Spookstations en volle treinen PZC Hoorzitting tribunaal tegen Vier van Celebici chaotisch Raad van State krimpt verder in I I PZC achtergrond Duits busbedrijf exploiteert met succes onrendabelelijn het weer in zeeland redactie fa snelheidscontrole ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 717 ederlandse streekbusondernemingen overwegen het 1V spoor op te gaan. Ze zijn in principe in voor de overname van onrendabele lijnen van de Nederlandse Spoonoegen. Met lichter materieel en minder personeelskosten zouden ze noodlijdende boemels in dienst kunnen houden. De busbe drijven kunnen een voorbeeld nemen aan de Duitse streek vervoerder Dürener Kreisbahn, die sinds mei 1993 met suc ces een regionale spoorlijn exploiteert in de deelstaat Noord- rijn-Westfalen. door Ron Kragten Fahrkarten, staat met grote letters op een muur van het vervallen stationnetje van Heimbaeh, een stadje midden in het Duitse natuurpark Nordei- fel. De pijl wijst naar een deur die hermetisch gesloten blijkt te zijn. Heimbaeh Bahnhof is al drie jaar een spookgebouw, waar geen kaartjes meer wor den verkocht. Sinds de Deut sche Bahn (DB) de spoorlijn naar Duren voor één mark van de hand deed, heeft het zijn functie verloren. Niet dat in Heimbaeh geen trein meer komt. Het pittoreske plaatsje aan het einde van de en- kelbaans spoorlijn, heeft nog nooit zoveel railvoertuigen zien komen en gaan als de laatste paar jaar. Sinds het busbedrijf Dürener Kreisbahn (DKB) de exploitatie van het spoor heeft overgenomen, verschijnt elk uur een ultramoderne regiosprinter aan het oude perron. Het station mag in verval zijn ge raakt, het spoor leeft in Heim baeh en andere plaatsen aan de bijna dertig kilometer lange spoorlijn naar de regiohoofdstad Düren als nooit tevoren. Zo'n 1.500 passagiers maken dage lijks gebruik van de moderne railvoertuigen, die meer lijken op sneltrams dan op treinen. Dat waren er drie jaar geleden, toen DB nog met oude diesel- treinen vijfmaal daags op het traject reed, net negenhonderd. De verwachting is dat het aantal reizigers zal stijgen als in de toe komst het spoor grondig is ver beterd en er sneller, en vaker kan worden gereden. Succesverhaal Meer ritten, meer passagiers en minder kosten, aldus luidt sa mengevat het succesverhaal van de overname van de Rurtal- bahn door DKB. Behalve het traject Düren-Heimbach omvat deze spoorlijn ook het ruim 15 ki lometer lange enkelspoor in noordelijke richting van Düren naai* Jülich. Op dat traject is het aantal reizigers per dag, mede dank zij de invoering van een halfuurdienst in de spitsuren, opgelopen tot rond de 1.800, ter wijl DB er nog geen vierhonderd in de treincoupés wist te krijgen. „Het is duidelijk dat de mensen het waarderen dat er weer wordt geïnvesteerd in het spoor", zegt D. Litterscheid, manager van de spoorafdeling van DKB. „Veer tig jaar lang is er niets gebeurd, is de lijn alleen maar verder in verval geraakt. Er is de laatste jaren voor de overname eigenlijk alleen gesproken over sluiting en nooit gedacht aan verbeterin gen. Nu wordt er volop gewerkt aan de rails en aan de haltes en zijn splinternieuwe, comforta bele railvoertuigen op het tra ject ingezet. Daarmee is de nega tieve spiraal doorbroken." Het resultaat van de 71 miljoen mark kostende investeringen die de komende jaren van de Rurtalbahn een moderne raillijn moeten maken, is al op veel plaatsen zichtbaar. In het plaatsje Kreuzau bijvoorbeeld, op 17 minuten sporen vanaf Dü ren, ligt een nieuw perron met aan weerszijden rails te glimmen in de zon. Open glazen wach- thokjes moeten passagiers be schermen in tijden van nood weer en geven het station het ka rakter van een tramhalte. Dichtgemetseld Het enkele tientallen meters verderop gelegen oude stations gebouw van Kreuzau wordt al leen nog gebruikt door de trein dienstleiding. De hal waar vroe ger kaartjes en etenswaren kon den worden gekocht is leeg en stinkt naar urine. Op een groeze lige, bruine bank in de hoek heeft overduidelijk al heel lang geen treinreiziger meer gezeten. Het loket en het snoepwinkeltje zijn dichtgemetseld. Alleen de deur naar café Op de HOOFDREDACTIE: A.L. Oosthoek ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR: M. van Zuilen CHEF-REDACTEUREN: M. Antonisse, A.L. Kroon COMMENTAARGROEP: A.L. Oosthoek, A.J. Snel, M. van Zuilen, B. Jansen NIEUWSDIENST Chef: M. Antonisse Eindredacteuren: K. Cijsouw, J.D. van Scheijen Verslaggevers algemeen: W.A. Bareman; J.C.M. Cats; W.J. van Dam; J.A.H. van den Dobbelsteen; A.M. van der Jagt; B. Jansen (plv chef nieuwsdienst); H.O. Postma; M.J. Schrier; L. Sleutjes (Den Haag); A.J. Snel; C.M.J. Sondervan (ondernemend Zeeland); H. van der Werf. Verslaggevers Bevelanden/Noord-Zeeland F.B. Balkenende (chef); M. van Barneveld; M. Hitzert; M.A. de Jongh; C.A. Moerland; H. Stegenga. Verslaggevers Walcheren: A.A. van der Sluis (chef); R. Bosboom; N.J.C. Kluijtmans; M.P.T. Sep. Verslaggevers Zeeuws-Vlaanderen: C.A.M. van Gremberghe (chef); P.I.F.M. Cappetti; J.J. Heijt; R.E.A. Hoonhorst; M. Modde. Bureau: M.E. Ernens; Th. J. M. Giele; B. Goudswaard; S.C. Osman; A.W.C. Mullink; A. Nijmeijer; J.P. van de Sande; M.T.O. van der Vleuten. CENTRALE REDACTIE Chef: M. van Zuilen Binnen- buitenland, opinie: Ch.J. Schets (chef); H.D. Hekking; G.J. Kers; F.T.J. Koopmans; W.P. Staat. Kunst en bijlagen: J. van Damme (chef); F.P.J. Doeleman; E.J. Rozendaal; J.A.M. Tabbers; A. Zevenbergen. Sport: R. Thannhauser(chef); J.F.D. Bakker; P. van den Belt; M.H.J. Caldenhoven; E.L. Ramakers; K.L. de Vries. Levensbeschouwing: W.P. Staat. Secretariaat: J. Everaars (hoofdredactie), G.M. Boersma, I. Wirtz. PRODUKTIE en VORM Chef: A.L. Kroon Vormgeving: A.A. Adriaanse; W.J. Adriaansens; F.J. Binicewicz; E.F. Bouwens; W.H. Diepeveen; S. Haanstra; P.C. de Jonge; C.A. Lammers; L. Minnaard; A. Mommer; J.P.H. Noot; J.J. de Rijke; A.F. Schreurs; J.P. Verbeek; W.M.J. Verstuyf. Systeembeheer: R.G.C. de Ridder. Beeld: J.B. Siwabessy; D. Hafkenscheid. Documentatie: L. van der Horn, C. Flipse, R.J. Jongelings CORRESPONDENTEN A.B.C. Knol (Brussel); P.J.A.H. Koopman (Brussel); P.G.W. van Nuijsenburg (Bonn); J.A.Geleijnse (Londen); C. van Zweeden (Parijs); H.B.Hoogendijk (Moskou); E.J.A. van der Linden (Rome); J.W.M. Gertsen (Boedapest); R.E. Kroon (Ge- nève); A. Bloemendaal (Tel Aviv); J.E.J.M. Lutz (Istanbul); J.A.M. de Bruijn (Washington); R.Hellinga (Kaapstad); F.J.M. van den Houdt (Nairobi); J.Stalpers (Tokyo); Y. van der Heijden (Peking); K.Gottlieb (Mexico-stad). REDACTIEKANTOREN Vlissingen: Oostsouburgseweg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Tel: (0118) 484000. Goes: Voorstad 22, 4461 KN Goes. Tel (0113) 273000. Terneuzen: Axelsestraat 16, 4537 AK Terneuzen. Tel: (0115) 694457. Zierikzee: Oude Haven 41, 4301 JK Zierikzee. Tel: (0111)415380. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Neder lands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), United Press International (UPI), Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR) en European Pressphoto Agency (EPA). Bahn is nog in functie. De waard kijkt verstoord op bij het zien van een vreemde gast. Ja, hij verkoopt nu treinkaartjes. Ja, het gaat goed met de Rurtal bahn. Beter dan vroeger, toen hij vrijwel nooit iemand zag!. De meeste reizigers kopen hun kaartjes in de automaat. Die is uit efficiency- en veiligheids overwegingen geplaatst in de treinstellen. Er zijn minder trei nen dan haltes, dus worden op deze manier automaten en kos ten gespaard. Bovendien zijn de treinstellen bemand, terwijl de meeste stations verlaten zijn. Kaartjesautomaten zouden daar een gemakkelijke prooi kunnen zijn voor vandalen. Het geheim van het succes van de Rurtalbahn zit hem in het drukken van de kosten. Had de Duitse nationale spoorweg maatschappij DB nog 63 men sen nodig om de spoorlijn Jülich- Düren-Heimbach te exploite ren. DKB doet het met 33. Con ducteurs kennen ze niet meer bij de Rurtalbahn. „Let wel, niet wij, maar DB heeft die mensen er uitgegooid", haast Litterscheid van DKB zich te zeggen. Onveiligheid Litterscheid erkent dat het ge brek aan personeel op stations en het ontbreken van conduc teurs kan leiden tot sociale on veiligheid en zwartrijden. „Dat kan voor ondernemingen die ons voorbeeld willen volgen een se rieus probleem zijn", zegt hij. „De regio Düren is erg landelijk en rustig. Maar in een meer ver stedelijkte omgeving zou dat wel eens heel anders kunnen lig gen." De kostenbesparing is niet al leen een personeelskwestie. Door moderner en vooral lichter treinmaterieel in te zetten is DKB veel goedkoper uit dan DB. De splinternieuwe regio sprinters zijn in aanschaf en on derhoud 50 procent voordeliger dan echte treinen en slurpen ook nog eens 40 procent minder die sel. Eigenlijk zijn de regiosprinters gewoon bussen op treinwielen. De motoren zijn van dezelfde fir ma alg die in de meeste streek bussen die DKB exploiteert. Dus kan het onderhoud m de zelfde garage en door dezelfde monteurs geschieden. Het buslijnennet is sinds de overname van de Rurtalbahn enigszins aangepast en heeft daarom niet te lijden onder het succes van de herboren spoor lijn. „De bussen rijden niet lan ger parallel trajecten en sluiten overal goed aan op de regio sprinter", zegt Litterscheid. „Trein en bus versterken elkaar op deze manier. Gevolg is dat we ook meer mensen in de bus heb ben gekregen. Verder hebben we ervoor gezorgd dat de Rurtal bahn in Düren goede aanluitin- gen heeft met de grote lijnen van de Deutsche Bahn. Het station ligt aan de spoorlijn tussen Keu len en Aken." Voorbeeld De Rurtalbahn is in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen een voorbeeldproject. De deel staatregering betaalt 90 procent van de investeringen in de infra structuur. Verder krijgt DKB zo als alle openbaar vervoeronder- nemingen een exploitatiever goeding. Manager Litterscheid heeft er het volste vertrouwen in dat de miljoeneninvesteringen op korte termijn meer reizigers zullen opleveren en dat steeds minder overheidsvergoedingen nodig zullen zijn. „Nu al hebben we bij de exploitatie een kosten dekkingspercentage van 50 tot 60 procent. Dat wil zeggen dat de reizigers al meer dan de helft van de kosten betalen. In de tijd van de DB was dat nog geen 20 pro cent." In Heimbaeh is pas echt sprake van concurrentie tussen auto en trein. Een briefje op de herme tisch gesloten stationsdeur ver wijst reizigers die niet beschik ken over muntgeld voor de kaar tjesautomaat in de regiosprin ter, naar het nabijgelegen benzi nestation van BP. Automobilis ten kunnen hier kiezen: vol gooi en of toch maar een retourtje Düren. De regiosprinter van Dürener Kreisbahn aan het perron van het gesloten station Heimbaeh. door Marjolijn de Cocq Ginnegappende verdachten en door elkaar pratende advocaten. De eerste openbare hoorzitting van het Joegoslaviè- tribunaal waarbij alle vier de verdachten in de 'Celebici-zaak' persoonlijk aanwezig waren, verliep gistermorgen zeer chao tisch. Doel van de zitting was vast te stellen of de verdachten gezamenlijk worden berecht, zoals de aanklagers van het tri bunaal willen, of afzonderlijk, zoals de advocaten hebben geëist. Maar een beslissing hier over is nog niet gevallen. De Celebici-zaak was in maart van dit jaar de eerste aanklacht van het VN-tribunaal voor oor logsmisdaden tegen Servische gevangenen. Opmerkelijk snel kreeg het tribunaal daarna de vier aangeklaagden in handen na medewerking van Duitsland, Oostenrijk en de Bosnische au toriteiten. De moslims Hazim Delic (31) en Esad Landzo (23) worden beschuldigd van moord, marteling en verkrachting in het kamp Celebici in de regio Konjic in Midden-Bosnië, waar tot het einde van 1992 Servische bur gers gevangen werden gehou den. De zogenaamde 'grote vis' in de aanklacht, Zejnil Delalic (48). wordt als superieur verant woordelijk gesteld voor de mis daden die zijn ondergeschikten begingen, evenals zijn directe ondergeschikte, de Kroatische commandant Zdravko Mucic (41). Aanvankelijk deden de verdach ten gisteren in de rechtzaal alsof ze elkaar niet kenden. Op een rij tje in de beklaagdenbank en om geven door vijf bewakers tuur den ze strak voor zich uit. Maar tijdens de betogen van hun ad vocaten sloeg de verveling toe. Ze bestudeerden uitgebreid de publieke tribune, begonnen met De Vier van Celebici gisteren tijdens de binnenkomst van de rechters van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Van links naar rechts: Esad Landzo, Hazim Delic, een bewaker, Zdravko Mucic en Zejnil Delalic. foto ANP hun buurman te praten en barst ten regelmatig uit in gelach. Zwart op wit De onlangs benoemde advocaat van Mucic, opmerkelijk genoeg een Serviër, trok aan het begin van de zitting het verzoek voor afzonderlijke berechting van zijn cliënt onmiddellijk weer in. De vorm van het proces maakt hem niet uit als het maar snel begint. Mucic zal toch meteen worden vrijgesproken, aldus de advocaat, als de verdediging de hand kan leggen op een docu ment van de Bosnische regering waarin zwart op wit staat dat zijn cliënt pas op 27 juli 1992 commandant van Celebici werd, dus na de misdaden die in de aanklacht worden vermeld. De advocate van Zejnil Delalic, een in de regio vooraanstaand zakenman en eigenaar van de eerste disco 'westerse stijl', hield in eerste instantie vast aan haar eis dat Delalic apart berecht moet worden. Waarom een uit gebreid 'megaproces' doorstaan als gelijk kan worden vastge steld dat Delalic helemaal geen superieur was en geen enkele verantwoordelijkheid droeg voor de gebeurtenissen in het kamp? Maar toen de advocaten van de bewakers Landzo en De lic aangaven dat zij er geen be zwaar tegen hebben als de twee gezamenlijk worden berecht, stemde zij ook in met een even tueel gezamenlijk proces voor de 'vermeende' superieuren Delalic en Mucic. De Amerikaanse rechter Ga- brielle Kirk McDonald, die zoals altijd de namen van de advoca ten en hun cliënten weer ernstig verhaspelde („sorry, maar ik spreek geen Servo-Kroatisch en ik doe mijn best") maande de zeer warrige advocaten bij her haling tot duidelijkheid. Maar de Amerikaanse aanklager Te resa McHenry verklaarde geen enkel argument te hebben ge hoord dat afzonderlijke of opge splitste berechting van de ver dachten zou rechtvaardigen. Vier of twee processen in deze zaak zou volgens haar onnodig lijden betekenen voor de getrau matiseerde getuigen, die hun medewerking toch al schoorvoe tend hebben verleend. „Ze heb ben maanden gevangen gezeten, ze werden gemarteld, verkracht, gedwongen zich als beesten te gedragen", zei ze. „Ze kunnen het niet aan om bij herhaling te worden opgeroepen." De inkrimping van de afdeling bestuurs rechtspraak bij de Raad van State gaat door. De huur van een aantal gebouwen in Den Haag is per 1 januari opgezegd, zo blijkt uit interne mededelingen aan het personeel bij de Raad van State. Na afstoting van de gebouwen aan de Oran jestraat trekt de bestuursrechtspraak zich terug in het oude hoofdgebouw, het voorma lige paleis aan de Kneuterdijk in Den Haag. De drastische vermindering van de werk ruimte maakt deel uit van de sanering bij de raad. Eerder heeft de afdeling bestuurs rechtspraak, waar burgers klachten kunnen indienen tegen overheidsplannen, veel ta ken overgedragen aan de regionale recht banken. Het hoger beroep tegen de overheidsbeslui ten, nu nog mogelijk bij de Raad van State, wordt ook overgedragen aan deze rechtban ken. Daarnaast komen er, via een algemene maatregel van bestuur, landelijke regels voor een groot aantal bedrijven. Snackbars, garagebedrijven, restaurants en diverse pro ductiebedrijven hebben straks geen afzon- derïijke vergunning meer nodig. Ook hier door verdwijnt er werk bij de raad. Minder werk betekent ook een drastische sanering onder juristen en ondersteunend personeel. Veel personeel wacht de sanering niet af en solliciteert elders, veel ouderen gaan met wachtgeld of vut. Inmiddels werkt het kabinet aan een nieuwe taakomschrijving van de afdeling bestuurs rechtspraak, waarbij slechts een beperkt aantal taken (bij voorbeeld grote projecten zoals de hoge-snelheidslijn) overblijven. Nu werken er nog ongeveer vijfhonderd perso neelsleden bij de Raad van State, binnen twee jaar blijft er minder dan de helft over. ANP Vandaag De zon komt eraan. Zaterdag zijn er al fikse zonnige perioden en zondag venvachten we weer eens een strakke blauwe hemel. Een rug van het Azorenhoog heeft zich opgebouivd en wordt bepalend voor het weer in de re gio. Vandaag zijn er af en toe nog wat stapelwolken. Dit komt omdat de van oorsprong ivat koele en onstabiele, met een noordwestelijke stroming aan gevoerde lucht in de onderste luchtlagen nog ivat vochtig is. Het blijft echter ivel in heel Zee land droog. De temperatuur blijft nog aan de gematigde kant. In Oost-Zeeland stijgt het kwik overdag naar de 21 graden en aan de kust haalt het kwik de 19 graden. Vanavond en van nacht is het hoog verder in de richting van onze regio getrok ken en blijft het rustig en droog weer. Minimumtemperatuur 11 graden. De wind is noordwest en zwak tot matig, 2-3 Beaufort, en voelt nog wat koel aan. Nautisch bericht wind: noordwest zwak tot matig, 2-3 Beaufort; zicht: goed; tempe ratuur kustwater: 18 graden; af wijking ivaterstanden: enige verhogingen; maximum golf hoogte monding Scheldes: an derhalve meter. Vooruitzichten Voor zondag: Een mooie zon nige, vrijwel onbewolkte dag. Een hogedrukgebied ligt met de kern boven de Noordzee en trekt gedurende de dag van west naar oost over de regio. De meer van uit het noordoosten aangevoer de lucht is minder koel waar door de temperatuur geleidelijk stijgt naar een maximum van 23 graden in Oost-Zeeland en 20 graden aan de kust. De oost noordoosten wind is zioak tot matig, 2-3 Beaufort. Voor maandag tot en met woensdag: Zonnig en warmer. De wind draait ivat meer naar een zuidelijke richting en voert daarmee warme en droge lucht aan. Maximumtemperaturen van 25 graden, minimum 14 gn den. De wind is oostzuidoost et, matig. Dinsdag kans op onweei ZON EN MAAN 4 augustus 1996 Zon op 06.07 onder 21.21,.] Maan op 23.39 onder 12.4L,] ter Hoog water uur zaterdag 3 augustus Vlissingen 05.20 Terneuzen 05.37 Bath 06.46 Roompot Buiten 05.15 Zierikzee 07.25 Yerseke 07.35 Philipsdam West 07.50 zondag 4 augustus Vlissingen 06 09 Terneuzen 06.26 Bath 07.33 Roompot Buiten 06.05 Zierikzee 08.05 Yerseke 08.20 Philipsdam West 08.30 maandag 5 augustus Vlissingen 06.57 Terneuzen 07.21 Bath 08.23 Roompot Buiten 07.00 Zierikzee 08.50 Yerseke 09 00 Philipsdam West 09.05 251 18.32 2$>ul 276 18.50 2(©e 331 19.55 3lUr 192 18.30 IV 175 20.20 1$T 185 20.30 lfdt 193 20.50 iawel cm uur cjt101 be 232 19.20 2&ai 257 19 46 2{eni 310 20.46 2Le, 176 19.20 1L 167 20.55 lf 176 21.10 lf*1.1 181 21.10 lfW< [19E 1101 Laag water uur cm uur zaterdag 3 augustus Vlissingen 11.46 188 Terneuzen 00.06 252 12.16 Bath 01.14 280 13.21 Roompot Buiten 11.30 124 Zierikzee 01.05 164 13.15 Yerseke 01.00 168 13.15 Philipsdam West 00.55 171 13.10 uur cm uur zondag 4 augustus Vlissingen 00.22 231 12.32 Terneuzen 00.47 246 13.00 Bath 01.56 274 14.06 Roompot Buiten 00.05 167 12.20 Zierikzee 01.55 165 14.00 Yerseke 01.45 169 14.00 Philipsdam West 01.45 171 13.55 uur cm uur maandag 5 augustus Vlissingen 01.05 219 13.15 Terneuzen 01.36 233 13.46 Bath 02.38 260 14.46 Roompot Buiten 00.55 163 13.15 Zierikzee 02.35 163 14.40 Yerseke 02.30 168 14.45 Philipsdam West 02.25 170 14.45 d clAL sch l*ei foto Ron Kragten/GPD Vooruitzichten Weersvooruitzichten geldig tot en met zondag: Engeland, Schotland, Wales en Ierland: Flinke perioden met zon en droog. In Schotland en Ierland soms ook wolkenvelden en een kleine kans op een bui. Middagtemperatuur van 17 gra den in het noordwesten tot 24 in de omgeving van Londen. België en Luxemburg: Overwe gend zonnig en droog. Maxima zondag 23 graden. Noord- en Midden-Frankrijk: Vrij zonnig en droog, in de Jura nog een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maxima zondag 27 graden. Portugal: Overwegend zonnig, ten noorden van Lissabon ook bewolking. Droog. Middagtem peratuur aan de meeste stran den in het noorden 23 graden, in het zuiden dichtbij de 30 graden. Madeira: Perioden met zon, soms ook wolkenvelden. Meest droog. Middagtemperatuur 25 graden. Spanje: Veel zon en warm weer. Aan zee maxima 30 graden, in het binnenland maxima boven de 35 graden. Langs de Golf van Biskaje is het met 22 graden be duidend frisser met soms wol kenvelden en ook een enkele (onweers)bui. Ook de Costa Bra- va houdt het niet droog. Canarische Eilanden: Aan de noordkant van de eilanden wol kenvelden, aan de zuidstranden zonnig. Af en toe stevige noorde lijke wind. Maxima 30 graden. Marokko: Westkust: Overwe gend zonnig. Droog. Middag temperatuur 30 graden. Tunesie: Zonnig. Temperaturen aan de stranden ruim 30 graden. Zuid-Frankrijk: Perioden met zon en een enkele onweersbui. Maxima 27 graden in de buurt van Bordeaux tot iets boven de 30 in de Provence en aan de Cote d'Azur. Mallorca en Ibiza: Zonnig en droog. Middagtemperatuur iets boven de 30 graden. Italië: Veel zon. In het noorden, zondag mogelijk ook in het mid den, toenemende kans op on-ko weer en regen, plaatselijk is veejke neerslag mogelijk. Maxima circajs 28 graden in het noorden, elders ge ruim boven de 30 graden. La Corsica en Sardinië: Veel zon ze! Middagtemperatuur iets boven! se de 30 graden. nu Malta: Zonnig. Maxima 32 grajkl; den. de Griekenland en Kreta: Zonnig; La en warm, Zondag in het noorden he kans op een regen- of onweers bui. Op beide dagen staat op d( Egeische Zee een stevige noor delijke wind. Maxima tussen 31 en 35 graden, maar op de Griek se Eilanden en op Kreta wat ger. Turkije en Cyprus: Turkse kus ten en op Cyprus; zonnig. Mid dagtemperatuur ruim 30 gra den. Duitsland: Flinke zonnige perioj den maar in het zuiden en oosten eerst nog kans op een enkele onj weersbui. Middagtemperatuur uiteenlopend van 19 graden iiï het uiterste noorden tot 25 in het' midden en zuiden. Zwitserland: eerst nog enkelei regen- en onweersbuien. Maai te| van het noordwesten uit gelei-j D„ delijk droog en zondag zonnigs^ perioden. Maxima meest 25 gra- sj. den- ka Oostenrijk: Half tot zwaar be ]e. wolkt en buien, vaak met on weer en mogelijk ook met hagei en/of veel regen. Middagtempe ratuur 24 graden. Polen: Enkele regen weersbuien met vooral in he zuiden en oosten lokaal vee neerslag en en eerst kans op ha gel. In het noordwesten, en zon dag geleidelijk ook elders, droog en geregeld zon. Maxima 20 gra den. Tsjechië en Slowakije: Enkele buien, vaak met onweer en hier en daar veel neerslag. Later vari het noordwesten uit meer zon en droog, op het einde van de dag al in Tsjechië, zondag ook in Slo wakije. Middagtemperatuur 2! graden maar in Slowakije wal warmer. Hongarije: eerst nog wat zon maar van het westen uit regen en onweersbuien, ook op zon dag, temperatuur 28 graden. De politie kondigt voor vandaag en morgen de volgende snelheids controles aan: A2 tussen Amsterdam-Utrecht-Zaltbommel vice versa A12 tussen Arnhem-Ede vice versa - roulerende radar A28 ter hoogte van Hoogeveen - wegwerkzaamheden (alleen zater dag) Bi op in

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 4