Borsele peilt onveiligheidsgevoel Hotpants en plateauzolen PZC Bergzicht in Goes tegen de vlakte Brandbrief over gemis duikteam in waterrijk Ter neuzen Mini-camping op Sch-Duiveland niet altijd bij boer Mega-schilderij siert Koudekerkse school zeeland b 18 Gemeente wil weten wat er speelt onder inwoners Trage besluitvorming landschapscamping activiteiten woensdag 12 februari 1997 van onze verslaggeefster Caroline Moerland HEINKENSZAND - Een deel van de inwoners van Borsele heeft een enquête over veilig heid in de bus gehad. De ge meente heeft die in samenwer king met de politie opgesteld. Het vragenformulier is een stap op weg naar een zogenoemd in tegraal veiligheidsbeleid. Openbare orde en veiligheid is één van thema's waarop burge meester ir. J. L. M. Mandos zich komend jaar speciaal gaat rich ten. Zo wil hij samen met politie, brandweer en straathoekwer ker een vijftien-dorpentocht houden. Dit met als doel een beeld te krijgen van wat er speelt in de kernen op veilig heidsgebied. Ook de, overigens anonieme, enquête is hierop gericht. De ge meente heeft eind vorige week zon achthonderd vragenfor mulieren de deur uit gedaan. Bewoners kunnen daarop in vullen of ze wel eens in aanra king zijn gekomen met inbraak, diefstal, vandalisme, lichame lijk geweld of een verkeersonge val. Het is ook de bedoeling dat ze vermelden waar dat gebeur de en of ze de politie hebben in geschakeld. Burenruzies Verder wordt de deelnemers aan de enquête gevraagd of ze te ma ken hebben met 'dorpsproble men' als overlast van groepen jongeren, hondenpoep op straat en burenruzies. Tenslotte ko men ook onveiligheidsgevoe lens in het algemeen aan bod en de beschikbaarheid van politie, brandweer, ambulance en ge meente. Bewoners die een enquête heb ben ingevuld, moeten deze voor 19 februari terugsturen. Een door de gemeente ingehuurd bureau gaat de beschikbare ge gevens vervolgens verwerken. Borsele hoopt voor de zomerva kantie conclusies en adviezen beschikbaar te hebben. Maatregelen Het is niet alleen de bedoeling informatie te verzamelen over het veiligheidsgehalte in de ge meente, maar ook om maatrege len te nemen als blijkt dat dit nodig is. Er is geen geld gereser veerd om mogelijke knelpunten op te lossen. Wel is voor 1997 zo'n 280.000 gulden beschik baar voor openbare orde en'vei- ligheid in het algemeen en het is de verwachting dat dit bedrag de komende jaren flink stijgt. D e gemeente wil toe naar een in tegrale aanpak op dit gebied. Dat wil zeggen dat veiligheid op allerlei beleidsterreinen een rol gaat spelen. Zo moeten bijvoor beeld bij het ontwerpen van een nieuwe woonwijk 'enge plek ken' en verkeersonveilige situa ties worden vermeden. re nodig is of een bestemmings planprocedure. Eigenlijk had de gemeente Brouwershaven in december vorig jaar het verlossende woord moeten spreken. Een 'vormfoutje' van de inmiddels opgeheven gemeente bracht het onderwerp echter weer op de politieke agenda. Namens een groepje omwonenden maakte R. van de Erve uit Zonnemaire gis teren nog eens van de gelegen heid gebruik om de nadelen van het project op te sommen. De verkeersdrukte bijvoorbeeld. „Het gebied moet zo blijven als het is", betoogde hij; van onze verslaggever Herre Stegenga BROUWERSHAVEN - Het ge duld van de familie Deïst uit Zonnemaire wordt zwaar op de proef gesteld: de commissie ruimtelijke ordening van Schouwen-Duiveland kwam dinsdagavond niet tot een ad vies over de landschapscam ping die de familie wil begin nen. Inhoudelijk is er niets aan de hand, geen enkel commissie lid wil het project in de weg staan. Onduidelijkheden zijn er wel. Zo is het plotseling de grote vraag of een artikel 19-procedu- Het voormalige asielzoekerscentrum Bergzicht gaat dezer dagen tegen de vlakte. foto Dirk-Jan GjeItema Voormalig asielzoekerscentrum maakt plaats voor woningbouw van onze verslaggever Frank Balkenende GOES - Het voormalige Goese ziekenhuis is bijna niet meer. Bergzicht, van 1987 tot eind vorig jaar asielzoekerscen trum, wordt momenteel ge sloopt. Terwijl de gemeente Goes nog steggelt met het mi nisterie van Onderwijs, Cul tuur en Wetenschappen over een vergoeding voor de kosten die samenhangen met de ver vroegde sluiting van het AZC, wordt het perceel de komende tijd geruimd voor woning bouw. Bergzicht was het eerste asiel zoekerscentrum in Nederland. Goes stak daar in 1987 verzijn nek ver voor uit. Geplande wo ningbouw werd in overleg met de eigenaar, Projektbouw Zee land BV, opgeschort. Huurder van het oude hospitaal, dat overbodig was geworden door de bouw van het Oosterschel- deziekenhuis, werd de Centra le Organisatie voor Opvang van Asielzoekers (COA). De nieuwe functie leverde protes ten uit de omgeving op, maar die verstomden vrij snel. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. Het ge bouw was weliswaar geen luxe hotel, maar voor de eerste op vang van vluchtelingen vol deed het. Problemen rezen toen de asielprocedures steeds langer werden. In het begin verbleef een vluchteling ge middeld negen weken in het centrum. Die verblijfsduur liep met de jaren op tot ander half a twee jaar. En daarvoor was Bergzicht niet toegerust. Asielzoekers werden het lange wachten in een somber en pri- vacyloos gebouw beu. In 1995 kwam het tot enkele uitbar stingen: vechtpartij en, hon gerstakingen en overspannen personeel. Vervroegde sluiting Het COA zag vorig jaar in dat Bergzicht niet meer geschikt was voor de huisvesting van asielzoekers en besloot het centrum een jaar eerder te sluiten. De meeste bewoners vertrokken in de herfst naar elders. Die vervroegde sluiting bleek onder meer mogelijk door het slinkend aantal asiel aanvragen in Nederland. Gastheer Goes blijft een beetje teleurgesteld achter. De ge meente moet juridisch alle zei len bijzetten om de kosten Van de vervroegde aftocht vergoed te krijgen. Indertijd werd bij de bouw van basisschool De Tweemaster rekening gehou den met lesruimte voor tien tallen asielzoekerskinderen. Ook werden meer docenten- uren beschikbaar gesteld. Daardoor zit Goes nu onder meer met wachtgeld verplich tingen. Al met al wil de ge meente rond de twee ton ver goeding van het ministerie. Maar het departement blijkt zo onverzettelijk, dat het zich enigszins generende COA in middels Goes met raad en daad steunt. van onze verslaggever Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De brandweer in Terneuzen is - omdat het korps niet beschikt over een goed uitgerust duikteam - niet berekend op haar taak. Het ge meentebestuur dient op zeer korte termijn dan ook middelen ter beschikking te stellen om dit manco op te heffen. Mevrouw M. de Jonge-Winter schrijft dit het Terneuzense college naar aan leiding van de brandweeractie op 1 februari. Op die dag was haar Ierse Setter door het ijs op de Otheense Kreek gegaan én was de Terneu zense brandweer uren in de weer geweest om de hond te red den. Uiteindelijk lukte dit ook. Iets waarvoor mevrouw De Jon ge de Terneuzense brandweer zeer erkentelijk is. „Mijn kritiek", zo vervolgt ze haar brief, „is echter aan uw adres gericht. Het is toch te gek voor woorden dat in een water rijke gemeente als Terneuzen de brandweer niet over een goed uitgerust duikteam kan be schikken. In geval van menseli ke slachtoffers te water mo men snel en veilig hulp kunne bieden. Het kan toch niet zo zii dat in een gemeente waar enoi me bedragen worden omgezet: grote prestige-projecten om h imago op te poetsen er geen nanciële middelen vrijgemaal kunnen worden om de veilij heid te vergroten." Slachtoffers Mevrouw De Jonge vraagt zie af of er eerst menselijke slachi offers moeten vallen, maar d: zijn de voorbije jaren al te bi treuren geweest in Sluiskil eni Terneuzen. Ook toen werd u brandweerkringen aangedron gen op investeringen in mateii' eel en opleidingen. Hoe het oo] zij, de Terneuzense vrijwillig brandweer beschikt niet ov< één of meerdere getrainde dui kers. Brandweercommandant Bruggeman bevestigde dit gis teren, maar voelde er wein; voor om op de brief in te gaai „Dit is in eerste instantie ee zaak van het Terneuzense be stuur", meende Bruggeman. van onze verslaggeefster Mariëtte Hitzert BROUWERSHAVEN - Een to taal van 150 mini-campings op Schouwen-Duiveland, een uit breiding van vijftig, is de abso lute bovengrens. Onder die voorwaarde stemde de meerder heid van de commissie ruimte lijke ordening dinsdagavond in met de hoofdlijnen van het col legevoorstel, de mini-campings te quoteren en te zoneren. Daar mee ging een ruime meerder heid van de fracties akkoord met het loskoppelen van het kleinschalig kamperen van het agrarisch bedrijf. Alleen P. van der Meide (SGP/GPV) blijft voor handhaving van de koppe ling. Van de Meide merkte op: „Vijf tig mini-campings erbij bete kent een vermeerdering van 75 standplaatsen. Zo'n stijgin van drie procent van de ver blijfsrecreatie is redelijk volu Wethouder C. W. Veerhoek ant woordde dat de koppeling juii disch moeilijk te handhaven i sinds de invoering van de Wet o; de openluchtrecreatie, eim 1995. „Als we de koppelin handhaven, moeten we dat mo tiveren. Maar het is niet moge lijk op basis van inkomenspoli tiek mini-campings alleen gunnen aan landbouwers."On toch de agrariërs te bevoorde len, stelt het college voor te ei sen dat het bedrijf minstens eei oppervlakte moet hebben vai één hectare. van onze verslaggeefster Nicole Kluijtmans KOUDEKERKE - Panorama Zeeland. Zo noemt Agnes de Jong, directeur van de basis school 't Klinket in Koudeker- ke, het kunstwerk dat de ramen van haar school siert, geksche rend. De bedenkers en makers van het vijfendertig meter lange en drie meter hoge schilderij, het kunstenaarsechtpaar Jan Peter Muilwijk en Katja Bos, hebben het de titel 'Ode aan Zeeland' gegeven. Ieder klaslokaal is door hen om gedoopt tot een thema-eiland. De thema's zijn op de ramen uit gewerkt met tekeningen en kor te gedichten. Zo prijkt bij het vakantie-ei land de tekst: Zeeland langs je Schelde stromen, stromen toe risten naar het strand. Daar naast ligt het aardappel eiland: Zeeland land van zware binten, klei, glimmend grijs geploegd. 'Worst'lend kwam het altijd bo ven, dat het immer blijft be staan', luidt het gedicht bij het Luctor et Emergo-eiland. Het meest opvallende gedichtje hoort bij het klederdrachtenei land. Zeeland van' jongens, Zeeuwse meisjes, geen cent te veel, maar toch zo rijk. Vorig jaar baarde de basisschool al opzien met de raamschilde ringen over kinderen uit Equa- dor. Het Zeelandproject trekt echter nog meer aandacht. „Het leuke is dat iedereen blijft kij ken. Auto's stoppen. Fietsers stappen af", zegt De Jong. Voor de kinderen blijft het niet bij de raamtekeningen alleen. Zeeuwse activiteiten De komende drie weken staan diverse Zeeuwse activiteiten op het programma zoals een be zoek aan het Zeeuwse museum, Neeltje Jans en een molenaar die het meel voor de Zeeuwse Vlegel maalt. Dinsdag is in de school de themamaand begon nen met een uitvoering van het Zeeuwse toneelstuk 'Oalles voor een bolus' door de leer krachten van 't Klinket. Op donderdag. 27 februari wordt het project afgesloten met een Zeelanddag die door de burge meester wordt geopend. Bezoekers en scholieren worden getrakteerd op onder meer een diaserie over de geschiedenis van het 'riengkrieje', 'Leune van 't Zand' van het Zeeuws Theater en een demonstratie 'paeremes- se snieje'. „De Zeeuwse cultuur leeft. Het spreekt de mensen in het dorp aan, ook de kinderen. Bijna iedereen heeft nog dingen thuis zoals kleding en sieraden, en natuurlijk verhalen", con cludeert De Jonge. „Door de kinderen iets te leren over hun eigen cultuur, gaan ze de cultuur van anderen meerwaarderen." De Koudekerkse basisschool 'l Klinket is kunstzinnig beschilderd en heet nu Panorama Zeeland. foto Ruben Oreel Muzikanten zetten in het Goese Lyceum de noten nog even op de juiste plaats voor het 'seventies-feest' dat vrijdag losbarst. foto Dirk-Jan Gjeltema Goese lyceum viert feest in jaren-zeventigstijl van onze verslaggever Marco van Barneveld GOES - Hot-pants, plateauzolen en ('AVRO's TOPPOP-Ad Visser' duikt er nog wel eens mee op) synthetische blouses met gigantische puntkragen. Dat is vrijdag 14 februari de 'dress-code' in het Goese Ly ceum. Daar zullen dan de tijden van de symfonische rock, van ABBA en van 'Pa radise by the Dashboard Light' Meat Loaf herleven tijdens een groots 'seventies-fes tival'. Al maanden zijn leerlingen, perso neel en ouders daar regelmatig aan het oefenen om de muziek van weleer in de vingers te krijgen. „Want de muziek moet echt goed zijn. Lever je geen kwaliteit, dan komt er tegenwoordig niemand meer", meldt initiator Peter van de Kor- put (43, en daarmee 'half-sixties en half- seventies'). Volgens de leraar Nederlands is het en thousiasme onder de leerlingen erg groot. „Het is verbazingwekkend hoeveel mu ziek uit die tijd ze kennen. Veel ouders zeggen ook niet te begrijpen dat die kinderen zoveel platen van toen uit de kast trekken. Wat dat betreft is de jeugd tegenwoordig nogal dubbel: 'house' in de disco en thuis oudere muziek om naar te luisteren." Alice Cooper De 'seventies-party' begint vrijdag om acht uur en is voor iedereen toegankelijk. Een band met ouders en leerkrachten zal in totaal 25 artiesten (allemaal leerlingen) begeleiden. Vooral oudere leerlingen zul len volgens Van de Korput voor het voet licht treden. „Dal: heeft ook te maken met de stemmen. Brugklassers hebben vaak een moeilijke stem. Al is er één eerstejaars die Alice Cooper doet. Dat is fantastisch: zo'n kleintje dat alles afknijpt om een ruig geluid te bereiken." Sixties Het 'seventies-idee' komt uit de koker van Van de Korput zelf. „Drie jaar geleden hebben we een zeer geslaagd sixties-feest gehad. Dat was een groot succes, maar he lemaal hetzelfde nog eens overdoen wil den we niet. Daarom doen we nu de 'se venties'. Wat overigens opvalt is dat de muziek uit de jaren zeventig veel moeilij ker in elkaar zit. Veel symfonische dingen, en een nummer als Waterloo van ABBA is ook aanzienlijker lastiger dan je denkt. Veel oefenen dus, terwijl de band voor het sixties-feest maar drie keer bij elkaar hoefde te komen. Dat was allemaal veel makkelijker. Ook wel een beetje typerend voor die tijd, ja." BROUWERSHAVEN KLOETINGE Woensdag 12 februari: Tonnenmagazijn, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen - bij eenkomst over hofjes in Nederland, 20.00 uur. Zaterdag 15 februari: Tonnenmagazijn, jaaruitvoering Smalstads gemeng koor en Kroos- wijk Band, 19.30 uur. Zaterdag 15 februari: Kijk- en koophal aan de Industrie weg 7 en Dreef 10, rommelmarkt van de hervormde gemeente, 9.00- 12.00 uur. Zaterdag 15 februari: Geerteskerk, samenzangavond var Datheen-Psalmen, organist P. Hey; koop, 20.00 uur. Vrijdag 14 februari: Café-pension De Goede Verwach ting, avondruilbeurs, 19.00 uur. ELLEWOUTSDIJK Woensdag 19 februari: van Hattumhuis, kindertheater voorstelling door Linda Decock met het verhaal de Wens van Wïm, 14.00 uur. Woensdag 12 februari: Zeeuwse Bibliotheek, thema-avond door de school van het Gouden Ro zenkruis met het onderwerp de zin van het leven, 20.00 uur. Vrijdag 14februari: Wijkgebouw De Westkant, pyama- disco door wijkvereniging Goes- West, 19.30-22.00 uur. Zaterdag 15 februari: Wijkgebouw Jan Ligthart, hobby- creatiefbeurs, 10.00-16.00 uur. Zeelandhallen, internationale mo delbouwmanifestatie, 10.00-18.00 uur. Muziekschoolgebouw, open dag al gemene muzikale vorming voor volwassenen vanaf 9.30 uur. Muziekschoolgebouw, concert ver zorgd door docenten van de Zeeuw se Muziekschool, 16.00 uur. Zondag 16 februari: Zeelandhallen, internationale mo delbouwmanifestatie, 10.00-18.00 uur. Muziekschoolgebouw, concert, uit voerenden Norbert Bartelsman - clavecimbel en Maaike Boekholt - viola da gamba, 12.00 uur. Maandag 17 februari: Prins van Oranje, voorlichtingsmid dag door Bondenraad Groot Goes over het ouderenbeleid, voor alle ouderen uit de gemeente Goes, 14.00 uur. Dinsdag 18 februari: Buys Ballotcollege, begin ZVU-cur- sus Marifoon, 4 avonden van 19.30- 21.30 uur. Woensdag 19 februari: Oosterschelde College, begin jon gerencursus fotografie, 8 bijeen komsten van 15.30-17.30 uur. HEINKENSZAND Vrijdag 14 februari: Zaaltje achter de Barbesteinkerk, bingo door buurtvereniging Water vliet, 20.00 uur. KERKWERVE Woensdag 12 februari: Dorpshuis 't Zuudènde, viering veertigjarig bestaan Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdeling Kerkwerve, 16.30 uur. Kantine Sportvereniging WIK, car navalsavond voor kinderen, 19.00- 21.30 uur. NIEUWERKERK Zaterdag 15 februari: Ons Dorpshuis, Districtsbijeenl komst Waterschap Zeeuwse Eilara den, 19.30 uur. Café Het Wapen van Zeeland, Ie] denvergadering Musschengilde 20.00 uur. SCHARENDIJKE Vrijdag 14 februari: De Putmeet, generale repetitie var toneelstuk: Zeg, kan ik je man ever: lenen, door leden van sportverenij ging ZCS'62 voor kinderen van 6 tot' en met 17 jaar, 19.00 uur. Zaterdag 15 februari: De Putmeet, feestavond en opvoel ring van het toneelstuk: Zeg, kan it je man even lenen, door sportver eniging ZCS'62 voor de leden, do-, nateurs en sponsors. 19.30 uur. Woensdag 19 februari: De Putmeet, feestmiddag door sportverenigingZCS'62 mettoneelj opvoering voor iedereen, 14.30 uur.' Woensdag 12 februari: S.K.W. De Lichtboei-MFC, kreamid- dag, carnaval voor kinderen van 6 tot 10 jaar, 13.30-15.30 uur. Vrijdag 14 februari: S.K.W. De Lichtboei-MFC, culinaire kookcursus, elke week van 19.00 21.00 uur. gemeente zierikzee, inzameling van gebruikte kleding, schoeisel en] huishoudtextieldoorSSTR-Samen] strijden tegen reuma, 9.00 uur. Zaterdag 15 februari: S.K.W. De Lichtboei-MFC, cursus' dromen, een weg tot zelfkennis,; 10.00-16.00 uur. Iets te melden? Schrijf, fax of bel de, redaktie van de PZC in Gaes ofZie-\ rikzee. Goes: Voorstad 22, 4461 KN of postbus 31, 4460 AA; fax 07 73-1 273030, telfoon 0113-273000. Zie rikzee: Oude Haven 41, 4301 Jl<; faxl 0111-414126, telefoon 0111- 415380. Politie stopt drankrijders TERNEUZEN - Een 28-jarige Terneuzense autobestuurder kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een dagvaardingj uitgereikt, omdat hij onder in-] vloed van alcohol over de Rem-! brandtlaan in zijn woonplaats] reed. Diezelfde nacht kreeg een 39-jarige automobilist uit Brugge een boete, omdat hij on der invloed van alcohol op de Sint-Annastraat in Sluis reed.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 28