Verzet tegen kaalslag laait op PZC PJZ brengt 'Vader gaat op stap' gemis duikteam in waterrijk Terneuzen Asielzoekerscentrum Goes wordt gesloopt Middelburg past plan Seispark aan zeeland 18 Actiegroep bepleit uitvoering landschapsbeleidsplan bij Hontenisse Brandbrief over activiteiten Middelburg zet vaart achter ambitieus plan nieuwbouw Molenwater woensdag 12 februari 1997 van onze verslaggever AXEL - In de klucht 'Vader gaat op stap' voeren de Plattelands Jongeren Zuid (PJZ) in Oost-Zeeuws-Vlaanderen de ver deelde familie Van der Steen ten tonele. De heer des huizes en zijn schoonzoon wil len aan de boemel, maar de rest van de f a- miliegeeft de voorkeur aan een verblijf in Zandvoort. Met veel oefenen heeft PJZ, onder leiding van Janine Sehéele en Corrie de Feijter, een klucht m drie bedrijven ingestudeerd over de familie Van der Steen. Het is de be doeling dat het gezin naar Zandvoort op vakantie gaat. Maar de vader en zijn schoonzoon zien dat niet zo zitten en wil len liever met hun goede vriend Pim aan de boemel, zonder de vrouwen. Ze verzin nen een smoes dat ze voor hun werk naar Antwerpen moeten en proberen oma, die op het huis komt passen, weg te houden. Als alles geregeld lijkt te zijn, komt groot moeder toch nog opdagen, met alle gevol gen van dien. De klucht is woensdag 19 februari om 19.00 uur te zien in 't Trefpunt in Axel, op vrijdag 28 februari om 19.30 uur in 'tMeu- lengat in Sluiskil en op zaterdag 8 maart in De Drie Gehugten in Spui, foto Charles Strijd van onze verslaggever Conny van Gremberghe KLOOSTERZANDE - De Ac tiegroep Bomenbehoud Honte nisse vindt dat de gemeente Hontenisse alleen aan groeube- drijf Den Doelder uit Axel een aanlegvergunning voor het rooien van 250 populieren tus sen Kuitaart en Lamswaarde mag verstrekken als de aanvra ger de kale dijken weer conform het uit 1990 daterende land schapsbeleidsplan beplant met essen, knotwilgen en gewone wilgen. De groenactivisten schrijven dit in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hontenisse. De actiegroep heeft ook Den Doelder een schrijven gestuurd waarin na drukkelijk gevraagd wordt om de herinplantingsplicht, die geldt voor de Hoefkens- en Grootmoedersdijk, in acht te nemen. De Actiegroep Bomenbehoud Hontenisse betreurt het dat op korte termijn 250 populieren. die in sterke mate het beeld van de twee Oost-Zeeuws-Vlaamse dijken bepalen, moeten ver dwijnen omdat ze kaprijp zijn. Een deel van de bomen op de Hoefkensdijk, aan de westzijde van Rijksweg 60. is reeds ver dwenen hoewel de vergunning nog niet verleend is. De activis ten \inden dit niet juist en vin den dan ook dat ook hier op nieuw- bomen ingeplant moeten worden. Landschapsbeleid De nieuwe kapactie is voor de Hontenisser actiegroep aanlei ding om ook de aandacht van de politiek te vestigen op het ge meentelijk landschapsbeleids plan, dat al sinds het begin van de negentiger jaren stof ligt te vergaren in een bureaulade op het gemeentehuis. Hontenisse stelde het groenplan op nadat bewoners van Honte nisse en masse geprotesteerd hadden tegen de kaalslag op de dijken in de gemeente. Ruim 900 handtekeningen haalde de ac tiegroep op. Dit signaal was van onze verslaggever Frank Balkenende GOES - Het voormalige Goese ziekenhuis is bijna niet meer. Bergzicht, van 1987 tot eind vo rig jaar asielzoekerscentrum, wordt momenteel gesloopt. Het perceel wordt de komende tijd geruimd voor woningbouw. Bergzicht was het eerste asiel zoekerscentrum in Nederland. Goes stak daar in 1987 ver zijn nek ver voor uit. Geplande wo ningbouw werd opgeschort. Huurder van het oude hospi taal, dat overbodig was gewor den door de bouw van het Oos- terscheldeziekenhuis, werd de Centrale Organisatie voor Op vang van Asielzoekers (COA).In het begin verbleef een vluchte ling gemiddeld negen weken in het centrum. Die verblijfsduur hep met de jaren op tot ander half a twee jaar. Asielzoekers werden het lange wachten in een somber en privacyloos ge bouw beu. In 1995 kwam het tot enkele uitbarstingen: vechtpar tijen, hongerstakingen en over spannen personeel. Het COA zag vorig jaar in dat Bergzicht niet meer geschikt was voor de huisvesting van asielzoekers en besloot het cen trum een jaar eerder te sluiten. Gastheer Goes moet juridisch alle zeilen bijzetten om de kos ten van de vervroegde aftocht vergoed te krijgen. Indertijd werd bij de bouw van basis school De Tweemaster rekening gehouden extra met lesruimte en er werden meer docenten uren beschikbaar gesteld. Daardoor zit Goes nu onder meer met wachtgeldverplich tingen. Al met al wil de gemeen te rond de twee ton vergoeding van het ministerie. Maar het de partement blijkt zo onverzette lijk, dat het zich enigszins gene rende COA inmiddels Goes met raad en daad steunt. van onze verslaggeefster MIDDELBURG - In het nieuwe bouwplan Seispark is de ge meente Middelburg tegemoet gekomen aan de wensen van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) waren eerder tegen de bouw van vijf landhuizen, om dat de ontsluiting van die perce len via de Sandberglaan zou verlopen. Deze weg is al een van de druk ste van Middelburg. In het nieu we plan is de ontsluiting aange past. Twee landhuizen zullen via het terrein Ter Veste ontslo ten worden en drie woningen krijgen via de President Roose- veltlaan hun uitgang. Bouw Voor de bouw van 27 koopwo ningen in het gebied Seisweg- /Sandberglaan is de provincit eerder wel akkoord gegaan. GS stemden in omdat Micldelburj een groot tekort aan koopwo ningen zou hebben en er gee; afbreuk werd gedaan aan di groene-longenstructuur van di gemeente. Ook maakte die loca tie deel uit van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Stadsge west Vlissingen-Middelburg. In juli adviseerde de provinci- een bestemmingsplan te makei voor het gebied waarin zou wor den opgenomen langs welke we gen de vijf landhuizen ontslotei zouden moeten worden. Ooi was er toen sprake van de bouv van een overloop-parkeerter rein. Dat plan is nog niet verde ontwikkeld. De gemeente wil ni door een versnelde procedure d bestemming van de ontsluitinj wijzigen. schikken. In geval van menselijj ke slachtoffers te water moei men snel en veilig hulp kunne; bieden. Het kan toch niet zo zij; dat in een gemeente waar enor- me bedragen worden omgezet j; grote prestige-projecten om he: imago op te poetsen er geen fi. nanciële middelen vrijgemaak kunnen worden om de veilig, heid te vergroten." Slachtoffers Mevrouw De Jonge vraagt zici af of er eerst menselijke slacht offers moeten vallen, maar dii zijn de voorbije jaren al te be- treuren geweest in Sluiskil enit Terneuzen. Ook toen werd ui: brandweerkringen aangedron gen op investeringen in materi eel en opleidingen. Hoe het ooi zij, de Terneuzense vrij willigs brandweer beschikt niet ove één of meerdere getrainde dui kers. Brandweercommandant 3 Bruggeman bevestigde dit gis- teren, maar voelde er weini; voor om op de brief in te gaan „Dit is in eerste instantie eei zaak van het Terneuzense be stuur", meende Bruggeman. voor het toenmalig gemeente bestuur aanleiding om het bu reau Bosch uit Gapinge op dracht te geven een uitgebreid groenplan voor de gemeente te maken. Het plan kostte 43 mille, waarvan de helft op het conto van het ministerie van land bouw en visserij kwam. Eind 1990 werd bij Ossenisse aan de Lageweg een boomweide aan gelegd. Het dijkweitje vormde de afsluiting van de ruilverka veling in de Hoogland en Nijs- polder en de uitvoering van het eerste projectje uit het beleids plan. Daar bleef het echter bij. Burgemeester mr. A Kessen ver ruilde Hontenisse voor Hulst, wethouder J. Joossen verdween uit de politiek en het plan in kwestie ging verloren op het ge meentehuis. Ook de actiegroep leed de voorbije jaren een be staan in stilte. De voorgenomen kaalslag op de Hoefkens- en Grootmoedersdijk deed de acti visten weer wakker worden. van onze verslaggever Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De brandweer in Terneuzen is - omdat het korps niet beschikt over een goed uitgerust duikteam - niet berekend op haar taak. Het ge meentebestuur dient op zeer korte termijn dan ook middelen ter beschikking te stellen om dit manco op te heffen. Mevrouw M. de Jonge-Winter schrijft dit het Terneuzense college naar aan leiding van de brandweeractie op 1 februari. Op die dag was haar Ierse Setter door het ijs op de Otheense Kreek gegaan en was de Terneu zense brandweer uren in de weer geweest om de hond te red den. Uiteindelijk lukte dit ook. Iets waarvoor mevrouw De Jon ge de Terneuzense brandweer zeer erkentelijk is. „Mijn kritiek", zo vervolgt ze haar brief, „is echter aan uw adres gericht. Het is toch te gek voor woorden dat in een water rijke gemeente als Terneuzen de brandweer niet over een goed uitgerust duikteam kan be- AARDENBURG zondag 16februari: Zaal Tramzicht, ka3rting 14.30 uur. woensdag 12 februari: Gregorius- centrum, kaarten en bridge 13.30 uur, koersbal 13.30 uur. De Halle, seriekaarting, biljart 14.00 uur. 't Trefpunt, kaarten, biljart 13.00 uur. donderdag 13 februari: Gregorius- centrum, seriekaarting over 13 we ken 14.00 uur. 'tTrefpunt, volksdan sen 9.45 uur, zangkoor 14.30 uur en gymnastiek 16.00 uur. De Halle, kaarten, biljart en spelmiddag 14.00 uur. Diamiddag 14.00 uur. vrijdag 14 februari: De Halle, hand werken, kaarten en biljart 14.00 uur, zïtgymnastiek 16.00 uur. Gregorius- centrum, kaarten en biljart 13.30 uur.'t Trefpunt, koersbal 9.30 uur, kaarten en biljart 13.00 uur. Bingo 14.00 uur. De Boemerang, bingo 20.00 uur. zaterdag 15 februari: 't Sportuus, vlooienmarkt 9.00-16.00 uur. De Halle,toneelvoorstelling 'Stuivertje Wisselen' van Camere van Rhetori- ca St.Jan ten Steene 20.00 uur. Clublokaal showband Axel aan de Tuinstraat, bingo 20.00 uur. De Boe merang, kinderbingo 14.00 uur. zondag 16 februari: 't Sportuus, vlooienmarkt 10.00-17.00 uur. maandag 17 februari: De Halle, bil jarten en kaarting 14.00 uur. Grego- riuscentrum, kaarten en biljart 13.30 uur, gymnastiek 14.30 uur. 't Trefpunt, kaarten, biljart 13.00 uur. dinsdag 18 februari: Gregoriuscen- trum, biljart 13.30 uur, volksdansen 14.30 uur. 'tTrefpunt, kaarten en bil jarten 13.00 uur. De Halle, kaarten en biljarten 14.00 uur, koersbal 14.00 uur. donderdag 13 februari: Dorpshuis, KBO kaarten bieden 13.45 uur. dinsdag 18 februari: Dorpshuis, KBO kaarten jokeren 13.30 uur. maandag 17 februari: 't Heike, koersbal en biljart 13.30 uur. dinsdag 18 februari: 't Heike, KBO volksdansen 13.30 uur. woensdag 12 februari: De Loven- hoek, biljartcompetitie SWO 13.30 uur. Buurthuis Hoekse Rakkers, va kantie-activiteit kinderen groep 1 toten met310.00-12.00 uur, groep 4 toten met6 14.00-15.30 uur. donderdag 13 februari: Lovenhoek, SWO koersbal 9.30 uur, biljarten 9.30 uur, soosmiddag en volksdan sen 13.30 uur. vrijdag 14 februari: Lovenhoek, SWO biljarten 9.30 uur, volksdan sen 13.30 uur. maandag 17 februari: Lovenhoek, biljarten 9.30 uur. dinsdag 18 februari: Lovenhoek, biljarten en gymnastiek 9.30 uur, handwerken en kaarten 13.30 uur. woensdag 12 februari: De Kroon, kaarting 14.00 uur. vrijdag 14 februari: Den Dullaert, soundmix- en playbackshow 19.00 uur. zaterdag 15 februari: De Kroon, schieting op de liggende wip 14.00 uur. Den Dullaert, opvoering Sneeuwwitje 14.00 uur. maandag 17 februari: De Lieve, KBO kaarting en biljart 13.00 uur. dinsdag 18 februari: Zwembad de Driehoek, zwemmen voor ouderen 15.00-15.45 uur. Den Dullaert, info bijeenkomst Eco Team 20.00 uur. maandag 17 februari: Wapen van Breskens, thema avond CDA over streekplanning herinrichting kust 19.30 uur. dinsdag 18 februari: Sportpark Baersande, trimuur BKC 19.00- 20.00 uur. woensdag 12 februari: Malpertuus, koersbal ANBO 13.30 uur. KBO, handwerken, kaarten, biljart 13.30 uur. De Smidse, bingo 20.00 uur. donderdag 13februari: Malpertuus, KBO, biljart 13.30 uur, gymnastiek 15.00 uur. 't Pleintje, geldbingo 20.00 uur. vrijdag 14 februari: De Landbouw, kaarting 20.00 uur. zondag 16 februari: 't Pleintje, bin go 20.00 uur. maandag 17 februari: De Land bouw, kaarting 20.00 uur. St Bernar- dusschool, bijeenkomst Technika 10 18.30 uur. dinsdag 18 februari: De Gouden Kroon, kaarting 14.00 uur. donderdag 13 februari: Hof van Eede, gym 15-40 jaar 20.45 uur. dinsdag 18 februari: Hof van Eede, gymnastiek 50 plussers 10.00 uur. woensdag 12 februari: Dorpshuis, open bejaardenwerk 14.00 uur. KLOOSTERZANDE woensdaq 12 februari: De Reizende 8ÏT3ET37TTÏ?ïT Man, bridge 19.30 uur. m 1 1 1 1,11 1 1 donderdag 13 februari: De Kastan je, kaarting 19.30 uur. Martinus, cur sus tekenen/aquarelleren 19.00 uur. maandag 17 februari: Rozenhof, koersbal 13.30 uur. dinsdag 18 februari: De Reizende Man, bridge 13.30 uur. Biljarten in De Lieve in Hulst. KBO biljart 13.30 uur en koersbal 14.00 uur. dinsdag 18 februari: St.Cecilia, kaarting 20.00 uur. woensdag 12 februari: Den Hoek zak, koffie ochtend 9.30 -11.30 uur. zaterdag 15 februari: Sporthal De Eenhoorn, spelochtend BKC voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar 9.30- 11.30 uur. Verzorgingshuis De Stel le, concert United Filippino choir 14.30 uur. maandag 17 februari: Pro Rege ge bouw, technika 10 club 18.45 uur. dinsdag 18 februari: De Burght, zit- dansen voor ouderen 13.30 uur. zondag 16 februari: De Jachthoorn, limonadebal 13.00 uur. Dorpskern, vertrek alternatieve carnavalsop tocht 14.30 uur woensdag 12 februari: De Lange Akkers, kaarting 13.30 uur. De Vla schaard, biljart 13.00 uur. donderdag 13 februari: De Vla schaard, biljart 13.00 uur. vrijdag 14 februari: De Vlaschaard, volksdansen 10.00 uur en biljart 13.00 uur. zaterdag 15 februari: De Vla schaard, dansavond KBO 50 plus sers 20.00 uur. maandag 17 februari: De Vla schaard, volksdansen 13.30 uur. De Vlaschaard, koersbal 13.30 uur. dinsdag 18 februari: De Vlaschaard, biljart 13.00 uur, gymnastiek 13.45 uur en zangkoor 15.00 uur. NIEUW-NAMEN woensdag 12 februari: De Kauter, KBO biljart 13.30 uur. donderdag 13 februari: De Kauter, gymnastiek 19.00 uur. zondag 16 februari: St.Cecilia, bin go 14.00 uur. maandag 17 februari: De Kauter, woensdag 12 februari: De Schotse Hoek, yoga 10.30-11.30 uur. donderdag 13 februari: De Schotse Hoek, handwerken jeugd 18.30- 19.30 uur. vrijdag 14 februari: De Schotse Hoek, kantklossen voor de jeugd 15.30-16.30 uur en 16.30-17.30 uur. Modelbouw voor kinderen 18.30- 20.30 uur. maandag 17 februari: De Schotse Hoek, handwerkknutselclub 13.30- 16.00 uur. Brooddeegcursus 19.45 uur. Papier reliefcursus 19.45 uur. dinsdag 18 februari: De Schotse Hoek, Pergamano 13.15 en 19.30 SAS VAN GENT woensdag 12 februari: De Engelen roos, kaarting 14.00 uur. De Speye, aerobics 9.30 uur, gymnastiek voor ouderen 10.00 uur. Volksdansgroep De Grutmoole, oefenen jeugd 15.30-16.30 uur. De Roselaer, jeug- datteljee vanaf groep 3 13.30 uur. Technica 10 voor meisjes vanaf groep 6 15.00 uur. Creatieve mor gen voor mensen met handicap 10.00 uur. Typecursus op de PC. 19.00 uur. Yoga 18.00 en 19.00 uur. Bejaardenhuis Redoute, bijeen komst over bewust en zorgvuldig gebruik geneesmiddelen 13.30 uur. donderdag 13 februari: De Speye, dansen voor ouderen 13.30 uur, bridge 19.30 uur. De Roselaer, karakterpoppen, bosfiguurtjes en fantasiepoppen maken '10.00 uur, pentekeningen maken 13.15 uur, creatief met stof 13.30 uur, kleding maken 19.00 uur. vrijdag 14 februari: De Speye, oefe nen tieners volksdansgroep De Grutmoole 19.30-20.45 uur. maandag 17 februari: De Speye, slankklub vanaf 19.00 uur. Oefenen volwassenen volksdansgroep De Grutmoole 19.30 tot 22.00 uur. dinsdag 18 februari: De Speye, cre atief bezig zijn voor 50 plussers, koersbal en sjoelen 14.00 uur. De Roselaer, handwerkclub voor jon- gensen meisjes vanafgroep515.30 uur, patchwork/quilten voor begin ners en gevorderden 19.00 uur. De Speye, vergadering Heemkundige kring Sas van Gent met diapresen tatie over Bodensee 20.00 uur. SCHOONDIJKE dinsdag 17 februari: IPC Plant, ken nismaking computer voor ouderen 13.30 uur. zaterdag 15 februari: Raadskelder, opening expositie George Schade 16.00 uur(expositieloopttoten met 15 maart). woensdag 12 februari: 't Meulen- gat, KBO kaarting 13.30 uur. Aero bics 19.00 uur. Indonesisch 19.30 uur. Bodylanguage 20.00 uur. donderdag 13februari: HetMeulen- gat, oefenavond Het Talent 18.00 uur. Oefenavond Ein Prosit 19.30 uur. Pergamano 19.30 uur. vrijdag 14 februari: Het Meulengat, Rakbak 20.00 uur. zondag 16 februari: Het Meulengat, kinderdisco 14.00 uur. Praatbak 19.00 uur. maandag 17 februari: Het Meulen gat,Yoga 19.00 uur. Callanetics foto Charles Strijd 19.30 en 20.30 uur. Repetitie mu ziekvereniging 19.30 uur. dinsdag 18 februari: Het Meulen gat, oefenavond B.A.C. 19.30 uur. Oefenavond toneelvereniging Se- mpre Avanti 19.30 uur. vrijdag 14 februari: Dorpshuis De Drie Gehughten, open huis 21.00 uur. zaterdag 15 februari: Dorpshuis De Drie Gehughten, carnavalsdisco 19.00 uur. St.JANSTEEN woensdag 12 februari: De Waran de, KBO gymnastiek 9.30 uur, volks dansen 10.30 uur, kaartenbiljarten en koersbal 13.30 uur. Schieting 13.30 uur. donderdag 13 februari: De Waran de, KBO biljart, handwerken en kaarten 13.30 uur. vrijdag 14februari: De Kroon, kaar ting 14.00 uur. De Warande; jeugds oos 19.00-22.00 uur. maandag 17 februari: De Kroon, kaarting 14.00 uur. De Warande, bingo 13.30 uur. dinsdag 11 februari: Zaal Zondags- vermaak, kaarting 14.00 uur. De Warande, KBO biljart en kaarten 13.30 uur, zang 14.00 uur. TERNEUZEN woensdag 12 februari: Diensten centrum De Veste, kaarting 13.30 uur'.t Zwaantje, volksdansen 9.00 r, badminton, 9.00 uur. Rivieren- huis, kinderbingo 14.00 uur. donderdag 13 februari: De Veste, kaarten en sjoelen 13.30 uur. Hand werken 13.30 uur. Zangkoor 16.30 uur. Bridge 19.00 uur. Buurthuis De Hoeve, biljarten 13.30 uur. Prijs kaarten 19.30 uur. vrijdag 14 februari: De Veste, kla verjassen 13.30 uur. Soos minder- validen Ons Verzetje 13.30 uur. 't Zwaantje, koersbal/ bowls 9.00, 10.30, 13.00 en 14.30 uur. R.O.C. Westerschelde, koken voor oude ren 16.00 uur. De Driehoek, kaarting bieden, jokeren en klaverjassen van buurtvereniging Serlippens 19.30 uur. De Driehoek, voorstelling clown 14.00 uur. De Veste, koersbal 9.00 uur. zaterdag 15 februari: Rivierenhuis, computerclub 13.30 uur. zondag 16 februari: Rivierenhuis hof Zeldenrust, zondagsschool 10.30-11.30 uur. Zuidlandtheater, thee dansant dansinstituut A.Hamelink 14.00 uur. maandag 17 februari: De Veste, kaarten 13.30 uur. 't Zwaantje, seni- orengymnastiek 9.00 uur, koersbal 13.00 en 14.30 uur. Rivierenhuis hof Zeldenrust, Slank club 19.30 uur. R.O.C. Westerschelde, cursus rech ten en plichten voor ouderen 10.30- 12.30 uur. dinsdag 18 februari: De Veste, soos met kaarten en sjoelen 13.30 uur Handwerken 13.30 uur. ROC Wes terschelde, cursus kennis maken met de computer 13.00 uur. Cursus handen aan de knoppen ouderen 13.30 uur. Buurthuis De Hoeve, yo ga 10.30 uur en biljarten 13.30 uur. VOGELWAARDE woensdag 12 februari: Ons Ver maak, haringhappen 16.00 uur. donderdag 13 februari: Wijksteun- punt aan de Wilgenstraat, hand werkbijeenkomst 13.30 uur. WESTDORPE woensdag 12 februari: Concordia, jeugdmiddag vanaf 6 jaar 13.30 uur. zaterdag 15 februari: Schapenbe- drijf Van Waes aan de Graafjans- dijk, open dag 14.00 uur. dinsdag 18 februari: Concordia, KBO volksdansen 9.30 uur, gym nastiek 10.30 uur en koersbal 13.30 uur. zondag 16 februari: Jeugdgebouw, concert United Filippino Choir 14.00 uur. woensdag 12 februari: Dorpshuis, biljarten en kaarten 13.00 uur. donderdag 13 februari: Dorpshuis, koersbal 9.00 uur, biljarten en kaar ten 13.00 uur, handwerken 13.30 uur. vrijdag 14 februari: Dorpshuis, SWO kaarten en biljart 13.00 uur. maandag 17 februari: Dorpshuis, SWO biljarten en kaarten 13.00 uur. dinsdag 18 februari: Dorpshuis, gymnastiek 9.30 uur, zangkoor 10.45 uur, biljarten en kaarten 13.00 uur, sjoelen 14.00 uur. ZANDSTRAAT zondag 16 februari: De Straete, kaarting 14.00 uur. woensdag 12 februari: 't Kaaike, kaarten en biljart 13.00 uur. donderdag 13 februari: 't Kaaike, koersbal 13.45 uur. maandag 17 februari: 't Kaaike, volksdansen 13.00 uur. dinsdag 18februari: 't Kaaike, biljart 13.30 uur. Iets te melden? Schrijf, fax of bel de redactie van de PZC in Terneuzen, Axelsestraat 16, 4537 AK, postbus 51 4530 AB, fax: 0115-620951, tele foon: 0115-694457. van onze verslaggeefster Edith Ramakers MIDDELBURG - Het college van B en W van Middelburg zet vaart achter de nieuwbouw- plannen van het Molenwater. Op het gebied waar de Streek school heeft gestaan, rust nu de bestemming openbare en bij zondere doeleinden. Deze moet worden gewijzigd om de bouw mogelijk te maken. Dat wil het college doen via de versnelde procedure. Wethouder P. M. Bruinooge noemde het Master- plan van architect Ralph Erski- ne, dat onder andere 7 0 wonin gen omvat, een imieke parel voor Middelburg. Zeker tien keer kwam de in Zweden woonachtige 82-jarige architect naar het Molenwater om een toekomstvoorstel te ma ken. De architect wil zijn plan nen afstemmen op de mensen die er gaan wonen. Die zullen het naar hun zin moeten hebben in de omgeving. „Erskine staat erom bekend dat hij in de sfeer van een stad wil bouwen. Hij heeft aandacht voor details", reageert A J. F. Suylen, sectie hoofd ruimtelijke ordening van gemeente Middelburg. Erskine was bijvoorbeeld het brein achter The Ark in Londen De gewaagde vormgeving van het gebouw springt in het oog. Moeiteloos, zou de bruin glan zende reuzentobbe die boven de stedelijke bebouwing uitsteekt, als een prestigeobject kunnen worden aangemerkt. „Maar wat Politie stopt drankrijders TERNEUZEN - Een 28-jarige Terneuzense autobestuurder kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een dagvaarding uitgereikt, omdat hij onder in vloed van alcohol over de Rem- brandtlaan in zijn woonplaats reed. De man had het dubbele van de hoeveelheid toegestane alcohol gedronken. Diezelfde nacht kreeg een 39- jarige automobilist uit Brugge een boete, omdat hij onder in vloed van alcohol op de Sint- Annastraat in Sluis reed. De man had anderhalf keer zoveel gedronken als wettelijk is toe gestaan. Ook een 23-jarige in woner van Philippine liep in de nacht van maandag op dinsdag tegen de lamp. De man had twee keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. hij in Londen heeft ontworpen is niet te vergelijken met he Masterplan hier in Middelburg Dan denk ik meer aan Grave Erskine verzorgt de herinrich ting van die plaats bij Nijmegen Een deel daarvan is al uitge voerd. We hebben Grave be zocht en hij heeft sommige wij ken zo ontworpen dat die eei Middeleeuws karakter uitstra len. De appartementen van he Molenwater zullen ook aanslui ten bij de sfeer van de oudi stad." Hofjes Op de kavel van ongeveer 500( vierkante meter vlakbij Minia tuur Walcheren en de Stads schouwburg heeft hij in de vom van enkele hofjes een binnen stedelijk gebied ontworpen Sommige huizen, die veela spitstoelopende daken hebben bevatten erkers. In de speelse omgeving is aan veel groen er water gedacht. Wethouder Bruinooge spreek nog niet van een definitief ont werp. Wel is het zeker dat het on koopwoningen in de luxere uit voering gaat omdat de grond ir het stedelijke binnengebiec prijzig is. Naast seniorenwonin gen is het ook de bedoeling da' jongeren en alleenstaanden ziel er thuis gaan voelen. Onderaannemers Met twee ontwikkelende bouw- aannemers uit Rotterdam. Grootel en Dura, is de gemeente nog aan de slag. „Wie de op dracht voor de bouw krijgt, is nog niet bekend. We proberen voor de Zeeuwse werkgelegen heid wel om zoveel mogelijk on deraannemers van onze provin cie aan te wijzen. We hebben voor deze twee landelijk beken de bedrijven gekozen omdal Erskine al vaker met hen heeft samengewerkt: en goede erva ringen heeft gehad." De verwachting is dat over on geveer vijf maanden het ont werp een vastere vorm zal aannemen. Als ook het bestem mingsplan gewijzigd wordt via de versnelde procedure, zou er begin volgend jaar een bouw vergunning kunnen worden af gegeven. Wethouder Bruinooge: „We zijn heel blij met dit voort varende tempo. Middelburg heeft een tekort aan koopwo ningen. In 1998 zullen er rond de 205 koopwoningen gebouwd moeten zijn. Het zou heel mooi zijn als deze 70 op het Molenwa ter net binnen die termijn val len."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 40