Onrustig CDA komt in tijdnood PZC Cursisten bereiden zich voor op zoeken naar chemische wapens PZC Wijziging ziekenfonds kost zorg geen geld feiten en meningen 2 Strijd over keuze van lijsttrekker krijgt christen-democratische fractie in zijn greep mr Fiets Aartsbisschop Peru speelt sleutelrol bij oplossen gijzeling woensdag 12 februari 1947 woensdag 12 februari 1997 van onze verslaggever Wilco Dekker Oude partijkanonnen die willen dat er snel een lijst trekker aangewezen wordt. Honderden christelijke jonge ren die per chipcard hun zitten de Kamerfractie goeddeels wegstemmen, onder het motto 'wie niet kiest verliest'. Parle mentariërs die zich nerveus af vragen of hen nog een termijn gegund wordt. Onzekerheid wie echt de lakens uitdeelt in de par tij. Ziedaar de ingrediënten voor een spannend halfjaar CDA Krap drie jaar na de dramati sche verkiezingsnederlaag en ruim een jaar voor de nieuwe verkiezingen moeten voor de zomer cruciale beslissingen worden genomen die de nabije toekomst van de partij kunnen maken of breken. Er moet een verkiezingsprogramma komen, de vernieuwing van de Tweede- Kamerfractie staat op de rol en last but not least dient er een nieuwe lijsttrekker aangewezen te worden. Naar goed Nederlands gebruik heeft het CDA voor elk knelpunt een commissie in het leven ge roepen. Een groep onder leiding van vice-partijvoox-zitter Tine ke Lodders buigt zich over het verkiezingsprogramma. Nu het CDA in de oppositie zit en paars al filosofeert over Kok-2. ügt er een uitgelezen kans op heldere keuzes. Maar of die ook ge maakt zullen worden, is de vraag. Net als elke andere grote partij heeft ook het CDA een be houdende en een progressieve stroming. Duidelijke keuzes voor de één schrikken de ander af en op een richtingenstrijd zit ten de geplaagde christen-de mocraten bepaald niet te wach ten. Zijn Lodders en de haren nog wel even bezig, partijgenoot Rombouts is ook niet te benij den. Enthousiast stortte de Bos sche burgemeester zich eind vo rig jaar op zijn taak een lijst op te stellen die na de volgende ver kiezingen moet leiden tot een herkenbare, aansprekende Ka merfractie. Rombouts vindt die eigenschappen te weinig terug in de huidige fractie, die prompt in woede ontstak. De burge meester werd daarna door de CDA-top verzocht zijn werk te doen en verder vooral zijn mond te houden. Maar de wens tot vernieuwing van Rombouts en partijvoorzitter Hans Helgers, gecombineerd met de irritatie onder de huidige Kamerleden over de kritiek uit de partij, zorgt voor voortdurend explo siegevaar. Rombouts heeft het echter weer relatief eenvoudig vergeleken met de last die de commissie van vier meetorst. Dit kwartet - Heerma, Lodders, Helgers en fractievoorzitter Luc van Leeu wen uit de Eerste Kamer - gaat de top van de lijst samenstellen. En moet dus antwoord geven op de moeder aller vragen bij het CDA: wie wordt het? De 'bende van vier' weet zich daarbij gesteund door een war me belangstelling voor dit on- derwèrp. Zo warm, dat Heerma 0 mm V' CDA-voorman Heerma, hier in actie op een bijeenkomst in Hardenberg, heeft zich nog niet uitgelaten over een nieuwe lijsttrekker. foto BertWieringa/GPD van onze redactie binnenland Wijzigingen in het zieken fonds hebben weinig in vloed op de kosten van de ge zondheidszorg. Veranderingen in het aantal en soort verzeker den en het eigenbijdragesys- teem leveren maximaal 100 mil joen gulden op. De besparing komt voor reke ning van de verzekerden die minder vaak naar een huisarts, fysiotherapeut, specialist en ziekenhuis zullen gaan. In de gezondheidszorg gaat op jaar basis 60 miljard gulden om. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbu- reau (SCP) dat vandaag ver schijnt. Het SCP bekeek de ef fecten van enkele mogelijke wijzigingen in de Ziekenfonds wet. Politici, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg als zieken huizen en specialisten voelen er, ieder vanuit hun eigen optiek, wel wat voor om het huidige zie kenfonds te veranderen. Het ziekenfonds moet goedkoper, eerlijker en doelmatiger wor den. Het. SCP onderzocht de conse quenties van invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van 1 procent van het belastbaar inkomen. Ook voor dehuisarts zal dan betaald moe ten worden. In de huidige rege ling valt de huisarts buiten het eigenbij dragesysteem. Zieken fondverzekerden moeten nu een deel van de kosten zelf betalen tot een maximum van 200 gul den. Een inkomensafhankelijke bij drage levert volgens het SCP 100 miljoen gulden op. Verze kerden zullen iets minder vaak naar de dokter gaan en minder medicijnen gebruiken. De zi'e- kenfondspremies zouden iets omlaag kunnen dooidat de col lectief gefinancierde kosten met 500 miljoen gulden dalen. Koopkrachtveranderingen tre den nauwelijks op. Verlaging van de ziekenfonds grens 60.000 naar 40.000 gulden levert eveneens 100 miljoen gul den op. Zo'n 3,5 miljoen fonds patiënten zullen zich particu- deze week in Hardenberg de partij opriep de commissie rus tig zijn werk te laten doen. Een snellere procedure is niet moge lijk. En het aandringen op haast of het noemen van namen helpt niemand. „Een broedende kip moet je niet storen. We komen er echt wel uit", sprak Heerma. Of zijn oproep tot de gewenste ï-adiostilte leidt, staat te bezien. De bezorgde achterban weet dat de spoeling dim is. Oude groot heden als Van den Broek, Ru- ding of Wijffels willen niet. Ze lopen immers een goede kans hun fraaie carrières tegen een sterk gereduceerd salaris te moeten vervolgen als oppositie leider in de Kamerbankjes. Dat een volstrekt onbekend CDA- talent uit het land tegenover Kok, Bolkestein en Van Mierlo ingezet wordt, is niet uitgeslo ten. Maar het ligt gezien de risi co's ook niet voor de hand. Tweede man Omdat Heerma zelf na alle aan merkingen op zijn presentatie ook niet staat te trappelen, lijkt de keuze voorlopig te gaan tus sen de tweede man van de frac tie, Jaap de Hoop Scheffer, en de tweede vrouw van de partij, Ti neke Lodders. Waarbij de eerste maar niet uit de vex-f wil komen en voorlopig niet op brede steun kan rekenen, terwijl de tweede niet wil. Dat is de stand van za ken in 's lands grootste opposi tiepartij, nog niet eens zo lang geleden bewonderend omschre ven als een geoliede machtsma chine. GPD lier moeten verzekeren. Nadeel van deze variant is volgens het SCP dat zo'n 600.000 huishou dens een koopkrachtverlies lij den van meer dan 2 procent. Als ambtenaren in het zieken fonds terecht zouden komen, le vert dit voor zo'n 100.000 men sen een koopkrachtverlies op van meer dan 2 procent. Ambtenaren zijn in de particu liere verzekering veelal beter af wegens de relatief gunstige werkgeversvergoeding voor ziektekosten. ANP Het gaat fietsers in dit land niet voor de win Met die boodschap komt ir. J. Wezenaar, voc zitter van de tentoonstellingscommissie aam vooravond van de FietsRai die volgende maand in Ai sterdam wordt gehouden. In Nederland worden net z veel kilometex's per rijwiel afgelegd als met de bus, i tram en de metro. Maar financieel stopt de overheid die middelen voor het openbaar vervoer het honder voudige van wat besteed wordt aan de bevordering v; het fietsgebruik. Wezenaar signaleert dat de fietser een min of meer va zelfspi'ekende verschijning in het verkeer is. Blijkba valt hij zo weinig op dat politici wel op mooie gedacht komen als het om deze groep gaat maar weinig bevl genheid tonen als het erom gaat geld beschikbaar stellen. Dat is juist, ook in Zeeland. Toen de rijksoverheid vi jaar geleden met grote geestdrift aan het bezuinig was, ontstond in de Zeeuwse politiek weinig commol over het feit dat. zulks onder meer tot gevolg had d maar wat kalmer aan gedaan moest worden met de ve vanging van tegelfietspaden door egale, betonn fietspaden. Het jaarlijkse bedrag van een miljoen gi den, voor dit doel besteed, werd zonder slag of stoot g halveerd. Het is de voorman van de FietsRai opgevallen: lage overheden zijn dooi'gaans goed op de hoogte van wensen van fietsers, maar ze bezuinigen nogal makk lijk op voorzieningen. Dat doet denken aan de situal rond het nieuwe winkelcentx'um Scheldeplein in Vli singen. Toen dat een aantal jaren geleden in een verg vorderd stadium was, werd op het laatste moment or dekt dat er wel een parkeergarage voor automobiel was maar geen plek om op een behoorlijke manier fic sen te stallen. Ter-wijl daaraan dringend behoefte want fietsers laten hun voertuig thuis als ze het niet x delijk kunnen wegzetten. Ze zijn bang voor vernieü en diefstal. Er wordt op gemeenten en provincies druk uitgeoefei om integraal fietsbeleid te ontwikkelen. Zeeland loo wat dat betreft zeker niet achter Vorig jaar werd in o dracht van de Ver-voer Regio Zeeland een Actiepl; Fiets opgesteld. Dat plan ademt welwillendheid ten o zichte van het gebruik van de fiets. Er zijn suggesti om voor het comfort over tegelfietspaden asfaltbeton leggen en het is de bedoeling binnenwegen meer autc uw te maken. Ook wordt gewerkt aan maatregelen c het gebruik van de fiets door recreanten aantrekkel ker te maken door op grotere afstand van de kust pa keergelegenheid voor auto's te maken. Op papier ziet het er allemaal goed uit en her en der de provincie zijn de laatste jaren goede fietspaden aa gelegd. Niettemin zou wat meer voortvarendheid g wenst zijn. Herhaaldelijk blijkt dat in nota's enplann veel goede wil aan de dag gelegd wordt, maar dat c met nogal wat moeite en in te geringe mate financie onderbouwd wordt. Beleidsmakers mogen best ee goed luisteren naar de opmerkingen van de voorzitt van de FietsRai. door Anita Snow Aartsbisschop Juan Luis Cipriani liep op 25 de cember voor de eerste keer de residentie van de Japanse ambassadeur in Lima bin nen. Toen hij pas zeven uur later naar buiten kwam, was het duidelijk dat dat niet kwam omdat zijn kerstpreek wat aan de lange kant was, maar omdat hij de rol van be middelaar in de gijzelings crisis op zijn schouders had genomen. Sindsdien is de waardering voor Cipriani's inspanningen met de dag ge stegen. Gisteren was het acht weken geleden dat de gijzeling van rebellen van de Revolutio naire Beweging Tupac Amaru (MRTA) begon. Het oorspronkelijke aantal gijze laars van ongeveer 500 is in middels teruggebracht tot 72. Nu delegaties van de Pe ruaanse regering en de rebel len op het punt staan om hun eerste directe overleg te voe ren, krijgt Cipriani alle lof toegezwaaid omdat hij die doorbraak in de slepende zaak mogelijk heeft ge maakt. „Ik zou niet weten wie anders het voor elkaar had gekregen", zegt Kevin Goonan, directeur van de oe cumenische nieuwsbrief La- tinamerica Press. De rooms-kathöliéke kerk speelt een prominente maat schappelijke rol in Latijns- Amerika. „De regex-ing is corrupt en de politie zit ach ter je geld aan. Daarom wen den veel Latijns-Amerika nen zich in tijden van crisis tot de kerk", zegt Armando Nieto, een jezuïtische histo ricus. Het doet niet ter zake dat Cipriani lid is van de con servatieve organisatie Opus Dei en weinig op heeft met de linkse rebellen in Pexu. Zijn status als vexlegenwooi'diger van de kerk weegt veel zwaarder. Cipxiani is aartsbisschop van Ayacucho, een oude stad in de Andes waar de wieg staat van de maoistische rebellen beweging Lichtend Pad, die veel groter is dan de MRTA en een gewelddadigere repu tatie heeft. De lange en magere bisschop, met zijn zwarte gewaad, het i'ode kalotje, de grote cruci fix op zijn borst en het koffer tje op wieltjes dat hij altijd bij zijn bemiddelingsbezoe- ken bij zich heeft, is voor de Peruanen een vertrouwde verschijning gewox'den. Hij heeft de belegerde residentie de afgelopen week bijna da- gelijks bezocht, waarbij hij de mededelingen van de re gering overbracht aan de re bellen, desgewenst een mis leidde en de gijzelaars de biecht. Cipriani moet laveren tussen twee onbuigzame partijen. De rebellen eisen een onvoor waardelijke vrijlating van de honderden MRTA-leden die in de gevangenis zitten, ter wijl de regering eist dat de re bellen deze eis laten vallen. Herderlijke missie De bisschop praat niet graag over zijn rol in de gijzelings crisis. Hij beweert dat hij slechts zijn 'herderlijke mis sie' ten uitvoer brengt. Er zijn critici die vinden dat Ci priani overijverig is omdat hij binnen enkele jaren tot kardinaal kan worden ge wijd. De bisschop heeft wei nig boodschap aan deze kri tiek. „Mijn imago is niet te koop", zei hij in een van de spaarzame persoonlijke op merkingen die hij op de ï'adio heeft gedaan. Door dat discrete optreden heeft hij het respect afge dwongen van een werkelijk neutrale bemiddelaar, De re gering vertrouwt hem omdat hij een vriend is van presi dent Fujimori. De rebellen zijn bereid om met hem te praten omdat hij een geres pecteerde geestelijke is die bij Fujimox-i een gewillig oor vindt. Hij i'eisde vorige week met de president mee naar Canada en de Verenigde Sta ten, waar Fujimori sprak met de Japanse premier Hashi moto en de Amerikaanse pre sident Clinton. „De aartsbisschop is behulp zaam geweest bij het tot stand brengen van een gevoel van vertrouwen tussen de re bellen en de regering", zegt Goonan. „Hij veranderde snel van iemand die puur pastorale bezoeken bracht in een belangrijke deelnemer." AP van onze verslaggever Hans van Soest Binnenkort moeten ze over de wereld uit vliegen om deze te beschermen tegen het chemisch kwaad: de mannen en vrou wen van de OPCW. Zij moeten toezien op de naleving van het verbod op chemische wa pens dat eind april officieel in werking treedt. De Organisatie voor Verbod op Che mische Wapens, zoals de OPCW voluit heet, bereidt hen op dit moment voor op hun ta ken. Een gedeelte van de training vindt plaats op vliegveld Woensdrecht. In een middelgrote hangar lopen de mannen en vrouwen ei rond in kunststof pakken met gasmaskers op. Vandaag oefenen ze hoe ze hun bescher mende kleding zonder gevaar kunnen uit trekken nadat ze in een besmet gebied zijn geweest. Voor velen is het nog wennen. On handig wordt er gesj ord aan gasmaskers di e achter de oren blijven hangen. „Au," schreeuwt er een. „Nee, je mag je gasmasker niet met je blote handen aanraken", roept de instructeur. „Ook je masker kan besmet zijn." Gelukkig gaat het om een oefening waarbij geen echte schadelijke chemicaliën worden gebruikt. Instructeur René Olivier is laborant bij TNO. Hij brengt op de cursisten zijn erva ring over die hij heeft opgedaan in Irak. Daar moest hij na de Golfoorlog controleren of de Irakezen inderdaad hun chemische wapens vernietigden. Gevaarlijk is het wer ken met deze wapens volgens hem niet. „De ontmanteling is niet gevaarlijker dan van bijvoorbeeld conventionele wapens," zegt hij,Er kan niets gebeuren zolang je de goe de voorzorgsmaatregelen neemt." De pijn aan de oren bij de Duitse cursiste is inmiddels verdwenen. Ze kijkt toe hoe haar collega's hun handen en voeten wassen met een fictief ontsmettingsmiddel. In Duits land was ze laborante. „In vakbladen schreef ik al over het gevaar van chemische wapens," vertelt ze. „Na deze opleiding krijg ik de kans om met mijn kennis ook iets concreets te doen." Verdeling In totaal worden 150 inspecteurs door de OPCW opgeleid. Ze komen uit alle landen van de wereld, wat de sollicitatieprocedure niet altijd even makkelijk maakte. „Want in Afrika vind je minder specialisten dan in het Westen." Maar uiteindelijk is een rede lijk evenredige verdeling bereikt. De groep die nu les krijgt op vliegveld Woensdrecht slaapt daar i n de kazerne. Over een paar we ken vliegen ze door naar andere landen om te oefenen in echte chemische-wapende- pots. „Want die hebben we in Nederland niet," aldus OPCW-voorlichtster Chantal de Haas. Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in Den Haag. Daar worden de in specteurs ook gehuisvest nadat ze hun op leiding hebben afgerond. Van daaruit voe ren ze routinecontroles uit in de landen die bij de OPCW zijn aangesloten. Tot nu toe zijn dat er 68. De landen met het grootste ar senaal aan chemische wapens, de Verenigde De waarnemers krijgen instructie. Staten (36 ton) en Rusland (40 ton), zijn dat nog niet. Zij hebben het verdrag tot oprich ting van de OPCW wel ondertekend, maar het is nog niet goedgekeurd door de parle menten. In de Verenigde Staten is men hui verig, omdat sommige risicolanden als Libië en Syrië het verdrag nog niet hebben ondertekend. De inspecteurs moeten niet alleen controle ren of het arsenaal aan chemische wapens dat in de aangesloten landen ligt ook daad werkelijk wordt vernietigd, ze moeten ook chemische fabrieken controleren op het verwaardigen van stoffen die voor de wa pens gebruikt kunnen worden. Wanneer een land een ander land verdenkt van de pro ductie of het bezit van chemische wapens, kunnen ze een officiële klacht indienen bij de OPCW. Die besluit dan om in dat land verrassingscontroles te laten uitvoeren. „Hoe vaak de inspecteurs eropuit worden foto Roland de Bruin/GPD gestuurd is nog moeilijk te overzien," zegt de Haas. „Het hangt er vanaf of Rusland en de VS nog op tijd besluiten mee te doen. Zo niet. dan valt er ook heel wat minder te con troleren. Onze bevoegdheid gaat niet over de grenzen van de bij ons aangesloten lan den heen." Maar zo ver is het nog niet. Eerst moeten de inspecteurs hun opleiding goed doorstaan. Makkelij k zal hun toekomstige taak in ieder geval niet worden, voorspelt de aanwezige luchtmachtofficier R. de Jong. „Gooi twee soorten landbouwgif door elkaar, schud een keer en je kunt al een chemisch wapen heb ben. Iedere chemicus die kwaad wil, kan een bom maken. Bovendien zijn ze veel goedko per te fabriceren dan conventionele wa pens. Maar gelukkig zijn er voor chemische oorlogsvoering grote hoeveelheden nodig. Dat maakt het opsporen weer gemakkelij ker." GPD Geen oester te eten De campagne meer toeristen naar Zeeland te lokken schijnt, zo blijkt uit onder staand bericht, maar moei zaam te verlopen. Zeeland is een oesterland bij uitnemend heid, maai'probeer eens om er gens oesters te eten! Enkele Engelse toeristen probeerden het, maar geen enkel restau rant in Zeeland kon aan de vraag voldoen. Wellicht kan hierin verandering komen als in Yerseke een oesterbar komt. Historische dag De 8ste April wordt voor Wal cheren een belangrijke dag. Dan wordt officieel een begin gemaakt met de herbeplanting van het eiland, dat eens d Tuin van Zeeland werd ge noemd. Thans is het zoutge halte van-de bodem zover te ruggelopen dat, zo meldt d Stichting Nieuw Walcheren met de herbeplanting kaï worden begonnen. Nieuwe spelling Per ingang van 1 mei wordt d> nieuwe schrijfwijze van de Ne derlandse taal van kracht. He wetsontwerp daartoe wen dinsdag in de Eerste Kame behandeld, PvdA-er proi Donkersloot noemde de we gebrekkig geformuleerd ei onvolledig. De CPN-er Koe je mans had liever gezien dat di 'sch' nog verder werd afge schaft. Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: A. L. Oosthoek M. van Zuilen (adjunct) Centrale redactie: Postbus 18. 4380 AA Vlissingen, Tel. (0118)484000; Redactiefax: (0118) 470102. 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19 00 uur. in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Vlissingen: Oostsouburgseweg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Tel. (0118) 484000. Middelburg: Markt 51 4331 LK Middelburg. Tel. (0118) 681000. Goes: Voorstad 22, 4461 KN Goes. Tel. (0113) 273000. Terneuzen: Axelsestraat 16. 4537 AK Terneuzen. Tel. (0115) 694457 Hulst: Servicepunt: Boekhandel Duerinck, Gentsestraat 12. Tel (0114)314058. Axel: Nassaustraat 15, 4571 BK Axel. Tel. (0115)568000. Zierikzee: Oude Haven 41 4301 JK Zierikzee. Tel. (0111)415380. Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Openingstijd Zierikzee 8.30-17.00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur, Bezorgklachten: maandag t/m vrijdag- op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 14.00 uur op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel (0118) 484000. Fax(0118)470100. Abonnementsprijzen: per kwartaal 92,85, franco per post 122,00; per maand 34,00 per jaar 356,50, franco per post 471,50 bij automatische afschrijving per termijn 1,50 korting losse nummers maandag t/m vrijdag 1,75, zaterdag 2,50 p.st. (alle bedragen inclusief 6 pet. btw) Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Vlissingen. Advertentietarieven: 180 cent per mm; minimumprijs per advertentie 27,-; ingezonden mededelingen 2.5 x tarief Voor brieven bureau van dit blad ƒ7.- meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 17,5 pet btw) Giro: 35 93 00. Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V Vlissingen PZC-ombudsman: C. van der Maas, Telefonische spreekuur: maandag t/m donderdag 9 30 -12 00 uur. Tfel. rechtstreeks (0118)484401 Auteursrechten voorbehouden Uitgave PZC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 2