«Tegenslag videoproject Philips Winst Wereldbank naar arme landen Chips-akkoord VS-Japan Shell op zoek naar polyester-partner Grote toename ongeschoold werk Handel bezorgd over bonanza Beursplein 5 Electro financiën en economie lectronicafabrikanten botsen over patenten nieuw systeem amsterdamse effectenbeurs 14 ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 EINDHOVEN (ANP) - Philips en jony liggen overhoop met an- elektronicafabrikanten jver de gezamenlijke patente- ing van de technologie voor de ligitale video disk (dvd). Bij het rerlenen van licenties trekken le twee ondernemingen samen )p, „om verdere, ongewenste Vertraging te voorkomen". Fa brikanten hebben grote ver pachtingen van de zogenoemde die eind dit jaar op de pkamarkt komt. e philips maakte gisteren bekend pk5Üat de onderneming samen met Bony eigen licenties gaat uitge- yen op hun patenten. Overleg iet acht andere ondernemin- ;n in het DVD Consortium is ïelaas zonder resultaat geble- Binnen het consortium ;ven de fabrikanten naar een jundeling van hun patenten en lijbehorende verdeelsleutel foor de licenties. Elektronicaproducenten bereik ten eerder wel overeenstemming over een standaard voor dvd, maar de patenten voor de tech nologie zijn verdeeld over een tiental ondernemingen. De meesten daarvan, onder wie Toshiba, JVC, Pioneer. Thom son, Mitsubishi en Time Warner, zijn aangesloten bij het consor tium. Door de stap van Philips en Sony moeten geïnteresseer den bij al deze maatschappijen afzonderlijk licenties aanvra gen. Zowel producenten van de spelers als filmmaatschappijen die plaatjes willen uitbrengen, hebben deze licenties nodig. Stap vooruit Philips wilde gisteren niet spre ken van een tegenslag voor de nieuwe technologie. „Het is juist een stap vooruit", aldus Jan Oosterveld, projectleider voor dvd bij Philips. „De licentiepoli- tiek moet geregeld worden. Als je dit najaar de markt op wilt. kim je de licenties niet in de lucht laten hangen." Oosterveld wijst erop dat verge lijkbare problemen een succes van de cd niet in de weg hebben gestaan. Leveranciers van de hardware en de software, ofwel de elektronicafabrikanten en de platenmaatschappijen, moeten bij drie partijen aankloppen voor de vereiste cd-licenties. Philips en Sony hebben andere patenthouders van de dvd ge vraagd zich bij hen aan te slui ten. waardoor alsnog een bunde ling kan ontstaan. Philips en Sony verschillen met de andere bedrijven van mening over het belang van ieders pa tenten. De twee fabrikanten ma ken zelf aanspraak op „uitge breide en zeer aanzienlijke pa tenten, die voor dvd essentieel zijn". De Nederlanders en Japanners menen dat hun aandeel in de ontwikkeling van de dvd nog groter is geweest dan bij het ont staan van de cd. De licenties leveren Philips en Sony 2.5 procent op van de ver koopprijs van iedere verkochte dvd-speler. Tevens ontvangen ze 4.5 dollarcent per plaatje. De twee ondernemingen hebben al een groot deel van de cd-paten- ten. Ieder verkocht cd-plaatje le vert Philips en Sony in Europa 3 dollarcent op. Oosterveld erkende gisteren dat de lancering van de dvd eind dit jaar „omgeven is door een aantal onzekerheden" Het betreft niet alleen de patentering van de technologie, maar ook afspra ken met de filmmaatschappijen. Een aantal Amerikaanse film studio's wil dat dvd-spelers in verschillende versies op de markt worden gebracht, zodat ze kunnen vasthouden aan hun eigen tijdschema's voor de uit gifte van films per werelddeel. Onder meer Disney weigert vooralsnog films op dvd te zet ten. WASHINGTON (KRF/ANP) - n .De Wereldbank reserveert 600 miljoen dollar van haar netto- Tvvinst over het afgelopen boek jaar voor renteloze leningen i de armste landen. Dat is ^neer dan het dubbele van de 250 ailjoen dollar van het voor baande jaar. Verder is 500 mil ten dollar opzij gezet voor een te vormen fonds dat de Schulden van de armste landen jan internationale instellingen inoet verminderen. De nettowinst van de bank daal de in het eind juni afgesloten boekjaar van 1,35 miljard dollar tot bijna 1,2 miljard dollar. Dat r^jkwam vooral door een vermin- WÖering van de inkomsten uit ren tedragende leningen als gevolg Van de daling van het rentepeil. jOok de waardestijging van de dollar had een negatief effect. ^Het bedrag van 600 miljoen dol- I ar gaat naar de International 0 Development Association If (IDA), een onderdeel van de II bank dat renteloos leent aan 1 landen met een inkomen per hoofd van de bevolking onder de dollar per jaar. In totaal ko men 79 staten in aanmerking, maar in de praktijk gaat het leeuwedeel van het geld naar landen met een inkomen per hoofd van minder dan 450 dollar. Wanbetaling De forse vergroting van de toe wijzing aan de IDA heeft te ma ken met wanbetaling door de Verenigde Staten, het belang rijkste donorland. De Amerika nen hebben een enorme achter stand bij het uitbetalen van toe gezegde bijdragen. De regering probeert die weg te werken, maar het door de Republikeinen gedomineerde Congres ligt dwars. Met de reservering van 500 mil joen dollar voor schuldverlich ting loopt de Wereldbank voor uit op de vorming van een fonds dat 8 a 20 van de armste landen moet helpen bij vermindering van hun verplichtingen aan de bank en het Internationaal Mo netair Fonds (IMF). Er wordt nog druk touwgetrok ken over de verdeling van de bij dragen aan het fonds tussen de Wereldbank, het IMF en de rijke lidstaten. Het is de bedoeling een akkoord te bereiken op de jaarvergadering van de twee in stellingen eind september in Washington. Ondanks twisten in het verleden, werken bedrijven uit de VS en Japan ook samen bij het maken van nieuwe chips. Toshiba, IBM en het Duitse Siemens presenteerden vorig jaar een supersnelle en superkleine chip. foto EPA VANCOUVER (KRF/ANP) - Japan en de Verenigde Staten zijn het na dagenlange onderhandelingen eens geworden over verlenging van een overeenkomst inzake de handel in computerchips. Dat heeft de Japanse minister van Handel, Shunpei Tsukahara, gisteren bekendgemaakt. Het akkoord moet de toegang van buiten landse fabrikanten tot de Japanse chips- markt waarborgen. Die markt vertegen woordigt een bedrag van 44 miljard dol lar per jaar. Japan en de VS, de grootste chipsprodu centen ter wereld, hielden hun overleg in de Canadese stad Vancouver, De bestaan de overeenkomst liep afgelopen woens dag om middernacht af. De VS verlang den verlenging, maar Tokyo vond het ei genlijk niet meer nodig de handel kunst matig te sturen omdat buitenlandse pro ducenten inmiddels een groter aandeel van de Japanse markt hebben dan in het oude akkoord was vastgelegd. Minister Tsukahara en het hoofd van de Amerikaanse handelsdelegatie, handels- gezante Charlene Barshefsky, toonden zich ingenomen met het akkoord. „De overeenkomst opent een nieuw tijdperk in de betrekkingen tussen Japan en de Ver enigde Staten", aldus Tsukahara. FNV-ledental blijft groeien AMSTERDAM (ANP) - Het ledental van de vakcentrale FNV groeide het eerste halfjaar met bijna 7000. De grootste vakcen trale telt nu 1 173.000 betalende aanhangers. Deze cijfers maakte de FNV gistermiddag bekend In 1995 groeide de vakcentrale met 24.000 leden Een woord voerder vindt het te vroeg om op basis van de huidige cijfers te stellen dat het groeitempo afvlakt In absolute aantallen groeiden de AbvaKabo en de Industrie bond FNV het snelst, met respectievelijk 5827 en 3075 nieuwe leden, De AbvaKabo blijft met 322 552 leden de grootste bond. De industriebond volgt met 247.662 leden. De Horecabond FNV deed het met 7.8 procent groei ook goed. Deze bond klom met een aanwas van 1770 leden naar een aanhang van 23.697. Faillissement AaBe uitgesproken BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft gisteren het fail lissement uitgesproken van de Tilburgse wolstoffenfabrikant AaBe Holland BV. Advocaat mr. G Mannaerts uit Tilburg is daarbij tot curator benoemd. Dat heeft een woordvoerster van de Handelskamer van de Bredase rechtbank gisteren laten we ten. Het faillissement, dat donderdag door directeur De Jong werd aangevraagd, houdt in dat de 135 werknemers van AaBe met onmiddellijke ingang hun baan kwijt zijn. Het merendeel van het personeel, dat maandag van vakantie zou terugkomen, is inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Op dit moment wordt achter de schermen nog druk onderhan deld om iets van het bedrijf te redden. Werkloosheid in VS groeit licht WASHINGTON i KRF/ANP i - Het aantal arbeidsplaatsen in de Verenigde Staten, exclusief de landbouw, is de afgelopen maand met 193.000 toegenomen. Het percentage werklozen on der de beroepsbevolking ging desondanks omhoog van 5.3 tot 5.4, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Arbeid gisteren bekendgemaakt. De cijfers kwamen overeen met de verwach tingen van analisten. Van het aantal nieuwe banen kwamen er 89.000 voor rekening van de dienstverlening. De horeca-sector leverde daarvan de helft. De groei van de werkgelegenheid in juni is herzien van 239.000 tot 220.000 banen en die in mei van 365.000 tot 407.000. a: laten; b: bieden; c; exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h; laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. ROTTERDAM (ANP) - Shell is in de chemiesector op zoek naar een partner, met name voor de productie van polyester. Dat meldde gisteren de Britse krant Financial Times. Shell maakte donderdag een daling van de kwartaalwinst bekend. De da ling is vooral veroorzaakt door een halvering van de inkomsten uit chemie. Hoofd financiën van Shells che miesector, Henk Nijeboer, zegt in de Britse zakenkrant dat de oliemaatschappij op zoek is naar een aantal partners, met name voor polyester. Lopende besprekingen zouden binnen ne gen maanden tot resultaten moeten leiden. Shell zou in gesprek zijn met een producent van PTA, een grond stof voor PET, polyesterplastic waarvan flessen worden ge maakt. Het concern is een be langrijke producent van PET, met een Europees marktaandeel van 13,7 procent, maar maakt de loofdfondsen Hoop Eff.bank Hunter D pref IHC Caland INC. 12,00 1.G0A 82.40 8.90e 35,80 12,00 1.60A 82.20 64,50 124,OOf 27.70 380,00A Amev eert ietronics >Broe. eert. ieineken lunter Douglas NG Groep c. ion Hoogovens c jedlloyd «'utricla VB c. Océ-v d.Gr. Pakhoed eert Philips Polygram Randstad Holding Stork Cnilever eert Van Ommeren brc Vondex Inter c Ver. Bezit VNU R'ollcrs-Kluwer c 263,60 151.40d 25.40 48.90 36.90 52.80 123.00 375,00 112,00 51.40 55,40 54.50 36.00 245.80 59.00 36.50 176.30 166.50 43.00 54.80 81.80 264.40 150,00 26.00 51.10 37.80 53.70 124.00 381.00 120,00 246.80 60.90 37,10 179.50 167.60 43.00 54,90 98,30 123.50 50.40 238.40 63.30 58.60 28.00 194.00 Internat.Muell. Kühne.OOlHeitz Kas-Associatie KBB Kempen Co Kiene Holding Kon KNP BT e.pref. Kon.Sphinx Gust Kondor Wcssels Koppelpoort Krasnapolsky Landré Gl. LCI Comput.Gr. Leer. van Kon. Letterhaave M Enim OB-cert Macintosh Management Share Maxwell Petr Moeara Enim Moolon Holding Mulder Boskoop Multlhouse Naeff NAGRON Nat. Inv Bank A Nat Inv Bank C pref 185.00A Nat INv Bank D pref 140.00A NBM-Amstelland NBM-Amst pref Ned.Part Mij Ned.Springst. NEDAP Nedcon Groep Nedschroef H Kon. Neways Electr NKF Holding en Binnenlandse aandelen 151,00 omucts Ind JBN Amro pref JBN AmroHld prf c ICF-Holdlng ihrend Groep l Uanheri lat Vertt JOT j Mij Akzo IRTU Biologlcals isd Rubber &SM Lilh. Hold J.tagHold eert. nthlon Groep Jthion Groep nrc AIR Holding AIR Holding pr.a AXXICON Group Baan Company Ballast Nedam c B.AM Groep Batenburg Belin 150,00e 81.80 6.54A 33.50 70.10e 31.00A 33.50 72.50 31.20A 63,OOf Semlcond Ind liydenst -Will Boer De Winkelb Boskalis eert Braat Beheer Breevast Bargman-Hey broek Cake-Delft eert Cap Volmac Kon Ten Cate Ceteco Hold. Clndu Intern Plalmindo CMG Centent Beheer Crown v G. eert CSM IT- Drie Electr Arirt Instrum DICOIntern. Aorp-Groep Draka Holding Econosto. Kon EMBA emis Etiks Holding EVC Intern Flexovit Int. Krans Maas eert. free Record Shop Kngro oen Gamma Holding Gamma pref. Gelderse Pap. Coveke Glessen-de N. Gouda Vuurvast V Goudsmit Grolsch, Kon c i Giontmij GTl-lioIdlng Guccl Group nl-AL Trust B BAL Trust Unit HBG Beiimans neken Hold. A voel Holding - Beheer e. flock s Mach Bek Colours Boll ind Mij lO.OOf 73.S0A 74.00A 24.00 54,00 46,70e 48,901 77,00 98,30 15.00e 4.50A 3.OOf 65 90 109.00f 54.50a 47,00f 49.70 21.31 21.90 20.00A 20.00A 85.20 85.50f 28.901 28.90f 14.90A 14.90A 13.40 13.40A 3000.00.4. 3000.00A 1594 .OOA 1600.00A Norit OPG eert Ordina Beheer OTRA i P C Groep Pirelli Tyre Polynorm Pore Fles Reesin k Rood Testhouse Roto Smeets Boer Samas Groep Samas Groep cum.pr Sarakreek Schuitema Schuttersveld Simac Techniek SUgro Beheer Smit Intern Smit Trafo c i Stad Rotterdam c Telegraaf De Textielgr.Twente Toolex Alpha Tulip Com puteis Tw Kabel Holding Ubblnk Van leer. Kon Volker Stevln Vredestein Wegener c Weina Weweler 37,40 110.00 37.50 750.00b 149.50 135,001 30.50 62.50 7200.00.4 119.00 36.90A 113.40 26.10 55,50 22,70 38.10 73.50A 15.10 139.501 23,50 59.00 279.50 42.80A 37.40 16,30 72.90 47.50A 31 60 28.50f 59.50f 410.00A 172,90 48.00.4 11.30 31.90f 37,40 246.00a 2120, OOA 78.80 25.00A 5.10f 750.00b 148.50 136.00 185.OOA 140.00A 29.80f 30.70f 62.50.4 7200.00.4 122,90 36.90A 114.00 26.00 56,30 22.70 44.50f 63.00 38.80 73.50A 15.10 139.50 23.00 59,70 279.00 42.80A 38.00e 16,60 75.00 47.50A 31.90f Asian Cap.F. Asian Select F Asian Tigers F ASN Aandelenf. Austria Global AXA Aand.Int. AXA E&L Belegg 1 AXA E&L Belegg 2 AXA E&L Belegg 3 AXA E&L Belegg 4 AXA E&L Kap.Ren. AXA Obl.Ned Biogrond Belegg. Capa City Realty CuMPreferent F Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Donau Fonds DP America Gr F Ducatus EGF Investm. EMF Rentefonds Eng-Holl.Bel.Tl Eng-Holl Bel Tr Esmeralda part. Eur Ass Trust Euro Growth Fund Euro Spain Fund Far East Sel.F Finles Topr Gr F Gen.Bank Aandelenf Gen.Bank Liq. Grf. Gen Bank Obi Divf. Gen Bank Obi Waarf. German City Est Gim Global Holl Eur Fund Holl Obi .Fonds Holl Pac. Fund Holl. Sel.Fonds Holland Fund Hooge Hnys Hypf ING Bnk Dutch F ING Bnk Geldm.F ING Bnk Glob.F ING Bnk GulDem F ING Bnk Oblig F ING 3nk Rentegr F ING Bnk Spaard.F INB Bnk V Oost. F Insinger Global Insinger Renlsel Insinger Ned Opt Insinger Nederi. Interbonds Intereffekt 500 Interef.Jap.Warr. Intereffekt Rentegrll Optiebeurs 1273,70A 84,00A 118.20A 112.30 121.80A 97.00A 131.30A 84.80A 12,50 1.20r 1273.70A 84.70A 119.30A 112.90A 121,80A 97.40A 131.40.4 84.90.4 12.20 1.20f 47.70 88.50 67,60 31.90 44.60.4 121.60 174.90e 90.70 10.00b 22.00a 42.70 8.30Z 65.40A 9.80.4 75.00f 6.05 102.00 106.30 106.30 133.30 21.50A 58.50A 123.40A 81.20 63.33 67.30 52.90 33.90 143.70 100.95 46.70 8.30A 65.00A 10,00A 19.60 87.70A 19,70f I Investa part, j IS Himal Fund Jade Fonds Jap.Convertible.F. Japan Fund Korea Pac.Tr. Latin Am Eq. F I Leveraged Cap i Liqufrent Mai .Capital F. MeesP Obl.Dlv F. MeesP Obl.Gr.F i MeesP Offsh Fund Mexico Income F Monaibel i Nat.Res.Fund NCM Japan F. yen XIBStrat D E N. F. Obam. Belegg Ohra Aand.F 1 Ohra Llq.Grf. Ohra Obi Df Ohra Obl.Grf Ohra Onr.G F Ohra Totaal F i Orange Fund Pacific Rim C.F. Pays-Bas Pr .F. Pays-Bas Pr F.wb Postb Aandelenf Postb Beleggf Postb.Ned fonds Postb.Obl.f. i Postb.Verm.gr f. Preferent F Rentalent Rente Plus F. RG Aand.Mixfund RG America F I RG Divirent F. RG Emer Mark F RG Europe F. RG Florente F RG Hollands Bezit RG Nettorente F RG Obi Mixfund RG Pacific F RG Rente Mixfund Robeco Rodamco Rodamco Ret Ned. Rolinco Rolinco c-um p Rorento Schrod Int Pr F SciTech Small Comp Neth F SNS Gaidensdiv SNS Guldensgroeif SNS Neder! Aandf SNS Obligatiedividf SNS ObligatlegToeif. 13,30 38.30 52.90A 17.30A 115.80 42.00 110.60A 15 OOA 86.40 83.40 900.00A 81,10 96,10 84.00 57.60A 60.20A 63.20A 60.10A 68.40A 5O!OOA 144.20 135.90 132.40e lll,20f 14.90 A 86.40A 84.30 81.50 98.30 84.50 57.70A 60.30A 63.30A 60.50A 68.60A 41.50f 50.00A 5.00 56,00A 70,40 64.00 49.50 51.70 102.00 38.30 50.10e 69.10 155,50f 52.50e 91.50 145 10 135.80e 134,30 111.10 69.10 14450 68.60 122.00 31.50A 19,60.4 83.80 5210 52.10 66.40 58.30 64.10 5210 52.10 67.80A Suez Gr.Fund Suez Llq.Grf. TG OUehaven TG Petroleumhaven TC. Rente- Groet f Tokyo Pac Hold, Tolsteeg, Beleggmij Trans Eur. Fund Transpac F Unl-Invest Unlco Inv. Fund UnifonQs DM VastNed OfPInd VastNed Retail VHS Onr Mij VIB NV VPV HollanclHaven VSB Aand.F VSB Llq.Groelf VSB Mix Fund VSB Obi Groeif VSB Rente Fonds WBO Intern. Wereldhave NV World Prop.F W P Stewart H ZOM Florida F Zonnespectru m Asas-fondsen Alb Fisher Alcatel Alsthom Allied Sign Ind Amer Brands Amer Expres AT&T Ameritech Amprovest Cap Amprovesl Inc Asarco Inc. Atlantic Rlchf. Austria Gl Inv Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CDL Hotels Int Centocor Chevron Corp Chrysler Citicorp Coastal Corp Colgate-Palm. Comp Ben Par Bfr Comp Task Gr Daehan Korean Dai-Ichl Yen Dalwa Sec. Yen Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak First Mexico Inc 52,60A 211.70 62,00f 60.10 51.00 118.00 112.80 105.00 65.30 119.30 106.30 70.50A 94.50f 64.50A 40,20 39.40A 113,30 First Pac. Hkgdlr Fluor Corp. Ford Motor Gon. Electric Gen Motors Gillette Goodyear Grace Co Hitachi Yen Honeywell IBM Intern Flavor Intern. Paper ITT Ind. Kleinw.Benson Stg Litton Ind Mnklta Corp.Yen El. 119,40 107.00 70.50A 94,50f 65.00 665.40 29,50a 10,60f I5.50A 46.00A 14.50A 16,00A 86.00A 24.30A 53.20.4 56 30.4 47.00.4 86.50.4 24.50A U6.70A 116.20.4 1273.70A 1273.70A 59.00A G0.00A 40.50A 41.30A 9.50 A 10.00A 90.00A 89.10A 3 00.4 24 50A 25.50.4 57 70.4 58 10.4 28.40.4 29.50A 83.40.4 85.50.4 37.20A 38.20A 78.50A 78.50.4 1055.00.4 28.00.4 27.80A 6.90A 7.50.4 1850.00A I470.00A 74.20.4 74.70A Minn.Min Man. Mitsub.Electric Mitsui Yen Mobil Oil Morgan Co. NEC Corp Yen Nynex Ooc Petr Corp. Pacific Telesis 1 P&O Stg Pepsico Pcrkin Foods Stg Philip Morris C. Phillips Petr. Polaroid Reed Int. Stg Ricoh Comp St Gobin Ffr Sanyo Elec Yen Saralee SBC Comm. Schlnmberger Scott Newc Seal's Roebuck Sec Cap US R Seklsui H. Yen Suzuki Yen Tandy Corp. TDK 1 Toshiba Corp i Union Carbide j Union Pacific USX Marathon US West Comm. US West Media Westinghouse Woolworth Xerox Corp Staatsleningen 5,00 A 60.30A 32.60A 83,-lOA 63.80.4 275.001) 53.0OA 107.80c 42.80.4 37.80A 22.50A 4400.00A 43.00.4 1450.00.4 500,00b 65.00.4 300.00A 300.00.4 110.40Z 86,50A 950,00 61.80A 34 .OOA 84.50A 51.30A 6' 'i NL 88-98 43.50A 38.50A 22,50.4 6 .NL 88-98 j 6 NI. 9311-98 I 6 NL 96-06 5'NL 94p04 -NLB48-98 103.20 103,45 103.85b 102.60 104.05 104.55 105,00 103.65 103.45 103.85b 102,60 104.15 98.45 98.55 99.00 14.50 A 31.70A 0.75.4 105.40 39.50.4 42.20A 10.50.4 900.00A 624.00.4 500.00.4 31.50A 48.30.4 80.SOA 5.75A 42.00 10.80A 1230.00A 400 00A 45,OOA 22.50A 34.00A 5.00A Beursindexen 1 Amsterdam EOE-index 540.07 550,45 I Midkap-ind 805.52 816.25 CBS koersindex 365,20 370,80 Euro top 100-lndex 1385 42 1401.25 I Top 5-lndex DAX Nikkei FTSE-index Wisselmarkt 2492.93 2508.65 20984.80 20940.40 3734,40 3770.60 105.20 39.20A 43.00A 10.50A 6.00.4 42,10.4 11.00A 12,S0A 42.50.4 3000.00A 500.00A 42.00A 68.50A 20.50.4 30.50.4 17.00.4 anti!! gulden austr dollar i belg frank (1001 can.dollar deense kroon 1100) duitse mark (100) engelse pond j franse frank lOOi 1 grlekse dr 1100) hongk.dollar (100) lerse pond ital.lire (10.000) j jap yen (10 000) nwzeel dollar noorse kroon ilOO) oost.sehill. (1001 Portugese esc (100) spaanse pes (100) Zweedse kr. 1100) zwils frank (100) 16.40f 58.00 145.80 80.80A 33.50 77.50f 145.00 80.90 12.20A 36.20f Beleggingsinstellingen 49.50 50,50 25.70 26.40 175.00A 175.00.4 12.10f 12.40 47.00f 23.00 59.00 35.00 25.80 77.50f 7,00A 58.00 47 70 58 40 156.00 90.00 69 40 11.50 167 00 95.40r 18.80 19.00 294 80 46.90 23.40e 59.50 35.90 25.90 77.00 59.50 156.20A 89,80 70.50 dam EOE Ind F ABF ABN Amro .4 In F ABN Amro Aand F ABN Amro Amer F ABN Amro Eur F ABN Amro Far E F. ABN Amro Groen F. ABN Amro L.Gr F ABN Amro Neth F ABN Amro Obi Grf ABN Amro rent dJv ABN Amro Gl Pr Sec 4BN Amro Pr Sec Am ABN Amro Pr Sec.Eui ABN Amro Pr Sec. F E Aegon Aandelenf Aegon Spaarplus Aldollar BF 56-1.00 124.50 90.00 119,00 93,70 90.00 87.50 90.00 92.50 95.00 100.00 aug 190.00 okt 6.00 189.80 168.60 226.20 164.00 57.00 58.30A S5.40A 56.80 50.40 4.80A 58.00 aug 530.00 aug 535.00 aug 540.00 aug 545.00 aug 550.00 aug 555.00 aug 560.00 sep 540.00 sep 550.00 okt 550.00 okt 590.00 jan 550.00 jan 57000 jan 590.00 apr 560 00 22.50 18.10 14.70 10.50 3.00 11.50 14 50 2,50 b 23.00 13.80 aug 525.00 aug 530.00 aug 535.00 aug 540.00 aug 560.00 sep 500.00 sep 515.00 sep 520.00 sep 530.00 sep 535.00 sep 560,00 okt 50.00 aug 52.50 okt 48.00 okt 50.00 okt 52 00 Okt 54.00 aug 55.00 12'.NL 86 10'. NL 80-00 10' NL 86-96 I 10 NL 87-97 9 .NL 90-00 9 NL 901-11-00 9 NL 90111-00 <1 NL 901V-00 9 NL 9!I-n-01 8'. NL 90-00 8'NL 9011-00 8-.NL 91-01 8. NI. 92-07 8-NL 89-99 8 NL 91-01 8 NL 91-06 8 NL 90-00 8 .NL 921-02 8 NL 9211-02 8 NL 92-07MI 8 - NL 92-071-11 7 NL 90'00 7'NL 95-05 7 NL 89-99 7-NL 8911-99 7'.NL 93-2} 102.75 112.40 101.20 105 80 115.60 Bankpapier 1 Van 02 augustus 117.00 uur) tot 05 augus- lus lot 17 00 uuri hanteert het GWK de volgende advieskoersen voor hel Inwis- selen reap, aankopen van buitenlands geld- 114.05 114.30 112.30 115.50 110.35 112.25 112.50 11395 114.15 108.70 107.00 106 10 106.20 106.40 106.00 105.10 105.25 105.10 103.20 amerlk. dollar austr.dollar belg frank 1001 canad dollar 1.590 1.710 109.55 113.55 112.70 112.95 114.40 108.25 108.25 109.00 107.45 106.30 flnse mark (100) 35.35 37.85 franse frank >100) 31.50 34.20 griekse dr. <100) 0 60 0.77 hongkong dir. (100) 18.50 22.50 iei-se pond 2.53 2.78 Israel shekel 0.48 0.59 ltol.llre (10.000) 10.00 11,70 jap.yen (10 000) 151.00 157.00 noorse kroon (100 24.50 27.00 ooslschlll. (100) 15,66 16,16 port-escudo (100) 0,98 1.16 spaanse pes. i.lOO) 123 1,39 turksc lira (IOOl 0.0017 0.0025 zuid-air rand 0.30 0.43 zweedsekr. (100) 23.-50 26.00 - zwlts.fr (100) 135 00 139 50 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur' Goud onbewerkt 20.350-20 950. vorige 20 270-20870. bewerkt 22.550 laten, vori- ge 22.470 laten, zilver onbewerkt 235-305. vorige 235-305. bewerkt 350 laten, vorige 350 laten. 580 2 aug 550,45 17.90f 116.80 338.00e 24.00 A 11.30 112.00 110.00 54.50 17.90f t 150.00 345,oor 24,00A 565 550 535 520 6,3 6.2 6.1 6,0 5,9 2 aug 5,90 ©©!LIL(Ks(k! 1,73 1.71 1,69 1.67 1,65 1.63 beurs Amsterdam periode van 20 dagen rendement op staatsleningen periode van 20 dagen niddenkoers in guldens grondstof PTA niet zelf. Nije boer verwacht dat Shell kosten kan besparen door de productie van PTA en PET te integreren. Namen van mogelijke partners wilde Shell niet bevestigen. Fi nancial Times noemt het Ameri kaanse Amoco (de grootste PTA producent ter wereld), het Britse ICI en het Duitse Hoechst. Op de bijeenkomst in Londen zei topman John Jennings dat de chemie „duidelijk een moeilijke tijd doormaakt". Hij zei tevens dit jaar maatregelen bekend te zullen maken voor de raffinage, die vooral in Europa kampt met overcapaciteit. De winst van de Koninklijke/ Shell Groep in het tweede kwar taal van dit jaar is uitgekomen op 3,067 miljard, een daling van 4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De daling bij de chemiesector be droeg bijna 52 procent; van ƒ995,2 miljoen tot 479,5 mil joen. 1.2810 1.2810 5.4430 5.4410 1.2030 1.2060 33,0400 33.0000 0.7045 0.7025 21.4000 21,4500 2,6750 2.6670 10,8900 10.9000 154.2000 155.2500 1.1330 1.1340 25,9900 25.9700 15.9440 15.9320 1.0900 1.0900 1.3150 1.3140 25.0900 25.1300 137,6200 137.5500 2.1100 2.1060 HEERLEN (ANP) - Het aantal banen waarvoor geen diploma's vereist zijn, is vorig jaar fors toegenomen. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statis tiek blijkt dat vorig jaar 400.000 personen een baan hadden die valt in de categorie „elemen taire beroepen". In 1994 waren dat er nog 360.000. De toename is opmerkelijk, om dat de algemene tendens juist is dat er steeds minder vraag is naar ongeschoolde arbeid. De meeste banengroei heeft plaats in sectoren waar sollicitanten di ploma's moeten kunnen tonen, zoals de commerciële dienstver lening. De verwachting van be leidsmakers is, dat deze tendens zich voortzet. Hoewel het aantal banen voor laaggeschoolden is gestegen, hebben de mensen met alleen la gere school daar nauwelijks van geprofiteerd. Uit de CBS-cijfers blijkt dat vooral mensen met een diploma van het lager en middelbaar beroepsonderwijs of van havo/vwo het meest hebben geprofiteerd van de banen waar eigenlijk in het geheel geen di ploma voor vereist is. In 1994 hadden 108.000 lbo'ers een „ele mentaire baan", een jaar later was dat aantal 120.000. Voor on geschoolden was er nauwelijks groei: van 111.000 naar 114.000. AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs rea geerde gistermiddag opgelucht op de bescheiden groei van het aantal banen en stijging van de werkloosheid in de Verenigde Staten. De angst voor een rente verhoging verdampte onmid dellijk toen de cijfers om half drie werden bekendgemaakt. De AEX doorbrak rond 16.00 uur voor het eerst sinds lange tijd de 550-puntengrens. De index ver liet de vloer ten slotte met een winst van 10,38 punten op 550,45. Vóór de publicatie van de Amerikaanse gegevens stond de beursgraadmeter -op een plus van ruim drie punten. De obliga- tiemarkt was vast gestemd. De koersen klommen gemiddeld drie dubbeltjes. Handelaren echter vonden de huidige stijging overdreven. „Het is te gek voor woorden dat deze beurs op basis van slechts enkele economische gegevens de hemel in gaat. Er wordt niet meer gekeken naar de funda mentele waarden. Deze winsten zijn overdreven", aldus een niet al te vrolijke handelaar. Vooral de optiebeurs opereerde volgens hem „massief'. Nadat de cijfers uit de VS op de compu terschermen verschenen, dook de optiebeurs verzadigd met koopopdrachten op het Dam rak. „Maar je ziet ook kopers op duiken die enkele weken gele den niet durfden te kopen toen de index onder de 520 punten stond." De AEX gaat sinds begin deze week met forse schreden om hoog. De angst voor hogere ren tetarieven verdween, mede door de goede stemming op Wall Street, langzaam uit het beeld. Begin juni. voordat alle commo tie over het rentebeeld losbrak, pronkte de AEX met een 'all ti me high' van 572,50 (6 junii. Het koersenbord liet gisteren een zeer vaste beurs zien. De om zetten waren hoog, nadat het renteplaatje beter bleek te zijn dan verwacht. Zelfs Koninklijke Olie werd gisteren meegezogen op deze euforische effecten beurs. De 'olies' werkten het ver lies van gisterochtend weg. Ko ninklijke Olie behaalde een winst van 1 op 246.80. DSM echter behoorde tot de uitzonde ringen. Winstnemingen lieten de koers met 1.20 dalen op 150. Collega Akzo daarentegen sprong 5,50 omhoog op 191.20. De financiële waarden waren net als de afgelopen dagen popu lair. Fortis Amev behoorde bin nen deze groep tot de sterkste groeiers op 51.10. een plus van 2.20. Aegon won ƒ3,10 op 80,30. terwijl ABN Amro 3.20 meenam op 92.80. Philips daarentegen deed het in deze vriendelijke markt erg rus tig aan. Begin deze week lag het met problemen kampende fonds goed in de markt na enkele koopadviezen van buitenlandse effectenhuizen. Philips verliet de vloer met slechts een dubbel tje winst op 54,90. KNP BT die deze week een slecht kwartaalresultaat naar buiten bracht en donderdag liefst 4 procent moest afgeven, profiteerde van de rust aan het rentefront. De papiergigant schoof vobrzichtig omhoog met twee dubbeltjes op 36,20.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 7