Vaart achter plan Molenwater PZC Mega-schilderij bij 't Klinket Maisbaaibewoners willen vrije parkeerplaatsen Middelburg past plan Seispark aan Brandbrief over gemis duikteam in waterrijk Terneuzen Plattelandsj ongeren brengen een klucht zeeland Middelburg wil invulling gebied via versnelde procedure activiteiten SLAGERIJ BLANKENBURGH Extra voordelig deze week GELDERSE SCHIJVEN 4 HALEN/3 BETALEN woensdag 12 februari 1997 van onze verslaggeefster MIDDELBURG - In het nieuwe bouwplan Seispark is de ge meente Middelburg tegemoet gekomen aan de wensen van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) waren eerder tegen de bouw van vijf landhuizen, om dat de ontsluiting van die perce len via de Sandberglaan zou verlopen. Deze weg is al een van de drukste van Middelburg. In het nieuwe plan is de ontsluiting aangepast. Twee landhuizen zullen via het terrein Ter Veste ontsloten worden en drie wo ningen krijgen via de President Rooseveltlaan hun uitgang. Voor de bouw van 27 koopwo ningen in het gebied Seisweg- /Sandberglaan is de provincie eerder wel akkoord gegaan. GS stemden in omdat Middelburg een groot tekort aan koopwo ningen zou hebben en er geg afbreuk werd gedaan aan q. groene-longensixuctuur van d? gemeente. Ook maakte die locatie deel ui; van de ruimtelijke-ontwikke- lingsvisie Stadsgewest Vlissin- gen-Middelburg. Ontsluiting In juli adviseerde de provincii een bestemmingsplan te makes voor het gebied waarin zou wor den opgenomen langs welke we- gen de vijf landhuizen ontslota zouden moeten worden. Ooi was er toen sprake van de bouv van een overloop-parkeerter rein. Dat plan is nog niet verder 'ont wikkeld. De gemeente wil ns door een versnelde procedure dj bestemming van de ontsluitin; wijzigen. van onze verslaggever Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De brandweer in Terneuzen is - omdat het korps niet beschikt over een goed uitgerust duikteam - niet berekend op haar taak. Het ge meentebestuur dient op zeer korte termijn dan ook middelen ter beschikking te stellen om dit manco op te heffen. Mevrouw M. de Jonge-Winter schrijft dit het Terneuzense college naar aan leiding van de brandweeractie op 1 februari. Op die dag was haar Ierse Setter door het ijs op de Otheense Kreek gegaan en was de Terneu zense brandweer uren in de weer geweest om de hond te red den. Uiteindelijk lukte dit ook. Iets waarvoor mevrouw De Jon- ge de Terneuzense brandweer zeer erkentelijk is. „Mijn kritiek", zo vervolgt ze haar brief, „is echter aan uw adres gericht. Het is toch te gek voor woorden dat in een water rijke gemeente als Temeuzen de brandweer niet over een goed uitgerust duikteam kan be schikken. In geval van menselij - ke slachtoffers te water moe men snel en veilig hulp kunne bieden. Het kan toch niet zo zij; dat in een gemeente waar enor me bedragen worden omgezet t grote prestige-projecten om he imago op te poetsen er geen S nanciële middelen vrij gemaal kunnen worden om de veilig heid te vergroten." Slachtoffers Mevrouw De Jonge vraagt zie af of er eerst menselijke slachi offers moeten vallen, maar dj zijn de voorbije jaren al te be treuren geweest in Sluiskil eni Terneuzen. Ook toen werd uit brandweei kringen aangedrongen op ir vesteringen in materieel en of leidingen. Hoe het ook zijde Terneuzen; vrijwillige brandweer beschil niet over ëén of meerdere gi trainde duikers. Brandweercommandant Bruggeman bevestigde dit gii teren, maar voelde er wein voor om op de brief in te gaan. „Dit is in eerste instantie et zaak van het Terneuzense bi stuur", meende Bruggeman. van onze verslaggeefster Edith Ramakers MIDDELBURG - Het college van B en W van Middelburg zet vaart achter de nieuwbouw- plannen van het Molenwater. Op het gebied waar de Streek school heeft gestaan, rust nu de bestemming openbare en bij zondere doeleinden. Deze moet worden gewijzigd om de bouw mogelijk te maken. Dat wil het college doen via de versnelde procedure. Wethouder P. M. Bruinooge noemde het Master- plan van architect Ralph Erski- ne, dat onder andere 70 wonin gen omvat, een unieke parel voor Middelburg. Zeker tien keer kwam de in Zweden woonachtige 82-jarige architect naar het Molenwater om een toekomstvoorstel te ma ken. De architect wil zijn plan nen afstemmen op de mensen die er gaan wonen. Die zullen het naar hun zin moeten hebben in de omgeving. „Erskine staat erom bekend dat hij in de sfeer van een stad wil bouwen. Hij heeft aandacht voor details", reageert A J. F. Suylen, sectie hoofd ruimtelijke ordening van gemeente Middelburg. Erskine was bijvoorbeeld het brein achter The Ark in Londen. De gewaagde vormgeving van het gebouw springt in het oog. Moeiteloos zou de bruin glan zende reuzentobbe die boven de stedelijke bebouwing uitsteekt, als een prestigeobject kunnen worden aangemerkt. „Maar wat hij in Londen heeft ontworpen, is niet te vergelijken met het Masterplan hier in Middelburg. Dan denk ik meer aan Grave. Erskine verzorgt de herinrich- Politie stopt drankrijders TERNEUZEN - Een 28-jarige Terneuzense autobestuurder kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een dagvaarding uitgereikt, omdat hij onder in vloed van alcohol over de Rëm- brandtlaan in zijn woonplaats reed. Diezelfde nacht kreeg een 39- jarige automobilist uit Brugge een boete, omdat hij onder in vloed van alcohol op de Sint- Annastraat in Sluis reed. ting van die plaats bij Nijmegen. Een deel daarvan is al uitge voerd. We hebben Grave be zocht en hij heeft sommige wij ken zo ontworpen dat die een Middeleeuws karakter uitstra len. De appartementen van het Molenwater zullen ook aanslui ten bij de sfeer van de oude stad." Hofjes Op de kavel van ongeveer 5000 vierkante meter vlakbij Minia tuur Walcheren en de Stads schouwburg heeft hij in de vorm van enkele hofjes een binnen stedelijk gebied ontworpen. Sommige huizen, die veelal spïtstoelopende daken hebben, bevatten erkers. In de speelse omgeving is aan veel groen en water gedacht. Wethouder Bruinooge spreekt nog niet van een definitief ont werp. Wel is het zeker dat het om koopwoningen in de luxere uit voering gaat omdat de grond in het stedelijke binnengebied prijzig is. Naast senioren wonin gen is het ook de bedoeling dat jongeren en alleenstaanden zich er thuis gaan voelen. Onderaannemers Met twee ontwikkelende bouw- aannemers uit Rotterdam, Grootel en Dura, is de gemeente nog aan de slag. „Wie de op dracht voor de bouw krijgt, is nog niet bekend. We proberen voor de Zeeuwse werkgelegen heid wel om zoveel mogelijk on deraannemers van onze provin cie aan te wijzen. We hebben voor deze twee landelijk beken de bedrijven gekozen omdat Erskine al vaker met hen heeft samengewerkt en goede erva ringen heeft gehad." De verwachting is dat over ongeveer vijf maanden het ont werp een vastere vorm zal aan nemen. Als ook het bestem mingsplan gewijzigd wordt via de versnelde procedure, zou er begin volgend jaar een bouw vergunning kunnen worden af gegeven. Wethouder Bruinooge: „We zijn heel blij met dit voort varende tempo. Middelburg heeft een tekort aan koopwo ningen. In 1998 zullen er rond de 205 koopwoningen gebouwd moeten zijn. Het zou heel mooi zijn als deze 70 op het Molenwa ter net binnen die termijn val len." De Koudekerkse basisschool 't Klinket is kunstzinnig beschilderd en heet nu Panorama Zeeland. foto Ruben Oreel van onze verslaggeefster Nicole Kluijtmans KOUDEKERKE - Panorama Zeeland. Zo noemt Agnes de Jong, directeur van de ba sisschool 't Klinket in Koudekerke, het kunstwerk dat de ramen van haar school siert, gekscherend. De bedenkers en makers van het vijfendertig meter lange en drie me ter hoge schilderij, het kunstenaarsecht paar Jan Peter Muilwijk en Katja Bos, heb ben het de titel 'Ode aan Zeeland' gegeven. Ieder klaslokaal is omgedoopt tot een the ma-eiland. De thema's zijn op de ramen uit gewerkt met tekeningen en korte gedichten. Zo prijkt bij het vakantie-eiland de tekst: Zeeland langs je Schelde stromen, stromen toeristen naar het strand. Daarnaast ligt het aardappeleiland: Zeeland land van zware binten, klei. glimmend grijs geploegd. 'Worst'lend kwam het altijd boven, dat het immer blijft bestaan', luidt het gedicht bij het Luctor et Emergo-eiland. Het meest op vallende gedichtje hoort bij het kleder drachteneiland. Zeeland van jongens, Zeeuwse meisjes, geen cent te veel, maar toch zo rijk. Vorig jaar baarde de basisschool al opzien met de raamschilderingen over kinderen uit Equador. Het Zeelandproject trekt echter nog meer aandacht. „Het leuke is dat ieder een blijft kijken. Auto's stoppen. Fietsers stappen af", zegt De Jong. Voor de kinderen blijft het niet bij de raamtekeningen alleen. De komende drie weken staan diverse Zeeuwse activiteiten op het programma zo als een bezoek aan het Zeeuwse museum, Neeltje Jans en een molenaar die het meel voor de Zeeuwse Vlegel maalt. Dinsdag is in de school de themamaand begonnen met een uitvoering van het Zeeuwse toneelstuk 'Oalles voor een bolus' door de leerkrachten van 't Klinket. Op donderdag 27 februari wordt het project afgesloten met een Zee landdag. Bezoekers en scholieren worden getrakteerd op onder meer een diaserie over de geschiedenis van het 'riengkrieje', 'Leu- ne van 't Zand' van het Zeeuws Theater en een demonstratie 'paeremesse snieje'. „De Zeeuwse cultuur leeft. Het spreekt de mensen in het dorp aan, ook de kinderen. Bijna iedereen heeft nog dingen thuis zoals kleding en sieraden, en natuurlijk verha len", concludeert De Jonge. „Doordekinde- ren iets te leren over hun eigen cultuur, gaan ze de cultuur van anderen meer waarderen. AAGTEKERKE maandag 17 februari: Gymzaal, be wegen op muziek, 10.00 uur. ARNEMUIDEN woensdag 12 februari: Matchpoint '82, tafeltennis, 20.00 uur. donderdag 12 februari: Dorpshuis, informatiemiddag voor ouderen, spreker huisarts B. Bouwense, 14.00 uur. vrijdag 14 februari: Dorpshuis, koersbal, 14.00 uur. dinsdag 18 februari: Dorpshuis, koersbal, 15.00 uur. woensdag 12 februari: Zwembad De Parel, watergames, 14.00 uur. Sportcafé De Parel, squashtoer nooi, 16.30 uur. donderdag 13 februari: Bowling De Parel, kinderbowlingtoernooi, 14.00 uur- vrijdag 14 februari: Schuttershof, koersbal, 13.30 uur. zaterdag 15februari:TheaterDePa- rel, dansavond met Passé Partout, 20.30 uur. Zwembad De Parel, wa tergames, 14.00 uur. zondag 16 februari: Sportcafé De Parel, bowlingtoernooi, 16.30 uur. Bouwstop strandtent op palen gelast van onze verslaggeefster BROUWERSHAVEN - Strandtenthouder J. C. Kristelijn uit Renesse heeft de bouw van zijn strandpaviljoen op palen bij de overgang Kijkduin moeten stilleggen. Het college heeft hem per brief meegedeeld dat hij zijn activiteiten moet staken. Kristelijn kreeg twee we ken geleden toestemming van het Waterschap, eige naar van het deel van het strand waar hij zijn pavil joen wil exploiteren, om een vaste fundering aan te brengen. De gemeente was nog niet eerder met een dergelijk geval gecon fronteerd, omdat tot medio januari het water schap net als Rijkswater staat geen permanente bebouwing van strand en zeewering toestond. MIDDELBURG Humoreske - Humoreske, on derdeel van de Juliana Korpsen, in Middelburg geeft vrijdag 21 februari het jaarlijkse optreden in de Kloveniersdoelen. Het kort muzikaal programma be gint om 20.15 uur. maandag 17 februari: De Parel, Beautycentrum, fitness, 13.30 uur. GRIJPSKERKE woensdag 12 februari: Gymzaal Kerkring, koersbal, 14.00-16.30 uur. KOUDEKERKE vrijdag 14 februari: Klim-op, Kerk straat, koersbal, 14.00-16.30 uur. maandag 17 februari: Klim-op, Kerkstraat, koersbal, 14.00-16.30 MELISKERKE donderdag 13 februari: Ons Huis, koersbal, 9.30-11.30 uur. MIDDELBURG woensdag 12 februari: Sporthal De Kruitmolen, sportinstuif, 9.00-10.30 uur. donderdag 13 februari: Engelse kerk, Simpelhuisstraat, concert Ry- de Chroraie, 20.00 uur. Molstraat 13, Chinese bewegingsleer (Tai Chi), 11.00 uur; Yoga, 9.00 uur. Zorgcentrum Rustenburg, koers bal, 19.30 uur. vrijdag 14 februari: Sterrenwacht Herengracht 52, sterrenkijkdag, Sportzaal De Zandkuil, tafeltennis, 10.00 uur. zaterdag 15februari: Stadsschouw burg, Zeeuwse jazzdag, 20.00 uur. Sterrenwacht Herengracht 52, ster renkijkdag. Aula CSW, Elzenlaan, bridge-drive Lions Walcheren, 13.30 uur. COC-café Goudwaard, carnaval. maandag 17 februari: Molstraat 13, Chinese bewegingsleer, 9.00 en 13.30 uur. Sporthal De Kruitmolen, sportinstuif, 13.00 uur; sportieve re creatie, 14.45 uur. Sportzaal De Zandkuil, tafeltennis, 10.00 uur. dinsdag 18 februari: ZVU-bureau Spanjaardstraat, lezing koloniale meubelkunst, 20.00 uur. Zuiderba ken, Magistraatwijk, workshops (haarverzorging en figuurzagen) voor volwassenen, 14.00-16.00 uur. SWO, Molstraat 13, aerobics, 9.00 en 10.00 uur. Zaal Arm. Schuitvlot, jazzgymnastiek, 9.00 uur. SWO, Molstraat 13, stijldansen, 13.00 uur. OOSTKAPELLE dinsdag 18 februari: Ontmoetings centrum De Halve Maan, koersbal, 14.00-16.30 uur. vrijdag 17 februari: De Zandput, koersbal, 14.00-16.00 uur. donderdag 13 februari: Sporthal De Belt, bowls voor 50-plussers, van 10.00-16.30 uur. vrijdag 14 januari: N.H.-kerk, Oran jeplein, uitvoering Ryde Chorale, 20.00 uur. Sporthal De Belt, sportin stuif, 9.00 uur; sportinstuif voor 50- plussers, 14.30 uur. zaterdag 15 februari: Buurthuis De Schuur, koppelklaverjas-mara- thon, van 10.00-22.00 uur. dinsdag 18 februari: Wijkcentrum De Zwaan, bingo voor volwasse nen, 19.30 uur. VLISSINGEN woensdag 12 februari: MDGO-ge- bouw, cursus vegetarisch koken, 14.00 uur. Aktiviteitencentrum Vlis- singen, Bonedijkestraat 155, cur sussen voor uitkeringsgerechtig den, Frans en creadoe, 9.30 uur. Engels, beginners, 14.00 uur, ge vorderden, 15.00 uur. Sportfond- senbad, aangepast zwemmen voor kinderen met astma (vanaf 5 jaar), 17.00-17.45 uur. Wijkcentrum Scheldebuurt, kinderclub, 14.00 uur; darten, 19.30 uur. donderdag 13 februari: Aktiviteiten centrum Vlissingen, Bonedijkes traat 155, cursussen voor uitke ringsgerechtigden, creadoe, 9.30 uur,Surinaams koken, 11.00 uur, te kenen/schilderen, 14.00 uur. Theo van Doesburgcentrum, speldag voor ouderen. Wijkcentrum Schel debuurt, bingo voor 50-plussers, 14.00 uur, klaverjassen, 19.30 uur. Speeltuingebouw Paardenstraat, bingo van de speeltuinvereniging, 20.00 uur. vrijdag 14 februari: De Piek, Jam sessie, 21.00 uur. Aktiviteitencen trum Vlissingen, Bonedijkestraat 155, cursus poppenmaken, 9.30 uur. Wijkcentrum Scheldebuurt, bingo, 20.00 uur; klaverjassen, 13.15 uur. zaterdag 15 februari: Arsenaalthea ter, kleinkunstfestival, 20.15 uur. De Piek, Julian Sas band, 22.00 uur. R.K.-kerk, Singel, uitvoering Ryde Chorale, 19.00 uur. Wijkcentrum Scheldebuurt, buurtkontakt, 15.00- 18.30 uur, prijsklaverjassen, 14.00 uur. zondag 16 februari: Arsenaalthea ter, Het Piet Noordijk kwartet, 15.00 uur. Clubhuis Accordeola, A. Coor- telaan, snertconcert met Accordeo la en orkest Blijleven, 14.00 uur. Skandia Sauna (verzamelplaats), ski trim, 10.30-11.30 uur. maandag 17 februari: Aktiviteiten centrum Vlissingen, Bonedijkes traat 155, spel-en ontmoetingsmid dag, 13.30-15.30 uur. Wijkcentrum Scheldebuurt, Technika 10 voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 uur. dinsdag 18 februari: Buurthuis Al- degonde, bingo met superrönde, 20.00 uur. Aktiviteitencentrum Vlis singen, Bonedijkestraat 155, cur sussen voor uitkeringsgerechtig den, kalligrafie, 9.30 uur, timmeren, poppenmaken en handwerken, 14.00 uur, bridge, 19.30 uur. Wijk centrum Scheldebuurt, koersbal, 13.30-16.30 uur; Technika 10, 18.30 uur. VROUWENPOLDER dinsdag 18 februari: Verenigings gebouw, koersbal, 14.00-16.30 uur. WESTKAPELLE maandag 17 februari: Westkapelle Herrijst, verkeersopfriscursus voor mensen van55 jaar enouder, 19.00- 21.00 uur dinsdag 18 februari: Hervormd jeugdgebouw, koersbal, 14.00- 16.30 uur. ZOUTELANDE zaterdag 15 februari: Café 't Schrobbelerke, start wandeltocht van de Zeeuwse wandelsportbond, 11.00-13.00 uur. Iets te melden? Schrijf, fax of bel de redactie van de PZC in Vlissingen, Oostsouburgseweg 10, 4380 AA, postbus 18, fax 0118-470102, tel. 0118-484470. Bewoners van het Maisbaaigebied in Middelburg ergeren zich aan de vele lege parkeerplaatsen voor hun deur. foto Ruben Oreel van onze verslaggeefster Nicole Kluijtmans MIDDELBURG - Bewoners van het Maisbaaigebied in Middelburg ergeren zich over de tientallen lege parkeer plaatsen voor vergunning houders. Voor hun woning is plek genoeg, maar familiele den of vrienden die op bezoek komen kunnen hun auto niet kwijt. Een van de inwoners heeft hierover zijn beklag ge daan bij de gemeente. Hij stelt voor het voorbeeld van de voormalige gemeente Westen- schouwen te volgen. Daar gol den parkeermaatregelen al leen in de zomermaanden en kregen de bewoners in de dorpskernen ieder twee gratis parkeerkaarten. Omdat de parkeerplaatsen voor vergunninghouders vrij wel alle dagen, zelfs tijdens de drukbezochte braderieën, nauwelijks worden gebruikt, twijfelen sommige bewoners van het Maisbaaigebied aan de noodzaak van het vergun- ningparkeren. Volgens de briefschrijver gaat het dage lijks om ten minste 185 vrije parkeerplaatsen. „Als alle be woners thuis zijn, zijn die plaatsen nog vrij", conclu deert hij. Voor de herinrichting van de Loskade was parkeren nooit een probleem. Desondanks moeten de bewoners van de appartementen aan de Mais- baai, Meestoof en de Touw- baan, jaarlijks voor een ver gunning 75 gulden betalen. In het gebied wonen voorname lijk oudere mensen die vaak hulpbehoevend zijn. Voor be zoek kunnen de bewoners een 'kraskaart' van drie gulden kopen. „Het is een hard gelag om extra lasten opgelegd te krijgen, maar erger nog. niet meerinstaattezijn om hulp te krijgen of bezoek te ontvan gen bij ziekte en overlijden", schrijft de bewoner van de Touwbaan, die de gemeente beschuldigt van asociaal par keerbeleid. H. Houtekamer, sectiehoofd weg- en waterbouw, erkent de klachten over het vergun- ningparkeren. Door een foutje op de werkersvergunningen konden vergunninghouders hun voertuigen vorig jaar nog wegzetten op de betaalde par keerplaatsen bij het Ram- schip. Het gedeelte voor ver- gunningparkeerders op het achterste stuk van de Loskade bleef daarom leeg. Dit foutje is op de nieuwe kaarten die dit jaar zijn uitgereikt hersteld. „De waag is zelfs uitgebreid naar vijfenzeventig werkers vergunningen. Dan moet het aanmerkbaar drukker wor den." Kraskaart Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners zijn bij vijf parkeerplaatsen aan de Touwbaan en de Meestoof al parkeerautomaten ge plaatst waar bezoekers tot maximaal een uur kunnen parkeren. Voor kortparkeren hoeft niet langer een kras kaart opgeofferd te worden. Toch zal het gebied volgens Houtekamer nog regelmatig leeg lijken. Dit komt omdat een deel van de vergunning- houders zoals de gebruikers van de jachthaven slechts en kele dagen in de week gebruik maakt van de parkeerplaat- van onze verslaggever AXEL - In de klucht 'Vader gaat op stap' voeren de Plattelands Jongeren Zuid (PJZ) in Oost- Zeeuws-Vlaanderen de verdeel de familie Van der Steen ten to nele. De heer des huizes en zijn schoonzoon willen aan de boe mel, maar de rest van de familie geeft de voorkeur aan een ver blijf in Zandvoort. Met veel oefenen heeft PJZ, on der leiding van Janine Scheele en Corrie de Feijter, een klucht in drie bedrijven ingestudeerd over de familie Van der Stee: Het is de bedoeling dat het gezi naar Zandvoort op vakant gaat. Maar de vader en zi; schoonzoon zien dat niet zo zi ten en willen liever met hun goi de vriend Pim aan de boen» zonder de vrouwen. Ze verzinnen een smoes dat voor hun werk naar Antwerpe moeten en proberen oma, die c het huis komt passen, weg houden. Als alles geregeld lijkt te zij komt grootmoeder toch nog oj dagen, met alle gevolgen v? dien. Eerste kwaliteit Vers van het mes g Altijd extra voordeel n Korte Noordstraat 49-51 Middelburg, tel. 612914 1 kilo magere runderlappen ....14,80 1 kilo magere hamlappen .11,80 1 I kilo mager rundergehakt10,80 500 gram shoarmavlees7,50 1 II ilLiinUtttkÊÊKm.-.. 5 kilo dikke riblappen64,00 1 5 kilo varkensschouderlappen ..43,00 t 5 kilo verse worst43,00 1 5 kilo ribkarbonade56,00 100 gram rundergebraden gehakt ....1,85 150 gram gekookte procureur 2,30 150 gram filet american2,60 J 150 gram schouderham2,60 J 150 gram blik boterhamworst1,89 WOENSDAG EN DONDERDAG 1 kilo half-om-half gehakt 8,50 Bestellingen vanaf 20 kilo worden zonder prijsverhoging verpakt zoals u het wilt en thuisbezorgd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 18