Terugkeer van het plattelandserf Bram van de boot heeft geluk gehad PZC Werkstraf voor stelende vandaal Bond wil meer zicht op noodzaak van verhuizing bij KSG zeeland 15 Regiozenders betalen nieuws Wandelaar vindt dode man Minder invloed in waterschap Werkstraf voor notoire dievegge Vrouw moet boeten voor diefstal Boetes voor bezit verkeersborden woensdag 12 februari 1997 van onze verslaggeefster Mieke van der Jagt NISSE - Wat is de charme van het platteland? Natuurlijk het groen, de afwezigheid van stedelijke bebou wing en de kleinschaligheid van de sa menleving. Hier en daar een dorp en verspreide boerenbedoeninkjes ertus sen. Ze kunnen in de stad nog zo hun best doen, woonwijken volzetten met landhuizen en boerderij-achtige wo ningen, het blijft een woonwijk en platteland wordt het nooit. Maar waar blijft de charme van het platte land als ze daar, andersom, de stad gaan imiteren. Als boerderijen en landarbeiderswoningen plotseling 'verkleed' gaan als chique bungalow. Met coniferen, gladde gazons, Japan se vijvers en allerlei uitheemse plan ten en bomen. Dan blijft er van die charme weinig over. Helaas is het beeld van vermomd plat teland de afgelopen kwart eeuw steeds meer werkelijkheid geworden. Boeren verruilden hun boerderijen voor bungalowtjes in het dorp en de plaats van de oorspronkelijke bewo ners van het buitengebied werd inge nomen door forensen en andere mensen zonder agrarische banden. Daardoor maakten moestuinen en bleekjes plaats voor gazons en terras sen, leilinden werden Italiaanse trelli- schermen en rozenboogjes en onder- houdvergende meidoornhagen werden vervangen door groenblij ven- de coniferen, bamboe- en laurierbos- sen. Jammer voor het landschap maar vooral ook voor vogels, vlinders, klei ne zoogdieren en insecten, die maar geen relatie kunnen krijgen met al die uitheemse soorten. De verarming van het platteland, wat betreft de landschappelijke aantrek kelijkheid en de verscheidenheid aan soorten, is steeds meer mensen een doorn in het oog. Een toenemend aan tal plattelandsbewoners wil de vogels terug, de egels, de bloeiende hoog- stammen en zelfs de koolwitjes, die de moestuin ruïneren maar de zon zo le vendig reflecteren. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) heeft die wens opgepakt en organi seert voor het eerst een cursus erfin- richting. SLZ-medewerker Winand Halfwerk coördineert de cursus, die drie avonden en een parktijkdag zal beslaan. Cursus „We beginnen met een cursus voor ei genaren van boerderijen en erven in het buitengebied van de gemeente Borsele. Niet alleen omdat deze cur sus wordt gehouden in het kader van Tussen 's Heerenlioek en Ovezande, aan de Westeindse Weel is in het kader van de WCL Zuid-Beveland al een streekeigen erf ingericht. foto Di rk-Jan G jeltema de regeling Waardevol Cultuurland schap (WCL) Zak van Zuid-Beveland. Streekeigen erven verschillen van ei land tot eiland. Op Walcheren is de traditie alweer heel anders dan op Noord-Beveland. Daarom houden we die cursussen in een beperkt gebied. De Zak van Zuid-Beveland wordt de eerste, maar als het goed aanslaat volT gen er meer", aldus Halfwerk. Nep-erf De SLZ mikt op mensen die een boer derij of een huis bewonen buiten de bebouwde kommen van de Borselse dorpen. „Het erf hoeft niet groot te zijn maar het heeft geen zin om tuinen in woonwijken als een nep-erf in te richten. We willen vooral de oude, streekeigen soorten terugbrengen rond de woningen in het buitengebied en ook de traditionele elementen. Bij hoogstamboomgaardjes, een moes tuintje, houtrillen van snoeihout dat niet verstookt wordt, alles trekt bin nen de kortste keren een hele dieren tuin aan." Wijsheden boerderijen was vroeger meestal een veedrinkput, waarin padden en sala manders zich voortplantten. Voor de érfafscheiding werden vaak mei doornhagen gebruikt, of beuken- of gemengde hagen. Daarin nestelen vo gels en houden andere dieren zich schuil. Leilinden voor de ramen, Behalve op de inrichting en de keuze van bomen en planten, moet de na druk komen te liggen op de natuur waarden die ermee samenhangen. De cursisten zullen inzicht krijgen in de wijsheden die tot de traditionele er- finrichting hebben geleid: een noten boom bij het huis om de muggen weg te houden, linden voor de ramen om dat ze alleen de zon weghouden als het hoogzomer is en hoogstamrassen die goed gedijen in zware klei en zoute wind. „Heel belangrijk is natuurlijk ook het onderhoud", zegt Halfwerk. „Want als je leilinden, meidoorns en hoog- stammen niet onderhoudt, blijft er weinig fraais van over. Daarom bren gen we de cursisten wat bij over snoei en en andere onderhoudstechnieken. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het einde van de cursus een plan netje maken voor hun eigen erf en we hopen natuurlijk dat dat uiteindelijk zal worden uitgevoerd. Tijdens de ex cursiedag zullen we met het geleerde in de praktijk aan de slag gaan en eventueel ook een streekeigen erf in de Zak van Zuid-Beveland bezoeken." De theorieavonden worden op 4,11 en 18 maart gehouden in het Informatie centrum bij de Schaapskooi van de Zeeuwse Schaapskudde bij Nisse. De praktijkdag wordt gehouden op za terdag 15 maart. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de SLZ in Goes. Anker herinnert stoker Stoutjesdijk aan ramp Prins Hendrik van onze verslaggever Herre Stegenga ZIERIKZEE - Vrij dag 3 septem ber 1943 is een dag die in zijn geheugen staat gegrift. Een zwarte dag: de stoomboot Prins Hendrik wordt op de Ooster- schelde tot zinken gebracht door een Engelse bom. Stoker en dekknecht Bram Stoutjesdijk uit Zierikzee (ook bekend als 'Bram van de boot') overleeft de aanslag. Als door een wonder, beseft hij. „Ik heb veel geluk ge had." Het verhaal krijgt van daag, woensdag, een staartje. Het roestige anker van de j stoomboot wordt toegevoegd aan de collectie van het Mari tiem Museum. De inmiddels 90-jarige Stout jesdijk heeft een indrukwek kende loopbaan achter de rug. Hij werkte veertig jaar voor de Provinciale Stoomboot Dien sten en voer op bijna alle PSD- I boten. In de Tweede Wereldoor log maakte hij drie spectaculai- re bombardementen mee. De 'Luctor et Emergo werd in de haven van Vlissingen te pakken genomen, de Albatros werd aan een steiger in Katseveer tot zin ken gebracht en dan is er nog de beschieting van de Prins Hen drik. Een boot die op last van de Duitse bezetter van naam moest veranderen. Stoutjesdijk: „Van Prinses Juliana naar Prins Hen drik. Namen van nog levende le den van het koninklijk huis wa ren verboden in die tijd." in de machinekamer. Dit bete kende waarschijnlijk zijn red ding. Want de Engelse bom be landde op het achterdek. „Ik rende hij naar het voordek en kon op het nippertje ontsnap pen van de zinkende boot. Ik hoefde niet eens in het water te springen, zo snel ging het", weet hij nog. De aanslag doodde twintig op varenden. Stoutjesdijk was één van de zes passagiers die de ramp overleefden en is de enige van hen die nu nog in leven is. Anker De Prins Hendrik is nooit ge licht. Alleen het anker is boven water gekomen. Drie sportdui- kers hebben er jaren geleden voor gezorgd dat het tweehon derd kilo wegende gevaarte werd opgetakeld. Het anker werd aangeboden aan de Oos- •terlander H. B. van de Zande, die het in zijn tuin neerlegde. De duikers wilden hem op deze wij ze bedanken voor het onderdak dat hij hen altijd verschafte. Na bemiddeling van Stichting Stad en Lande Schouwen-Dui- veland is onlangs besloten het roestige anker te verhuizen naar Zierikzee om het toe te voegen aan de verzameling van het Maritiem Museum. Misschien wordt het zelfs wel aan 't Luitje geplaatst, de vroegere aanleg en vertrekplaats van de Prins Hendrik. De gemeente zal zich hier nog óver buigen. Eén van de duikers vertelde na het ophijsen van het anker dat het wrak van de stoomboot overdekt was met een dikke laag zand. Het restant lag op een diepte van 23 meter en kon moeilijk worden geïnspecteerd. Oorzaak: het zeer beperkte zicht van twee a drie meter. Het anker zal de enige tastbare her- innering blijven aan de Prins Hendrik. Mooie dag Het was een mooie dag, vrij dag de 3e september in 1943. De Prins Hendrik vertrok rond half zeven uit de haven naar Zierikzee voor de overtocht naar Katseveer. Na de gebruike lijke werkzaamheden, zoals de kaartverkoop, begaf een deel van de bemanning zich naar het achterschip om te gaan eten. Bram Stoutjesdijk bevond zich Bram Stoutjesdijk uit Zierikzee overleefde als door een wonder het bombardement van de Prins Hendrik. foto Dirk-Jan Gjeltema van onze medewerker Aector Dooms MIDDELBURG - Een 21-jari- ge man uit Ter neuzen is dins dag in Middelburg voor een reeks delicten veroordeeld tot 60 uur onbetaalde arbeid en twee maanden voorwaardelij ke gevangenisstraf, proeftijd twee jaar. De Terneuzenaar wordt verder verplicht de schade aan de benadeelde par tij te vergoeden en een trai- ningsprogramma te volgen onder begeleiding van de re classering. Politierechter nu-. A M. Jans- sens-van Kampen hield in haar uitspraak rekening met de per soonlijke omstandigheden van de verdachte. Officier van jus titie rrrr. C. Fetter had vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar, geëist. De twee maanden cel mochten van de officier vervangen worden door 100 uur werkstraf. De de licten vonden plaats in Middel burg. Zo was de verdachte begin vo rig jaar betrokken bij de ver nieling van een reklamebord, op 20 april had hij meegedaan aan het ingooien van 21 mi ten van een school, op 5 juli mis handelde hij een meisje en op 11 juli ging hij zich samen met een ander in een opvangtehuis te.buiten aan diefstal van een versterker, walkman, trai ningsjack en sieraden. Dezelf de dag stal hij samen met de zelfde mededader ook nog een geldbedrag van 600 gulden, dat toebehoorde aan de Stich ting Agogische Zorg Zeeland. Dit laatste zou om een wraak actie gaan. „We mochten niet blowen", vertelde hij. Tenslot te nam hij in september bij een groot warenhuis in Middelburg een fles badschuim weg. De verdachte zei de vernielingen uit verveling te hebben ge pleegd. Raadsman nw, R. W. van Voorst Vader wees op de geldings drang van zijn cliënt, die zich vanwege een ziekte ten opzich te van anderen had willen be wijzen. Hij vroeg om een milde straf. De man woont inmiddels weer bij zijn moeder in Terneu- zen. Hij beloofde niet meer in herhaling te vervallen. HILVERSUM - De regionale omroepen gaan per jaar 35.000 gulden betalen voor de doorgifte van het NOS-radionieuws. De NOS en de Stichting Regionale Omroep Overleg en Sa menwerking (ROOS) hebben dinsdag een akkoord bereikt over de prijs. Tot nu toe namen de stations het nieuws steeds gratis over. De enige omroep die niet meedoet met de gisteren gesloten regeling is Radio Rijnmond. De NOS hoopt binnenkort ook een akkoord over de prijs van het nieuws te sluiten met de lokale omroepen. De onderhan delingen hierover verlopen moeizaam. De landelijke omroep stelde de kleine broertjes vorig jaar een ultimatum. De regio nale omroepen hadden voor 15 januari moeten aangeven of zij bereid waren te betalen. Een aantal stations reageerde posi tief, het merendeel weigerde. Zij mogen het radionieuws in principe niet meer doorgeven. De NOS controleert dit steek- proefgewijs. ANP BERGEN OP ZOOM - Het stoffelijk overschot van een nog onbekende man is dinsdagmorgen aangetroffen aan de Noordlandseweg in Bergen op Zoom. Volgens de politie is het slachtoffer door geweld om het leven gekomen. De identiteit van de man is nog niet bekend. Het signalement is vaag: een blanke man tussen de dertig en zestig jaar. Een passant vond het lijk rond acht uur in de berm van de Noordlandseweg, een stille weg aan de westzijde van Bergen op Zoom. Een onder zoeksteam van 21 agenten is op de zaak gezet. GOES - Vooral Schouwen-Duiveland en Walcheren/Noord- Beveland moeten invloed inleveren in het waterschapsbe stuur van Zeeuwse Eilanden. Dat komt doordat de provincie 35 in plaats van het voorgestelde aantal van 40 leden in het nieuwe waterschapsbestuur wil en omdat het schap vast houdt aan een apart kiesdistrict Tholen. Schouwen-Duive land en Walcheren/Noord-Beveland verliezen elk twee zetels en komen op respectievelijk vier en vijftien bestuurders uit. Dit komt ten goede aan Tholen, dat als kleinste district vier zetels houdt. Zuid-Beveland krijgt één zetel minder en komt daarmee op twaalf. De zetels zijn ook nog verdeeld over de vier groepen die belang hebben bij het water-schap: ingezete nen (vijftien zetels), gebouwd (huiseigenaren, acht zetels), on gebouwd (landbouw, zes zetels) en bedrijfsgebouwd (zes ze tels). Momenteel telt het waterschapsbestuur- 62 leden. In 1998 vinden verkiezingen plaats. MIDDELBURG - Een 42-jarige vrouw uit Middelburg kan blijkbaar het stelen niet. laten. De Middelburgse, die aan drugs verslaafd is, zit in detentie voor een serie diefstallen. Dinsdag moest ze voor de Middelburgse politierechter ver schijnen voor nog twee diefstallen. Op 27 november '96 pro beerde ze zes broeken uit een kledingzaak in haar woonplaats te stelen, maar ze werd betrapt. Zes dagen later, op 3 decem ber, stal ze een paar schoenen bij een winkelbedrijf in Vlissin gen. Daar stopte het alarm haar. Officier van justitie mr. C. Fetter wilde haar detentie verlengend zien met twee weken, maar politierechter mr. A M. Janssens-Van Kampen gaf haar nog een kans door 40 uur onbetaalde arbeid op te leggen. MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter heeft dins dag een 40-jarige vrouw uit Vlissingen bij verstek veroor deeld tot een boete van 100 gulden en een week voorwaarde lijke gevangenisstraf, proeftijd twee jaar. De vrouw, die zich stelselmatig op dievenpad begeeft, had een paar schoenen ge stolen bij een grootwinkelbedrijf in Middelburg. K - m i; ,v;SS^>.'V 8®, -A. Het roestige anker van de stoomboot is het enige wat van het rampschip nog boven water kwam. foto Dirk-Jan Gjeltema van onze verslaggever Ben Jansen VLISSINGEN - De Industrie bond FNV is nog niet overtuigd van de noodzaak Schelde Ener gie- en Milieusystemen, een on derdeel van de Koninklijke Schelde Groep, van Vlissingen naar West-Brabant te verplaat sen. P. Hazelager van de vak bond kan zich voorstellen dat de Schelde Groep haar ingenieurs bureau van de sector Systemen dichter bij de klanten en in de buurt van belangrijke economi sche wegverbindingen wil ves tigen. „Maar waar zitten die klanten dan?" vraagt hij zich af. „We hebben de Schelde Groep gevraagd de factoren op grond waarvan ze dit voornemen heb ben geformuleerd, eens op een rijtje te zetten." Verhuizing van het ingenieurs bureau betekent weliswaar geen banenverlies, maar Haze lager stelt vast dat daarmee toch hoogwaardige werkgele genheid uit Zeeland vertrekt. „Op den duur moet je ook reke ning houden met neveneffecten. Niemand zal worden gedwon gen te verhuizen, maar het valt te verwachten dat werknemers van Energie- en Milieusystemen op den duur toch een hekel krij gen aan het heen en weer rijden tussen Zeeland en West-Bra bant en besluiten te verhuizen. Dat betekent bijvoorbeeld dat hun kinderen niet meer in Zee land op school gaan en dat ze hier geen boodschappen meer doen." Communicatie Hazelager heeft er begrip voor dat de Schelde Groep de werk nemers die zich bezighouden met verwerving van opdrachten en degenen die ze uitwerken zo veel mogelijk op één locatie wil hebben. „Met alle communica-' tiemiddelen die er vandaag de dag zijn, kun je natuurlijk heel goed vanuit verschillende plek ken werken, maar het heeft in organisatorisch opzicht duide lijk meerwaarde, wanneer je al les bij elkaar hebt." Economie-gedeputeerdeD. J. P. Bruinooge heeft vanuit twee in valshoeken te maken met het plan van de Schelde Groep. Als dagelijks bestuurder van de provincie heeft hij de werkgele genheid in Zeeland onder zijn hoede. Als lid van de raad van commissarissen van de Schelde Groep - hij is dat op persoonlij ke titel - is hij betrokken bij het beleid van de onderneming. Bruinooge: „Het is natuurlijk wel jammer dat dit soort werk gelegenheid uit Zeeland ver trekt, maar deze stap lijkt voor de continuïteit van de Schelde Groep als geheel niet onverstan dig. Zo'n vestiging dichterbij de markt kan opdrachten verwer ven die vervolgens door de fa- bricage-afdelingen in Zeeland kunnen worden uitgevoerd. Daarmee maak je de-onderne ming sterker en biedt je meer waarborgen voorbehoud van de werkgelegenheid voorde Schel de Groep als geheel." Werkgelegenheid Van het argument dat de Zeeuwse samenleving in 1983 met een steunverlening van 50 miljoen uit de reserves van de toenmalige PZEM toch vooral behoud van werkgelegenheid in Zeeland voor ogen heeft gehad, is Bruinooge niet onder de in druk. „Ook toen had De Schelde al dochterondernemingen bui ten Zeeland. Die hebben ook baat gehad bij de steun van 50 miljoen." MIDDELBURG - De diefstal van twee metalen bankjes en een informatiebord gemeente Vlissingen was op 15 augus- tus'95 een uit de hand gelopen studentengrap. De Middelburg se politierechter mr. A M. Jans- sens-van Kampen bepaalde dinsdag de boetes voor dit ver grijp voor een 19-jarige dader uit Vlissingen op 350 gulden en bij zijn 23-jarige plaatsgenoot op 300 gulden. De politierechter maakte het kleine onderscheid, omdat de 19-jarige verdachte nog twee strafbare feiten in Vlissingen had gepleegd. De jongste Vlis- singer had kennelijk iets met borden, want hij had eerder al (in 1994) een ANWB-bord met opschrift 'trap af, doorgaand verkeer', gestolen. Ook had hij in het studentenhuis een straat naambord (Koudekerkseweg) en een bord met 'werk in uitvoe ring' van een medebewoner ge kregen, waarvan hij kon ver moeden dat het van diefstal afkomstig was. gulden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 15