Vlissings huisvuil ondergronds Wie zei dat trouwen oubollig is? Staat moet bedrijf Tholen vier ton geven Gemeente legt onzichtbare containers aan in Paul Krugerstraat Opgerolde drugsbende liet zich betalen met gestolen luxe-auto's Kessen niet bij opening tunnel uit protest tegen rem op woningbouw Mandos op bres voor energielocatie Borssele Provincie helpt gemeenten bij inventarisatie monumenten zeeuwse almanak Spiegel van onze medewerker Adri Klinkenberg DEN HAAG - De Staat moet vierhon derdduizend gulden schadevergoe ding betalen aan de Handelsmij en Scheepvaartservice Verbo bv in Tho- len. Dat heeft de burgerlijke kamer van de Hoge Raad bepaald. Met deze uitspraak komt een einde aan een procedure die zes ja ai' heeft geduurd. De Staat wilde aan Verbo bv niet meer betalen dan 160.000 gulden. Het bedrijf eiste aanvankelijk 665.000 gulden. Verbo houdt zich sinds 1970 bezig met de bevoorrading van schepen langs het Kanaal door Zuid-Beveland. In Kruiningen had het bedrijf tot 1989 twee opslagterreinen die werden ge huurd en gepacht van de Staat. Verbo B.V. moest deze percelen in 1989 ont ruimen in verband met de verbreding van het Kanaal door Zuid Beveland. De Staat was als verhuurder en ver pachter verplicht om het bedrijf scha deloos te stellen. Over de hoogte van het bedrag ontstond echter een lang durig touwtrekken tussen de landsad vocaat en de advocaten van Verbo. Op verzoek van de Staat werd het na deel voor Verbo B.V. onderzocht door eencommissie van deskundigen. Deze berekende de schade op 720.000 gul den omdat een geheel nieuw ponton moest worden aangeschaft. De Staat vond dit bedrag echter te gortig en bood 160.000 gulden. Verbo daagde de Staat voor de recht- bank maar deze wees de claim van het bedrijf in 1993 af. Het gerechtshof be sliste twee jaar later in hoger beroep dat de Staat vierhonderdduizend gul den moest betalen. De Hoge Raad heeft de bezwaren af gewezen die zowel de Staat als Verbo B.V. tegen de beslissing van het ge rechtshof hebben ingediend- van onze verslaggeefster Nicole Kluijtmans VLISSINGEN - Vlissingen gaat als eerste Zeeuwse gemeente ondergrondse huisvuilopslag- plaatsen aanleggen. Dat ge beurt in de Paul Krugerstraat die op dit moment wordt herin gericht. De ondergrondse containers ko men in plaats van de 'lelijke' be tonnen huisvuilcocons die de gemeente nog maar enkele jaren geleden heeft geplaatst. Ook wordt bekeken of dergelijke op slagplaatsen kunnen worden aangelegd in de wijk Bossen- burgh en de Bonedijkestraat. dit moment wordt de riole ring van de Paul Krugerstraat vernieuwd. Daarna wordt de weg tussen de Keersluisbrug en de Bloemenlaan heringericht. De straat krijgt onder meer as- faltrijbanen en gescheiden fietspaden. Daartussenin ko men op elf plaatsen containers met twee inwerp-openingen, voor gft- en restafval. Om te voorkomen dat onbevoegden gebruik maken van de contai ners wil de gemeente de toegang regelen met een magneet- of chipkaart. Ervaring Elders in het land, zoals in Arn hem, is al ervaring opgedaan met de ondergrondse afvalop- Kinderrechter buigt zich over aanranding door groep kinderen van onze verslaggever GOES - Acht minderjarige jon gens uit Goes moeten voor de kinderrechter verschijnen we gens aanranding van een 29-ja- rige Goese vrouw op 2 februari. De jongens, in de leeftijd van tien tot vijftien jaar, knepen haar die dag in billen, borsten, benen en buik. De vrouw werd belaagd in de Magdalenastraat. Zij probeerde de jongens te weren, maar dat lukte haar nauwelijks. Uitein delijk wist ze de groep te ont- van onze verslaggever Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Glimmen de den ze, de rechercheurs die dins dag hun werk van maanden be loond zagen met de aanhouding van een handvol lieden die tij denlang hun stempel gedrukt hebben op de lokale Terneuzen- se drugsmarkt, die met succes grote hoeveelheden XTC-ta- bletten wisten te verschepen naar Italië en kapitalen ver dienden aan de handel in gesto len en verduisterde auto's. Meer dan een jaar recherche werk ging aan de aanhouding van zes mannen (in leeftijd vari ërend van 23 tot 36 jaar) vooraf. Vorig jaar april trad de Wet op de Geldwisselkantoren in wer king, waardoor het praktisch onmogelijk werd voor de bende leden om de in de XTC-handel verdiende gelden wit te wassen. Tot voor die tijd vervulden de geldwisselkantoren in de regio Zeeuws-Vlaanderen (in Hulst, Terneuzen, maar ook Sluis) een sleutelrol in de handel. Politiewoordvoerder Jan van Mourick: „Uit het onderzoek bleek dat de organisatie zich naast drugs met allerlei illegale activiteiten bezighield. De han del in harddrugs, voornamelijk XTC, waarbij diverse malen partijen werden geleverd aan afnemers in Zuid-Europese lan den, was het belangrijkste. De partijen drugs werden in met name Italië 'betaald' met daar gestolen of verduisterde auto's van de duurdere merken en ty pes. Deze werden vervolgens in Nederland van valse papieren voorzien en doorverkocht. De opbrengsten van deze autover kopen wei-den via de wisselkan toren van de organisatie in Zeeuws-Vlaanderen 'witge wassen'." De politie wist tijdens het on derzoek ruim honderd auto's die als betaalmiddel voor drugs hadden gediend, te traceren. De auto's vertegenwoordigen een waarde van ettelijke miljoenen guldens. Huiszoekingen Bij de huiszoekingen die de po litie dinsdag uitvoerde op vijf tien plaatsen in Zeeuws-Vlaan- deren, op een plek in Friesland, op drie plaatsen in Twente en nog een plek in Groningen wer den tal van zaken in beslag ge nomen, waaronder: een halve kilo softdrugs, 125.000 gulden in contanten, een hoeveelheid buitenlandse valuta, twee au- slag. Het systeem heeft voorde len voor de inwonei's en voor de sectie afvalverwijdering van de gemeente. Bewoners kunnen straks op eikmoment van cle dag hun huisvuil kwijt. Zij hoeven hun afval niet Onnodig lang in huis te bewaren. Het huisvuil stinkt niet langer omdat het on der de gi'ond koel blijft. Voor de omgeving is het een vooruit gang. Zonder containers of cocons ziet de straat er een stuk beter uit. Bovendien maakt de onder grondse opslag een eind aan het zwerfvuil. Opengescheurde zakken of omgevallen afval bakken zijn verleden tijd. Voor de sectie afvalverwijdering wordt het ophalen van het huis vuil een stuk gemakkelijker. De medewerkers kunnen op een ge schikt moment, bijvoorbeeld vroeg in de ochtend of het begin van de avond, de containers le gen. Op die manier kunhen zij vermijden dat hun huisvuilwa- gen op drukke uren de rijweg blokkeert. De Paul Kruger straat wordt na de herim-ichting een eenbaansweg. Wel moet de gemeente een speciale wagen voor het legen van de onder- grondse containers aanschaf fen. vluchten door een restaurant in te vluchten, 's Avonds deed zij aangifte. Dankzij oplettende burgers wist de politie de acht jongens snel te ti-aceren. Het gaat om een groep waai-over de politie al eerder klachten heeft gekregen. Die zou regel matig mensen intimideren, maar dat valt volgens de politie niet hax-d te maken. De jeugdige verdachten zijn vorige week verhoord en daarna op vi'ije voeten gesteld. Als motief gaven ze aan dat ze erop uit waren om 'wat rotzooi te trappen'. to's, een motorfiets, sieraden, enkele kluizen, computers, draagbare telefoons en veel ad ministratief materiaal. Verder wei-den nog Nederlandse en Ita liaanse kentekens en kenteken bewijzen in beslag genomen. In Groningen wist de politie twee gestolen auto's te traceren; in buurprovincie Friesland werd nog eens een bedrag van 100.000 gulden en een vuurwa pen in beslag genomen. Ook in Twente werd beslag gelegd op een groot aantal auto's waarvan cle precieze hei-komst nog moet worden uitgezocht. Voorts werd aan de lijst van beslagleggingen ook nog een woonhuis en een ca fé toegevoegd. Dat de politiediensten zoveel goederen als, al dan niet tijde lijk, staatsbezit claimden, heeft zijn redenen. Justitie hoopt zich op deze wijze alvast te verzeke ren van de middelen die door criminele activiteiten werden verkregen. Tevreden Burgemeester drs. R. C. E. Bar- bé van Temeuzen was gisteren uitermate tevreden over het po litieoptreden. „Een dergelijke actie zat er aan te komen, maar ook ik begrijp dat dit soort re cherchewerk lang kan duren al vorens er resultaten kunnen worden geboekt. De opspo ringsdiensten hebben in dit ge val een goede slag geslagen", al dus Barbé. Tevredenheid was er ook bij het team van de afdeling Zware Ge organiseerde Criminaliteit (ZGC) van cle Zeeuwse politie, dat ruim een jaar aan de zaak gewerkt heeft. De vijftien poli tiemannen werkten tijdens dat onderzoek nauw samen met jus titie en politie in Italië, Frank rijk, Zwitserland en België. Aan de actie op cle verschillende plaatsen in Nederland en België werkten meer dan honderd dienders mee. Het onderzoeksteam heeft na de arrestaties van de zes bendele den nog lang niet het hele net werk in beeldVan Mouri ck ver wacht dat op termijn nog meel mensen zullen worden aange houden. De vier mannen die gis teren in Zeeuws-Vlaanderen werden aangehouden zijn inge sloten en worden deze week nog voorgeleid aan de rechter-com- missaris in Middelburg. Voor de twee in België aangehouden mannen, onder wie cle 23-jarige bendeleider, is door justitie een verzoek tot uitlevering inge diend. Boerenbruiloft in Hulst: „...Zijn hele naom? Ah, Dolf hè! Dol-luf, uit de polder..." van onze verslaggever Marcel Modde HULST - Aan de voet van de grootste Boer van Hulst, de aangeklede stadstoren, trouwden ze dinsdag. Dolf en zijn Marie. Een buitenstaander die zich onder de gas ten van de traditionele boerenbruiloft had gemengd, informeerde voorzichtig naar de volledige naam van de bruide gom. Het antwoord was ontluisterend: „Zijne hele naom? Ah, Dolf hè! Dol-luf, uit de polder." Wie zegt dat trouwen oubollig is? Niet in Hulst, één keer per jaar tenminste. Want wie wordt er nou ten overstaan van een tot de nok toe gevuld stadhuis op de korrel genomen door een Prins (Jan) en meneer pastoor Emeritus de Eerste? En wie gaat er als middelpunt van het feest over de tong op de laatste carnavalsdag in het Vossenrijk? Dol-luf en zijn Marieken, ze werden zwaar beproefd zo in de aanloop naar de huwelijksvoltrekking. Dolf, 'een boom van een vent, alleen een beetje kort afge zaagd' en Marie (Saisken), 'de aardse en gel' waar de heerser aller vossen en vos- sinnen eigenlijk liever zelf mee was getrouwd. De waarschuwende woorden van Prins Jan brachten het carnavalspaar echter niet op andere gedachten. En toen de 'echtelieden' - op aangeven van de Cantorij der Basiliek- massaal werden toegezongen met een ter hunner ere ge componeerd lied op muziek van Franz Schubert, was er al geen weg terug meer. De ceremonie werd voorafgegaan door een rondrit door het centrum van het Vos- foto's Charles Strijd De carnavalsoptocht der carnavalsoptochten vond, de traditie getrouw, plaats in het Kloorianenrijk Kloosterzande. Kloosterzande. senrijk. De zes koetsen, twee boerenkar ren en wat voetvolk in passend kostuum, moesten zich een weg banen langs rijen dik opgesteld publiek. Meneer pastoor maakte van de gelegenheid gebruik voor het kwistig 'rondsprenkelen' van wijwa ter. Een tiental kilometers noordelijker, in hartje Kloosterzande, voltrok zich het an dere grote afsluitingsfeest van het Zeeuws-Vlaamse carnaval. Ieder jaar weer verzamelt zich in het bolwerk van de Kloorianen de crême-de-la-crême van wagens en loopgroepen in wat dan ook de langste optocht van Zeeland wordt ge noemd. Talrijke liefhebben waren er ge tuige van dat de binnen wagen van De Rei zende Man door de jury tot mooiste werd uitgeroepen. Bij de buitenwagens zege vierden andermaal De Toogverkes uit Graauw. Ook in Clinge, Sint-Jansteen, Philippine, Sas van Gent en Aardenburg werd het zotten-feest dinsdag met het laat ste restje puf tot een plezierig einde gebla zen. In alle bolwerken der zorgelozen leverden de Prinsen en hun gevolg de stadssleutel weer keurig netjes in bij de burgemeesters Alleen Ossenisse vertoont andermaal de gebruikelijke rebellie. Het Oost-Zeeuws- Vlaamse dorpje onder aan de Scheldedijk biedt ieder jaar bouwers van wagens en andere vreemdsoortige uitdossingen de mogelijkheid om nog één keer uit te ruk ken met wat ervan hun creatie over is. Pas na de alternatieve carnavalsoptocht van zondag 16 februari (aanvang 14.30 uur) zal Prinses Margaretha tijdelijk terugtre den en wordt alles in de grensregio weer 'normaal'. van onze verslaggever Conny van Gremberghe HULST - Niet alleen gedepu teerde J. Hennekeij blijkt ver vooruit te kunnen kijken, ook burgemeester mr. dr. A Kessen van Hulst weet al jaren van te voren wat hij op bepaalde in het verschiet liggende dagen gaat doen. Zeker is dat hij op vrij dag 15 no vember 2002 zal ontbreken op Twee berovingen binnen 24 uur in Vlissingen van onze verslaggever .VLISSINGEN - Binnen vieren twintig uur zijn in Vlissingen twee mensen beroofd. Dinsdag middag om half twee werd op het Arsenaalplein een 42-jarige inwoner van Venray door twee mannen op een bromscooter be roofd van zijn fotocamera. Het slachtoffer was te voet. De duo passagier op de scooter, een blanke man met kort haar en een zwart lederen jack, griste de ca mera van de schouder van de man. Van de bestuurder heeft het slachtoffer geen signale ment omdat deze een helm droeg. Maandagavond werd een 36-ja- rige Middelburger op geweld dadige manier beroofd van zijn tas. De man fietste omstreeks kwart over negen op het Jaag pad Oostzijde nabij de halfhoge brug richting Middelburg. Hier werd hij door onbekenden van zijn fiets geduwd. Terwijl het slachtoffer op de grond lag, werd hij besprongen door een aantal mannen. Ze pakten hem zijn tas met een sleutelbos af en gingen er vandoor richting Keersluisbrug. De Middelbur ger kwam met de schrik vrij. Hij vermoedt dat het groepje rovers bestond uit drie of vier mannen. De politie zoekt getuigen. de openingsplechtigheid van de tunnel onder de Westerschelde. Om drie uur die dag is het wen selijk dat Kessen in zijn stand plaats blijft, omdat dan in de Reinaertstad zogenaamd de 7.500ste naoorlogse woning wordt opgeleverd. Een en ander laat Kessen aan Gedeputeerde Staten weten in een kort - wellicht prematuur - briefje. De burgen-ader van Hulst uit daarmee zijn ongenoe gen over het wonïngbouwpro- gramma 1997-2006. dat GS vo rige week presenteerden. Het dagelijks provinciebestuur wil de komende jaren nauwe lijks nieuwbouw in Zeeuws- Vlaanderen toestaan. Een aan tal van 7.500 naoorlogse wonin gen in Hulst zal daardoor een utopie worden. Forse buit bij snelkraak in Vlissingen VLISSINGEN - Uit een winkel aan de Lange Zelke in Vlissin gen is na sluitingstijd voor een aanzienlijk bedrag aan video apparatuur gestolen. De dieven kwamen binnen nadat ze een ruit hadden ingegooid. Getuigen hebben twee personen zien weglopen inde richting van de bibliotheek. De ene droeg een lichtgekleurde jas, een witte pet en lichtgekleurde schoenen. Zijn kompaan droeg een lederen jas en had een muts op. Auto gestolen in Rilland RILLAND -Eenzwarte Daihat su Charade is in de nacht van maandag op dinsdag gestolen in de Haltestraat in Rilland. De auto, eigendom van een 39-jari- ge inwoner van het doip, draagt het kenteken YR-87-ND. In de kofferbak bevond zich een rode sportfiets. De waarde van beide voertuigen is niet bekend. van onze verslaggeefster Caroline Moerland BORSSELE - Zeeland moet de energieproductie-locatie in Borssele koesteren. Dat vindt de Borselse burge meester ir. J. L. M. Mandos. Hij zegt dit met het oog op de vorming van één landelijk energieproductiebedrijf waaraan wordt gewerkt. Mandos vindt dat Zeeland zich sterk moet maken voor het behoud van een energie productie-locatie. „Er gaan een hoop centrales dicht en door de fusie zullen er maar een paar locaties overblij ven. We moeten ons best doen daar bij te horen." Volgens Mandos kan Borssele mak kelijk concurreren met bij voorbeeld de Maasvlakte en de Eemshaven. Ook de sluiting van de kern centrale in 2004 baart hem zorgen. „Ik wil mij niet vóór of tegen kernenergie uitspre ken. Maar er werken vijf- tot zeshonderd mensen op de lo catie Borssele. En daar mo gen we ons best zorgen om maken. Zeker ook omdat de aanwezigheid van een cen trale allerlei andere econo mische activiteiten aan trekt." van onze verslaggever MIDDELBURG - De provincie helpt negen Zeeuwse gemeen ten met een bouwtechnische in ventarisatie van hun rijksmo numenten. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Mo- numentenwacht, moet voor de zomer zijn voltooid in verband met een nieuw Besluit Rijkssub sidiëring Restauraties Monu menten (BRRM). Het gaat om gemeenten met minder dan 10(7rijksmonumen ten, te weten Axel, Borsele, Hontenisse, Hulst. Kapelle, Noord-Beveland. Oostburg, Reimerswaal en Sas van Gent. Met twintig monumenten hoort ook Temeuzen in het rijtje thuis, maar die gemeente laat het on derzoek liever in eigen beheer uitvoeren. Vanaf 1998 wil het Rijk de res tauratiesubsidies niet meer koppelen aan het aantal rijks monumenten in een gemeente, maar aan de werkelijke restau ratiebehoefte. Dan komen dus ook gemeenten met minder dan honderd rijksmonumenten voor subsidie in aanmerking. Daar voor moet de restauratiebehoef te eerst wel in beeld worden ge bracht. Dat gaat nu gebeuren door de Monumentenwacht. In de nieuwe BRRM krijgt de provincie een grotere rol toebe deeld dan tot nu toe het geval was als het gaat om monumen tenzorg. Zij gaat bepalen welke gemeenten als eerste voor een restauratiesubsidie in aanmer king komen. De gemeenten maken zelf uit. welke van hun monumenten als eerste aan een opknapbeurt toe is. Ze verliet Goes via de Delta weg met alle marktinkopen achterin, de buggy op de ach terbank, haar zoontje voorin in het veiligheidsstoeltje én een kapot achterlicht, maar dat wist ze niet. De agenten in het politieautootje achter haar wisten het wel en deden verwoede pogingen haar te laten stoppen. 'Stop. politie', lichtte de display op het dak wel zes keer, maar ze tufte vrolijk verder. „Dan maar met de botte bijl", dachten de agenten en ze haalden in. Nij dig zette ze haar auto aan de kant en klom eruit. „Kijkt u nou nooit eens in de spiegel? vroeg de agent. „Ja zeg", bitste ze, „ben jij zo mooi als je de hele dag in de stad hebt lopen rennen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 25