rugscriminelen erleggen routes Gaat de liefde bij u ook door de maag? Het ja-woord op hoog niveau Aantal zwerfkatten stijgt aanmerkelijk Hardinxveld herdenkt doden op 3 mei Beleidsmakers zien fiets over het hoofd Weer neo-nazi opgepakt wegens mishandeling Telegraaf slaat plank mis met bericht ABN Amro Babylijkje in sloot gevonden Vurige Valentijnpizza, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Ch binnenland leactie op scherpere controles Tandarts goedkoper voor minima Aantal branden fors gestegen Run op Catharina-tentoonstelling Record aantal doet Cito-toets Dode man bleek overvaller Twintig jaar voor brein van de Geldnet-bende 35an onze redactie binnenland 59 3 OTTERDAM -De douane en 251 eFIOD hebben vorig jaar in de 25 1 cderlandse zee- en luchtha- jp ens meer drugstransporten on - 50 1 srschept dan in het jaar daar- oor. Daar staat tegenover dat 26 - et aantal in beslag genomen ki- 47 2 drugs sterk is gedaald. 47 2 blgens de douane komt dat 20 li oordat de controles in de ha- li ens in de afgelopen jaren zijn 05 erbeterd. Drugssmokkelaars ageren hierop door kleinere artijen te sturen en smokkel- jutes te verleggen naar andere iden. douane boekte vorig jaar iet name succes met de bestri j- van cocaïnesmokkel. Het antal onderschepte ladingen eegmet 10 procent. Bijna 1100 jrtijen cocaïne zijn in beslag •nomen. De totale vangst be- raagt 5002 kilo. In 1995 was at nog 3968 kilo. De cocaïne komt in de Rotter damse haven, waar nog steeds het merendeel van de drugs wordt ingevoerd, in toenemen de mate via de klassieke smok kel wijze het land binnen. Smokkelaars verstoppen de drugs dan op een verborgen plek op het schip. Spreiding De douane heeft ook bij smok kelaars van softdrugs een nieu we trend ontdekt. De impor teurs van hasj en marihuana doen na recordvangsten in de afgelopen jaren aan risicosprei ding. De onderschepte partijen zijn veel kleiner. Werden in 1995 nog zeven partijen softdrugs van meer dan 15.000 kilo ont dekt; vorig jaar waren dat er maar twee. De douaniers stuitten in 1996 op 307 partijen hasj van in totaal 6858 kilo (1995: 195 partijen, in totaal 49.559 kilo) en 506 pak- ROTTERDAM - Een 20-jari- ge neo-nazi uit Alphen aan den Rijn is aangehouden op verdenking van mishande ling. De rechts-extremist zou zijn betrokken bij de mishan deling van een asielzoeker na een vergadering van de ex- treem-rechtse partij CP'8 6 in een partycentrum in Rotter dam-Zuid op 2 november. Na afloop van de vergade ring. die was belegd door het Rotterdamse CP'86-raadslid M. Freling en diens Haagse collega S. Mordaunt, achter volgden neonazi's enkele asielzoekers die toevallig passeerden. Een camera ploeg van RTL4 legde de ach tervolging vast. Eerder dit jaar hield de poli tie zeven neonazi's aan in verband met de mishande ling van een 22-jarige Hage naar van Hindoestaanse af komst in Schiedam op 9 no vember. Een groepje rechts- radicale skinheads sloeg de Hagenaar bij het NS-station Schiedam/Rotterdam-west in elkaar. De neonazi's kwa men van een bijeenkomst van rechts-extremisten in een ca fé in het centrum van Schie dam. Vier verdachten zitten nog vast. Een speciaal rechercheteam onderzoekt de gebeurtenis sen in Rotterdam-zuid en Schiedam. De bijeenkom sten veroorzaakten veel op hef doordat leider J. Glim merveen van de Nederlandse Volks Unie fel van leer trok tegen ondermeer het Groen- Links-Kamerlid Singh Var- ma en hoofdredacteur J. Schinkelshoek van de Haag- sche Courant. ANP ketten marihuana van in totaal 58.481 kilo (1995: 248 partijen, 238.745 kilo). De forse afname van de soft drugsvangsten komt volgens de douane doordat smokkelaars hun routes verleggen. Ze zoe ken, min of meer gedwongen door de strengere controles op de Nederlandse havens en vlieg velden, naar andere toegangs wegen tot Nederland en de Eu ropese Unie. De drugssmokkelaars wijken uit naar andere EU-landen, op zoek naar plaatsen waar minder controle is, en landen buiten de EU. Zo is het aantal grote vang sten van voor Nederland be stemde partijen drugs aan de oostgrens van de EU fors toege nomen, aldus de douane. De dienst verwacht dat door een nieuwe opsporingsmethode meer drugsvangsten leiden tot arrestaties. Nog dit voorjaar te kent de dienst overeenkomsten met de FIOD en de politie die het mogelijk maken dat medewer kers van deze drie diensten sa men kortdurende opsporings acties uitvoeren. Een proef met deze werkwijze eind 1996 leidde al tot een aanzienlijk aantal aanhoudingen. Containers In 1998 neemt de de douane in de Rotterdamse haven en op Schiphol nieuwe contai nerscans in gebruik waardoor de dienst meer lading kan con troleren. De douane verwacht dat drugscriminelen dan nog meer op zoek gaan naar alterna tieve smokkelroutes. Om te voorkomen dat drugscri minelen andere smokkelroutes vinden, versterkt de Nederland se douane de samenwerking met de douane-autoriteiten in de overige EU-landen dit jaar ver der. Vorige week tekende Ne derland in dit kader al een con venant met de Franse douane. Volgens de douane is Nederland ook steeds meer een distributie land. Bijna dagelijks onder schept de dienst ladingen drugs die via pakketpost in Rotterdam en Amsterdam naar afnemers moeten in het buitenland. ANP TERSCHELLING - Trouwlustigen die eens wat anders willen kunnen binnenkort voor de huwelijksvoltrekking terecht in dp vuurtoren Brandaris op Terschelling. De gemeente heeft daartoe, met toestemming van minister Jor- ritsma (Verkeer en Waterstaat) de vuurtoren als 'filiaal' van het gemeentehuis aangewezen. Terschelling probeert zo de belangstelling voor trouwen op het eiland op peil te houden, want er wordt op het eiland steeds minder gehuwd. De nieuwe huwelijkslocatie heeft overigens wel enkele nadelen. De Brandaris is niet toe gankelijk voor mensen die slecht ter been of anderszins gehandicapt zijn, want er moet een wenteltrap van 52 treden worden beklommen om in de 'trouwzaal' op de eerste verdieping te komen. Bovendien zullen vanwege de beperkte ruimte niet meer dan twintig mensen bij de plechtigheid aanwezig kunnen zijn. Niettemin houdt Terschelling rekening met gemiddeld twintig huwelijken per jaar. Huwen in de Brandaris gaat door de >veek 650 kosten, 1100' op zaterdag en 1500 op zondag. foto ANP 'an onze redactie binnenland be DEN HAAG - Er komen elk jaar ;erineer zwerfkatten in Nederland, djbe Nederlandse Vereniging tot lislBescherming van Dieren vindt dei iet de hoogste tijd daar iets aan de'ie doen en begint in maart een neutralisatie'-campagne om en drastische geboortebeper king te bewerkstelligen onder '°1het kattenvolk. Doel is het be- •eiken van de eigenaren van de iuis-tuin-en-kcuken-katten, want deze poezen krijgen veel te veel jongen, waarvan velen op straat terecht komen. In 1991 waren er nog zo'n 32.000 zwerfkatten, vorig jaar was hun aantal al opgelopen tot bijna 42.000, een toename van 30 pro cent. De 125 asiels zitten prop vol. In totaal zijn er in Neder land ruim 2,3 miljoen katten. De campagne van de Dierenbe scherming begint met voorlich ting over sterilisatie en castra tie, daarna gaan de plaatselijke afdelingen via acties aan de slag. De voorlichting moet mensen onder meer afhelpen van het idee dat het beter is een poes eerst jongen te laten krijgen, voordat zij wordt gesteriliseerd. De kosten van castratie liggen rond de vijftig gulden, die van sterilisatie rond de 125. Voor sommige mensen is dat een ob stakel. ANP van onze redactie economie !e]AMSTERDAM - Dagblad De ""ilegraaf heeft ABN Amro toe gezegd het verhaal over een fraude van ƒ140 miljoen bij deze bank vandaag te rectificeren. Volgens een woordvoerder van de bank heeft de hoofdredactie van De Telegraaf zijn excuses aangeboden voor de foute be richtgeving. De krant weigert elk commentaar. ABN Amro dreigde gisteren met een kort geding als De Telegraaf niet over zou gaan tot rectifica- DEN HAAG - Toezicht houders van de gemeente Den Haag hebben dins dagmorgen een babylijkje gevonden. Het meisje is aangetroffen in een vuilniszak in een sloot naast een parkeer terrein in het natuurge bied Ockenburgh. De politie weet nog niets over de doodsoorzaak. Het lichaampje is overge bracht naar het Gerech telijk Laboratorium in Rijswijk. Sectie moet uit-" wijzen wat de doodsoor zaak is. De politie heeft zes mensen op de zaak ge zet. ANP van onze redactie binnenland HARDINXVELD-GEESSENDAM - Omdat 4 mei op een zondag valt, herdenkt Hardinxveld-Giessendam de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog een dag eerder. Naast principiële redenen spelen volgens burgemeester JNoor- dergraaf ook praktische overwegingen een rol. „Voorafgaand aan de kranslegging om acht uur hebben we een uitgebreide her denking van anderhalf uur met aansluitend een stille tocht. Maar om zes uur beginnen veel kerkdiensten." Een ander probleem is dat veel muzikanten uit principe niet op zondag spelen. Dat zou tot gevolg hebben dat er geen muziek korpsen bij de herdenking aanwezig zouden zijn. Noordergraaf (SGP) - die eerder om geloofsredenen weigerde Sinterklaas te ontvangen - zegt geen bezwaar te hebben tegen een beperkte herdenking op zondag. Alleen een kranslegging bijvoorbeeld. „Maar wat is er op tegen om de herdenking op za terdag te houden? Dan geef je geen aanstoot voor mensen die er wel moeite mee hebben. Landelijk wordt de dodenherdenking gewoon op zondag 4 mei. gehouden. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei willen juist veel kerken in hun diensten aansluiten op de thema's herdenking en bevrijding. Bij de gemeentebesturen was een verzoek binnen gekomen van de Nederlandse Vereniging van de Zondagsrust om de herdenking te verzetten. ANP tie. Ook wilde de bank de schade die hij door de foute berichtge ving lijdt op de krant verhalen. „Als De Telegraaf goed rectifi ceert, overwegen we om ook de schadeclaim in te trekken", zo zei een woordvoerder van de bank. De krant meldde dat een Cana dese klant een Amsterdams filiaal van de bank voor 140 miljoen had opgelicht. In wer kelijkheid gaat het om het aan bieden van twee ongedekte che ques met een totale waarde van 1.068.075,00 bij het kantoor van ABN Amro op de Bezuiden- houtseweg in Den Haag. Hier van heeft de bank ook aangifte gedaan, hetgeen justitie beves tigde. Pas na uren speurwerk langs al le filialen slaagde de bank erin het Telegraaf-verhaal te ontze nuwen. De bank was vooral ge pikeerd over het feit dat de jour nalisten met een kopie van de aangifte bij justitie schermden. „Zij moeten het correcte bedrag van de fraude gekend hebben want dat staat in de aangifte", aldus de woordvoerder. De dreiging met juridische stap pen was ook ingegeven door het feit dat ABN Amro zich voor de tweede keer in enkele dagen slachtoffer voelde van foutieve berichten. Afgelopen vrijdag opende De Telegraaf met het verhaal dat bij het ABN Amro- kantoor in de Sarphatistraat in Amsterdam was gefraudeerd voor f 185 miljoen. Ook dit ver haal bestempelde de bank als volstrekte onzin. Het zou om en kele tientallen miljoenen gul dens gaan. ANP belegd Liefde is 14 februari 'n extra pittige pizza serveren in de vorm van een hart. Speciaal voor Valentijn belegd met stukjes perzik wat goed schijnt te zijn voor de hartstocht. En wilt u wat amour schen ken, dan hebben we een soepele rode Beaujotais van Saint Amour., En waar komt u mee binnen? Met een fleurig Valentijn- boeket natuurlijk. Kortom, bij ons vindt u alles om met Valèntijn harten te veroveren. met tomaten/paprikasaus, perziken en pepertjes, q QC* per stuk O." J Saint Amour, 'n soepele rode Cru de Beaujoiais, fles 0.75 liter 8.95 Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 15 feöruari s s. 'Zolang cie voorraad strekt woensdag 12 februari 1997 GOUDA - Uitkeringsgerechtigden in Moordrecht en Gouda kunnen binnenkort een goedkope aanvullende tandartsver- zekering afsluiten. Daarvoor gaan beide gemeenten een over eenkomst aan met Trias Zorgverzekeraar. Eerder deed onder meer de gemeente Dordrecht hetzelfde. Grote groepen uitkeringsgerechtigden kwamen per 1 januari 1995 in de problemen, omdat een groot gedeelte van de ver goeding voor tandheelkundige hulp uit het ziekenfonds werd gehaald. De kosten worden vanaf die tijd alleen nogmaar ver goed als een aanvullende verzekering is afgesloten. Voor veel uitkeringsgerechtigden blijken de premies hiervan te hoog. Zij ontwijken daarom steeds meer de tandarts. ANP DEN HAAG - Voor het eerst in de jaren negentig is het aantal branden sterk gestegen. In 1996 woedden er 52.000. Dat is 25 procent meer dan in 1995Dit bleek gisteren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral berm-, bos- en heidebranden zorgden voor deze stij ging. Het droog voorjaar was in 1996 mede oorzaak van een verdubbeling van het aantal buitenbranden. Eèn op de drie meldingen die de-brandweer ontving was loos alarm. Dat be tekent dat de brandweer 35.000 keer voor niets uitrukte. ANP AMSTERDAM- De tentoonstelling Catharina, de keizerin en de kunsten is in nog geen twee maanden al door meer dan 100.000 mensen bezocht. De expositie, die plaats heeft in het kader van het Tsaar Peterjaar, is te vinden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Onder de belangstellenden zijn veel Belgen, Duitsers en Fran sen. De expositie is dan ook een unicum. Veel stukken uit de expositie waren nog niet eerder buiten de Hermitage in Sint- Petersburg, het paleis van Catharina, te zien. Catharina is nog tot en met 13 april te zien. ANP ARNHEM - Ruim 120.000 leerlingen uit de achtste groep van het basisonderwijs nemen volgende week dinsdag, woensdag en donderdag deel aan de Cito-toets. Dat zijn er ongeveer 6.000 meer dan vorig jaar, een record. De leerlingen buigen zich over taal, rekenen, informatievelwerking en wereldori ëntatie. Van de ruim 7.100 basisscholen doen er ruim 5.200 mee aan de toets, eveneens meer dan vorig jaar. Dat komt onder meer doordat veel Haagse scholen die vorig jaar niet meededen, dit jaar wel van de partij zijn. Alle onderdelen van de toets be staan uit zestig meerkeuzewagen. De scholen krij gen de uitslagen op 13 of 14maart. Elke school krijgt behalve de rapportages over de individuele leerlingen ook twee schoolrapporten die een beeld geven van de presta ties per school. ANP APELDOORN - Een man die in een flat in Apeldoorn dood werd aangetroffen, blijkt een uit Duitsland afkomstige bank overvaller te zijn. De doodsoorzaak moet worden gezocht in een slechte gezondheidstoestand in combinatie met het ge bruik van harddrugs. In de bagage van de man trof de politie een bedrag van 230.000 Duitse Mark aan. Uit onderzoek bleek dat de Duitser in zijn vaderland werd gezocht voor een gewapende overval. Begin dit jaar had hij een spaarbank in de stad Kassei be roofd. De Apeldoornse politie kwam achter de identiteit van de overleden Duitser met behulp van vingerafdrukken. Het gestolen geld zal aan de rechtmatige eigenaar worden terug gegeven. GPD van onze redactie binnenland AMSTERDAM - De overheid besteedt te weinig geld aan het fietsbeleid. Slechts 1 procent van het budget voor bus, tram en metro gaat naar het bevorde ren van het fietsgebruik. Toch leggen de Nederlanders net zo veel kilometers per fiets af als met bus, tram en metro. ,,De tweewieler is zo'n vertrouwd beeld op straat, dat de beleids makers dit vervoermiddel ken nelijk over 't hoofd hebben ge zien." Dat stelde ir. J. Wezenaar, voor zitter van de tentoonstellings commissie FietsRai 97, dinsdag bij de perspresentatie van de FietsRai, die van 6 maart tot en met 9 maart plaatsvindt. „Het fietsbeleid dreigt op langere ter mijn aan haar eigen succes ten onder te gaan", aldus Wezenaar. Het is volgens hem een goede zaak dat gemeenten en provin cies de pot voor het fietsbeleid beheren. Wel ziet. hij hierin het gevaar dat die lagere overheden het geld voor heel andere doel einden gebruiken. Wezenaar dringt er daarom op aan dat meer gemeenten en pro vincies een integraal fietsbeleid ontwikkelen, met hierin aan dacht voor de aanleg van fiets paden. Noord-Brabant is hier bij op de goede weg: daar zijn plannen om tussen Helmond en Eindhoven een soort hogesnel- heidsfietspad aan te leggen. Stalling Gemeenten moeten ook zorgen voor meer bewaakte fietsen stallingen, bijvoorbeeld in een hoek van bestaande parkeerga rages. Ruim 27 procent van de Nederlanders fiets niet uit angst voor diefstal „en datstaat haaks op het gewenste mobiliteitsbe leid", aldus Wezenaar. De FietsRai-voorzitter denkt dat dankzij de technische ont wikkeling van de fiets en de juiste infrastructuur het rijwiel in de toekomst ook voor de lan gere afstand een uitstekend al ternatief vormt voor de auto. De fiets van de toekomst wordt steeds comfortabeler en aerody- namischer, terwijl elektrische aandrijving steeds vaker wordt toegepast. „De fiets zal hierdoor een nog volwaardiger plaats in onze mobiliteitsmix innemen dan zij tot op heden heeft", al dus Wezenaar. De fietsverkoop is vorig jaar uitgekomen op 1,3 miljoen. Dat is iets minder dan in 1995. ANP Commentaar op pagina 2 van onze redactie binnenland ARNHEM - De leider van de Geldnet-bende, is gisteren door de Arnhemse rechtbank veroor deeld tot de maximale gevange nisstraf van twintig jaar. Tegen de 37-jarige inwoner van Vinke- veen was door de officier van justitie 18 jaar cel geëist. De rechtbank acht bewezen dat de man het brein was achter een bende criminelen die onder an-' dere de overvallen pleegde op het GrensWisselKantoor in Am sterdam, het KLM-vrachtsta- tion op Schiphol en op het Geld- net-fUiaal in Duiven. Bij die laatstgenoemde megakraak in september 1995 werd een 43-ja- rige medewerker van het waar detransport bedrijf doodge schoten. Familieleden van het slachtoffer slaakten direct na de uitspraak enkele vreugdekre ten. Buiten de rechtzaal vielen ze elkaar huilend in de armen. In twaalf jaar tijd roofde de ben deleider naar schatting dertien miljoen gulden bij elkaar. Van .die miljoenen heeft hij naar het oordeel van de rechtbank jaren lang riant kunnen levenDe ver dachte kreeg een hogere straf opgelegd dan geëist vanwege zijn centrale rol bij de overval len waarbij grof geweld niet werd geschuwd. „De verdachte, een dominante persoonlijkheid, had daarin vrijwel steeds-«en organiserende en leidinggeven de rol. Zo selecteerde en wierf hij veelal op zeer doeltreffende wijze de mensen om aan de overvallen deel te nemen, lever de hij de groep soms uiterst ge avanceerde wapens, springstof en handgranaten en zorgde hij voor de juiste taakverdeling", aldus rechter J. den Tonkelaar, De rechtbank legde ook straffen op aan enkele mededaders en helers van de overval in Duiven. Zo werden de vriendinnen van de hoofdverdachten veroor deeld tot 240 uur onbetaalde ar beid ten algemene nutte. De be stuurder van het busje dat in Duiven werd gebruikt, kreeg 15 maanden opgelegd. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 5