Mini-camping niet altijd bij boer PZC Bergzicht in Goes tegen de vlakte Strijd over bouwverkeer Duin wegje Onzekerheid blijft rond plan camping aan Kleine Weegje Besluitvorming over landschapscamping in Zonnemaire stokt tan zeeland Brandbrief over ontbreken duikteam in waterrijk Terneuzen Commissie onder voorwaarden vóór loskoppeling van agrarisch bedrijf liHl activiteiten emeb woensdag 12 februari 1997 van onze verslaggeefster Mariëtte Hitzert BURGH-HAAMSTEDE - Vier bewoners van het Duinwegje in Burgh vrezen dat hun woningen schade zullen oplopen tij dens de bouw van dertien woningen in hun straat. Zij vroegen de rechter in Mid delburg dinsdag de bouwvergunning in te trekken die de voormalige gemeente Wes- terschouweu heeft uitgegeven en die is goedgekeurd door de provincie. Niet om dat ze tegen woningbouw zijn op het ter rein van bouwbedrijf Bom, maar omdat het smalle Duinwegje met zijn slechte bo demgesteldheid niet geschikt zou zijn voor het bouwverkeer. De nieuwe, aangepaste bouwvergunning zou volgens de omwonenden de voor waarde moeten bevatten dat het bouwter rein niet via het Duin wegje mag worden ontsloten. Advocaat B. van Leeuwen be toogde voor de rechter dat Westerschou- wen eerder de toezegging had gedaan dat 'al het noodzakelijke' zou worden gedaan om schade aan de omliggende percelen te voorkomen. Helikopter In het uiteindelijke besluit in december stelt de gemeente echter dat de eventuele schade 'op de gebruikelijke wijze' moet worden behandeld: „Een ontwikkeling in negatieve zin'', aldus Van Leeuwen. De bewoners die schade ondervinden van het bouwverkeer zouden weliswaar achteraf via een civiele procedure de bouwer aan sprakelijk kunnen stellen, maar zo'n pro cedure is tijdrovend. Bovendien: „Voor komen is beter dan genezen", aldus Van Leeuwen. De gemeente voerde aan dat de alternatie ve ontsluitingen over het erf van de ge meentewerkplaats of over het perceel van Fina Noordhoek. niet mogelijk was. Ook het voorstel van Van Leeuwen om de bouwmaterialen met een helikopter aan te voeren, wees de gemeente van de hand: „Er is geen landingsruimte", zei gemeen teambtenaar M, Jonker. Volgens hem is het juridisch niet mogelijk aan de vergun ning de voorwaarde te verbinden dat het bouwverkeer moet worden omgeleid. Bo vendien zou deze overlast 'van tijdelijke aard' zijn, terwijl het bedrijf van Bom nu het hele jaar door overlast van bouwwer keer met zich meebrengt. Als het bedrijf plaats maakt voor de woningen, zijn de bewoners van het Duinwegje da ai' straks van verlost. De rechter doet vandaag, woensdag, uit spraak. van onze verslaggever Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De brandweer in Terneuzen is - omdat het korps niet beschikt over een goed uitgerust duikteam - niet berekend op haar taak. Het ge meentebestuur dient op zeer korte termijn dan ook middelen ter beschikking te stellen om dit manco op te heffen. Mevrouw M. de Jonge-Winter schrijft dit het Terneuzense college naar aan leiding van de brandweeractie op 1 februari. Op die dag was haar Ierse Setter door het ijs op de Otheense Kreek gezakt en was de Terneu zense brandweer uren in de weer om de hond te redden. Uit eindelijk lukte dit ook. Iets waarvoor mevrouw De Jongej Terneuzense brandweer zeerei kentelijlcis. „Mijn kritiek", zo vervolgtj haar brief, „is echter aan ui adres gericht. Het is toch te ge voor woorden dat in een wate rijke gemeente als Terneuzenó brandweer niet over een g<* uitgerust duikteam kan h schikken. Ingeval van menselr. ke slachtoffers te water mos men snel en veilig hulp kunne bieden. Het kan toch niet zo zij dat in een gemeente waar enot me bedragen worden omgezeti grote prestige-projecten omhs imago op te poetsen er geenfj nanciële middelen vrij gemaal kunnen worden om de veilig heid te vergroten." van onze verslaggever Herre Stegenga BROUWERSHAVEN - Ook de piepjonge commissie ruimtelij ke ordening van Schouwen- Duiveland weet inmiddels wie de familie Kloet uit Zierikzee is. De agrariër en zijn vrouw pro beerden dinsdagavond opnieuw toestemming te krijgen voor een camping aan het Eerste Weegje in Zierikzee. Voor sommige commissieleden verliep het eer ste contact niet bepaald makke lijk: er werd spontaan meer be denktijd gevraagd. Het scenario van de behande ling van bestemmingsplan Eer ste Weegje laat zich makkelijk schrijven. Kloet vraagt aan dacht voor zijn bijna utopische 'zomercamping', Stichting Stad en Lande verzet zich tegen per manente bebouwing van het ge bied en H. van Oost van de Re- cron wijst nog eens op het 'goede toeristische niveau' van het Eerste Weegje. Een gecompliceerde kwestie, moest de nieuwe commissie toe geven. „Zo kneuterig", vond H. de Vries (GroenLinks). „De voorgeschiedenis staat me bij zonder slecht aan", zei R. J. van der Wekken (CDA). Dit dur, aangevuld met A J. van dei Berge (PvdA), H. Coomaiii (WD) en J. Roukema (RPF), gi in eerste instantie aan de zaai nog eens op het gemak te wille onderzoeken. Dat ging wethou- der C. W. Veerhoek echter te ve „Ik ben niet van plan opnieuw.] beslissen of Kloet een campici mag beginnen. We nemen gt woon het dossier van de meente Zierikzee over." Desondanks zeiden Coomanse Van der Wekken geen tegen stander te zijn van een 'recrea tieve invulling' van het Eerst; Weegje. Een 'kleine stadscani' ping' moet zeker mogelijk zijn lieten ze weten. De Vries wild', het voorstel alsnog terugnemen Roukema en Van den Berge gin gen overstag en sloten zich aai bij het college-standpunt. J. vai der Veer (D 6 6en P. van der Mei de (SGP/GPV) waren resoluut zij schaarden zich zonder moei te achter het voorstel van B ei W. Al met al maken deze ver schillende standpunten de zaal er niet duidelijker op. Het colle ge zal kenbaar- moeten makei hoe het vervolgtraject gaat lo pen, volgens voorzitter R. Ge luk. Het Duinwegje in Burgh. Links moeten de dertien nieuwe woningen komen. van onze verslaggeefster Mariëtte Hitzert BROUWERSHAVEN - Een to taal van 150 mini-campings op Schouwen-Duiveland, een uit breiding van vijftig, is de abso lute bovengrens. Onder die voorwaarde stemde de meerder heid van de commissie ruimte lijke ordening dinsdagavond in met de hoofdlijnen van het col legevoorstel, de mini-campings te quoteren en te zoneren. Daar mee ging een ruime meerder heid van de fracties akkoord met het loskoppelen van het kleinschalig kamperen van het agrarisch bedrijf. Alleen P. van Bouwstop van strandpaviljoen op palen gelast van onze verslaggeefster BROUWERSHAVEN - Strand tenthouder J. C. Kristelijn uit Renesse heeft de bouw van zijn strandpaviljoen op palen bij de overgang Kijkduin moeten stil leggen. Het college heeft hem per brief meegedeeld dat hij zijn bouwactiviteiten moet staken. Kristelijn kreeg twee weken ge leden toestemming van het Wa terschap, eigenaar van het deel van het strand waar hij zijn pa viljoen wil exploiteren, om een vaste fundering aan te brengen. De gemeente besluit binnenkort of de ondernemer een bouwver gunning nodig heeft en of een wijziging van het bestemmings plan nodig is. Wethouder C. W. Veerhoek gaf dinsdag tijdens de commissie vergadering toe dat de gemeen te onaangenaam verrast werd door de bouw van de strandtent. De gemeente was nog niet eer der met een dergelijk geval ge confronteerd, omdat tot medio januari het waterschap net als Rijkswaterstaat geen perma nente bebouwing van strand en zeewering toestond. Intussen heeft het schap het beleid- op Schouwen-Duiveland versoe peld. Kristelijn heeft daar on middellijk op ingespeeld. Veerhoek voegde eraan toe, dat het Waterschap over enkele ja ren het beheer van de hele kust strook overneemt. der Meide (SGP/GPV) blijft voor handhaving van de koppe ling. De quotering van de mini-cam pings is noodzakelijk om de toe ristische druk en de automobili teit te beperken, verwoordde J. Th. M. van der Veer (D66). Dat vond ook Van de Meide: „Vijftig mini-campings erbij betekent een vermeerdering van 750 standplaatsen. Zo'n stijging van drie procent van de ver- blij fsrecreatie is redelijk volu mineus." De loskoppeling van mini-cam pings en agrarische bedrijven heeft de gemoederen de afgelo pen tijd danig beziggehouden. Een besluit daarover werd dit najaar uitgesteld omdat Duive- land en Bruinisse f alikant tegen loskoppeling waren. Van de te genstanders kon nu alleen de SGP/GVP-fractie haar stem nog laten horen. Van de Meide: „Het exploiteren van mini- campings draagt bij aan de eco nomie in de polder. Door het versterken van het agrarisch bedrijf, met een recreatieve tak wordt verpaupering van het ge bied voorkomen. Dit uitgangs punt wordt ten dele ongedaan gemaakt." Wethouder C. W. Veerhoek ant woordde dat de koppeling juri disch moeilijk te handhaven is sinds de invoering van de Wet op de openluchtrecreatie, eind 1995. „Als we de koppeling handhaven, moeten we dat mo tiveren. Maar het is niet moge lijk op basis van inkomenspoli tiek mini-campings alleen te gunnen aan landbouwers." Het lukte hem niet Van der Meide te overtuigen: „Ik wil graag dat u dat onderbouwt", antwoordde hij. Andere commissieleden vonden dat het college enkele randvoor waarden voor het vestigen van een mini-camping" in het bui tengebied op details moet bij schaven. Om toch de agrariërs te bevoordelen, stelt het college bijvoorbeeld voor te eisen dat het bedrijf minstens een opper vlakte moet hebben van één hectare. Zowel H. Coomans (WD) als R J. van der Wekken (CDA) vonden dat deze opper vlakte-eis niet ver genoeg gaat. Volgens Veerhoek is het echter om juridische redenen niet mo gelijk een nog groter oppervlak te eisen. foto Dirk-Jan Gjeltema van onze verslaggever Herre Stegenga BROUWERSHAVEN - Het ge duld van de familie Deïst uit Zonnemaire wordt zwaar op de proef gesteld: de commissie ruimtelijke ordening van Schouwen-Duiveland kwam dinsdagavond niet tot een ad vies over de landschapscam ping die de familie wil begin nen. Inhoudelijk is er niets aan de hand. geen enkel commissie- Mega-schilderij siert basisschool in Koudekerke van onze verslaggeefster KOUDEKERKE - Panorama Zeeland. Zo noemf Agues de Jong, directeur van de basis school 'l Klinket in Koudeker ke, het kunstwerk dat de ramen van haar school siert, geksche rend. De bedenkers en makers van het vijfendertig meter lange en drie meter hoge schilderij, het kunstenaarsechtpaar Jan Peter Muilwijk en Katja Bos, hebben het de titel 'Ode aan Zeeland' gegeven. Ieder klaslokaal is door hen om gedoopt tot een thema-eiland. De thema's zijn op de ramen uit gewerkt met tekeningen en kor te gedichten. Zo prijkt bij het vakantie-ei- land de tekst: Zeeland langs je Schelde stromen, stromen toe risten naar het strand Daar naast ligt het aardappeleiland: Zeeland land van zware binten, klei, glimmend grijs geploegd. 'Worst'lend kwam het altijd bo ven, dat het immer blijft be staan', luidt het gedicht bij het Luctor et Emergo-eiland. Het meest opvallende gedichtje hoort bij het klederdrachtenei land. Zeeland van jongens, Zeeuwse meisjes, geen cent te veelmaar toch zo rijk. Vorig jaar baarde de basisschool al opzien met de raamschilde ringen over kinderen uit Equa- dor. Het Zeelandproject trekt echter nog meer aandacht. „Het leuke is dat iedereen blijft kij ken. zegt De Jong. Voor de kin deren blijft het niet bij de raam- tekeningen alleen. De komende drie weken staan diverse Zeeuwse activiteiten op het pro gramma zoals een bezoek aan het Zeeuwse museum en Neeltje Jans. lid wil hel project in de weg staan. Onduidelijkheden zijn er wel. Zo is het plotseling de grote vraag of een artikel 19-procedu- re nodig is of een bestemmings planprocedure. Agrariër Deïst wacht al geruime tijd op toestemming voor zijn landschapscamping, een nieuw soort kampeerterrein dat wordt gekoppeld aan het agrarisch be drijf. Eigenlijk had de gemeente Brouwershaven in december vorig jaar het verlossende woord moeten spreken. Een 'vormfoutje' van de inmiddels opgeheven gemeente bracht het onderwerp echter weer op de politieke agenda. Nadelen Namens een groepje omwonen den maakte R. van de Erve uit Zonnemaire gisteren nog eens van de gelegenheid gebruik om de nadelen van het project op te sommen. De verkeersdrukte bijvoorbeeld. „Het gebied moet zo blijven als het is", betoogde hij.Voor meer discussie zorgde de door B en W gewenste artikel 19-procedure. Enkele commis sieleden en insprekers zeiden te twijfelen aan het nut hiervan. De verwarring werd groter toen wethouder C. W. Veerhoek met het standpunt van gedeputeer de J. G. van Z wieten op de prop pen kwam. Van Zwieten heeft onlangs laten weten voorstan der te zijn van een zogeheten facet-bestemmingsplanproce dure. „Gedeputeerde Staten zullen dit project niet 'eerder dan in september, oktober in be handeling nemen", verklaarde Veerhoek. „Een facet-bestem mingsplanherziening kan ruim voor oktober in Middelburg lig gen." Later vertelde hij dat zelfs een artikel 17-procedure moge lijk is, omdat het een experi ment betreft, Teruggeven Ook werden vragen gesteld over de aanvraag van G. M. van der Bijl uit Zonnemaire, die een soortgelijk initiatief van de grond wil tillen. Wellicht geïn spireerd door de opmerkingen van Van de Erve, kwam ook hier de verkeersdrukte aan bod. Zo vroeg H. de Vries (GroenLinks) of de aanleg van zogeheten 'landbouwsluizen' een goede oplossing is. Dit alles was reden voor de commissie de zaak weer terug te geven aan het college voor een nader uitgewerkt voor stel. Het voormalige asielzoekerscentrum Bergzicht gaat dezer dagen tegen de vlakte. foto Dirk-Jan Gjeltema Voormalig asielzoekerscentrum maakt plaats voor woningbouw van onze verslaggever Frank Balkenende GOES - Het voormalige Goese ziekenhuis is bijna niet meer. Bergzicht, van 1987 tot eind vorig jaar asielzoekerscentrum, wordt momenteel gesloopt. Terwijl de gemeente Goes nog steg- gelt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pen overeen vergoeding voor de kosten die samenhangen met de vervroegde sluiting van het AZC, wordt het perceel de komende tijd geruimd voor woningbouw. Bergzicht was het eerste asielzoekerscentrum in Nederland. Goes stak daar in 1987 ver zijn nek ver voor uit. Geplande woningbouw werd in overleg met de eigenaar Projektbouw Zee land BV, opgeschort. Huurder van het oude hospitaal, dat overbodig was geworden door de bouw van het Oosterschelde- ziekenhuis, werd de Centrale Organisatie voor Opvang van Asielzoekers (COA). De nieuwe functie leverde protesten uit de omgeving op, maar die verstomden vrij snel. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. Het gebouw was weliswaar geen luxe hotel, maar voor de eerste opvang van vluchtelingen voldeed het. Problemen rezen toen de asielproce dures steeds langer werden. In het begin verbleef een vluchteling gemiddeld negen weken in het centrum. Die verblijfsduur liep met de jaren op tot anderhalf a twee jaar. En daarvoor was Berg zicht niet toegerust. Asielzoekers werden het lange wachten in een somber en pri vacyloos gebouw beu. In 1995 kwam het tot en kele uitbarstingen: vechtpartijen, hongerstakingen en over spannen personeel. Vervroegde sluiting Het COA zag vorig jaar in dat Bergzicht niet meer geschikt was voor de huisvesting van asielzoekers en besloot het centrum een jaar eerder te sluiten. De meeste bewoners vertrokken in de herfst naar elders. Die vervroegde sluiting bleek onder meer mo gelijk door het slinkend aantal asielaanvragen in Nederland. Gastheer Goes blijft een beetje teleurgesteld achter. De gemeen te moet juridisch alle zeilen bijzetten om de kosten van de ver vroegde aftocht vergoed te krijgen. Indertijd werd bij de bouw van basisschool De Tweemaster rekening gehouden met les ruimte voor tientallen asielzoekerskinderen. Ook werden meer docentenuren beschikbaar gesteld. Daardoor zit Goes nu onder meer met wachtgeldverplichtingen. Al met al wil de gemeente rond de twee ton vergoeding van het ministerie. Maar het depar tement blijkt zo onverzettelijk, dat het zich enigszins generende COA inmiddels Goes met raad en daad steunt. BROUWERSHAVEN KLOETINGE Woensdag 12 februari: Tonnenmagazijn, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen - bij eenkomst over hofjes in Nederland, 20.00 uur. Zaterdag 15 februari: Tonnenmagazijn, jaaruitvoering Smalstads gemeng koor en Kroos- wijk Band, 19.30 uur. Zaterdag 15 februari: Kijk- en koophal aan de Industrie weg 7 en Dreef 10, rommelmarkt van de hervormde gemeente, 9.00- 12.00 uur. ELLEWOUTSDIJK Woensdag 19 februari: van Hattumhuis, kindertheater voorstelling door Linda Decock met het verhaal de Wens van Wim, 14.00 uur. Woensdag 12 februari: Zeeuwse Bibliotheek, thema-avond door de school van het Gouden Ro zenkruis met het onderwerp de zin van het leven, 20.00 uur. Vrijdag 14 februari: Wijkgebouw De Westkant, pyama- disco door wijkvereniging Goes- West, 19.30-22.00 uur. Zaterdag 15 februari: Wijkgebouw Jan Ligthart, hobby- creatiefbeurs, 10.00-16.00 uur. Zeelandhallen, internationale mo delbouwmanifestatie, '10.00-18.00 uur. Muzieksphoolgebouw, open dag al gemene. muzikale vorming voor volwassenen vanaf 9.30 uur. Muziekschoolgebouw, concert ver zorgd door docenten van de Zeeuw se Muziekschool, 16.00 uur. Zondag 16 februari: Zeelandhallen, internationale mo delbouwmanifestatie, 10.00-18.00 uur. Muziekschoolgebouw, concert, uit voerenden Norbert Bartelsman - clavecimbel en Maaike Boekholt - viola da gamba, 12.00 uur. Maandag 17 februari: Prins van Oranje, voorlichtingsmid dag door Bondenraad Groot Goes over het ouderenbeleid, voor alle ouderen uit de gemeente Goes, 14.00 uur. Dinsdag 18 februari: Buys Ballotcollege, begin ZVU-cur- sus Marifoon, 4 avonden van 19.30- 21.30 uur. Woensdag 19 februari: Oosterschelde College, begin jon gerencursus fotografie, 8 bijeen komsten van 15.30-17.30 uur. HEINKENSZAND Vrijdag 14 februari: Zaaltje achter de Barbesteinkerk, bingo door buurtvereniging Water vliet, 20.00 uur. KERKWERVE Woensdag 12 februari: Dorpshuis 't Zuudènde, viering veertigjarig bestaan Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdeling Kerkwerve, 16.30 uur. Kantine Sportvereniging WIK, car navalsavond voor kinderen, 19.00- 21.30 uur. Zaterdag 15 februari: Geerteskerk, samenzangavond var Datheen-Psalmen, organist P. Hey koop, 20.00 uur. Vrijdag 14 februari: Café-pension De Goede Verwach ting, avondruilbeurs, 19.00 uur. NIEUWERKERK Zaterdag 15 februari: Ons Dorpshuis, Districtsbijeen komst Waterschap Zeeuwse Eilan den, 19.30 uur. Café Het Wapen van Zeeland, Ie denvergadering Musschengilde, 20.00 uur. SCHARENDIJKE Vrijdag 14 februari: De Putmeet, generale repetitie van toneelstuk: Zeg, kan ik je man even lenen, door leden van sportvereni ging ZCS'62 voorkinderen van 6tot en met 17 jaar, 19.00 uur. Zaterdag 15 februari: De Putmeet, feestavond en opvoe ring van het toneelstuk: Zeg, kan ik je man even lenen, door sportver eniging ZCS'62 voor de leden, do nateurs en sponsors. 19.30 uur. Woensdag 19 februari: De Putmeet, feestmiddag door sportvereniging ZCS'62 met toneel opvoering voor iedereen, 14.30 uur. Woensdag 12 februari: S.K.W. De Lichtboei-MFC, kreamid- dag, carnaval voor kinderen van 6 tot 10 jaar, 13.30-15.30 uur. Vrijdag 14 februari: S.K.W. De Lichtboei-MFC, culinaire kookcursus, elke week van 19.00- 21.00 uur. Gemeente zierikzee, inzameling van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel door SSTR-Samen strijden tegen reuma, 9.00 uur. Zaterdag 15 februari: S.K.W. De Lichtboei-MFC, cursus dromen, een weg tot zelfkennis, 10.00-16.00 uur. Iets te melden? Schrijf, fax of bel de redaktie van de PZC in Goes of Zie rikzee. Goes: Voorstad 22, 4461 KN of postbus 31, 4460 AA; fax 0113- 273030, telfoon 0113-273000. Zie rikzee: Oude Haven 41,4301JK; fax 0111-414126, telefoon 0111- 415380. Politie stopt drankrijders TERNEUZEN - Een 28-jarige Terneuzense autobestuurder kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een dagvaarding uitgereikt, omdat hij onder in vloed van alcohol over de Rem- brandtlaan in zijn woonplaats reed. Diezelfde nacht kreeg een 39-jarige automobilist uit Brugge een boete, omdat hij on der invloed van alcohol op de Sint-Annastraat in Sluis reed.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 34