Steun voor strijd tegen kernafval Opjager wacht op een koper PZC Uitbreiding kazerne valt duurder uit Raad vraagt ruimte voor ontwikkeling Borselse landbouw Schouwen rekent op geld groenproject voor landinrichting Omwonenden blijven zich verzetten tegen overlast van brooddrogerij zeeland b 14 Gemeenteraad staat achter college van B en W bij bezwaar tegen vergunning Covra Onvrede neemt toe onder banenpoolers in gemeente Vlissingen streekbeeld weekenddiensten vrijdag 24 januari 1997 van onze verslaggeefster Caroline Moerland HEINKENSZAND - De Borsel- se gemeenteraad steunt burge meester en wethouders in hun besluit in beroep te gaan tegen de vergunning die Covra heeft gekregen voor de tijdelijke op slag van hoogradioactief afval in een gebouw dat daarvoor niet is bestemd. Alle fracties vinden het onaanvaardbaar dat de Centrale Organisatie voor Ra dioactief Afval het materiaal daar wil. Burgemeester en wethouders besloten dinsdag dat ze de ver gunning die Covra voor deze omstreden opslag heeft gekre gen, zullen aanvechten bij de Raad van State. Donderdag Vlissingen wil uit overschot WVG oud tekort dekken VLISSINGEN - B en W van Vlissingen willen 35.000 gulden uit de WVG-overschotten ge bruiken om de tekorten van een oude financieringsregeling voor gehandicaptenhuisvesting aan te zuiveren. Het college vindt een greep uit het potje gehandi- captengeld aanvaardbaar, om dat het bedrag in de jaren '89- '92 is uitgegeven voor gehandi captenvoorzieningen. Omdat de gemeente Vlissingen de oude Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandi capten te ruimhartig toepaste, vergoedde het Rijk niet alle be schikkingen. B en W worden nu geconfronteerd met de eindaf rekening. Tot en met maart 1994 konden gehandicapten waar van het huis moest worden aan gepast, een beroep doen op de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten. Twee jaar daarvoor kreeg de ge meente Vlissingen te maken met een bezuinigingsronde. Regels werden stipter toegepast. „Om de gehandicapten zo veel mogelijk van dienst te zijn", al dus sectiehoofd Bouwen en Wo nen A A de Vries, „is naar de grenzen van de toen geldende regeling gezocht." schaarden alle fracties in de ge meenteraad zich achter dit standpunt. ,,A1 in 1988 stemden wij tegen de komst van Covra naar deze gemeente", zei PvdA-woord voerder H. J. G. Uitterhoeve. „En als de meerderheid van de raad ons daarin had gesteund, was deze discussie nu niet eens nodig geweest." „Dat afval moet ergens heen", verdedigde WD-raadslid drs. A F. R. van Opdorp het in 1988 genomen besluit. „Maar het moet wel op een veilige manier worden op geborgen." „Deze stap is een lo gisch vervolg op de eerder door ons ingeslagen weg", vond D66- woordvoerder L. C. A Schoor. Ook tegen de ontwerp-vergun- ning heeft Borsele namelijk be zwaar gemaakt. Sloegebied „Het tij delij k opslaan van hoog radioactief materiaal in een daaivoor niet bedoelde ruimte, stuit ons tegen de borst" meende F. J. Tollenaar (SGP/GPV/RPF). Het CDA sloot zich bij de andere fracties aan en wees ook op een ander aspect van het beroep dat Borsele bij de Raad van State wil instellen. „Ook het omge vingsbeleid mag niet onderbe licht blijven." Hij doelde daar mee op het feit dat de gemeente vindt dat het rijk iets tegenover moet stellen tegen allerlei voor bewoners onplezierige ontwik kelingen in het Sloegebied. Zowel wethouder drs. P. J. Vol- laard als burgemeester ir. J. L. M. Mandos gaven vervol gens aan dat het rijk de gemeen te op sommige punten uit het eerdere bewaar wel tegemoet is gekomen. „Juridisch gezien is het antwoord op de vergun ningsaanvraag door de Covra er beter op geworden", zei Vol- laard. En wanneer de nonnen voor wat radioactief afval is worden verlaagd, betekent dat volgens het rijk niet automa tisch dat Borsele daarmee wordt opgezadeld. Mandos tenslotte zei dat er wat het omgevingsbeleid betreft hoopvolle ontwikkelingen zijn. Het ministerie van Vrom wil sa men met de gemeente bekijken, waar er geld valt te vinden om maatregelen te betalen die voor de omgeving belastende activi teiten in het Sloegebied com penseren. Het plan voor uitbreiding van de brandweergarage in Sint-Maartensdijk voorziet in de bouw van een nieuwe ruimte naast de huidige stalling. foto Willem Mieras van onze verslaggever Marco van Barneveld SINT-MAARTENSDIJK - De uitvoering van plannen voor uit breiding van de brandweergarage aan de Oostsingel in Sint- Maartensdijk zal duurder uitvallen dan oorspronkelijk was ge raamd. Reden is dat de plannen moeten worden aangepast om dat de garage in een 'beschermd stads- en dorpsgezicht' staat. Bovendien moeten de plannen worden gewijzigd met het oog op de ARBO-wetgeving (wet op de arbeidsomstandigheden). Hoeveel de operatie precies zal gaan kosten, wilde gemeente woordvoerder F. Bakx gisteren in verband met onderhandelin gen met aannemers niet kwijt. De gemeente hoopt binnen enkele maanden met de uitvoering te kunnen beginnen. De gemeente raad zal zich echter nog moeten buigen over de wijziging van de plannen en het verhoogde krediet. De huidige garage kan niet worden aangepast aan de ARBO- eisen. Bedoeling is daarom naast die garage een nieuwe stal lingsruimte te bouwen en cle huidige stalling om te bouwen tot instructielokaal. Het feit dat de garage in een gebied met de noemer beschermd dorpsgezicht staat, leidt ertoe dat het dak voorzien moet zijn van dakpannen. Dat is duurder dan een plat dak, wat er in eerste in stantie had moeten komen. van onze verslaggeefster Caroline Moerland HEINKENSZAND - Dat er geen nieuwe varkenshouderijen meer bij mogen in de gemeente is prima, maar zorg er wel voor dat de Borselse landbouw zich kan blijven ontwikkelen. Dat was donderdag de strekking van de opmerkingen die de fracties in de Borselse gemeenteraad maakten over het concept-be stemmingsplan landelijk ge bied. Alle reacties hierop zijn gebun deld in een antwoordnota, die donderdag onderwerp van overleg was. Als voorschot op de discussie, hadden burgemeester en wethouders dinsdag al beslo ten dat er wat hen betreft geen nieuwe intensieve veehouderij en meer bijkomen in de gemeen te. Zij kwamen daarmee teru op een eerder ingenomen stanc punt dat deze landbouwtak i twee gebiedjes bij Borssele e Nieuwdorp nog wel zou be staansrecht zou moeten hebbel De fracties in de gemeenteraa gingen mee met de opvattin van burgemeester en wethou ders. Wel vinden ze de tekst vai het definitieve bestemmings plan ruimte moet laten voor an dere landbouwactiviteiten in d zogenoemde grootschalige pol ders bij Borssele en Nieuwdorp Zo vroeg mi'. M. M. D. Vermue Vermue (CDA) aandacht voo agrariërs die door bijvoorbeeli de aanleg van de Westerschelde tunnel hun land kwijt raken. D, ontwikkeling van landbouw ii de grootschalige polders tegen gaan, betekent dat ook zij ner gens terecht kunnen. van onze verslaggever Herre Stegenga BROUWERSHAVEN - Het me rendeel van de leden van land inrichtingscommissie Schou- wen-Oost verwacht niet dat de status van Strategisch Groen Project (SGP) Schouwen nog kan ontglippen. Dit bleek don derdagmiddag tijdens de verga dering van de commissie in Brouwershaven. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft immers altijd medewerking verleend, zo viel van verschillende kanten te horen. Toch staat het groenproject ter discussie.. Minister J. J. Van Aartsen (LNV) wil bezuinigen op landinrichting omdat bij de uitvoering van andere SGP's in Nederland te veel geld is uitge geven. De twee laatst toege voegde projecten, waaronder Schouwen, zouden daarom moeten sneuvelen. Dat betekent dat de Kop van Schouwen en Schouwen-Oost kunnen fluiten naar een extra rijkssubsidie voor landinrichting. Het IPO (Inter Provinciaal Overleg), be heerder van dit geld, probeert de minister op andere gedachten te brengen. De twee Schouwse ge bieden werden drie jaar geleden door het IPO aangewezen als Strategisch Groen Project. Goede moed Het definitieve oordeel van de minister wordt begin februari verwacht. Voorzitter A P. de Haan van landinrichtingscom missie Schouwen-Oost is vo! goede moed. Van Aartsen zot vorig jaar bij een bezoek aan! Zeeland hebben laten weten dal de Schouwse SGP-status waar schijnlijk geen probleem ople vert. Commissielid R. J. van dei Wekken was nog niet gerustge steld. „Kijk, de minister schrijf; wél dat hij geen centen mee heeft." Met enkele kanttekeningen toonde de commissie zich posi tief over de kerndialoog die af gelopen december plaatsvond voor Schouwen-Oost. van onze verslaggever Maurits Sep VLISSINGEN - Vlissingse ba nenpoolers zijn ontevreden over de onmogelijkheid te kunnen instromen in een reguliere func tie bij de gemeente. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van de Stichting Werkgelegen heidsprojecten Walcheren (SWW) over de laatste drie maanden van 1996. Daarin wordt melding gemaakt van toenemende onvrede bij veel medewerkers over de (on)moge- lijkheden van de banenpool en over de perspectiefloze belo ning van hun werk. Vooral het feit dat zij geen kans maken op een (vaste) baan bij hun eigen gemeente zit Vlis singse banenpoolers dus dwars. „Dat is een consequentie van ons personeelsbeleid", reageert sectiehoofd Sociale Zaken F. S. Vermaas. Hij zegt de frustraties van de banenpoolers best te kunnen volgen. Echter: „De gemeente neemt geen mensen van buiten aan. Vacatures worden eerst intern opengesteld. Pas als laatste op tie wordt gekeken naar externe kandidaten." Geringe uitstroom Vermaas en coördinator C. Lod der van de SWW merken daar naast op dat de geringe uit stroommogelijkheid inherent is aan de banenpool. „Die is Im mers bedoeld voor mensen die langer dan drie jaar werkloos zijn en geen uitzicht hebben op een reguliere baan. Alle vormen van arbeidsbemiddeling zijn al op hen uitgeprobeerd. De moge lijkheden voor deze mensen op de arbeidsmarkt zijn dus erg klein", legt Lodder uit. „Als ik het oneerbiedig mag zeggen", aldus Vermaas, „de ba nenpool is een sluitstuk. Daar kom je moeilijk weer uit. Dat is vooral moeilijk vanwege het ar beidsverleden van de mensen, of het ontbreken ervan. Of vanwe ge de kwaliteiten van de per soon in kwestie." „Het is ook nooit een doelstel ling geweest om de uitstroom van banenpoolers te bevorde ren", merkt Lodder op. „We zul len indien mogelijk wel iemand voordragen en van harte aanbe velen. Maar ja, de beste kandi daten worden aangenomen. Als je dan het onderspit moet del ven, tja, zo hard is de wereld nu eenmaal. De kans blijft natuur lijk dat iemand met een paar jaar werkervaring in een banen pool toch een vaste baan vindt. Dat is de afgelopen rijf jaar ove rigens slechts sporadisch ge beurd." Overigens is Vlissingen de enige Wal.ch.erse gemeente die daad werkelijk een banenpooler vast in dienst heeft genomen. Bij die ene is het tot op heden gebleven, maar in Middelburg en Veere is dat nog helemaal niet voorgeko men. Volgens Lodder hanteren Vlissingen en Middelburg wel de (ongeschreven) regel dat ba nenpoolers die zij hebben inge leend voor bij voorbeeld wij kon- derhoudsploegen bij vacatures als interne kandidaten gelden. „Uitvoering in de praktijk blijkt echter een ander ver haal." Vlissingen heeft de meeste ba nenpoolers ingehuurd: 33. Mid delburg en Veere hebben er res pectievelijk 16 en 0. van onze verslaggeefster Caroline Moerland KORTGENE - Een 'opjager' noemen ze bij DELTA Nutsbedrijven dit gebouwtje aan de Prinsendijk in Kortgene. Twee jaar ge leden deed de leverancier van gas, water en licht het huisje samen met de Zeeuwse watertorens in de verkoop. De installaties in de gebouwen hadden hun functie, het op druk houden van het waterleidingnet, verloren. Het is de vraag of het huisje ooit nog een nieuwe bestemming zal krijgen. Bij de gemeente Noord-Beveland zijn hierover al verschillende vragen binnen gekomen. Zo waren er plannen om het te benutten als expositieruimte of als op slagplaats. Er is wettelijk gezien echter weinig mogelijk. Het gebouwtje valt na melijk binnen de zogenoemde milieuzone van de groenvoerdrogerij aan de overkant van de weg. De Noord-Bevelandse huishoudens kre gen overigens pas in 1954 een aansluiting op het waterleidingnet. Het eiland was in die tijd één van de laatste grotere regio's in Zuid-West Nederland waar deze nuts voorziening nog moest worden aange legd. Het huisje zal dus ook in 1954 zijn gebouwd. Door wie en in welke stijl is bij zowel bij DELTA als de gemeente Noord- Beveland onbekend. foto Pieter Honhoff van onze ve Caroline Moerland 's-HEERENHOEK - De omwo nenden van de brooddrogerij van Remijn in 's-Heerenhoek blijven zich verzetten tegen de overlast die zij ondervinden van het bedrijf. Ze maken er be zwaar tegen dat de gemeente Borsele de ondernemer een nieuwe milieuvergunning wil verlenen. De bewoners voeren al sinds 1990 een strijd tegen de aanwe zigheid van het bedrijf aan de Molendijk. Ze hebben last van ratten en meeuwen die op het oud brood afkomen dat de on dernemer verwerkt. Bovendien zijn de huizen aan de dijk niet bestand tegen het zware verkeer dat van en naar de brooddroge- rij rijdt. Ook vinden ze dat het droogproces stank veroorzaakt. „Het mikt niet zoals wanneer je brood bakt", zegt omwonende F. C. Berloth. Successen De omwonenden hebben in de loop der jaren ook al verschil lende successen behaald. Zo verklaarde de Raad van State begin 1995 de milieuvergunning ongeldig die Remijn had voor het drogen van brood. Ook oordeelde dit onafhankelij ke rechtscollege najaar 1996 dat de activiteiten van het bedrijf niet passen in die omgeving. Het gemeentelijke bestem mingsplan laat weliswaar 'niet- grondgebonden bijzonder agra rische. bedrijven toe', maar daarvan was volgens de rechter hier geen sprake. Hij vond dat de brooddrogerij een 'industri eel karakter' had. Aangepast Inmiddels is het broodclroog- proces aangepast aan de eisen die de Wet Milieubeheer stelt. Het lijkt er dan ook op dat de ge meente niet veel anders kan doen dan Remijn een nieuwe vergunning verlenen. De omwonenden maken hier echter bezwaar tegen. Ze heb ben een sterke troef in handen: de brooddrogerij past volgens de Raad van State niet binnen het gemeentelijke bestem mingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Borsele zal met die uitspraak rekening moeten houden wanneer het beslist over de toekomst van Re mijn. ;,Want ook al zou de on derneming een milieuvergun ning krijgen, dan nog kan ze op basis van de uitspraak van de Raad van State daar geen ge bruik van maken op die plek", zegt de Borselse wethouder drs. P. J. Vollaard. De wethouder wil binnenkort mét Remijn over de zaak gaan praten, Want de ondernemer kan pas op legale wijze verder werken als hij over een milieu vergunning beschikt én als het bestemmingsplan de brooddro gerij toelaat. „Die twee trajec ten moeten we met elkaar in overeenstemming zien te bren gen", zegt Vollaard. Ook heeft de wethouder begin februari een gesprek met de om wonenden en hun advocaat. 25 en 26 januari 1997 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Goes/Kloetïnge Patiënten huisart sen Buys, Posthumus, Schut, Sla ger en v.d. Werff, vrij. 18.00-zon. 19.00 uur: R. Posthumus, Van Dusseldorp- straat 3, Goes, tel. (0113) 230318. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. Patiënten huisartsen Schmeitz, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen, vrij. 17.00- zat. 19.00 uur: M. J. Kooiman, van Hogendorplaan 6, Goes, tel.(0113)214450, zat. 19.00-zon. 19.00 uur: J. Schmeitz, De Tol 8, Goes, tel. (0113)216405. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. Wolphaartsdijk,'s-H. Arendskerke, Heinkenszand,Nieuwdorp, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: A. P. van der Vlugt, Veerweg 6, Wol- phaartsdijk, tel. (0113) 581231. Heinkenszand e. o.vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: J. A. Fortrie, Heinkenszand, tel. (0113)563074. Hansweert, Schore en Yerseke, vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: P. Polderman, Zeeburg 1, Yerseke, tel.(0113)573520. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: C. I. Risseeuw, B. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. (0113) 381566. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Heerenhoek: VLISSINGEN Wandeltocht - Wandelsportver eniging Willen is Kunnen uit Vlissingen houdt zaterdag 1 fe bruari haar derde winterserie- wandeltocht over een afstand van 5,10,15,25 en 40 kilometer. Gereedschap uit auto's ontvreemd SINT PHILIPSLAND - Inbre- kers hebben hun slag geslagen in twee bedrijfswagens in de ge meente Tholen. Aan de Een- drachtstraat in Sint Philipsland bestond de buit uit twee boor machines en een koffer met ge reedschap. Ook vanuit een wa gen aan de Huygensstraat in Sint-Annaland werd. gereed schap meegenomen. GOES Kijkavond - Op het politiebu reau aan de Valckeslotlaan in Goes wordt op maandag 3 fe bruari een kijkavond voor ge vonden fietsen gehouden. Het publiek kan tussen 19.00 uur en 20.30 uur op het bureau terecht. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele tel. (0113)351203. Kapelle en Wemeldinge, vrij. 19.0(1 zon 23.00 uur J. A. de Jong, Kapelle, tel. (0113 341290. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.05 17.15 uur. Noord-Beveland: Kortgene, Co lijnsplaat, Kamperland en Wisse- kerke: G. van Delft, Havelaarstraat 28, Co; lijnsplaat, tel, (0113) 695304. Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen: Noord- en Zuid-Beveland: J. H. Stam, Frans den Hollander^ 16, Goes, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Apotheken: Apotheek de Spinne, De Spinne li- 62, tel. (0113) 228228. Geopend zat. 8.30-17.30 en zoo, 10.00-11.30 en 16.00-18.00 uur. Dierenartsen: Goes, 's Gravenpolder, Kapelfe Kruiningen en Krabbendijke: W. L. Verboom, Karmijnstraat 15. Kapelle, tel. (0113) 342486. Goes, Heinkenszand en Noord-Be veland: M. P. C. Karelse, 's-H. H. Kinderer dijk 118, Goes, tel. (0113) 220656. Yerseke e.o.: Mevr. L. Huiskes-Cornelisse e" i S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molenlaa- 24, Yerseke, tel. (0113) 572755 Spreekuur zat. 9 30-10 uur. Wijkverpleging: Oosterschelde Thuiszorg. Voorga tl heel Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland, Tholen et St. Philipsland via tel. (011: 251177. Stichting Thuiszorg Nederland vi tel.(0113)229003. Verloskundigen: Goes: Vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: Mw. M. Veen, Wijngaardstraat 32, tel (0113)221270. Tholen en St. Philipsland Huisartsen: Stavenisse, St. Maartensdijk, Annaland en Scherpenisse: A. v.d. Berge, St. Annaland, te (0166)652400. St. Philipsland en Nieuw Vosse meer, vrij 18.00-zon. 23.00 uur: C. H. M. de Groot, Nieuw Vosse meer, tel. (0167) 502545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Thcfo len en Scherpenisse: R. P. Kale, Molensingel 1 a, Tholerfcl tel.(0166)602542. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596. Weei e endspreekuur op Kalfsdamseweg (a te Poortvliet. Zat. van 8.30-9.001 en in Tholen van 11.00-12.00 uuro BotermarklO. Wijkverpleging: Tholen en St. Philipsland: Tel. (0113) 251177.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 34