maandag omgekomen demonstrant. De begrafenis verliep zonder geweld, mede doordat de politie zich had teruggetrokken. In spreekkoren jouwden de be togers de politie en de regering van president Berisha uit. ..De politie doodde hem", riep de menigte die achter de kist van Artur Rustemi liepen. De win kelier stierf maandag aan een kogelwond die hij opliep tijdens botsingen in de straten van Vlo- re. Of de kogel afkomstig was uit een politie wapen is niet bekend. In de loop van de avond sloten zichzo'n 5.000 mensen die uit de plaats Fier, op 35 kilometer af stand van Vlore, naar de haven stad waren komen lopen zich bij de demonstranten aan. Het ver keer in de stad was een chaos. De politie, die de dag ervoor niet was opgewassen tegen de volks opstand, was in geen velden of wegen te bekennen. In Tirana besprak het Albanese parle ment dinsdagavond het voorstel van premier Meksi om de nood toestand uit te roepen in Vlore om de onrust in te dammen. In diverse Albanese steden be togen de inwoners al weken lang. Zij eisen hun geld terug dat zij hebben verloren in inves teringsfondsen die zijn geba seerd op het riskante piramide spel. Bij de demonstraties zijn drie mensen omgekomen. AP/RTR Advertentie S" vergaderen met 5 of 500?? feesten met 10 of 1000?? dineetje voor 2 of 200?? arion hotel blv. Bankert 266 0118-410502 k Vlissingen van onze correspondente Aly Knol BRUSSEL - België krijgt een nieuw tv-programma als di rect gevolg van de zedenzaak rond Mare Dutroux. Onder de naam Oproep 2020 wordt eind deze maand met een Belgische versie van Opspo ring Verzocht begonnen. Minister Stefaan De Clerck van justitie zei gisteren bij de presentatie van het program ma dat het er vooral is geko men dankzij de ouders van verdwenen en vermoorde kinderen, die de Belgische samenleving hebben gemo biliseerd na de ontdekking vorig jaar zomer van de Dutroux-slachtoffertjes Ju lie en Mélissa en An en Eef je. De Clerck zei dat bij het pro gramma sensatie wordt gemeden en dat de waarheid voorop staat. Kijkcijfers zijn van ondergeschikt belang. „Fundamenteel is dat slacht offers van misdrijven worden gehopen". Hij sprak van een unieke samenwerking 'tus sen de politiediensten, de magistratuur en de media'. Tijdens het Dutroux-onder- zoek liepen verschillende po litiediensten elkaar nogal eens voor de voeten. Voor het opsporingsprogramma zul len rijkswacht, gemeentepo litie en gerechtelijke politie nauw samenwerken. GPD van onze correspondent Hans Gertsen BOEDAPEST - De regering van premier Vladimir Meciar heeft gisteren een gevoelige neder laag geleden in het Slowaakse parlement. Tot veler verrassing slaagde de regering er niet in een meerderheid te vinden voor de omstreden 'wet ter bescherming van de republiek'. Een kabi netscrisis dreigt nu omdat zes parlementsleden van Meciars coalitie zich van stemming ont hielden. De 'afgeschoten' wet stelde strenge staffen op 'activiteiten die de territoriale integriteit van het land ondermijnen'. De CAIRO- In Egypte zijn 73 men sen, vooral kinderen, gewond geraakt door een val van de pi ramide van Cheops. Van hen zijn er 22 ernstig aan toe. Dat heeft het dagblad al-Akhbar dinsdag gemeld. De valpartijen vonden plaats tijdens de eerste twee dagen van het islamitische feest Eid al- Fitr, dat het einde van de rama dan bezegelt. De piramides van Gizeh zijn een populaire plaats voor de festiviteiten, die dui zenden mensen trekken. AP wet, een stokpaardje van de ul tra-nationalistische Nationale Partij, was vooral bedoeld als wapen tegen de naar autonomie strevende Hongaarse minder heid in het zuiden van het land. Maar de tekst van de wet was volgens critici in binnen- en buitenland zo vaag dat de rege ring die tegen al haar politieke vijanden had kunnen gebrui ken. De wet werd vorige zomer al eens door het parlement aange nomen, maar een veto van presi dent Michal Kovac dwong de re gering het voorstel opnieuw in te dienen. Volgens de Slowaakse grondwet kan het parlement een wet na een presidentieel veto alsnog aannemen mits ten minste 75 van de 150 parlemen tariërs voor stemmen. De rege ring wist gisteren echter slechts 69 stemmen te vergaren, terwijl 67 parlementariërs tegen stem den. De leider van de Nationale Par tij, Jan Slota, stak zijn woede over het 'verraad' van een aan tal coalitiegenoten niet onder stoelen of banken en zei dat Slo wakije 'nu uit kan zien naar ver vroegde verkiezingen'. Het was gisteravond nog niet duidelijk of de Nationale Partij de rege ling van premier Meciar zal la ten vallen, maar vast staat dat de spanning binnen het kabinet bijzonder hoog is opgelopen. GPD Ralph Fiennes en Kristin Scott Thomas in de film The English Patient. foto Phil Bray/AP van onze redactie buitenland LOS ANGELES - Het oor logsepos The English Patient was dinsdag veruit koploper in de nominaties voor de jaarlijkse Oscar-filmprijzen. Madonna zag een nominatie als beste ac trice voor haar rol in Evita aan zich voorbijgaan. The English Patient is in twaalf categorieën voorgedragen, on der meer voor beste filmAntho ny Minghella als beste regisseur, Ralph Fiennes als beste acteur en Kristin Scott Thomas als bes te actrice. Daarna volgen Shine en Fargo, elk met zeven nomina ties. ondermeer voor beste film. De overige kandidaten in deze belangrijke categorie zijn Se crets Lies en Jerry Maguire. De verfilmde musical Evita be haalde vijf nominaties in onbe langrijke categorieën, met uit zondering van Madonna's vertolking van You must Love Me als beste oorspronkelijke lied. Popster Madonna, die de titelrol speelt en een nominatie voor zich had voorspeld, werd als beste actrice door de Oscar stemmers gepasseerd. Als beste regisseur droeg de Academy of Motion Picture Arts and Sciences verder voor Milos Forman met The people vs. Lar ry Flint, Joel Coen met Fargo, Mike Leigh voor zijn Secrets Lies en Scott Hicks met Shine. De academie voor filmkunst no mineerde als beste acteurs Tom Cruise in Jerry Maguire, Woody Harrelson voor The People vs. Larry FlyntGeoffrey Rush vodr Shine en Billy Bob Thornton voor Sling Blade. Als beste actrice staan op de voordracht Brenda Blethyn in Secrets Lies, Diane Keaton voor Marvin's Room, Frances McDormand voor Fargo, Kris tin Scott Thomas in The English Patient en Emily Watson voor Breaking the Waves. In de competitie om beste actri ce in een ondersteunende rol doen mee Lauren Bacall voor The Mirror has Two Faces, Ju liette Binoche in The English Patient, Joan Allen voor The Crucible, Barbara Hershey voor The Portrait of a Lady en Mari- anna Jean-Baptiste voor Se crets Lies. De acteurs genomineerd voor de beste acteur in een ondersteu nende rol zijn Cuba Gooding jr. in Jerry Maguire, William H. Macy met Fargo, Armin Müller- Stahl voor Shine, Edward Nor ton in Primal Fear en James Woods met Ghosts of Mississip pi. Als beste buitenlandse film werden voorgedragen Kolya uit Tsjechië, Prisoner of the Moun tains uit Rusland, Ridicule uit Frankrijk, The Other Side of Sunday uit Noorwegen, en A chef in Love uit Georgië. De Oscar-uitreiking vindt plaats op 24 maart in Los Ange- les.RTR van onze redactie buitenland MOSKOU - Communisten in Rusland hoeven niet langer met rode banieren de straat op om de wereldrevolutie uit te dragen. De partij gaat de elektronische snelweg op met een eigen Internet-site, zo meldt het Russische weekblad Moskou Nieuws. De partijleiding heeft al ingestemd met het plan, zo is binnen de communistische fractie in de Doema, het lagerhuis, vernomen. Te gen de zomer hoopt de partij de software te bezitten om een commu nistische homepage op te zetten. Wie de letters KPRF (de initialen van de communistische partij van de Russische Federatie) in het adres intypt, kan dan allerlei wetenswaardigheden over de partij verkrijgen. Te raadplegen zijn bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de partij, biografieën van partijleider Gennadi Zjoeganov en andere kopstukken, verslagen van partijcongressen, enzovoort. Het cen traal comité van de KPRF houdt toezicht over de site.ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 7