Nieuwe basis Mol Schuddebeurs P PZC Gokken op het rondje om de kerk Keizerlijke koks koken in Koudekerke Vragen over kosten van open vaarwegen Veerhoek verlaat Provinciale Staten zeeland 19 Derde-generatiedirecteur familiebedrijf in brandstoffen treedt aan ondernemend zeeland Pechiney heeft nieuwe directeur in detail zuiderburen Staking sleepdienst Antwerpen GS dichten begroting zorgkoepel Steun voor project technomentor Besluit over nieuw havenschap Man overvallen in plantsoen agenda lezingen woensdag 12 februari 1997 sbw van onze verslaggeefster Claudia Sondervan NOORDGOUWE - Na 44 jaar op nummer 44 heropent Mol Schuddebeurs BV op Klooster- weg 11A in Noordgouwe. Op het stuk land daar van vijf hec tare, waarvan drie bebouwd, heeft het bedrijf meer armslag dan op de 1,5 hectaren die nummer 44 aan de Klooster- weg boodt. De milieu-eisen waren de aanleiding voor Mol Schuddebeurs om de oude plaats te verlaten. Er is vele jaren gewikt, gewo gen en gerekend, bekent oud directeur (sinds kort) H. Mol. I k zag vreselij k op tegen de in vestering. Maar de milieu-aan passingen waren op de oude plek niet te realiseren." De bouwbedrijven WBU en Van Gelder begonnen vorig jaar mei aan de klus. Morgen (don derdag) om 16.30 uur opent burgemeester mr. J. J. P. M. As- selbergs van Schouwen-Dui- veland het nieuwe hoofdkan toor en BP-tankstation De Gouwe. Kloosterweg 44 wordt het hoofdkwartier voor het per ja nuari dit jaar verzelfstandigde onderdeel agrarische chemica- De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der de redactie van Clau dia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk wor den aangeboden aan de redactie van de. PZC, postbus 18, 4380 AA Vlis- singen of via faxnr. 0118- 470102. van onze verslaggever VLISSINGEN - Pechiney Ne derland in Vlissingen heeft sinds kort een algemeen direc teur. J. H. de Back, tot dusver directeur van de handelsactivi- teiten van Pechiney in de Bene lux, is in deze functie benoemd. Aan het hoofd van de alumini umsmelter in Vlissingen stond tot dusver een fabrieksdirec teur. In het kader van Challen ge, het herstructureringspro gramma dat Groupe Pechiney wereldwijd doorvoert, krijgt Pechiney Nederland zelf de verantwoordelijkheid voor tot nu toe vanuit Parijs geregelde zaken als verkoop en markt ontwikkeling. Dat is de reden dat De Back met zijn commer ciële achtergrond tot algemeen directeur is benoemd. J. S. Le- toumeur blijft president van Pechiney Nederland. Hoe de taken tussen De Back, de hui dige fabrieksdirecteur H. C. Frijlink, onderdirecteur alge mene zaken P. Arendse en on der-directeur techniek M. de Zélicourt worden verdeeld, is nog niet bekend. Het nieuwe hoofdkantoor en BP-tankstation van Mol in Schuddebeurs wordt morgen, donderdag, officieel geopend. foto Dirk-Jan Gjeltema liën, Mol Agra BV. Directeur en mede-aandeelhouder is W. in 't Veld. Tractoren Het bedrijf werd in 1930 opge richt cloor M. W. Mol, vader van H. Mol. De kleinzoon, die de zelfde initialen draagt als de stichter van de onderneming, heeft per dit jaar het directeur schap overgenomen van zijn vader. De van oorsprong Nieu- werkerkse zaak in landbouw- benodigdheden begon al voor de oorlog met de verkoop van petroleum. Na de oorlogsjaren kwam daar gewasbescherming bij. De oliehandel maakte een forse groei door omdat steeds meer landbouwbedrijven over schakelden op tractoren. Na de watersnood van 1953 be landde het familiebedrijf aan de Kloosterweg in Schuddebeurs. De oliegestookte verwarmings apparaten brachten het bedrijf veel werk, maar dat was in 1965 al weer een eind over, vertelt Mol senior. De introductie van de gasgestookte centrale ver warming drong de oliekachels terug tot minder dan vijf pro cent nu van wat er toen werd omgezet. Mede daarom, en om dat er in de agrarische verkopen geen groei meer zat, richtte het familiebedrijf in 1970 de blik op het wegvervoer. In de rijf tien jaar daarna groeide het bedrijf snel naar het punt dat het twin tig kleine pompstations voor brandstofverkoop bezat in de Hoekse Waard, op Goeree- Overflakkee en op Schouwen- Duiveland. De sterk aange scherpte milieu-eisen zorgden ervoor dat dat aantal is geslon ken tot een twaalftal stations, die op twee na allemaal gesa neerd zijn. Mol Schuddebeurs heeft de grote BP-pompen De Zandkreek in Kats, De Schelp- hoek in Burgh-Haamstede, Dauwendaele in Middelburg en de Goese Polder in Goes en levert mensen en brandstof aan De Nobelpoort en Legemaate in Zierikzee. Volgende week wordt de eerste paal geslagen voor het BP-station Goes- Zuid, bij de nieuwbouw van Auto Dagevos. Het bedrijf telt .nu ruim veertig arbeidsplaat sen. Vrijdag houden Mol Schuddebeurs en Mol Agro een informatie- en voorlichtings dag voor met name de land- bouwrelaties. In de enorme magazijnen staan stands waar in de leveranciers van uiteenlo pende agrarische producten zich vanaf 14 uur presenteren. Zaterdag 15 februari staat het pompstation De Gouwe in de belangstelling met publieksac ties en kinderattracties als clowns, zweefmolen, opblaas bare glijbaan, draaimolen en tractaties, tussen 10 en 16 uur. van onze verslaggeefster Claudia Sondervan KOUDEKERKE - Drie koks van het Imperial Fangshan Restaurant, dat binnen de mu ren van het paleis - De Verbo den Stad - in Peking is geves tigd, koken komende week in het Koudekerkse Chinese res taurant Oriental Garden. Het restaurant serveert van dins dag 18 tot en met zondag 23 fe bruari gerechten uit de Keizer lijke keuken van China. Het werkbezoek van de drie topkoks is voor de kok van Ori ental Gardenen diens assistent tegelijk een soort stage in eigen keuken. De Fangshan-berei- dingswijzen en de nieuwe ge rechten moeten na vertrek van de kokende gasten op de menu kaart van de Koudekerkse zaak blijven staan. Het restau rant, dat Arthur Priem en zijn partner Xiaoping Gao afgelo pen zomer openden, is één van de dertien zaken die het team van het Imperial Fangshan aandoen tijdens een tournee van veertien weken. De tour nee moet de Chinese keuken in Nederland een nieuwe impuls geven. Want die was nodig, vindt initiatiefnemer Theo Chang, Schevenings restau rantier en voorzitter van de sector Chinees-Indische be drijven van Koninklijke Hore ca Nederland. Chang en de stichting Chineko, belangenbehartiger voor de Chinees-Indische restaurants, vonden de benodigde impuls in de keizerlijke keuken van de Fangshan koks. De kookstijl is gebaseerd op de 'langleven- keuken' met Ha'n- en Manda- rij n-specialiteiten die zich ont wikkelde tijdens de diie eeuwen durende Qing-dynas- tie, de laatste keizerlijke dy nastie van China. Een geslaagde impuls vindt Priem het initiatief nu al. ,,Ik heb enkel nog op dinsdag en woensdag plaatsen vrij, de an dere dagen zijn alle 106 zit plaatsen uitverkocht." Eeterij het Stadscafé opent vandaag, woensdag, aan de Markt in Middelburg. De nieu we eigenaar van de voormalige bistro Juliana, de familie Van Oeffelen, vernieuwde de zaak en voorzag het eetcafé van een uitgebreide lunch- en di- nerkaart. De leerling-bloembinders en bloemschikkers van het Groen College in Goes hebben bij rijf winkels in het Goese winkel centrum Valentijnsetalages in gericht. De etalages bij Fotiek, Trent Design, Optiek de Jonge, Puli's en Viola zijn nog deze week te bekijken. Café Frapo's aan het Bella- mypark in Vlissingen houdt Valentijnsdag, vrijdag 14 fe bruari, een Date Game-spel- show met presentator Olaf en een Jagermeisterpromotie, vanaf 22 uur. van onze verslaggeefster Lianne Sleufjes DEN HAAG - De Tweede-Ka merleden D. Stellingwerf (RPF) en J. van den Berg (SGP) willen weten welke kosten zijn ge moeid met het openhouden van de vaarwegen tijdens de vorst periode. Zij vragen minister A Jorritsma van Verkeer en Wa terstaat of het Rijk die kosten geheel voor zijn rekening wil nemen om zo het vrachtvervoer over de weg te beperken. Rijkswaterstaat Zeeland heeft de afgelopen vorstperiode al leen de Schelde-Rijnverbinding opengehouden. Daartoe is zij wettelijk verplicht. Met het openhouden waren continu ze ven grote slepers bezig, aldus voorlichter J. Geluk van Rijks waterstaat Zeeland. Hoeveel Rijkswaterstaat Zeeland dit jaar kwijt is aan het openhou den van de vaarwegen, weet hij nog niet. „We moesten de betonning weg halen vanwege het ijs. De ton nen kunnen dan niet blijven lig gen. Door de druk van het ijs kunnen ze kopje onder gaan en het zijn dure krengen om te ver vangen. Aangezien de Oosterschelde een moeilijk vaarwater is, zou elk schip begeleiding moeten krij gen om de vaarroute te kunnen volgen. Daar komt bij dat het Kanaal door Zuid-Beveland bij Hansweert smal is en dus snel bevriest. „Als het wat mag kos ten, kun je die vaarweg wel openhouden. Maar het wordt te duur. We hebben de noord-zuid- verbinding via de Volkerak- Kreekraksluizen opengehou den. Men kon dus varen." In de vorige winterperiode 1995-1996 was de dienst 2,3 miljoen gulden aan kwijt aan het bevaarbaar houden van de wateren. „De vorstperiode was toen korter maar de Krammer sluizen zijn wel de hele tijd open geweest. Het kostte ons 550 gul den per schip dat passeerde via de Schelde-Rijnverbinding en 1110 gulden per schip dat via het Zeeuwse deel van de Kram mersluizen passeerde. van onze verslaggever René Schrier MIDDELBURG - Ir. C. W. Veer hoek legt zijn functie van Pro vinciaal Statenlid voor de VVD neer. Hij kan deze werkzaamhe den niet langer combineren met de functie van wethouder in de nieuwe gemeente Schouwen- Duiveland. Veerhoek heeft vrij dag de knoop doorgehakt. Als eerste opvolger op de VVD kan didatenlijst staat de Vlissingse wethouder T. R. K. Meijers. Die beraadt zich nog op de vraag of hij zal toetreden tot de Staten. Veerhoek vertelt desgevraagd dat hem, nu de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland zo'n zes weken bestaat, gebleken is dat De politie houdt vandaag snelheidscon troles in Eede, op de Weg naar de Val op Schouwen-Duiveland en op de Marie- kerkseweg in Grijpskerke. er nogal het een en ander komt kijken. Hij heeft het over de grootste plattelandsgemeente in oppervlakte van Zeeland. In die gemeente bemoeit hij zich als wethouder met ruimtelijke ordening, recreatie, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, eco nomische zaken, landbouw, het Grevelingenmeer en de Voor delta. „En dan rollen er nog al lerlei lijken van de oude ge meenten uit de kast. Ik wil de dingen graag goed doen, want men verwacht veel van dit libe rale smaldeel. Daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat de combinatie van de twee functies eigenlijk te zwaar is." Meijers is wethouder van een nog grotere Zeeuwse gemeente, in inwonertal, de gemeente Vlis singen. Dat wil volgens hem niet automatisch zeggen dat hi] het net zo druk of drukker dan Veer hoek heeft. Hij wijst er op dat de gemeente Schouwen-Duive land een nieuwe gemeente is wat extra problemen met zich meebrengt. „Vlissingen heeft ook zat problemen en zaken om aan te pakken, maar die zij n van een andere orde. Daar komt bij iemand die het druk heeft, over al tijd voor heeft." Kermiskoers in Assenede anno 1980, met op de voorgrond een jeugdige Wim de Waal als renner. foto Charles Strijd van onze verslaggever Wout Bareman OOSTKAMP - Opnieuw ontvalt de Vlaamse wielerfanaat een reden de ker- miskoersen, de plaatselijke rondjes om de kerk dus, te bezoeken. De pint, de ham burger, het broodje worst met 'sekroet' en de ronde-miss hebben weliswaar niet af gedaan, maar waar het aan ontbreekt zijn de echte vedetten, de stoempers en 'rappe mannen met rappe benen, daarzo'. Maar- ...er is daarnaast een ander fenomeen dat het loodje legt: de weddenschap op de winnaar. Want als die gok straks nog be staat, is het wel in volkomen illegaliteit, 't Is vanaf dit voorjaar gedaan met de 'ge lopen koersen', de malafide praktijken van de morsige bookmakers en konkele- foezende renners, die tijdens de koers sig nalen opvangen van hun vazallen langs de weg en vervolgens hun instructies rond bazuinen in het peloton. De gemeenteraad van Oostkamp, een voorstadje van Brugge, joeg de kogel door de kerk. Vanaf donderdag 26 juni is het wedden op wielerwedstrijden taboe. Die dag wordt in deelgemeente Ruddervoorde de Sint-Elooisprijs gereden, voor de drie ënveertigste keer. Op dat historische mo ment wordt gebroken met een mooie traditie, vooral gekoesterd in West- Vlaanderen, maar doorsijpelend naar Oost-Vlaanderen. De roddel en achter klap achtervolgden de coureurs en inrich ters van prof- en amateurwedstrijden al jaren; er was sprake van een enorm gekon kel in en om de koers. De bookmakers werden als hoofdschuldigen aangeduid. Medeschuldig waren him handlangers in de koers. In dat verband circuleerden steevast 'gevestigde' namen van de twee de signatuur. De naam van Richard Bukacki (spreek uit 'Bukatski', maar Zeeuws-Vlaamse liefhebbers noemden hem gemakshalve 'Bukakki') bijvoor beeld, zoon van een Poolse vader die door omstandigheden na de oorlog was blijven hangen in Axel. Richard week nog tijdens zijn flitsende wielercarrière uit naar Vlaanderen. Hij vestigde zich in Sint Gil lis-Waas. Bukacki vertrouwde PZC-sportverslag- gever Joop van den Berg begin '7 6 toe: „Ik reken altijd zo: als ik aan een tweede of derde plaats meer kan verdienen dan aan de overwinning, doordat een andere ren nerdie wil winnen me nog meer biedt, dan doe ik het." En vertelde dat verhaal over die pracht-sprint-met-drie, toen hij uit eindelijk toch in de slag zat met Eddy Merckx en kleine klepper Fonske De Bal. „In Evergem waren Eddy Merckx, Fonske en ik alleen weg. Die dag reed ik gewoon sterker dan Merckx. Maar die verjaarde die dag en wilde per se winnen. Hij bood Fonske en mij een bedrag. Ik zeg: Nee, dat doe ik niet. Hij zegt: Het dubbele! Nee, zeg ik, daar het dubbele van. Goed, zegt Merckx. We laten hem winnen en ik versla Fonske nog met een lengte voorsprong." De afgelopen jaren gingen critici er vanuit dat zeven van de tien kermiskoersen in het Vlaamse land werden beïnvloed door krachten van buitenaf. Nadat de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws in '95 een brief had afgedrukt, waarin gedetailleerd kond werd gedaan van de onfrisse praktijken, stelde de wielerbond prompt een onder zoek in. In september vorig jaar hep de zaak echt uit de hand. Johan Musseeuw, één der laatste topcoureurs die België nog telt, zat in een koers in Wingene voorop met een onbeduidende coureur, die weigerde kop te doen. Hij wachtte op z'n kopman 'die moest winnen'. Musseum hield prompt de benen stil en gaf de leiding over aan ploeg maat Frank Vandenbroucke, die demar reerde en won. Musseeuw werd door de gokkers beschimpt en zelfs met bier over goten. Omdat het niet voor het eerst was dat de politie een vechtpartij tussen de gokkers, de bookmakers en de renners moest sussen, kondigde de Belgische Wie- Ier Bond (BWB) een week of wat geleden een duidelijke maatregel af: organisato ren moeten voortaan in nauw overleg met de gemeente een formulier invullen, waarin het gokken tijdens wielerwed strijden wordt verboden. Meer dan 70 procent van de gemeenten in West-Vlaan- deren (waar de gokmicrobe welig tierde) heeft inmiddels enthousiast gereageerd. Of de maatregel de gokkers aan banden legt, is zeer de vraag. Die duiken vermoe delijk nog dieper de illegaliteit in dan ze de afgelopen decennia al deden. En trou wens, worden de koersen voortaan niet gestuurd vanaf 'de kant', dan gebeurt het wel door de renners zelf. Vedetten regelen dat soort zaakjes nu eenmaal ook heel graag zelf. In de criteriums na de Tour de France bijvoorbeeld worden maar al te vaak oude rekeningen vereffend, oude ve tes uitgevochten en ploegmaats gefêteerd omwille van hun eeuwige trouw aan de kopman. En wat dat betreft kunnen de wielerbonden slechts vermoedens koeste ren; bewijzen krijgen ze nooit in handen... Nee, ook in Nederland niet. Richard Bukacki, de oude vos: „Toch heb ik er later spijt van gehad dat ik Merckx toen niet verslagen heb, want zo'n kans heb je niet vaak. Trouwens...nu ik zo'n goeie sponsor heb, zal ik niet zo gauw meer een koers verkopen." Ter herinne ring: Bukacki won al die jaren koersen bij de vleet. Laarne, Knesselare, Maria-Aal- ter, Mechelen, Sint Gillis-Waas en Ever gem. „Ik was een renner voor de eind sprint", vertrouwde de renner de journalist toe. in 1976. Die knikte en ging als om de poten te breken op zoek naar de plaatselijke bookmaker... ANTWERPEN - Een korte stakingsactie van het personeel van de havensleepdienst van Antwerpen heeft dinsdag zowel in de haven als op de rede van Vlissingen geleid tot filevor ming. In de haven van Antwerpen zaten, door de acties van de kleine 400 bemanningsleden van de sleepdienst, tien schepen urenlang 'gevangen', terwijl zich op de rede een achttal opva rende schepen verzamelde. De staking was gericht tegen het voornemen van het Havenbedrijf Antwei-pen - een deels ge privatiseerde overheidsinstelling - om het aantal beman ningsleden per boot terug te brengen van vier naar drie. Vol gens de bonden zou dat de veiligheid aan boord van de slepers in gevaar brengen. In de loop van dinsdagmiddag bereikten de bonden en de directie van het havenbedrijf een akkoord: er wordt aanvullend onderzoek verricht naar de gevolgen van de maatregelOm 8 uur 's avonds werd de staking opgeheven. GOES - Gedeputeerde Staten willen het Klaverblad, de ver zamelde consumentenorganisaties in de zorg, uit de begro tingsproblemen helpen met een eenmalige bijdrage van 15.000 gulden in de huisvestingskosten. De organisaties wer den, met de GGD Zeeland, gedwongen te verhuizen uit het Magnoliagebouw in Goes toen dat verkocht werd aan het Wa terschap. Door het wegvallen van de provinciale subsidies aan het Consumentenplatform en de Federatie van Ouderver enigingenfederatie ontstond een tekort van 30.000 gulden. De helft van dat bedrag moet worden gevonden in de verhuizing van Vrijwillige Thuiszorg naar het klaverblad. De rest draagt de provincie voor één keer bij, in afwachting van een structu rele oplossing. Het geld komt uit het Welzijnsfonds. TERNEUZEN - Het ROC Westerschelde in Terneuzen kan volgend schooljaar doorgaan met het project technomento- ring voor meisjes. Om meer meisjes te laten doorstromen naar technische opleidingen werden de afgelopen jaren vrouwelij ke mentoren in het bedrijfsleven gevonden om meisjes op school en op de eerste stappen in hun professionele leven te begeleiden. De vrouwen, werkzaam in dezelfde branche en hetzelfde beroep als de pupil, dient als steun en rolvoorbeeld. Het ROC Westerschelde hoopt de instroom en de eindresulta ten van meisjes in technische opleidingen te bevorderen. On danks vele stimuleringspogingen, valt dat tot nu toe allemaal nogal tegen. GS besloten dinsdag de helft van de kosten voor '97'98 bij te dragen: 7.500 gulden. MIDDELBURG - Provinciale 'Staten en de gemeenteraden van Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent nemen de komende maanden een besluit over de oprichting, van een nieuw havenschap. De besluitvorming is de afronding van een jarenlang proces om de havenschappen Vlissingen en Ter neuzen aaneen te smeden. Het gefuseerde havenschap krijgt voorlopig de naam van de rivier aan de oever waarvan beide Zeeuwse havengebieden liggen: Westerschelde. Over de vorming van het nieuwe havenschap zij n de provincie en de vier gemeenten het al geruime tijd eens. Ook het Rijk, dat voor 50 procent deelneemt in de havenschappen Vlissin gen en Terneuzen, is het met deze opzet eens en treedt er tegen betaling van een uitkoopsom van 75 miljoen gulden uit. HULST - Een 48-jarige inwoner van Hulst is in de nacht van maandag op dinsdag omstreek 1.00 uur mishandeld en over vallen door twee mannen in het De Vosplantsoen in zijn woon- J plaats. De man werd geslagen en geschopt en moest een porte monnee met enkele honderden guldens afstaan. EVENEMENTEN GOES - Ambachtscentrum, 14 uur: Poppentheater Sim Bolus met 'Naar Dromenland'; MIDDELBURG - Aula Bibliotheek, 20 uur: Lezing Aleid Schilder '..van gereformeerde depressie naar New Schouwburg, 20 uur: Ingeborg Elze vier speelt theatermonoloog Amanda';OVEZANDE - De Klomp, 14 uur: Stichting Pentagram met kindervoorstelling 'Een ding van binnen'.VLISSINGEN - Arsenaal theater, 20.15 uur: Boudewijn de Groot 'In Concert'; BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14 uur: Matilda; De klokkenluider van de Notre Dame; 20 uur: Star Trek: first contact; Evita; Cinemactueel, 14 uur: De klokken luider van de Notre Dame; 14 en 20 uur: The Glimmerman; 20 uur: The First Wives Club; Ransom; GOES - Grand, 14 uur: De klokken luider van de Notre Dame; 20 uur: Ransom HULST - De Koning van Engeland, 14 uur: De klokkenluider van de No tre Dame; De avonturen van Pinok- kio; Matilda; 14 en 20 uur: Dragon- heart; The Glimmerman; 20 uur: Star Trek: first contact; Evita; Ran som; The First Wives Club; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Surviving Picasso; TERNEUZEN - Porgy 8t Bess, 15 uur: Kuifje en de zonnetempel; 20 uur: Trainspotting; VLISSINGEN - Alhambra, 14uur: De klokkenluider van de Notre Dame; Dragonheart; De avonturen van Pi- nokkio; Matilda; 20 uur: Ransom; The First Wives Club; Evita; The Glimmerman; TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM -'Markiezenhof, 14-17 uur: Rob Mohlmann 'Een Blik van Boven en Ander Werk' (t/m 23/3); GOES - Milieu Educatie Centrum, 14-16.30 uur: 'Afvalpreventie' (t/m 15/3); Stadskantoor, 9-17 uur: Rie Baauw, olieverfschilderijen (t/m 31/3); HEINKENSZAND - Gemeentehuis. 8.30-12.30 uur: Expositie "Zee en Land", Raku-keramiek van Aline Kuut en schilderijen van Thijs Schaapman (t/m 19/2); KAPELLE-Fruitteeltmuseum, 13-17 uur: 'Werken in de fruitteelt', foto's (t/m 13/4); Gemeentehuis, 8.30-12 en 13-J6 uur: Dick Bosma, pentekeningen en aquarellen (t/m 21/2); MIDDELBURG - Zeeuwse Biblio theek, 9-21 uur:'Door het oog van J Dingemanse', foto's (t/m 22/2); Zeeuws Museum, 11-17 uur: Aan winsten Provinciale Kunstcollectie 1996 (t/m 2/3); Kunstuitleen, 13-17 uur: Frits van Til, metro S (t/m 1/3); De Vleeshal, 13-17 uur: Robert Zandvliet/Het Witte Doek (t/m 2/3); Galerie Het Gouden Briefke, 10- 17.30 uur: Jan den Ouden, olieverf- en aquarelschilderijen (t/m 5/3); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biolo gisch Museum, 12-17 uur: 'De Zeeuwse Natuur' foto's (t/m 19/3); 'Wauw, het gras is blauw', foto's (t/m 13/4); SLUIS - Raadskelder, 14-17 uur: 'Verschuivingen in Tijd/Beeld', werk van George Schade (t/m 15/3); ST. LAURENS - Boerderijgalerie 'De Osseberg', 14-17 uur: Guus Boer winkel, schilderijen en Bert Looy, fotografie (t/m 22/2); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10-17 uur: 'Scheepswerven in Zee land' (t/m 16/3); T.M.N.G.H.B.K./ Nieuwendijk 42 en 52, tussen zonsopgang en zonson dergang: Gerard Marinus Verkerke, 'Kunst als prothese'(t/m 16/3); ZIERIKZEE - Bibliotheek, 14-17 uur: 'Gnosis is tijdloos en actueel'(t/m 28/2); HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zee land: tel. 06-11. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zeeland, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereikbaar). Chr. Hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel. 0118 636251, van 10.00-14.00 en 20.00-23.00 uur, weekends van 20.00-23.00 uur. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht be reikbaar). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Op uitnodiging van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland houden provinciaal archeoloog drs. E. Vreenegoor en H. Hendrikse van het Pro vinciaal Depot voor Bodemvondsten vandaag, woensdag, een lezing over de vondst van middeleeuwse voorwerpen in een beerput van het huis In den Struys aan de Kaai in Veere. Zij vertonen daar dia's bij. Tijdens de bijeenkomst is er ge legenheid om de in december geopende tentoonstelling van de vondsten in het Veerse stadhuis te bezichtigen. De GPV afdeling Middelburg verzorgt voor vandaag, woensdag, een lezing over Nederland maffiastaat om 20.00 uur in de Morgensterkerk in Middelburg. De Italiaanse vereniging Dante Alighiere houdt vandaag, woensdag, een lezing over Fruttero en Lucentin, auteurs van i Italiaanse detectives. De inleiding wordt verzorgd door drs. M C. de Wolf uit Ka- merik. De lezing wordt gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en begint om 19.30 uur. Rabbijn R. Evers houdt morgen, donder dag, een lezing in de synagoge aan de Herenstraat in Middelburg. Hij gaat in op de actuele vraag of christenen gebruik mogen maken van de joodse bijbel. De kwestie werd veroorzaakt door een arti kel in Hervormd Nederland van prof. dr. A Jelsma, die de stelling poneerde. Joodse geschriften zijn en blijven vol gens het verhaal joods eigendom, in de eerste plaats geschreven voor gebruik in joodse kring. Naar aanleiding van het ar tikel brak een discussie los in diverse kranten. Na het verschijnen van de publi catie nodigde de Stichting Zeeuwse Leerhuizen de rabbijn uit om antwoord te geven op de vraag of de joodse bijbel ook door anderen gebruikt mag worden. De lezing begint om 20.00 uur. De Zeeuwse Volksuniversiteit verzorgt dinsdag 18 februari een lezing over het thema Koloniale meubelkunst, van 20.00 tot 22.00 uur in het ZVU-bureau in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 19