Faciliteit voor overblijvers schiet tekort PZC Vrije pers niet vanzelfsprekend PZC -ombudsman Tom Poes en het boze oog varia 4 Nagelnieuw het weer in zeeland ...en in europa Japanners smijten frustatie van zich af in afreageerkamertje puzzelen 1 2 3 4 5 6 7 8 recept snelheidscontrole woensdag 12 februari 1997 van onze verslaggeefster Ineke Inklaar Tussen de middag snel de bo terhammen uit het trommel tje wegwerken, samen met 26 lotgenoten. In de gang, tussen de jassen. Om je heen maken kinderen ruzie, de moeder van een vriendje tracht met een ver hit hoofd de gemoederen te sus sen. De overblijffaciliteiten voor Nederlandse basisschool-leer lingen zijn slecht. Dat blijkt uit het onderzoek 'Tussenschoolse opvang'. De resultaten hiervan werden maandag bekend ge maakt. Er zijn 145 basisscholen in de regio Eindhoven bij het onder zoek betrokken. De gegevens sluiten aan bij het landelijke beeld. Overblijf voorzieningen zijn hard nodig, want nu maakt al gaat de helft van de 1,7 mil joen leerlingen tussen de mid dag niet naar huis. Omdat hun moeder in deeltijd werkt, een opleiding volgt of vrijwilligers werk doet. Staatsbemoeienis De wet verplicht scholen om de opvang tussen de middag aan te bieden, maar daarmee houdt de staatsbemoeienis ook meteen op. Geldis er niet, kwaliteitscri teria evenmin. Negen op de tien basisscholen verzorgen deze service, de tiende niet simpel weg 'omdat er nooit naar is ge vraagd'. Ouders noch leerkrachten zijn tevreden over de 'overblijf'. Eia Meijvogel van de belangenorga nisatie stichting Netwerk Schoolkinderopvang: „Sommi ge werkende moeders gaan lie ver tussen de middag naar huis en sturen hun kinderen na school naar een professionele buitenschoolse opvang. Zelf werken ze dan langer door."' Toezicht De vaders en de moeders vinden dat er onvoldoende toezicht is op het gedisciplineerd opeten van de lunch. Meijvogel: „Een moeder trof 's avonds in trom meltje steeds alle boterhammen aan. Uit eentje was dan een hap genomen. Haar kind slaagde er niet in alles zo snel op te eten en er was niemand die daar op let te." De helft van de scholen gebruikt de aula of de gezamenlijke ruimte als overblijfplek. Soms nuttigen de overblijvers hun 'bammetjes' in een klaslokaal. Het komt echter ook voor, aldus Meijvogel, dat ze op de gang tus sen de jassen worden neergezet. Heikel punt Gemiddeld zitten er 2 7 kinderen in een overblijfgroep. De leeftij den kunnen uiteenlopen van vier tot twaalf. Dat levert pro blemen op omdat elke leeftijd behoefte heeft aan andere acti viteiten. Voor 'professionals' in het on derwijs is de kwaliteit van de begeleidsters een heikel punt. Voor scholen is het moeilijk om goede overblijfkrachten te vin den die het werk voor langere tijd willen blijven doen. Gevolg is dat slechts de helft van de scholen elke dag dezelfde leid sters heeft. In 94 procent van de gevallen zijn dat ouders, gemiddeld zijn er zeven krachten per school. Soms zijn het vrijwilligers, maar de betaalde krachten overheersen. De helft krijgt minder dan een tientje per uur. Leerkrachten klagen over het gebrek aan professionele ach tergrond bij de begeleiders. Door ondeskundigheid en door gemis aan pedagogische kwali teit van de overblijfkrachten worden de leraren opgezadeld met een puinhoop in het lokaal en kapotgemaakte spullen. De stichting Netwerk School kinderopvang geeft overblijf krachten nascholing. „Dan blijkt, zo licht Meijvogel toe, „dat de vrijwilligers moeite hebbep met het sturen en sussen van ruzies." Een ander punt waar de tussen-de-middag-op- vangers mee worstelen is het verzinnen van activiteiten. Hoe de gebruikers, de kinderen zelf, het uurtje tussen de middag er varen, is niet onderzocht. GPD Een Egyptische journalist, uitgedost als gevangene, protesteert tegen aanscherping van een wet, waardoor journalisten het risi co lopen na bepaalde publicaties de gevangenis in te draaien. foto RTR Wie hier 's morgens de krant uit de brievenbus haalt hoeft zich niet af te vra gen of het nieuws dat daarin staat misschien gecensureerd of gemanipuleerd is. Maar op veel plaatsen elders in de we reld is een vrije, onafhankelij ke pers helemaal niet zo van zelfsprekend. De gang van zaken in het Servië van Slobo dan Milosevic heeft dat in de afgelopen maanden nog weer eens aangetoond. Hij mis bruikte de media en verdraai de de waarheid. En zo pro beerde hij een ontluikende democratie om zeep te bren gen. Nederlandse uitgevers en journalisten van dagbladen verkeren in de luxe dat vrij heid van meningsuiting in de grondwet van hun land is ver ankerd. Wat kunnen zij vanuit die comfortabele positie bete kenen voor collega's in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, waar vrije media soms nauwe lijks enige kans krijgen of een hard gevecht moeten-leveren voor hun bestaan? Veel, vindt de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking (SCO). Vorige week vierde de ze club in Scheveningen het tienjarig jubileum met een symposium onder het motto De prijs van Democrat ie, want ongebonden journalistiek en democratie hebben alles met elkaar te maken, Sinds 1986 ondersteunt de on afhankelijk opererende stich ting SCO mediaprojecten in een groot aantal ontwikke lingslanden. Daarbij gaat. het bijvoorbeeld om financiële hulp voor de aanschaf van ap paratuur om een zelfstandige krant te kunnen uitgeven en voor training van (aankomen de) journalisten. Er zijn mid delen beschikbaar voor cle op zet van lokale radiostations ten behoeve van de bevolking in soms erg afgelegen gebie den. Met een hulpbij drage kan een kwaliteitskrant het hoofd boven water houden en wordt het mogelijk gemaakt televi sieprogramma 's in etnische ta len uit te zenden. En zo is er nog veel meer. De projecthulp komt rechtstreeks terecht bij organisaties en ondernemin gen, die vrije persorganen van de grond willen tillen of ex ploiteren. Tien jaar geleden is de SCO op gericht door de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Neder lands Genootschap van Hoofdredacteuren. Voor het werk dat ze doet krijgt de stichting geld. uit minister Pronks begroting voor ont wikkelingssamenwerking (in 1996 een bedrag van 3,5 mil joen gulden) en aanvullende bijdragen uit de dagbladwe reld. Er is een toenemende be langstelling, vooral vanuit Afrikaanse landen, voor me dewerking aan nieuwe projec ten. Gastspreker op het symposi um in Scheveningen was vori ge week president Alpha Oumar Konaré van de West- Afrikaanse republiek Maü, sinds 1990 voorbeeldland voor de ontwikkeling' van een de mocratisch stelsel. In een Met enige regelmaat laten lezers mij weten dat zij zich storen aan het gebruik van barbarismen in de krant. Woorden, uitdrukkingen of zinsconstructies die klakke loos uit een andere taal zijn overgenomen en die in strijd (zouden) zijn met het Neder landse taaleigen. Bijvoorbeeld uit het Duits; dat heet dan een germanisme. Uit het Engels (anglicisme) of uit het Frans (gallicisme). vlammende toespraak zette hij tegenover zijn toehoorders uit Nederland en een groot aantal genodigden uit de SCO- pro jectlanden uiteen hoe be langrijk de rol van een opko mende vrije pers in Mali is bij de democratisering van de sa menleving. In zes jaar maakte Mali een vreedzame overgang van een militaire dictatuur naar een democratie mef een meer-par- tijen-systeem. Konaré legt aan ieder die het horen wil graag uit dat het aandeel van onaf hankelijke kranten en radio stations in die omslag onmis baar is'geweest. „Vakbonden, studenten, journalisten en de mocraten die in de gevangenis zaten, allemaal hebben zij het regime van destijds opgeroe pen om de democratie een kans te geven. De pers is in dat pre- Vorige week weer zo'n reactie naar aanleiding van de kop: Nagelnieuxoe kantoren zijn rijp voor de sloop (PZC, 5 fe bruari 1997).'Nagelnieuw' is afkomstig uit het Duits, mijn heer: nagelneu. Moet u niet ge bruiken! Zeg toch: fonkel nieuw of splinternieuw, dat zijn tenminste Nederlandse termen." ces een instrument van dialoog en debat geworden en nu een van de pijlers van onze rechts staat in Mali. We moéten er voor zorgen dat de onafhanke lijke journalistiek in ons land nationaal, regionaal en lokaal professioneel kan werken. Mensen in de kleinste gemeen schappen in het binnenland moeten op de hoogte zijn van wat er in onze samenleving aan de hand is. Op die manier kweken wij burgerzin onder de bevolking; iedereen bij de ontwikkeling van Mali betrek ken, dat is democratie! In veel andere landen is de po sitie van de vrije pers heel wat minder rooskleurig dan in de Afrikaanse democratische re publiek Mali. Een organisatie als het vorige week jubileren de SCO vraagt daar aandacht voor. Ze wil j ournalisten en ex ploitanten van media in ont wikkelingslanden helpen die onder beroerde omstandighe den, onderdrukking of tegen werking hun doel proberen te bereiken: de bevolking infor meren, onafhankelijk en zon der bemoeienis van bovenaf. Van meer kanten wordt in Ne derland opgeroepen tot soli dariteit met media die elders onder vuur liggen. Zo staat sinds enkele j aren de actie Free Press Noio op de barricade om een groot aantal onafhankelij ke media in voormalig Joego slavië moreel en financieel te steunen. De door de staat be heerste tv, radio en kranten daar staan bol van propagan da. Er is heel wat moed, door zettingsvermogen en geld no dig om tegenwicht te kunnen bieden aan zulke vormen van informatievoorziening. Kran tenlezers en krantenmakers die persvrijheid als de ge woonste zaak yan de wereld beschouwen, moeten daar af en toe maar eens bij stilstaan. Het wordt steeds moeilijker om een grens te trekken tussen woorden en uitdrukkingen, aan een andere taal ontleend, die wel en niet in het Neder lands zijn ingeburgerd of ge accepteerd. Het bijvoegelijk naamwoord 'nagelnieuw' bij voorbeeld tref ik aan in Van Dale, Groot woordenboek dei- Nederlandse taal (pagina 1896) en in De Nieuwe Spel linggids van de Nederlandse taal (pagina 668). Kees van der Maas Lezers kunnen bij de PZC-ombudsman terecht met hun vragen, opmerkingen en klachten over de in houd van de krant. Van maandag tot donderdag is hij elke ochtend tussen 9.30 en 12.00 uur rechtstreeks te bereiken on dertelefoonnummer (01181-484401. Brieven zijn welkom op het adres: PZC-ombudsman, Postbus 18,4380 AA Vlissingen. Vandaag Een golvend warmtefront blijft van daag dicht in de buurt. In de druksi- tuatie is weinig verandering geko men, wel ligt het centrum van het hoog nu boven Spanje en Portugal. Lagedruk bevindt zich nog steeds boven Noord-Europa. Webevinden ons in de warme sector met vrij zachte lucht. De temperatuur loopt op naar 10 graden, plaastelijk zelfs tot 12 graden. Er is veel bewolking waaruit het van tijd tottijd regenten of motregent. Er staat een stevige wind uit zuidwest tot westelijke richting, vrij krachtig tot krachtig 5-6 Beaufort, aan zee af en toe hard 7 Beaufort. Minimumtemperatuur vannacht omstreeks 6 graden. De wind blijft stevig waaien. Nautisch bericht wind: west tot zuidwest krachtig tot hard, 6-7 Beaufort; zicht: matig, in neerslag slecht; temperatuur kust water: 3 graden; afwijking water standen: enige verhoging; maxi mum golfhoogte monding Schei- des: tussen twee en drie meter. ZON EN MAAN zon op: 08.03 onder: 17.53 maan op: 10.16 onder: Vooruitzichten Voor donderdag: In de druksituatie komt geen verandering. Wij hou den een westelijke stroming met geleidelijk wat koudere lucht. De maximumtemperatuur ligt bij 7 tot 8 graden. Er blijft veel bewolking met nog altijd wat neerslag. De mi nimum temperatuur is omstreeks 3 graden. De wind is nu westelijk vrij krachtig tot krachtig 5-6 Beaufort, aan zee nog af en toe hard 7 Beau fort, vannacht neemt de wind iets af. Voor vrijdag tot en metzondag:( leidelijk weer normale tempera ren voor de tijd van het jaar, ma ma rond 6 graden en minima net| ven het vriespunt met plaatse! vorst aan de grond. Kans op g bui. De westenwind draait na noordwest, krachtig 4-6 Beaufort Hoog water uur cm uur Woensdag 12 februari Vlissingen 05.06 249 17.35 )1 Terneuzen 05.26 273 17.56 f Bath 06.33 322 1 8.59 Roompot Buiten 05.00 186 17.25 ij Zierikzee 06.55 166 19.25 l Wemeldinge 06.50 195 19.20 1 Philipsdam West 07.30 179 19.50! Donderdag 13 februari Vlissingen 05.55 234 18.26 2 Terneuzen .06.16 257 18.47 M Bath 07.22 304 19.47 2 Roompot Buiten 05.50 175 18.20 |j Zierikzee 07.35 163 20.05 I Wemeldinge 07.35 189 20.05 Philipsdam West 08.05 172 20.25 |j Laag water uur Woensdag 12 februari Vlissingen 11.41 Terneuzen 12.12 Bath 00.46 Roompot Buiten 11.25 Zierikzee 00.30 Wemeldinge 00,30 Philipsdam West 00.30 Donderdag 13 februari Vlissingen 12.25 Terneuzen 00.25 Bath 01.25 Roompot Buiten 12.20 Zierikzee 01,15 Wemeldinge 01.20 Philipsdam West 01.15 235 23.55 I 246 238 13.16 2! 173 23.45 l! 129 13.05 1!i 145 13.05 I 137 13.00 1 219 - 199 12.56 2! 230 13.58 21 167 130 13.45 It 146 13.50 1! 139 13.45 li door Braven Smillie Masato Yamazaki lijkt op een keurige antiquair. Zoals hij daar staat in een net pak, met in zijn handen een delicaat porseleinen figuur tje van een 18de-eeuwse jonkheer, zou je denken dat hij geen vlieg kwaad doet. Maar dat is schijn. Als klant van een afreageerkamertje voor gestresste werknemers komt Yamazaki de hele boel aan barrels smijten. „Jongen, wat een fantastisch gevoel", krijst hij nadat hij de 18de-eeuwse jonkheer tegen een Chinese perenboom van keramiek aan scherven heeft gegooid. „Ik laat me hele maal gaan." En daar vliegt het volgende stuk' aarde werk, een beeldje van een droevige clown, al door de lucht. Het toeristenoord Yamanak- ako aan de voet van de berg Fuji komt de laatste tijd uit gebreid aan bod in de duur dere vrouwentijdschriften en op de televisie. Want het blijkt een aangename plek te zijn voor doorgedraaide werknemers of mensen met liefdesverdriet. Hoewel in huishoudelijke kring al eeuwenlang bekend is dat het stukgooien van iets breekbaars heilzaam kan werken bij aanvallen van woede of stress, is het afrea geerkamertje in Yamanaka- ko een sensatie in Japan. In een land waar behandeling door een psychiater sociaal nog steeds niet helemaal in orde wordt bevonden, wordt het kort en klein slaan van een kamer vol porselein ge accepteerd als een prima uit laatklep voor opgekropte emoties. En waar het taalgebruik bij psychotherapeutische ses sies vaak vervalt in jargon over jeugdperikelen en de modderpoel van de inter menselijke relaties, is de woordkeus in de porselein kamer iets bondiger. „Pak aan", schreeuwt Yamazaki's collega Chika Mizuguchi ter wijl ze een porseleinen vaas tegen de muur verplettert. Zelfs deskundigen in de zie lenleer bevelen een bezoek aan Yamanakako aan. „Het is een goede manier om je agressie te tonen zonder daarvoor de gebruikelijke prijs te betalen", zegt Ryuko Ishikawa, pschychiater te Tokyo. Stressbestrijdende instellin gen zijn de afgelopen jaren als paddestoelen uit de grond geschoten in Japan. In het laatste stressonderzoek van hét ministerie van arbeid uit 1992 staat dat zes van de tien werknemers last hebben van 'zware stress' op de werk plek, door problemen met collega's, door de hoge werk druk of door een combinatie van beide. Veel werknemers zijn zo moe wanneer het weekeinde is aangebroken, dat ze twee dagen lang wei nig anders doen dan rond hangen in huis. In Tokyo bestaan al vele snel- massagesalons waar je onder het genot van zalvende mu ziek en landschapsvideo's een kwartiertje onder han den wordt genomen. Maar de afreageerporselein- winkel is van een andere or de. De kamer is het populair ste onderdeel van een prethuis met vier verdiepin gen vol attracties. Uitgeblus te werknemers hebben op eens aan energie geen gebrek meer als ze het heiligdom be treden, In groepjes van minimaal vijf worden ze binnengelaten en kunnen ze in een sessie van twee uur de hele boel naar de filistijnen helpen voor het schappelijke bedrag van on geveer 10.000 yen (bijna 150 gulden) per persoon. Eigenaar Yoshie Ogasawara hoort regelmatig hoe werk nemers hun dictatoriale ba zen vervloeken en hoe men sen met gebroken harten hun ontrouwe partners een plekje in de hel toewensen. Ogasa wara bespaart op de kosten van de replica's van antieke beeldjes door ze in enorme hoeveelheden in te slaan. Mizuguchi neemt na twee uur met moeite afscheid van de kamer. De tranen van ge luk staan nog in zijn ogen. De portier buigt beleefd en be gint dé scherven bij elkaar te vegen. „Ik heb 25 jaar lang als schoonmaker in karaoke- bars gewerkt, en ik dacht dat ik de klanten altijd redelijk in de smiezen had. Totdat ik hier begon te werken." AP Toonder Studio's Deze stroomde snel in de richting van een waterval - en hoewel heer Bommel vertwijfelde pogingen aanwendde om aan de oever te gera ken, werd hij willoos meegesleurd. Zijn kreten werden al spoedig overstemd door hel geruis van de stroomversnellingen, maar Tom Poes, die langs de kant meedraafde, kon zi jn koers nauwkeurig vol gen door de lichaamsdelen die van tijd tot tijduit de vloed opdoken. „Daar is een rots, heer Ollie!", riep hij. „Pak die steen vast! Nee, niet die. Die andere!" Het hielp echter niet. De drenkeling was zozeer bevangen door zijn aandoening, dat hij geen oor had voor goede raad. In een warreling van armen en benen ging hij dan ook in het val! ende water ten onder. „De struikelaar!", prevelde Moen, die het gebeuren vanuit de verte misprijzend gadesloeg. „Met zo'n figuur is het wel erg moeilijk om geen ongelukken te maken. Wat doet hij ook in het woud van de zwarten?" Met deze woorden haalde hij de schouders op en verdween gemelijk in het struweel. Inmiddels had heer Bommel de voet van de waterval bereikt, waar hij geheel aan het oog onttrokken werd door het neerstortende vocht. Zijn ongeluk werd dan ook niet opgemerkt door een paartje, dat niet ver vandaar op een steen zat te praten. „Wat ben je moedig, Abel", zei het zwarte vrouwtje, dat Ola heette. „Het is héél gevaarlijk voor een witte om in het bos te komen." „Zo is het maar net", beaamde Abel. „Maar ik ben niet bang voor jouw oog, hoor. Zodoende." Hij zuchtte en voegde er dromerig aan toé: „Ik vind bet wel een leuk oog eigenlijk..." 10 4 4 10 4 3 3 4 4 7 3 9 5 6 5 6 4 4 5 6 4 4 4 5 4 7 10 5 3 4 9 4 5 y 8 7 8 6 9 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 In de PZC van gisteren stond het sleutelwoord niet duidelijk af gedrukt, hieronder ziet u op nieuw de puzzel geplaatst. De oplossing van deze puzzel staat morgen in de krant. In sommige vakjes staat een ge- tal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De let ters die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutel- woord?1. Mondwater; 2. scho lier; 3. verraden; 4. kleinste be- stuurseenheid; 5. advocaat; 6. bekwaam maken voor een vak; 7. inrichting waar opium ge schoven wordt; 8. populair tijd schrift. Oplossing maandagpuzzel: Horizontaal: 1Aal; 5. hel; 7. au tomat; 8. tri; 9; Ase; 11. speer; 14. nl; 16, ma; 17. uur; 18. ale; 19. as; 20. nu; 22. roede; 25. neo; 27. cel; 29. gewicht; 30. dop; 31. tal.Verticaal: 2. Aar; 3. luis; 4. bode; 5. haar; 6. ets; 8. tin; 10. era; 12. porto; 13. eland; 15. lus; 16. men;19. aan;21. uil;22. roep; 23. Erie; 24. echt; 26. ego; 28. eta. _JannyvanderLee_ Griekse gehaktballetjes Deze gehaktballen van lamsgehakt worden ge vuld met fetakaas. Hoewel wij vaak denken dat wij als zuivelland ook de grootste kaasconsu menten terwereld zijn, spannen de Grieken met een consumptie van 21 kg kaas per persoon per hoofd van de bevolking de absolute kroon. Voor 4 personen: 1 ui olijfolie om te fruiten 400 gram (lams)gehakt 1 ei ca. 2 eetlepels bloem peper, zout mespunt gedroogde tijm 1 teen knoflook, gepeld ca. 100 gram fetakaas bloem om te bestuiven boter of olijfolie om in te bakken. Pel en snipper de ui. Fruit de uisnippers in olijf olie zacht. Laat de uisnippers afkoelen en meng ze dan door het lamsgehakt. Voeg ei, bloem, peper, zoutentijmtoeen pers het teentje knoflook hier boven uit. Meng dooreen. Snijd de fetakaas in vier gelijke stukken. Wikkel om elk stuk feta een vierde deel van het aangemaakte gehakt, zorg daarbij dat de fe takaas goed ingesloten wordt. Leg de gevulde gehaktballen ongeveer een uur in de koelkast om op te stijven. Bestuif de ge haktballen rondom metbloem en bakzein boter of olijfolie in ongeveer25 minuten gaar en bruin. Vooruitzichten voor Europese lan den: Finland: Veel bewolking en af en toe sneeuw. Sterk afnemende wind. Middagtemperatuhr van rond het vriespunt vlak langs de Finse Golf tot min 15 in het noorden. Noorwegen: Iets rustiger weer. Wel veel bewolking eri af en toe regen, ten noorden van Trondheim sneeuw. Vandaag in hetzuidoosten droog en enkele opklaringen. Maxi ma in de zuidelijke helft tussen +2 en +5 graden, elders lichte en op de Noordkaap zeer strenge vorst. Zweden: Vandaag in het midden enkele opklaringen en meest droog. Elders bewolkt, in het uiter ste zuiden wat regen en in het noor den af en toe sneeuw. Sterk afne mende wind. Morgen in het hele land regen of sneeuw. Maxima tus sen +2 en +6 graden. In Lapland strenge vorst. Denemarken: Nog steeds veel wind. Verder bewolkt en regen. Morgen nog een enkele bui. Mid- dagtemperatuur ongeveer 6 gra den. Engeland, Schotland, Wales en Ier land: Aanhoudend wisselvallig met veel bewolking en vooral vandaag regen. Morgen in het oosten kans op een opklaring, maar in het wes ten van Ierland en Schotland enkele buien, mogelijk met onweer en ha gel. Van tijd tottijd veel wind. Maxi ma vandaag ongeveer 11 graden, in Schotland rond 8 graden, morgen aanmerkelijk lager. België en Luxemburg: Veel bewol king en af en toe regen, morgen la- teropdedag in de Ardennen moge lijk natte sneeuw. Een stevige wind. Maxima vandaag boven de 10 gra den, morgen eronder. Noord- en Midden-Frankrijk: Wol kenvelden en af en toe regen. Voor al morgen in de Jura en de Vogezen boven 900 meter sneeuw. Stevige wind. vandaag maxima rond 13 graden, morgen iets lager. Portugal: Perioden met zon. In de Algarve overwegend zonnig. In het noorden meer wolkenvelden en mogelijk wat regen. Maxima van 15 graden in de omgeving van Porto tot 19 in de Algarve. Madeira: Volop zon en droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 20 gra den. Spanje: Perioden metzon. Langs de Golf van Biskaje meer bewolking en mogelijk wat regen. Langs de mees te Costa's volop zon. Middagtem- peratuurrond 16graden, in Andalu- sië en langs de zuidelijke en zuidwestelijke Costa's zelfs 20 gra den. Canarische Eilanden: Volop zon en droog. Maxima ongeveer 23 gra den. Marokko: Zonnig, rustig en droog. Maxima oplopend tot ruim boven 20 graden op morgen. Tunesië: Zonnig en droog. Middag- temperatuur oplopend tot 20 gra den. Zuid-Frankrijk: Vandaag nog kans op mist. Verder wolkenvelden en mogelijk wat regen. In de Pyrem eën, de Alpen en langs de Midde landse Zee waarschijnlijk droog e in de Provence enkele opklaringei Morgen later op de dag in Les Lai des intensievere neerslag. Midda; temperatuurtussende 12 en 17 gr den, morgen iets lager. Mallorca en Ibiza: Vrij zonnig e droog. Middagtemperatuur ongi veer 17 graden. Italië: Vandaag op veel plaatse zon, maar langs de Middellands Zeestranden soms hardnekkige bi wolking. morgen meer wolkei waarschijnlijk overal droog. In c Po-vlalcte eerst nog kans op mis Maxima uiteenlopend van 8 grade in het noorden tot 16 in het zuide en op Sicilië. Langs de Adriatisch Zee wordt het maar 10 graden. Corsica en Sardinië: Flink wat zo en droog, morgen wat meer wo ken. Middagtemperatuur ongeves 15 graden. Malta: Veel zon en droog. Morge ook enkele wolkenvelden. Middac temperatuur ongeveer 17 graden. Griekenland en Kreta: Flinke peric den met zon en droog. Morgen i het westen ook wolkenveldei Maxima uiteenlopend van 12 gr; den rond Thessaloniki tot 15 in ht zuiden en op Kreta. Turkije en Cyprus: Kusten: Flinkws zon en droog. Middagtemperatui uiteenlopend van 11 graden ron de Dardanellen tot 15 in het zuide en op Cyprus. Duitsland: Veel bewolking en af e toe regen, op de hoogste Alpentop pen wat sneeuw. Morgen later o de dag ook hoog in de middelgt bergten wat sneeuw. Aanhouder de stevige wind. Middagtempers tuur in het laagland tijdelijk rond 1 graden. Zwitserland: Veel bewolking en i het noorden en westen van de A pen afentoe regen, boven 1500 me ter sneeuw. In het zuiden vandaa> nog opklaringen. Morgen daalt d sneeuwgrens naar 1200 metei Maximaindedalen rond 10grader Oostenrijk: Veel bewolking e vooral op morgen in het westen e noorden af en toe regen, bove 1200 meter sneeuw, In Karinthië ei "Steiermark vandaag nog geregeh zon. Middagtemperatuur in de da len tussën 7 en 10 graden. Polen: Veel bewolking af en toe re gen, met name op morgen. Van daag in hetzuidoosten nog drooc Een stevige wind. Maxima vandaat rond 5 graden, morgen uiteenlo pend van 6 in het noorden tot 10 ii het zuiden. Tsjechië en Slowakije: Toenemen de bewolking en vooral in Tsjechii af en toe regen. Hoog in de bergei sneeuw. Vandaag in Slowakije no; wat zon, maar in de ochtend plaat selijk mist. Flinktoenemendé wind Middagtemperatuur oplopend to rond 9 graden op morgen. Hongarije: Vandaagochtend noc kans op mist. Verder geregeld zot en droog. Middagtemperatuur on geveer6 graden. De politie kondigt voor vandaag de volgende snelheidscontroles aan: A2 - tussen Amsterdam-Utrecht-Zaltbommel-vice versa A10 - ringweg Amterdam/A77 t.h.v. Boxmeer Svlki opklaringen -o— warmlelronl windrichting -5— koulronl lagedruk f=j hogedruk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 4