Banenpoolers in financiële nood PZC Timmer breekt met Philips JCobus L. krijgt in hoger beroep 15 jaar Written infiltreerden tiekem in Nederland binnenland Mislukken van doorstromen naar echte baanleidt tot torenhoge schulden Wij ers: nucleaire kennis na Dodewaard op peil Gebottelde finishlijn Elfstedentocht te koop Voorrangsbehandeling patiënten Jongen verliest been onder trein Bolkestein twijfelt aan muntunie Spuiten blijken van 14-jarige Voorlopig geen concurrentie NS Schikking tussen justitie en gewezen RaRa-verdachten Zwartboek: meer aandacht nodig voor aanpak zwerfvuil KUNST ANTIEK INBOEDEL VEILING Proef flexibele verlichting A12 woensdag 12 februari 1997 [jj. an onze verslaggeefster ylvia Marmelstein HAAG - Tienduizenden anenpoolers verkeren in grote zo eldnood. Bij ongeveer één op (j e tien werknemers zijn de [hulden zo torenhoog opgelo- en dat de rechter beslag heeft elegd op het salaris. Nog eens Va 6 procent lukt het niet om de ankrekening uit de rode cijfers 3E strekken. Dat komt omdat een root deel van de bijna 22.500 anenpoolers niet doorstroomt aar een 'echte' baan. Ze moe- en dus jarenlang rondkomen ran liet minimumloon. )e FNV-bond AbvaKabo heeft je afgelopen weken honderden ilefoontj.es gekregen van ba- lenpoolers die zeggen niet lan- da er te kunnen leven van hun sa- -er iris. n Amsterdam gingen de banen- 16 rooiers een paar maanden gele- |en voor het eerst massaal de ge traat op om hun onvrede te to- ien. Ben Burgter, directeur van er lureau Maatwerk dat de ba- ienpool voor de hoofdstad uit- voert, kent de problemen maar al te goed. „Het is moeilijk om rond te komen van het mini mumloon en voor gezinnen is dat zelfs onmogelijk", zegt hij Veel banenpoolers maken vol gens Burgter dan ook noodge dwongen schulden. In Amster dam is bij 10 procent van de werknemers al beslag gelegd op het salaris en het landelijke cij fer moet ook rond dit getal schommelen. Dat betekent dat de rechter bij zo'n 2250 banen poolers in totaal beslag heeft ge legd op het inkomen. Een ba nenpooler verdient normaal 2220 gulden bruto en krijgt na loonbeslag nog maar 1248 gul den (netto). De rest gaat recht streeks naar de schuldeisers. Uit onderzoeken van de Rotter damse dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (RSZW) blijkt dat 76 procent van de banen poolers in de rode cijfers staat. Volgens Burgter zal het lande lijke cijfer hooguit een paar pro centen afwijken. Gemiddeld be draagt de schuld 7000 gulden. De werkgever van de Rotter- 1® 1Sran onze redactie binnenland inj [OTTERDAM - De Britse justi- ie heeft begin 1995 in Neder- and een Engelse politieagent alen infiltreren in een drugsor- anisatie zonder dat de Neder- andse autoriteiten daarvan op ^ai Ie hoogte waren. De Centrale toetsingscommissie heeft hier- niet kunnen beoordelen of tf Ie door de informant gebruikte psporingstechnieken voor de Nederlandse wet toelaatbaar ijn. ol )it bleek dinsdagochtend voor Ie rechtbank in Rotterdam tij- ii lens de strafzaak tegen drie Ne- erlandse verdachten. Zij staan erecht op verdenking van de mokkel van 6100 kilo wiet en f,r rote hoeveelheden grondstof voor de aanmaak van XTC n amfetamine. Tegen hen wer en gevangsisstraffen tot zes teJaar geëist. ^andelijk officier van justitie van onze redactie binnenland [OTTERDAM - De Rotterdam- c drugsbaron Kobus L. heeft iet ook in hoger beroep niet ge- e ed. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem giste llen overeenkomstig de eis tot {vijftien jaar gevangenisstraf, j. {Bij de rechtbank in Rotterdam had hij eerder twaalf jaar cel ge- t kregen. terder oordeelde het hof dat het Openbaar Ministerie in/Rotter dam in 1993 juridisch correct ïeeft gehandeld met de inscha keling van twee criminele getui- jen tegen Kobus L. en zijnrech- erhand Lambert S. De Rotterdamse rechter noem- de L. destijds 'kopstuk van een criminele organisatie' die 'grote ïoeveelheden cocaïne en hasj' Ijvan onze redactie binnenland 'EN HAAG - Minister Wijers /an Economische Zaken is er liet bang voor dat de sluiting 'an de kerncentrale Dodewaard leidt tot het verdwijnen van kennis over nucleaire processen uit ons land. Door voortgezette onderzoeksprojecten van ECN in Petten en de steeds toene mende samenwerking in EU- I verband blijft de deskundigheid op peil. I[Wijers heeft dit in een brief aan Ine Tweede Kamer laten weten. [Wijers gelooft niet dat kern- jenergie door de sluiting van Do- [dewaard in Nederland geen en- jkele toekomst meer heeft. „Mijn (conclusie is dat cle nucleaire op- (Advertentie) Bij de Startersdesk van de Belastingdienst. Wie als startende ondernemer vragen heeft over belastingen, kan voortaan terecht bij een speciale balie van de Belastingdienst: de Startersdesk. Kom langs of bel voor meer informatie gratis de BelastingTelefoon voor ondernemers: 0800-0443. Belastingdienst Leuker kunnen we 't niet maken. Wel makkelijker. damse banenpoolers, Nieuwe Banen Rotterdam Werkt (NBRW), heeft zelfs de hulp in geroepen van een schuldbemid delingsbureau om de financiën van de werknemers weer op or de te brengen. Rollen Waarom juist banenpoolers gro te schuldenmakex-s zijn, is nooit landelijk onderzocht. De RSZW heeft vastgesteld dat de deelne mers niet kunnen omgaan met hun nieuwe status van werkne mer BanenpoQlers hebben ge middeld zeven jaar van een uit kering geleefd. Nu ze een baan hebben, verwachten ze dat ze hun geld flink kunnen laten rol len. Maar van het salaris moeten vaak nog oude schulden worden afbetaald, uit de tijd dat de de biteur nog werkloos was. Als daar nieuwe schulden bijko men, rijzen de geldproblemen de pan uit. Daar komt nog bij dat de deel nemers bepaalde voorzieningen (zoals huursubsidie, kwijtschel dingen en voordeelpassen) zijn kwijtgeraakt, doordat hun in komen is gestegen. De werkne mers draaien plotseling op voor de volledige huur en houden veel minder over dan ten tijde van hun uitkering. „Ze zijn dus erg teleurgesteld over him fi nanciële beloning", zegt H. van der Windt van de CNV-bond CFO. Banenpoolei's moeten daarom eerder doorstromen naar een vaste baan. Burgter: „Minister Melkert heeft het voortdurend over het verbeteren van de ar beidsomstandigheden, maar dat biedt geen soelaas. Ze moe ten garantie krijgen op vast werk." Volgens het ministerie van sociale zaken vindt zo'n 34 procent van de banenpoolers een nieuwe baan. Maar Burgter vindt die schatting veel te hoog. Ik ben al blij als we dit jaar tien procent halen.GPD mr. J. Kuitert wist niet, zo ver telde zij de rechtbank, dat een Engelse expediteur in Neder land in de bende was geïnfil treerd. Ze liet duidelijk blijken niet gelukkig te zijn met de Brit se operatie. Toetsing Met name van het gebruik van apparatuur om gesprekken op te nemen, had ze op de hoogte willen zijn. Toetsing van deze voor Nederland bijzondere op sporingsmethode heeft niet plaatsgevonden. In totaal zijn drie Britse infiltranten ingezet. Volgens de Rotterdamse CID- officier van justitie mr. R. de Groot was aanmelding van alle drie in Nederland werkende buitenlandse infiltranten niet nodig omdat al toestemming voor één infiltrant was gegeven. Kuitert zei inderdaad van een infiltrant te hebben geweten. ANP binnen het grondgebied van Ne derland bracht. Het ging onder meer om de import van 357 kilo cocaïne in 1991. Lambert S. kreeg in Rotterdam negen jaar. Het Kobus-onderzoek, onder de codenaam Laundry, heeft vele jaren geduurd. Kobus L. is juli 1994 opgepakt in een woonwa genkamp in Roosendaal. Het proces bij de Rotterdamse rechtbank en later in hoger be roep bij het gerechtshof in Den Haag stond vooral in het teken van de afspraken die het Open baar Ministerie had gemaakt met enkele getuigen. Gezien de opzet van deze deals was er vol gens Kobus' raadsman mr. Tj. van der Spoel sprake van kroon getuigen, een fenomeen dat door de commissie-Van Traa en het kabinet van de hand is ge wezen. GPD tie in voldoende mate wordt opengehouden", aldus de minis ter. Op de begroting van Economi sche Zaken is een bedrag van f 17 miljoen beschikbaar voor nucleair onderzoek. Dat geld gaat grotendeels naar ECN. Een even groot bedrag draagt het departement via de EU bij aan de financiering van de Hoge Flux Reactor in Petten. Vooral de versterking van de in ternationale samenwerking is van groot belang bij het toe komstige nucleaire onderzoek, aldus Wijers. Het gaat daarbij onder andere om de ontwikke ling van tweede en derde gene ratie kernreactoren en techno logische oplossingen voor het afvalprobleem. ANP URETERP - De finishlijn van de Elfstedentocht wordt sinds gisteren in flesjes verkocht bij vogelasiel de Fugelhelling in het Friese Ureterp. Studenten van de afdeling economie van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden namen de geel geverfde aankomstlijn vier dagen na de Elfstedentocht mee. De lijn is in flesjes gestopt die voor 12,50 te koop zijn. De baten zijn voor de Fugelhelling. foto Peter Wouda/ANP Timmer in zijn hoedanigheid als topman van Philips. foto Paul Vreeker/ANP van onze redactie economie EINDHOVEN - Volkomen on verwacht is Jan Timmer dins dag opgestapt als commissaris bij Philips. De voormalige top man vertrekt wegens „per soonlijke overwegingen". Met zijn vertrek wekt Timmer de indruk zich niet te kunnen ver enigen met de nieuwe koers die zijn opvolger Cor Boonstra voor Philips heeft uitgestip peld. Het vertrek van de oud-presi dent komt tyee dagen voordat Philips zijn jaarcijfers publi ceert en mogelijk nieuwe in grepen bekendmaakt. In een mededeling van twee zinnen zegt de Raad van Commissa rissen het vertrek van Timmer te betreuren. Philips noch Timmer wilde dinsdag een toe lichting geven. Waarnemers hebben de harde ingrepen van Boonstra bij het elektronicaconcern geïnter preteerd als een afrekening met Timmer. Boonstra zelf noemde die uitleg vorige week „een fabeltje". Timmer zelf heeft publiekelijk niet willen reageren. Eind januari zei hij na afloop van een lezing wel verbaasd te zijn dat sommige Philips-kenners de koers van Boonstra beschouwen als har de kritiek op zijn beleid. Onverwacht De vakbonden noemden het vertrek van Timmer volkomen onverwacht, maar niet onbe grijpelijk. „Timmer moet voortdurend het gevoel heb ben gehad dat afgebroken wordt, wat hij als bestuurs voorzitter heeft opgebouwd", aldus J. Cuperus van de Indu striebond FNV. ..Ik denk dat Timmer er geen zin meer in heeft gehad Net als elke or kaan is ook orkaan Gilbert gaan liggen." Bestuurder A Verhoeven van de Unie zei dinsdag dat Tim mer op een verkeerde moment „voor hem en voor Philips" is opgestapt. „In deze vecht- markt had Philips nog lang plezier van Timmer kunnen hebben." De Unie waarschuw de Boonstra onlangs nog voor „het bevuilen van het eigen nest" en hem op duidelijk te maken dat hij geen conflict uitvocht met Timmer. Timmer heeft zes jaar lang aan het hoofd van Philips gestaan. Hij maakte naam, omdat hij het concern met een drastische sanering van de ondergang redde. Na zijn vertrek op 1 ok tober laaide echter de kritiek op. Nieuwe activiteiten die be kend stonden als Timmers lief desbaby 's, waaronder cd-i, dcc. hdtv. de aankoop van ka belnetten en de videoketen Superclub. gelden als grote debacles. Ook het faillissement van Sport7 gold als een persoonlij ke nederlaag voor Timmer. De voormalige Philips-topman was president-commissaris van de televisiezender en was persoonlijk verantwoordelijk voor de beslissing van Philips om flink te investeren in de zender. Het is bij Philips altijd gebrui kelijk geweest dat topmensen na hun vertrek invloed bleven uitoefenen via de Raad van Commissarissen. Alleen Tim mers voorganger Cor. van der Klugt trad in 1990 niet toe tot het toezichtscollege. Timmer heeft afgelopen jaar overigens een hele reeks com missariaten gekregen. Hij is onder meer commissaris bij Shell, ING en de NS. ANP DEN HAAG - De FNV heeft er geen moeite mee als op beperk te schaal en onder voorwaarden werknemers 's avonds of in de weekeinden worden geholpen in ziekenhuizen. Dit zei FNV- voorzitter Stekelenburg dinsdagavond op een discussiebij eenkomst in Den Haag. De FNV keerde zich tot nu toe altijd fel tegen voorrang van werkenden op niet-werkenden. „Het moet gaan om extra operaties. Mensen die 's avonds wor den geholpen zorgen er voor dat de wachtlijsten korter wor den", aldus Stekelenburg.A NP WADENOIJEN - Een twaalfjarige jongen uit Wadenoijen is dinsdag een onderbeen kwijtgeraakt nadat hij onder de trein van Tiel naar Geldermalsen terecht was gekomen. De jongen fietste van zijn school in Tiel naar huis. Om sneller thuis te zijngebruikte hij het voor publiek verboden grindpad langsde spoorbaan. Toenhij de rails overstak werd hij door de trein gegrepen ondanks geluidssignalen van de trein. De jongen is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. ANP DEN HAAG - WD-leider Bolkestein vindt dat Nederland desnoods voorlopig buiten de Economische en Monetaire Unie (EMU) moet blijven, als men te soepel omgaat met de toegangscriteria. Bolkestein houdt er steeds meer rekening mee dat de EMU moet worden uitgesteld, omdat te veel lan den de toetredingseisen niet halen. De EMU moet ingaan in 1999, en leidt tot invoering van de Europese eenheidsmunt, de Euro, in 2002. Bolkestein uit zijn twijfels over de haalbaarheid van de EMU in NRC Handelsblad. Hij kondigt nu al aan in het parlemen tair debat volgend jaar een blokkade op te werpen voor Ne derlandse deelname, als het kabinet toch blijkt te tornen aan de afgesproken toetredingseisen. GPD NIJMEGEN - De insulinepennen en opzetspuitjes die vorige week opdoken in de Nijmeegse wijk Weezenhof, blijken door een 14-jarige jongen meegenomen te zijn uit de naburige ge meente Beek. Hij had ze daar aangetroffen tijdens een logeer partij, zo heeft hij tegenover de politie verklaard. De moeder van de jongen waarschuwde dit weekeinde de politie dat haar zoon mogelijk meer wist van de spuitjes. Wijkbewoners vonden vorige week bijna 400 vierhonderd in- sulinespuiten, waarvan er 300 in een speeltuintje lagen. Drie waren met de punt omhoog onderaan een glijbaan ingegra ven. In tegenstelling tot eerdere mededelingen is volgens een politiewoordvoerder nu gebleken dat alle spuiten leeg waren. De officier van justitie moet beslissen of de jongen een proces verbaal krijgt. ANP DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen hoeven tot de eeuwwisseling geen concurrentie te vrezen. Dat blijkt uit een brief van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Voor de periode na het jaar 2000 heeft de mi nister nog geen standpunt ingenomen. De komende jaren is het exploiteren van reizigerstreinen aan strenge regels gebonden. Een nieuwkomer mag alleen een trein laten rijden als er nog plaats is op het spoornet. De trei nen van NS gaan dus voor. Bovendien moet de nieuwe trein dienst een „duidelijke toegevoegde waarde bieden boven het reeds bestaande aanbod". Daarmee lijkt het plan van NS- concurrent Lovers vooreen sneltrein tussen de grote steden in de Randstad definitief van de baan. ANP van onze redactie binnenland AMSTERDAM - De voormalige RaRa-verdachten Hans Krikke en Jan Müter hebben een schik king getroffen met justitie. Zij krijgen samen in totaal 230.000 gulden schadevergoeding. Krikke en Müter maakten dat gisteren bekend op een perscon ferentie in Amsterdam. Justitie deed in september 1994 hiüszoeking bij de journalisten van het journalistencollectief Opstand en nam computers, ar chiefmateriaal en administratie in beslag. In het voorjaar van 1995 zaten Krikke en Müter zes dagen vast op verdenking van betrokkenheid bij de actiegroep RaRa. RaRa claimde in 1991 de bomaanslagen op het huis van ex-staatssecretaris Kosto en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eind 1995 staakte justitie het gerechtelijk vooronderzoek naar het tweetal. Er was onvol doende bewijs voor vervolging. Krikke en Müter hebben altijd elke betrokkenheid bij RaRa ontkend Na de verdachtmakin gen door justitie dienden ze een schadeclaim in. Opstand draai de door de beschuldigingen slecht omdat opdrachtgevers afhaakten. Ondanks de schikking die nu is overeengekomen zijn Krikke en Müter toch teleurgesteld. Het liefst waren ze gerehabiliteerd- bijvoorbeeld door middel van excuses door justitie. „We blij ven zitten met een behoorlijke kater", aldus Müter. Gezien eer der verlies van juri dische proce dures bij de rechtbank in Den Haag over bij voorbeeld inzage van dossiers, schatten ze de kans op succes bij verder proce deren op nul. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - Het ministerie van VROM doet te weinig aan de aanpak van zwerfvuil. Dat schrijven de Stichting Neder land Schoon en de ANWB in een zwartboek aan minister De Boer. De organisaties willen dat de minister nieuwe impulsen geeft (Advertentie) KIJKDAG: 13 februari van 14 tol 21 uur. VEILING: 14 februari v.a. 13.30 uur. LOCATIE: Hotel Amevillc Buitenrusistraai, Middelburg VEILINGHUIS B. WITTE Vlasmarkt 11, M'burg. Tel. 0118-614105 aan de strijd tegen zwerfvuil. Zij denken aan een betere sa menwerking tussen het be drijfsleven, consumentenorga nisaties en de overheid. Versnipperd Volgens de stichting is de aan pak van zwerfvuil op dit mo ment te versnipperd om het pro bleem werkelijk op te lossen. De betrokken organisaties zijn van mening dat er een mentaliteits verandering moet komen waar door zwerfvuil kan worden voorkomen. Op dit moment zou te veel na druk worden gelegd op het ach teraf opruimen van afval.AAIP DEN HAAG - Rijkswaterstaat beproeft volgende week op de A12 tussen Gouda en Nieuwer- brug een nieuwe snelwegver lichting. De installatie regelt haar eigen sterkte, al naar ge lang de verkeersdrukte en de weersomstandigheden. De ingebruikname van de in stallatie is het sluitstuk op het project Dynamische openbare verlichting (DYNO). Rijkswa terstaat gaat nu onderzoeken hoe de weggebruikers erop rea geren. Nederland is volgens Verkeer en Waterstaat het eerste land ter wereld waar flexibele openbare verlichting wordt uit getest. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 3