Inkrimping nachtploeg ziekenhuis Terneuzense gelooft in Georgië James Hardway mixt jazz met techno-variant jungle Niet tot één stijl beperken PZC Drumsolo als 'n verhaaltje Geen problemen verwacht zeeland 17 Veiling in Middelburg geslaagd kunst cultuur Portemonnee weg uit kantoor Drankrijder ramt verkeerszuil Brand op tijd voorkomen Videocamera weg uit Roompot Meldpunt schuldhulpverlening Zonder helm op scooter woensdag 12 februari 1997 sbw van onze verslaggever Marcel Modde OOSTBURG - De onderne mingsraad van het Ziekenhuis Zèeuws-Vlaanderen verwacht geen probleem door de inkrim pingvan de personeelsbezetting tijdens de nachtdiensten in Oostburg. Vanaf 1 april zal op iedere afdeling nog maar één (nu nog twee) verpleegkundige aanwezig zijn. De bezetting op de intensive care blijft gehand haafd op twee medewerkers. Samen met het nachthoofd komt het totaal daarmee op zes verpleegkundigen, op een totaal van tachtig bedden. Voorzitter F. Meyfroyt van de ondernemingsraad ziet geen re den te veronderstellen dat de kleinere bezetting in de nachte- MIDDELBURG - Het Middelburgse veilinghuis B. Witte veilt vrijdag op nieuw een groot aantal schilderijen en antiek stukken. In Hotel Arne- ville komen onder meer schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van kunstenaars als Reimond Kimpe, Piet Bulthuis, Louis Heymans, Ina Ra- husen en Suze Robertson onder de hamer. Verder worden meubelen, zilver, klokken, porselein en sieraden aangeboden. Voor het eerst kunnen be zoekers ook goederen meenemen om te laten taxeren voor een eventue le veiling. De kijkdag is 13 februari van 14.00 tot 21.00 uur. De veiling be gint wij dag 14 februari om 13.30 uur. lijke uren moeilijkheden zal op leveren. „Wij hebben tenminste van geen enkele kant een sig naal gekregen dat het niet ge noeg zou zijn. Het lijkt mij ook eengoedbeleid. Mensen worden simpelweg ingezet waar het druk is. En in Oostburg is het 's nachts gewoon wat rustiger dan in Temeuzen. Stel dat het een keer helemaal vol komt te liggen in het Antonius, dan lijken de afdelingshoofden me mans ge noeg om meer personeel te vra gen als ze zien dat het niet gaat. Zowel Meyfroyt als directeur patiëntenzorg G. Ramaekers benadrukken dat de maatregel tot stand is gekomen na overleg met de afdelingshoofden. Ook het stafbestuur en de specialis ten in Oostburg zijn geïnfor meerd. Het vrijkomende perso neel en budget worden ingezet in Terneuzen, zo liet Ramaekers dinsdag weten in e§n reactie op het besluit. „Het is puur gebaseerd op een efficiënte planning. Als mensen ergens niet echt nodig zijn, waarom zou je ze daar dan heen sturen? Dit soort verschuivin gen is niets bijzonders. Dat ge beurt continu binnen zo'n orga nisatie als het ziekenhuis", aldus de directeur. GOES - Aan de christelijke school voor middelbaar beroepsonderwijs Ter Welle in Goes zijn de volgende kandidaten "geslaagd voor het exa men SPW (Sociaal Pedagogisch Werk): Ineke Beenhakker, Irene Bruijn Keetje Meeuwsen, Mirjam Nuijen, Sandra de Neef en Léanne Quist. Voor het examen AB (Activiteiten Begeleiding) slaagden: Arianne Vreeke en Renée van de Schee. Bas Groothedde uit Zierikzee is ge slaagd voor zijn ingenieursexamen aan de Technische Universiteit in Delft, faculteit civiele techniek. Sandra Roelofs, hier met zoon Eduard op de arm, werkt sinds oktober vorig jaar bij het Internationale Rode-Kruiscomité. 4 foto Charles Strijd van onze verslaggever Hans Heijt TERNEUZEN - Het onder de knie krijgen van een taal met een alfabet van 33 letters is niet eenvoudig en elektriciteit en gas zijn niet altijd voorra dig. Toch heeft Sandra Roelofs uit Terneuzen goed haar draai gevonden in de voormalige Sovjetrepubliek. „Natuurlijk heb ik soms last van heimwee", zegt de 28-jari- ge medewerkster van het In ternationale Rode Kruis. ,Maar dan bel ik naar de men sen van de Nederlandse ge meenschap in Tbilisi of haal ik bokkenpootjes bij de Neder landse supermarkt in de stad. Sandra vestigde zich in het voorjaar van 1996 met haar Georgische echtgenoot Mik- heil en hun - nu - anderhalf jaar oude zoon Eduard in Tbi lisi, de hoofdstad van Georgië. Deze republiek is twee keer zo groot als België, grenst aan de Zwarte Zee en werd in 1991 onafhankelijk. In-1992 brak in Georgië een burgeroorlog uit, maar deze is inmiddels alweer enkele jaren afgelopen. San dra werkt sinds oktober vorig jaar bij het ICRC (het Interna tionale Rode-Kruiscomité). De ICRC heeft de hoofdzetel in Genève, helpt vluchtelingen en burgers in conflictsituaties en steunt nationale Rode- Kruisorganisaties. Sandra logeert sinds half ja nuari niet Eduard bij haar ou ders in Terneuzen en keert over enkele dagen terug naar Geor gië om daar opnieuw aan het werk te gaan voor het Rode Kruis. De luttele weken in Ne derland worden niet alleen be steed aan sociale contacten. Op drie basisscholen in de ge meente Terneuzen en het Zel- denrust Steelant College heeft Sandra bij het vak maatschap pijleer informatie gegeven over Georgië en haar werk voor het Rode Kruis in de Sov jetrepubliek. Vertaalbureau Sandra had als jong meisje al belangstelling voor mensen rechten en humanitaire hulp. Nadat ze in Brussel een tol- kenstudie had afgerond en twee jaar een vertaalbureau had gehad, kwam ze in contact met het Belgische Rode Kruis. „Ik volgde een cursus voor ge delegeerde en stond in 1993 op het punt naar Somalië te wor den uitgezonden. Maar dat plan veranderde toen ik in Frankrijk op een cursus men senrechten een Georgiër, Mik- heil dus, ontmoette." Mikheil moest voor zijn studie naar de Verenigde Staten. Sandra vergezelde hem. Na de terugkeer in Georgië ging Mikheil als parlementslid voor de partij van president Sje- vardnadze aan het werk. San dra en zoon Eduard voegden zich vorig voorjaar bij de poli ticus. „De schade door de bur geroorlog is op een aantal plaatsen nog steeds zichtbaar. Een deel van de infrastructuur is nog niet hersteld en de nuts voorzieningen werken vooral in de wintermaanden slecht. Bovendien houden de voorma lige provincies Abchazië en Zuid-Ossetie nog immer vast aan de onafhankelijkheid." De ICRC-delegatie van het Rode Kruis houdt een vinger aan de pols en dient tevens als logistieke basis voor de Noord-Kaukasus en de landen Armenië en Azerbeidzjan, waarmee Georgië de Transkaukasus vormt. „Zeil' ben ik werkzaam op de afde ling 'co-operation'. Wij moe ten contacten onderhouden met de Internationale Rode- Kruisfederatie. Ook met het Georgische Rode Kruis wei ken we nauw samen. Door het uiteenvallen van de Sovjet unie werd begin jarennegentig de geldkraan uit Moskou dichtgedraaid. Bovendien hebben de werknemers weinig kaas gegeten van manage ment. We proberen ze daarom zowel materieel als moreel te ondersteunen en ze de beno digde know-how te verstrek ken. Ze zijn nogal pessimis tisch. Het is ook niet gemakkelijk om in een koud kantoor te moeten zitten en een salaris van 50 tot 80 gulden per maand te verdienen, ter- wijl een gezin zo'n 250 gulden per maand nodig heeft om te overleven." Ondanks het pes simisme van veel Geoi-gische medewerkers van het Rode Kruis, ziet Sandra toch licht gloren voor het land. „De eco nomie trekt aan, talloze hulp organisaties zijn in Georgië 'neergestreken. En ook het In ternationaal Monetair Fonds en de Wereldbank bieden veel steun. Je ziet ook steeds meer restaui'antjes en winkels. Ik heb zelfs al een Bata gezien." van onze verslaggever ErnstJan Rozendaal GOES - Hij combineert de progressieve muziek stijl jungle met jazz. Het lijkt een merkwaardige combinatie, maar Dave Harrow ziet het als een volkomen logische stap in zijn carrière. De En gelsman was betrokken bij dance- en technogroe- pen als Dreadzone en Technova. Toen de gepro grammeerde dansmuziek hem te beperkt werd, richtte hij zich enkele jaren geleden op de nieuwe variant jungle. Die combineert hij nu met jazz. „In beide stijlen draait het om improvisatie", ver klaart hij. Om de breuk met zijn eerdere werk zaamheden te benadrukken, koos hij een pseudo niem: James Hardway. Zijn trio treedt vrijdag op in 't Beest in Goes. Jungle is een snelle vorm van dansmuziek, ont wikkeld in Londen. De stijl stamt af van de tech no. Het tempo van die populaire en gladde mu ziekstijl is in jungle aanzienlijk opgevoerd en voorzien van zogenaamde breakbeats uit de hip hop. De supersnelle ritmes krijgen tegenspel van een zware, slepende baslijn en het geheel wordt met samples of live-muziek opgetuigd tot een col lage van geluid. Toegedreven .Jungle is een van de opwindendste stijlen die de laatste jaren zijn ontstaan", meent Hardway. .Vanuit die muziek werd ik als het ware naar de jazz toe gedreven. Daarin was ik altijd al geïnte resseerd. Ik was er alleen nooit eerder in geslaagd de jazz in mijn muziek te integreren. Het bleef bij wat pianostukken voor mezelf. In feite doe ik wat mensen als Miles Davis tientallen jaren geleden al deden: nieuwe muzikale gebieden ontginnen. Ik probeer mensen met geluid te verrassen." Zelf speelt Hardway piano, keyboards en synthe sizers. Zijn trio bestaat verder uit bassist JohnEd- wards en multi-instrumentalist Clive Bell, die uit de voeten kan op onder meer fluit, klarinet en crum-hom (een soort middeleeuwse drum 'n' bass). „We halen alleen een paar drum- enpercus- sielijnen uit de computer", vertelt Hardway. „Voor de rest spelen we alles live. Dat heb ik altijd nagestreefd. Door dingen echt te spelen doe je nieuwe inspiratie op. Dan stroomt er bloed door je muziek." Blabla Hij verzon de figuur van James Hardway ooit, zegt hij, als een recording character, iemand die alleen op de plaat bestaat. „Ik had zo'n cool jazz mother fucker in gedachten. Daarmee wilde ik voorkomen dat elke keer opnieuw die hele blabla over mijn achtergrond zou worden opgerakeld. Maar langzamerhand kwam er steeds meer leven in James Hardway. Hij ontwikkelde zich tot een echte persoon." Het publiek reageert vexrassend goed op zijn mix van jazz en jungle, zegt Hardway. „Je zou ver wachten dat het echte jazzpubliek en het echte dancepubliek niks van mijn muziek willen weten, maar dat valt reuze mee. Het werkt eerder anders om. Mensen die niet van jazz houden, waarderen wel de manier waarop ik liet speel en jazzliefheb-1 bers zien ineens iets in jungle. Er zijn ook jazzar- tiesten die me komen vertellen dat ze begrijpen waar ik mee bezig ben. Ik ben trouwens niet de enige die dit doet. Kijk eens naar iemand als Courtney Pine. Die werkt als jazzsaxofonist ook samen met hiphoppers. Wat ik wil is iets van dat oude jazztijdperk in de hedendaagse danscultuur laten herleven. Dat sfeertje van die rokerige jazz clubs. Ik wil dat mensen zich ouderwets verma ken. Encourage them to jazz up and look smart.'' Concert van James Hardway Trio en een jungle swing- party, vrijdag 14 februari in 't Beest in Goes. Aanvang: 21.00 uur. MIDDELBURG - Uit een kantoor aan de Rouaansekaai in Middelburg is dinsdagmiddag een portemonnee met diverse pasjes, bankbescheiden en geld gestolen. Op een onbewaakt moment heeft de dief een groep in een tas vdn een 47-jarige vrouw uit Middelburg gedaan waarin de geldbuidel was op geborgen. Dezelfde dag werd bij een garagebedrijf aan de Gildeweg in Vlisingen een poitemonnee uit een jas van een 48-jarige Middelburger gestolenHierin zaten diverse auto bescheiden, persoonlijke papiere'n, pasjes en geld. MIDDELBURG - Een lekke banc! is een 32-jarige man uit Breda düur te komen staan. Dinsdagochtend om 5.15 uur had hij op de Londense Kaai in Middelburg de zuil van een vlucht heuvel omver gereden. Na het ongeluk reed hij echter dooi". Naar aanleiding van een tip kon de politie de man tracei-en op een parkeerplaats aan de Kanaalweg waar hij bezig was met het wisselen van de lekke band. De man werd aangehouden. Waarschijnlijk wilde het wisselen niet echt vlotten. Hij ver keerde onder invloed van drugs en medicijnen. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. COLIJNSPLAAT - Een bedrijfspand aan de Jachthavenweg in Colijnsplaat is in de nacht van maandag op dinsdag bijna in rook opgegaan. Nadat tot tweemaal toe het alarm was afge gaan, ontdekten de 42-jarige eigenaar en politie rook aan de zijkant van het gebouw. Nadere inspectie leerde dat de meter kast smeulde. Kabels en de bovenzijde van de kast bleken al vergaand te zijn aangetast. Volgens de politie is het dankzij een gebrek aan zuurstof gebleven bij wat smeulwerk. De brandweer bluste de meterkast. KAMPERLAND - Een 31-jarige inwoner van Berlicum is dinsdag zijn videocamera kwijtgeraakt toen hij een duik nam in het zwemparadijs van Roompot Recreatie in Kamperland. De man had de camera, die zestienhonderd gulden waard is, voor de zekerheid onder zijn stoel gelegd en met een handdoek afgedekt. Bij terugkeer was zijn camera verdwenen. VLISSINGEN - Vanaf 17 februari kan een beroep worden ge daan op het meldpunt schulphulpverlening van Thuiszorg Walcheren. Mensen met vragen over een schuld kunnen zich aanmelden voor een gesprok. Het meldpunt inventai-iseeit vervolgens de problemen en stelt een hulpverleningsplan op. Steeds vaker komt het voor dat mensen grote schulden heb ben. Door bijvoorbeeld huurachterstanden lopen zxj de kans uit hun huis te worden gezet. Op Walcheren ontbrak tot op he den een gezamenlijke aanpak van het probleem. Het project wordt gesubsidieei-d door de gemeenten Vlissingen en Mid delburg. TERNEUZEN - Twee 16-jarige Terneuzenaren hebben in de nacht van maandag op dinsdag een proces-verbaal gekregen, omdat ze omstreeks 1.30 uur zonder helm op een scooter reden op de Leidinglaan in Sluiskil. De bestuurder negeerde een stopteken en ging slinger-end rijden om te voox-komen dat hij door de surveillerende agenten zou worden ingehaald. Dooi de capriolen van de bestuurder kwam het duo ten val. Beiden kregen een proces-vex-baal wegens rijden zonder helm. Voor de bestuurder kwam er nog een bij, omdat hij de politie had genegeerd en zonder bromfietscertificaat reed. James Hardway. foto Tom Howard. Op 8 maart vindt in Paradiso.in Amsterdam de finale plaats van de Tama Drummers Atoard. 1997. Voor déze landelijke wedstrijd georganiseerd door hel world drum festival 'Paradiso van Slag' en de Slagwerkkrant, hebben zich dit jaar ruim vijftig drummers aangemeld. Onder de vijf finalisten zijn twee Zeeuwen: Ame van Bussel uit Goes en Elvin Manuhua uit Middelburg. Een portret van twee talentvolle drummers Elvin Manuhua Ame van Bussel van onze verslaggeefster Caroline Moerland GOES - 'Recht-door-zee-rock- ritmes' probeert de achttienja rige Arne van Bussel uit Goes te vermijden. „Om een drumsolo spannend te houden, moet je er een verhaaltje van maken. Dat heb ik ook gepro beerd bij de partij die ik op tape heb gezet voor de Tama Drum mers Award. En het heeft ge werkt." Arne maakt muziek sinds hij vijf jaar oud was. Als kind speelde hij viool, todat hij op z'n twaalfde het drummen ont dekte. Hij zag de trommel van z'n broer staan en begon ermee te experimenteren. Voorbeeld De muziek van Guns N' Roses nam hij als voorbeeld. „Matt Sorum was voor mij drumheid nummer één toen ik in de brug klas zat." Maar al snel wilde hij ingewikkelder drumpartijen onder de knie zien te krijgen. „En dan kom je al gauw bij de jazz uit. Elke noot wilde ik na kunnen spelen. Een soort ob sessie is dat." De muziek die hij nu met z'n band Dionysus' Daughter speelt, is een combinatie van stijlen die hem eerder hebben beïnvloed. In de gitaarrock die het viertal speelt probeert hij fusion- en funkinvloeden te ver-werken. „Dat geeft toch een extra tintje aan onze muziek. Niet dat ik me naar voren wil drukken als drummer, maar ik probeer geen recht-door-zee- rock-ritmes te spelen. Ik hou van wat meer subtieler drum- partijen, van trucjes ook." Van de vier bandleden van Di onysus' Daughter is Arne de meest ambitieuze. Na de mid delbare school heeft hij geko zen voor een combinatie van werken en muziek studeren. Eén dag in de week volgt hij een opleiding in Den Haag bij Hans Cleuver, bekend als drummer bij Focus. Z'n huis werk doet hij thuis, in een van geluidsisolatie voorzien ka mertje waar zijn elektronische drumstel staat. Hok Hij probeert minimaal één uur per dag in z'n 'hok' door te brengen, maar dat lukt niet al tijd. ..Ik heb een vriendin en ik ben ook graag bi j haar.Aan de andere kant: oefenen kan hij overal. Hij slaat als voorbeeld een kort ritme met z'n handen. „Is er geen drumstel in de buurt, dan doe ik het op m'n knieën." Arne van Bussel: „Ik hou van wat meer subtieler drumpartijen, van trucjes ook." foto Dirk-Jan Gjeltema ten en pannen. Het was slechts een kwestie van tijd voor hij aan het echte werk begon. „We hadden thuis een dr-umstel staan. Ik vond het zo prachtig dat ik als klein ukkie achter zo'n groot log ding mocht krui pen.Toen hij acht was trad hij voor het eerst op, tijdens een Moluks feest. Inmiddels heeft hij in de Zeeuwse popgroepen Matipa, A Number One en Swiers Co gespeeld en drum de hij in de band van gitarist Rudy de Queljoe. Nu zit hij op het conservatorium in Rotter dam en daar maakt hij deel uit van de coverband Take a dav off. Soul Zijn hart ligt bij soul en funk, vertelt Manuhua, maar als drummer wil hij zich niet tot één stijl beperken. „Als je een all round drummer bent, word je veel gevraagd. Ik ben ook niet alleen een technische drummer Zo iemand heeft vaak een behoorlijke snelheid, maar zet het publiek met aller lei breaks nogal eens op het verkeerde been. Een band heeft meer aan een superstrak ke, solide drummer. Een soort metronoom die niks te veel doet maar wel kan swingen." Voorbeelden Zijn grote voorbeelden zijn Dennis Chambers, Steve Gadd (beiden onder meer bekend van Steely Dan). Tony Wil liams (ex-Miles Davis) en Vin- nie Colaiuta (ex-Zappa, Stingj. Manuhua: „Als ik die eens kon evenaren. Wat ik pro beer is van iedereen een graan tje mee te pikken en die dingen uiteindelijk in een eigen stijl te combineren. Want niks is beter dan dat. En of ik studiomuzi kant word of in een grote band wil spelen? Ik weet het niet. Ik wil gewoon een hele goeie drummer worden." van onze verslaggever ErnstJan Rozendaal MIDDELBURG - „Ik zorg dat ik er zo ontspannen mogelijk naartoe ga en dan is het: drum stel opstellen, misschien nog een schietgebedje en gaanDe Middelburgse drummer Elvin Manuhua (21) bereidt zich niet speciaal voor op de finale van de Tama Drummers Award. Hij wil op het podium zo spontaan mogelijk overkomen. En het mag als een cliché klinken, meedoen is voor hem belang rijker dan winnen. „Ik zit in die finale en dat is het belangrijk ste. Ik krijg de kans om andere drummers van mijn leeftijd en mijn kaliber aan het werk te zien. Waarschijnlijk leer ik daar veel van. En misschien is het wel andersom: kan ik hun nog wat leren." Manuhua komt uit een muzi kale familie. Op vijfjarige leef tijd kroop hij al achter de pot- Elvin Manuhua: „Drumstel opstellen, misschien nog een schiet gebedje en gaan!" foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 27