Ritsma en Postma zijn tegenpolen De Koster ziet vertrek als afgang VC Vlissingen van regen in de drup Glamourboy en boer strijden om wereldtitel schaatsen in Japan 'VCs' Promotie voor Marcel Bosch Zola Budd in WK-selectie Volleyballers naar Groningen Bilardo dreigt met snel vertrek Teleflextoer weer voor klimmers UEFA wil test met tweede arbiter uitslagen UEFA beslist in herfst 1998 over het EK van onze verslaggever Renze Lolkema NAGANO - Ze spreken dezelfde taal, rijden allebei hard en heb ben dezelfde sportieve ambities. Maar de manier waarop ze pra ten, schaatsen en prestaties le veren is totaal verschillend. Rintje Ritsma en Ids Postma. Twee Friezen, maar niet één ge dachte. Ritsma de glamourboy, Postma de boer. De één laat zijn trommelvliezen het liefst stre len door de branding van de Ha- waiiaanse kust, de ander veert op bij het geloei van koeien. Eén van de twee wordt zondag in het Japanse Nagano wereldkampi oen, als er niks geks gebeurt. Zowel Ritsma (26) als Postma (23) leeft van het schaatsen. Postma incasseerde bij voor beeld met zijn Europese titel van vier weken terug in Heeren veen bijna zestigduizend gul den. ..Wanneer alles een beetje meëzit, verdien ik dit seizoen ongeveer drie ton", aldus Post ma. Het team Ritsma is daar minder openhartig" over De professio neel opgezette privé-ploeg tou cheert van alleen hoofdsponsor Sanex al ruhn een half miljoen gulden. „Een redelijke schat ting", zegt marketing-directeur Rolf van Woerkom van de zeep fabrikant. Sanex blijft Ritsma steunen, ook al zou de Fries in het Olympische stadje zijn we reldtitel verspelen. „Natuurlijk hopen we dat hij wint", zegt Van Woerkom. „Maar Rintje blijft een bekende Nederlander. Zijn persoonlijkheid geeft de door slag. Hij is gezond, sterk en aan trekkelijk," Een succesvolle Ritsma houdt aan een schaats- jaar ongeveer vijf ton over. Maar geld is in de nacht van donderdag op vrijdag niet de in zet. Als om twee uur (Neder landse tijd) de 500 meter begint, telt vooral de eer Vooral Ritsma wil zijn gekrenkte trots uitdeu ken. De nederlaag in het volge pakte Thialf is na een maand nog steeds voelbaar „Ik voel me goed en heb er zin in. Dat komt vooral omdat ik nog niets heb gewonnen, althans, nog geen grote prijs. En ik wil nog wel wat winnen." Postma's imponerende sprint (36,77) haalde op die vroege vrijdagavond in januari alle Ids Postma - de boer - moet in Nagano weer zien af te rekenen met glamourboy Rintje Ritsma. spanning uit het EK. Ritsma was meer dan een seconde, lang zamer. Ritsma: „Na afloop hebben we natuur lijk het toernooi geëvalueerd. We hebben niet bewust naar een oorzaak gezocht, maar we kwa men wel tot de conclusie dat ik voor het EK misschien te weinig rust had genomen. Dat hebben we nu anders gedaan. Maar dat was niet de enige oorzaak. Er was er nog één, maar daar wil ik niet over zeuren. Er kan eens wat tussenkomen waardoor het niet loopt. Ik zat in elk geval niet lekker in mijn vel. Die zondag was dat gevoel weer verdwe nen. Op die zondag won Ritsma de enige afstand van het toer nooi, de tien kilometer. De rest was voor Postma. „Ik wist dat het kon en weet dat het weer kan", is Postma vol vertrouwen in Nagano. Aan die explosie van vreugde in Heeren veen heeft hij een behaaglijk, warm gevoel overgehouden. „Achteraf was het alleen jam mer dat er zo.weinig strijd is ge weest. Dan had zo'n titel nog meer voldoening gegeven." In Deersum, Postma's woon plaats, was iedereen meer dan voldaan, zo bleek een avond la ter. In het gehucht tussen Sneek en Leeuwarden -zette dorpsbe lang een tent neer, konden de gasten parkeren bij boer Piet, blies de Blauhuster Dakkapel een avond lang de longen leeg, hees de kampioen zich in een ar renslee op wielen die werd voortgetrokken door een Fries paard en regelden zes agenten het opgewonden verkeer. Henk Gemser was één van de feestvierders. „Komen er plots van die mensen op het podium staan die het woord nemen en een verhaal beginnen dat geen begin heeft en geen einde kent. Dat ontroert. Dat is Fries cul tuurgoed, dat is uniek. Ids vindt foto G PD juist dat gewone prachtig en verandert door zo'n titel geen centimeter Later, in Davos, komt hij de rest van de kern ploeg tegen. Toen de jongens hem feliciteerden, zei hij: 'Ja, mooi hè', waarna het verhaal, pats, boem, is afgelopen." Griepvirus Na het EK werden de Neder landse. deelnemers onwel. Een hardnekkig griepvirus velde Ritsma, Postma en Falko Zand- stra. Ritsma volgde een drie daagse anti-bioticakuur, zijn provinciegenoten lieten hun li chaam op natuurlijke wijze uit zieken. Volgens Gemser sloeg toen de twijfel toe bij Postma. „Hij is heel erg ongerust ge weest of hij wel het WK zou kunnen rijden. Ik heb toen een plan van aanpak opgesteld. Ge doseerde tempotrainingen is in dat geval het beste." Het was in feite de tweede te genslag voor Postma. Vlak voor het EK bleek hij te veel te heb ben. getraind waardoor hij ge dwongen rust moest nemen. „Daarom krijgen we Ids dit jaar niet in supervorm", zegt Gem ser. Wel leerde Gemser zijn pupil nog beter kennen. Die zeurt na melijk nooit. „Ik kan hem daar om niet vertrouwen op zijn ver bale gedrag. Het gaat namelijk altijd goed met hem, zegt hij. Ik moet hem dus zien. Als het aan Ids had gelegen had hij dus ook gewoon het NK in Assen gere den, terwijl hij overtraind was. Ids gaat uit van het principe 'als ik last heb van mijn voet, heb ik geen hoofdpijn'. Maar ja, me disch gezien werkt het zo niet." Postma wordt later boer, weet hij. „Maar voorlopig blijf ik schaatsen. Ik ga door tot na de Winterspelen. Ik presteer im mers goed en daar haal je toch weer nieuwe motivatie uit. Bo vendien gaat dat hand in hand met de verdiensten. Ik weet wel dat dat geen motivatie mag zijn, maar het speelt wel mee, om eer lijk te zijn. Ik kan niet snel iets bedenken waar ik net zoveel geld mee kan verdienen. Toch weet ik ook dat de motivatie minder zal worden als ik een stap terug zou moeten doen. Ik weet wel dat de verdiensten dan niet veel terug zullen lopen, maar als je dezelfde inzet levert als nu en j e wint niet meer dan is dat toch een breekpunt. Je wilt altijd blijven winnen." Postma maakte al het nodige mee in zijn schaatsloopbaan. Zijn vriendin Renske Vellinga overleed in '94, hij werd een jaar later geveld door de ziekte van Pfeiffer hetgeen zijn seizoen be dierf en dit schaatsjaar werd hij weliswaar Europees kampioen, maar presteerde hij tijdens de World Cup-wedstrijden matig vanwege de reeds gememoreer de kwalen. „Ik ben een doorzet ter. En ik ben rustig, dat scheelt ook. Maar als ik minder talent had gehad, dan had ik al die te genslagen niet kunnen verwer ken." GPD van onze verslaggever Mark Caldenhoven VLISSINGEN - Wespennest, slangenkuil, beerput. Tal van weinig vleiende benamingen zijn de laatste jaren van toepas sing op het eens zo trotse bol werk VC Vlissingen. De voet balclub sleept zich het laatste decennium van crisis naar cri sis. Van een faillisement na een mislukt profavontuur tot per soonlijke intriges die de club op de rand van de afgrond brach ten. En aan het einde van de tun nel gloort vooralsnog geen sprankje licht. Vorige week schreef VC Vlissin gen wederom een zwarte blad zijde bij in de al zo bevlekte an nalen. Nog geen clrie weken na de benoeming van een nieuw, zeskoppig college heeft Vlissin gen alweer slagzij gemaakt. Voorzitter Aad de Koster en vier van zijn collega's - penning meester Fred van Belzen was al eerder afgehaakt - stelden don derdag met onmiddellijke in gang him positie ter beschik king. De reden: twee leden van de sponsorcommissie - Jan Ka pelle en Tonny Poortvliet - be dankten voor de eer na een con flict met Joop ten Klooster. De vice-voorzitter had namens het bestuur eveneens zitting in de zogenaamde begeleidingscom missie, die vooral moest zorg dragen voor het financiële wel en wee van het eerste elftal. Daarop trok ook De Koster c.s. zijn conclusies, voorgoed. Toekomst Op een bijzondere ledenverga dering op 10 maart buigen dele den zich over de toekomst van de club, die enkele weken gele den nog rooskleurig leek maar nu weer ongewis is. De basis voor een nieuw begin leek ge legd door het bestuur onder lei ding van Jack Kou wijzer, dat Vlissingen na drie jaar puinui- men financieel, gezond had ge maakt. Met dank aan Ajax en Oranje, die de Irislaan aande den voor lucratieve duels. Achter de schermen bleef het echter rommelen, gunden enke len elkaar het licht in de ogen niet. Het 'jeugdige' VC Vlissin gen gedraagt zich na de herop richting op 29 april 1994 - als gevolg van het faillisement - als een peuter De verwijten over vermeende chantage-praktij- ken vliegen de laatste dagen weer over en weer en doen ui terst kinderachtig aan. Een déja vu uit de tijd dat VCV Zeeland als eerste-divisionist het hoon gelach over zich afriep. Beleidszaken Kapelle en Poortvliet voelen zich naar eigen zeggen gechan teerd door Ten Klooster, omdat ze pas achteraf werden geïnfor meerd over beleidszaken. Pre ses De Koster koos terecht partij voor zijn rechterhand. Oud- tralner Kapelle en Poortvliet, die de laatste vier jaar verant woordelijk was voor het binnenhalen van tonnen aan sponsorgelden, hebben hun ver diensten gehad, maar hadden De Koster moeten aanspreken op de gerezen problemen. Dat 1 iet het tweetal na. Het is tekenend voor de algehele malaise bij VC Vlissingen dat twee vrijwilligers een compleet bestuur kunnen tackelen. Vlis singen is ziek, en welke arts wil deze patiënt nieuw leven inbla zen? VC Vlissingen kan alleen weer VC Vlissingen worden als het clubbelang prevaleert bo ven persoonlijke belangen. Zo lang een aantal clubmensen het bestuur zijn werk onmogelijk maakt, wordt leiding geven een mission impossible. VC Vlissingen lijkt ten onder te gaan aan roddel en achterklap. Het water is de zondag-derde klasser inmiddels tot de lippen gestegen, beamen voor- en te genstanders in koor. Maar een oplossing voor de gerezen pro blemen is als het zoeken naar een speld in een hooiberg: vrij wel onvindbaar. Vlissingen dreigt binnenkort stuurloos rond te dobberen en sponsors denken in het vervolg wel twee keer na eer ze hun dure geld na ar de Irislaan brengen. Terug bij af Op 20 januari werd de aanzet gegeven voor een zonnige toe komst van VC Vlissingen. Nu staat de schone lei alweer vol met onuitwisbare strepen. VC Vlissingen is weer terug bij af, van de regen in de drup. Komt het ooit nog goed? En wie moet het Zeeuwse voetbalbolwerk van weleer, door oud-voorzitter Wim Hendrikse al eens om schreven als de moeilijkste te besturen vereniging van Zee land. in rustiger vaarwater loodsen? Wie het weet, mag het zeggen, maar het wordt onge twijfeld een pittige klus poten tiële bestuurders te vinden die de Vlissingse kar moeten gaan trekken. Wordt' ongetwijfeld vervolgd. Aad de Koster: „We laten niemand uit ons team wegsturen. We zijn als team begonnen, dan treden we als team terug." foto Lex de Meester van onze verslaggever Mark Caldenhoven VLISSINGEN - Vol goede moed, vol am bities nam Aad de Koster de hamer aan die Jack Kouwijzer hem op 20 januari aanreikte. VC Vlissingen lonkte hardop naar een weerzien met de top van het zon dagvoetbal. Nieuw bestuur, nieuwe plan nen. Maar binnen enkele weken spatte de droom uiteen. „Ik heb er twee nachten niet van geslapen." Binnen drie weken was De Koster ge dwongen de handdoek te gooien, ais ge volg van een onwerkbare situatie in de sponsorcommissie. Jan Kapelle en Tonny Poortvliet enerzijds en Joop ten. Klooster anderzijds konden niet meer door één deur. Poortvliet: „We werden steeds ach teraf geïnformeerd door Ten Klooster." De Koster: „Dan hadden ze maar naar mij moeten komen. Dat hebben ze nagelaten. Poortvliet vindt het chantage, ik vind het. andersom." De Kosters eerste woorden na zijn aan stelling als preses van VC Vlissingen spra ken düidelijke taal. „Ga er geen roddel circuit van maken", zei hij op 20 januari. „Kom naar mij als er problemen zijn." Dat gebeurde niet. Integendeel. „Ik neem het ze kwalijk dat ze hun kritiek niet in de vergadering hebben geuit." Gisteravond zou de tweede bijeenkomst van de spon sorcommissie en het bestuur plaatsvin den, maar vanwege de interne problemen is die vergadering afgelast. Poortvliet en Kapelle vinden het „bizar" dat een bestuur opstapt, wanneer zij het als vrijwilligers niet meer zien zitten. Poortvliet, die voor een groot deel verant woordelijk was voor de sanering bij VC Vlissingen: „Datis ontzettend zwak.Ka pelle: „We wilden geen loopjongens zijn." De Koster had echter sterk de indruk dat het duo afwilde van Ten Klooster. „We la ten niemand uit ons team wegsturen. We zijn als team begonnen, dan treden we als team terug.De Koster heeft bewust geen lijmpoging ondernomen. „Dan krijg je over twee, drie maanden, dezelfde situa tie. Alleen ben je dan verder van huis, om dat je je zaken voor het nieuwe seizoen op de rails hebt. Ik ervaar dit als een afgang, maar ik denk maar zo: beter nu een hevige pijn, dan dat jehet laat voortsudderen." Scenario's De leden van VC Vlissingen zijn de afgelo pen dagen middels een brief op de hoogte gesteld over de ontstane situatie. Boven dien wordt de achterban uitgenodigd voor een bijzondere algemene ledenver gadering op 10 maart, waar het nu demis sionaire bestuur zijn portefeuilles ter be schikking stelt. De Koster schetst twee scenario's. „Kapelle en Poortvliet vormen zelf een bestuur of ze vertrekken met on middellijke ingang uit de vereniging. Bij die laatste optie ontstaat er echter wel een probleem, want. dan moet VC Vlissingen weer van de grond af worden opgebouwd. Zij hebben tenslotte wel de nodige con tacten opgebouwd." Piet Koster, woordvoerder van de werk groep die van het voormalige bestuur on der leiding van Jack Kouwijzer een volmacht kreeg een nieuw bestuur te for meren, houdt zich voorlopig afzijdig. „De lust is me ontnomen. Ik ervaar dit als een enorme teleurstelling. Ik heb geen idee hoe het nu verder moet. Waardeloos is het. Of het ooit nog goedkomt aan de Irislaan? Dat zal toch wel. Zo niet, dan kunnenze de club maar beter meteen opdoeken." Wim Plendrikse, oud-voorzitter en lid van de werkgroep: „Tonny Poortvliet heeft veel betekend voor VC Vlissingen, maar nu laat hij persoonlijke belangen meewe gen. Dan ben je verkeerd bezig. Vlissingen is weer terug bij af en dat is heel jammer. Pas wanneer alle neuzen dezelfde kant opstaan, kan de rust weer terugkeren." Voor De Koster is het over en uit. „We wil len onze zaakjes tot 11 maart netjes af handelen. Daarna is het over. En komt er geen nieuw bestuur of een interim-be stuur dan wil ik liever niet aan de conse quenties denken. Of dat het einde van de club betekent? Dat weet ik niet, maar wij gaan niet tot het einde door. Het is me zwaar tegengevallen.Datikhet als een af gang ervaar, is nog het minst erge. Voor de club is het erger. VC Vlissingen'is kenne lijk nog steeds een slangenkuil. Daar heb ik me schromelijk in vergist." Poortvliet is er heilig van overtuigd dat VC Vlissingen op 11 maart opnieuw een bestuur kan presenteren. „Absoluut." Op de vraag of hij en Kapelle deel uitmaken van het nieuwe college, hult Poortvliet zich in stilzwijgen. „Wacht maar af..." LISSE - Dressuurruiter Marcel Bosch uit Poortvliet is gepro moveerd met Farao B en mag daardoor uitkomen op het Prix Saint-George niveau. In Lisse behaalde hij met Farao B in beide proeven een score van 62 procent, hetgeen twee winst punten opleverde. Dat bracht het totaal op tien, goed voor promotie. Bosch eindigde zondag twee maal op de vijfde plaats in een goed bezet deelnemersveld. JOHANNESBUG - Zola Pieterse-Budd is in opgenomen inde selectie voor de wereldkampioenschappen veldlopen volgen de maand in Italië. De 30-jarige Zuid-Afrikaanse veroverde in 1984 en 1985 bij dit evenement voor Groot-Brittannië de gouden medaille. In Turijn wil ze proberen voor de derde keer te winnen. Pieter se-Budd verzekerde zich van de uitverkiezing door bij de Zuid-Afrikaanse kampioenschappen de titel te veroveren. RTR ZEIST - Olympisch volleybalkampioen Nederland speelt het kwalificatietoernooi voor de wereldkampioenschappen van 1998 in Groningen. Tegenstanders op 22, 23 en 24 augustus zijn Oekraïne, Duitsland en de winnaar van de voorronde- groep met Turkije, Israël en Kroatië. De nummers een en twee plaatsen zich voor het WK in Japan. De vrouwen spelen hun kwalificatie op 19, 20 en 21 septem ber. De plaats staat nog niet vast. Tegenstanders zijn Polen, Letland en Spanje. De winnaar plaatst zich voor het WK. In augustus doet de vrou wenploeg in Azië mee aan de drie weken durende strijd om de World Cup. De wereldkampioenschap pen zijn in november 1998 in Japan. Bij de mannen doen 24 landen, bij de vrouwen zestien. ANP SEVILLA - De Argentijnse trainer Carlos Bilardo heeft ge dreigd Sevilla binnen een week al weer te verlaten. De voor malige bondscoach kwam nog niet tot een overeenkomst met. de ploeg in moeilijkheden. Het is de bedoeling dat Bilardo de opvolger wordt van Ca- macho, die vorige week ontslag nam. Onderhandelingen leid den echter nog niet tot een contract. „Als het vandaag of mor gen niet rondkomt, ga ik weer lekker terug naar Buenos Aires", dreigde de Argentijn. RTR SCHIJNDEL - De 11e Teleflextoer wordt net. als vorig jaar een rittenkoers voor klimmers. Na een tamelijk vlakke aan loop, beginnend op 15 april in Den Bosch, wacht de elite-ren ners in de slotfase de Zuid-Limburgse-, Ardense - en Eifel- heuvels. In totaal is de Telefelextoer 1016 kilometerlang. Het routeschema: le etappe: Den Bosch-Den Bosch 179 Ion, 2e etappe: Schijndel-Schijndel 169 km, 3e etappe: Eindho ven, ploegentijdrit 27 km, 4e etappe: Eindhoven-Eindhoven 115 km, 5e etappe: Eindhoven-Valkenburg 185 km, 6e etappe: Valkenburg-Theux (Bel) 171 km, 7e etappe: Herzogënrath- Herzogenrath (Dui) 170 km. ANP LIMASSOL - De Europese voetbalbond UEFA wil komend seizoen bij een professionele competitie met twee scheids rechters gaan testen. Tijdens een vergadering van de interna tionale federatie FIFA op 1 maart in Belfast gaat UEFA daarvoor toestemming vragen. In welke liga de test moet plaatshebben, staat nog niet vast. SID Schaken Linares. Internationaal toernooi. Zeven de ronde: Piket (Ned) - Nikloc (Bos) 1/2- 1/2, Sjirov (Spa) - Drejev (Rus) 1/2-1/2, Kramnik (Rus) - Judit Polgar (Hon) 1-0, Kasparov (Rus) - Adams (Eng) 1-0, Geif- and (WRu) - Topalov (Bul) 0-1, Anand (Ind) - Ivantsjoek (Oek) 1/2-1/2. Stand: 1. Kasparov, Kramnik 5 1/2 punt, 3. Polgar4 1/2,4. Adams 4, 5. Drejev, Gelfand 3 1/2, 7. Topalov, Nikolic, Piket 3, 10. Anand 2 1/2,11. Sjirov, Ivantsjoek 2. gilton 2-0 (strafschop), 88. Mullryne 3-0. België: De Wilde; Medved, De Roover, Staelens en Albert; Verheyen (73. Pierre), Van der Eist, Scifo (79. Lemoine) en Van Kerkckhoven (86. Schepens); Wilmots (81. Jbari) en Nilis (46. Lokonda M'Pen- za). Wielrennen Skiën Sestrière (Ita). WK. Vrouwen, Super G: 1 Kostner (Ita) 1.23,50, 2. Seizinger (Dui) 1.23,58,3. Gerg (Dui) 1.23,64,4. Montillet (Fra) 1.23,98,5. Gutensohn (Dui) 1.24,00, 6. Götschl (Oos) 1.24,24,7. Wiberg (Zwe) 1.24,47, 8. Dorfmeister (Oos) 1.24,53, 9. Merlin (Ita) 1.24,74,10. Zelenskaja (Rus) 1.25,08. Sportprijsvragen Lucky Ten, trekking dinsdag 11 februari: 8-9-10-12-13-22-23-26-28-30-32-33-43- 44-46-51-54-77-78-80 (ondervoorbehoud) Ronde van Mallorca. Derde etappe, GP Manacor: 1. Van Petegem (Bel) 161,2 km in 3.54.51 (40,866 km/u), 2. Zabel (Dui),3. Dekker (Ned), 4. McEwen (Aus), 5. Van der Wolf (Ned), Nederlanders: 10. Hor dijk, 11. Godert de Leeuw, 13. Vierhou ten, 23. Van de Meulenhof,25. Koerts, 33, Cerneus,36.Talen,39. Luppes, 60. Nelis sen, 63. Voskamp, 64. Meijs, 67. Louw, 76. Van der Meer, 81. Bouwmans, 89. Van der Steen, 80. Van den Akker, 94, Den Bakker. Algemeen klassement: 1 Jalabert (Fra) 9.41.41, 2. Benitez(Spa),3. Zülle (Zwi) 0.05, 4. Osa (Spa) 0.18, 5. Ca- bello (Spa), Nederlanders: 10. Van de Meulenhof 0.59,16. Vierhouten 4.09,51. Cerneus 11.53, 53. Van der Wolf 12.15, 55. Koerts, 65. Meijs, 69. Voskamp, 73. Bouwmans, 75. De Louw, 77. Van der Meer, 84. Van den Akker. Tennis San José. Mannen, 570.000 gulden. Eer ste ronde: Chang (VSt/2) - Mashika Was hington (VSt) 6-2 6-0, Martin (VSt/4) - Bryan (VSt) 6-1 6-4, Woodruff (VSt/8) - Fleurian (Fra) 6-2 6-3, Norman (Zwe) - Mamiit (VSt) 7-66-0, Steven (NZe) - Perei- ra (Ven) 6-1 7-5,Tarango (VSt) - Ho (VSt) 6-3 6-4, Gimelstob (VSt) - Joyce (VSt) 6-4 6-3. Dubai. Mannen, eerste ronde: Muster (Spa/2) - Nydahl (Zwe) 6-4 6-3, Javier Sanchez (Spa) - Jonsson (Zwe) 6-4 6-7 6- 2. Marseille. Mannen, eerste ronde: San- toro (Fra) - Grosjean (Fra) 6-45-7 6-1Car- bonell (Spa)-Tillström (Zwe) 3-6 6-1 6-0, Clement (Fra) - Kucera (Slw) 6-1 6-1Van Herck (Bel) - Dewulf (Bel) 6-4 6-4, Hrbaty (Slw) - Simian (Fra) 7-6 6-7 7-6, Kulti (Zwe) - Mirnyi (WRu) 6-2 6-4, Vacek (Tsj) - Stich (Dui/3) 6-4 6-2. Parijs. Vrouwen, eerste ronde: Schultz (Ned/7) - Nagyova (Slw) 4-6 6-1 6-2, Boo- gert (Ned) - testud (Fra) 0-6 6-1 7-6, Farina (Ita) - Studenikova (Slw) 3-6 6-1 6-3, Spir- lea (Roe/5) - Likhovtseva (Rus) 6-4 7-5, Gersi (Tsj)-Glass (Dui) 7-5 6-0, Sidot (Fra) - Strandlund (Zwe) 6-2 6-7 6-1, Pierce (Fra/8) - Carlson (Zwe) 6-2 6-3, Appel mans (Bel) - Magdalena Maleeva (Bul) 7- 5 6-2. Turnen Heerenveen, nationaal turntoernooi: (respectivelijk sprong, brug, balk, vloer, totaal). Pupil 1 A-lijn: 1. N. Casteleijn (MTV'69), 8.35/7.50/ 8.15/9.00/33.0. 8. L. Saman (MTV'69): 7.80/4.75/3.20/5.30/ 21.05. Pupil 2 A-lijn: 2. K. de Nood (MTV'69): 8.70/9.25/8.45/7.60/34.0. 8. W. de Meulmeester (MTV'69): 8.25/6.85/ 6.50/7.85/29.45. Pupil 2 B-lijn: 3. J. Mes (MTV'69): 8.00/8.65/7.75/7.95/32.35. 11. M. Humme (MTV'69): 7.75/6.80/7.25/ 5.95/27.75. Voetbal Lanzarote. Milbertshofen (Dui) - Fortuna S 0-7 (0-2). Doelpunten: Van der Weert 3, Burke 2, Meulenberg, Jeffrey. Portugal, beker, vijfde ronde: Sandi- nens.-Espinho 1-1 nv, Braga-Tirsense2- 0, Aves - Chaves 4-2, U. Madeira - Estoril 1-2, Portimon. - Alverca 3-2, Benfica - Ma- ritimo 2-1, Salgueiros - Fafe 3-1, Porto - Varzim 4-0, Setubal - Leca 3-2, Amadora - Vila Real 4-0, Maia - Fanhoes 4-0, Acade mica - Belenenses 1-0, Boavista - Orien tal 4-0. WK-Kwalificatie. Groep 4, Monaco: Est land - Schotland 0-0. Aantal toeschou wers: 4.000. Stand: Schotland 4-8, Oos tenrijk 3-7, Zweden 4-6, Estland 3-4, Wit- Rusland 4-4, Letland 4-1. Belfast. Oefeninterland. Noord-lerland - België 3-0 (1-0). 14. Quinn 1-0, 62. Ma- van onze sportredactie LONDEN - De UEFA zal in de herfst van 1998 bepalen naar welke Europese kandidaat voor de organisatie van het WK- voetbal in 2006 haar voorkeur uitgaat. Dat maakte Alec McGi- van, de voorzitter van het En gelse WK-comité, gisteren in Londen bekend. In Europa hebben Engeland en Duitsland zich kandidaat ge steld voor de organisatie. Een co-productie zoals België en Nederlandbij hetEKin2000 en Zuid-Korea en Japan bij het WK in 2002 behoort volgens McGivan niet tot de mogelijk heden. De UEFA raakte kortgeleden in opspraak toen voorzitter Jo hansson in een fax aan de En gelse bond onomwonden meld de alleen de Duitse kandidatuur te zullen ondersteunen. Na een week van intensief lobbyen kwam Johansson terug van zijn woorden. Voor september 1999 moeten de bidbooks van alle kandidaten bij de FIFA (wereldfederatie) binnen zijn. Daarna zal een 24- koppige delegatie alle kandi daat-landen bezoeken. Aan de hand van de rapporten zal de FIFA in juni 2000 de organisatie toewijzen. De Engelse bond is er veel, zo niet alles aan gelegen het WK voor de tweede keer na 1966 binnen te halen. Het heeft voor de komende drie jaar 30 tot 40 miljoen gulden gereserveerd voor de promotie-campagne. DPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 22