Huurder is in Zeeland duur uit m W J Veel schoons rondom een wat vieze toren Shocktherapie voor hardrijders Drankrijdster: die straf is terecht Olie op wegdek N58 oorzaak langdurige stremming bij Sluis Ontheffingenbeleid landbouwvoertuigen werkt onvoldoende m hoogte -/ strand zeeuwse almanak Tunnel PZC zeeland ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 Dertig gulden boven gemiddelde van onze verslaggever VLISSINGEN - De gemiddelde woninghuur in Zeeland behoort tot de hoogste van ons land. De Zeeuwse huren liggen bijna dertig gulden boven het lande lijk gemiddelde van 591 gulden. Daarmee staat Zeeland op de derde plaats. Alleen in Flevo land en Limburg betalen de huurders gemiddeld meer. Wat de jaarlijkse stijging betreft is het beeld gunstiger. De ge middelde huren van de woning bouwcorporaties in Zeeland zijn minder hard gestegen dan het landelijk gemiddelde. De stij ging in Zeeland was gemiddeld 3.66 procent en landelijk is dat cijfer 3,89 procent. De gemiddel de stijging in guldens bedroeg 21 gulden. Overigens lopen de Rit langs u verlichte ^boerderijen CADZAND - Voor de vijfde keer in haar bestaan houdt de Stich ting Verlichte Boerderijen- en Dorpenroute een nachtrit in de omgeving van Cadzand. Op vrijdag 16 en 23 augustus en za terdag 17 en 24 augustus zijn langs deze 17 kilometer lange route diverse boerderijen sprookjesachtig verlicht. Ook zijn enkele straten feeste lijk versierd. De route, die geen vast begin of einde heeft, is zowel voor auto's als fietsers geschikt en wordt met reflecterende pij len aangegeven. Zeeuwse huren wel sterk uiteen. De grootste corporaties bereke nen over het algemeen lagere huurstijgingen dan kleinere ver huurders. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die de Inspectie Volkshuisvesting onder alle zo genaamde toegelaten instellin gen, dat zijn de woningbouwcor poraties, heeft gehouden. Het onderzoek moest inzicht geven in de huurstijgingen in Neder land, met ingang van 1 juli van dit jaar. Het Zeeuwse gemiddelde is in de afgelopen twee jaar gedaald met 1,2 procent. In 1994 was de ge middelde huurstijging nog 4,85 procent. Landelijk blijkt de ge middelde huurstijging met 1 procent te zijn afgenomen. Belangenclubs De enquête leerde ook dat iets meer dan 60 procent van de cor poraties in Zeeland zegt overleg te hebben gevoerd met huur dersbelangenverenigingen over de huurverhogingen. Dat is bij na 20 procent lager dan het lan delijk gemiddelde. In totaal 19 procent berekende een huurverhoging die lager was dan 3,5 procent, 69 procent bere kende een verhoging tussen de 3,5 en 4 procent en 12 procent van de corporaties berekende een huurstijging tussen de 4,5 en 5 procent. Geen enkele woning bouwcorporatie berekende in Zeeland een verhoging die meer bedroeg dan 5,5 procent. In Zeeland zijn zestien corpora ties voor de enquête benaderd. Er was een respons van 94 pro cent. Burgemeester T. Steenkamp van Hontenisse en de Oostburgse wethouder C. Bolijn-Hertzberger bekijken de nieuwe verkeerspos ter voor Zeeuws-Vlaanderen. foto Peter Nicolai van onze verslaggever KLOOSTERZANDE - De aandacht voor de verkeersonveiligheid in Zeeuws- Vlaanderen moet 'levend' worden gehou den. Zeeuws-Vlaamse bestuurders, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en Veilig Verkeer Nederland denken dat het beste te kunnen doen door weggebruikers op de dood te wijzen. Op de posters voor de nieuwe verkeersvei- ligheidscampagne zien verkeersdeelne mers een (auto(kerkhof. Grafkruizen dra gen het opschrift: Dat overkomt mij niet. Shockerend, vonden vrijdagmiddag de Oostburgse wethouder C. Bolijn-Hertz berger en burgemeester T. Steenkamp van Hontenisse. De voorzitters van de werkgroepen voor Duurzaam Veilig in West- en het 'ruitoverleg' in Oost-Zeeuws- Vlaanderen wezen erop dat schokkende plaatjes en teksten aandacht trekken en reacties uitlokken. „Mensen moeten constant geconfron teerd worden met de risico's die ze lopen in het verkeer. Het is al vaker gebleken dat het niet hard, niet schreeuwerig ge noeg kan. Natuurlijk komen er wel reac ties van mensen die de campagnes niet appreciëren. Maar wij hebben alleen de bedoeling om het menselijk leed uit te bannen dat door verkeersongelukken wordt veroorzaakt", betoogde Bolijn. Die aandacht hopen de wegbeheerders door de nieuwe campagne opnieuw te trekken. Voor de jeugd zijn er speciale posters en acties waarin wordt gewezen op verkeersveilig fietsen en brommerrij den. Daarnaast reiken teams van Veilig Verkeer Nederland speciale folders uit in de vorm van een 'kraskaart'. Daar is een aardigheidje mee te verdienen, maar het gaat er VVN om de verkeersdeelnemers op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Aan wie dat niet is besteed, wordt nadruk kelijk herinnerd aan verdriet van slachtof fers en pakkansen bij intensieve verkeers controles. De nieuwe verkeerscampagne wordt, voorlopig, alleen in Zeeuws-Vlaanderen gevoerd omdat de nood bezuiden de Wes- terschelde het hoogst is, aldus H. Rheber- gen van het ROVZ. „In Zeeuws-Vlaande ren zijn alle wegbeheerders overtuigd van de noodzaak om de verkeersveiligheid te verbeteren, omdat het aantal verkeerson gevallen zo hoog ligt. Omdat iedereen wil meedoen, kan ook een eensgezind beleid worden gevoerd." ■■■■■MB 1 Uitzicht op strakke lijnen, getrokken door waterbouwers. foto Pieter Honhoff 2 Het is alsof Rijkswaterstaat heeft willen zeggen: „Wij zijn niet alleen maar techneuten, rekenmeesters en zakelijke bouwmeesters. We hebben hart voor ons werk en voor de natuur. En wij opereren niet vanuit een ivoren toren." Zo kwam de uitzichttoren bij de Krammersluizen in de Philipsdam tot stand. De beklimmer kan tot twee-endertig meter hoogte gaan en ziet zijn moeite beloond. Boven krijgt hij een mooi cadeau: uitzicht op strakke lijnen, getrokken door waterbouwers: op grillige contouren, neergezet door water en wind; op de werking van wolken boven water en land; op snelle beweging van automobielen en in slow motion gaande vaartuigen van transporteurs en recreanten. Wie vanaf Tholen de Philipsdam passeert, komt een bord tegen waarop staat: republiek gemeente Bruinisse. De toren staat op het grondgebied van het nu nog zelfstandige vissersdorp en een blik over de omgeving voert tot het besef dat ze daar wel gelijk hebben met hun hang naar zelfstandigheid. Het is heel goed te begrijpen dat hier weinig lust bestaat een vreemde hand te dulden. Dat bord behelst duidelijk geen tegen de monarchie gerichte verklaring. Het deelt iets mee over affectie voor het eigene: 'dit is ons land'. Hoe geneureus is het toch dat iedereen vanaf de toren mag kijken naar de republiek Bruinisse en ommelanden. De toren is geplaatst ter bevordering van het recreatief medegebruik van de Krammersluizen en omgeving, zo heet het in ambtelijk jargon. Vanaf het uitkijkpunt is het schutten van schepen goed te volgen. De waterstaat heeft liever geen mensen direct op de sluizen - onder meer omdat ook gevaarlijke stoffen passeren - maar men wilde belangstellenden toch een blik gunnen op de activiteit in de sluis, die zich in een wat trager tempo dan gebruikelijk voltrekt. De passage kost een kwartiertje meer dan via een conventionele sluis. Dat heeft te maken met het zout/zoet scheidingssysteem. Het zoete water uit Krammer en Volkerak en indirect uit het Zoommeer mag niet de zoute Oosterschelde in, noch omgekeerd. Het scheidingssysteem is gebaseerd op het verschijnsel dat zout water wat zwaarder is dan zoet. Het zoute water wordt bij het schutten van schepen vanaf de Oosterschelde naar een laag bekken geleid en gaat terug de zee arm in. Bij het schutten van zoet in de richting van zout, laat men zout water vanuit een hoog bekken van onderaf de sluis instromen. Het zoete water wordt zo omhoog gedrukt en wordt naar het Krammer-Volkerak gevoerd. Een perfect, onzichtbaar werkend systeem. De resultaten van de zout/zoet scheiding zijn vanaf de uitkijktoren wél waarneembaar. Er is natuur gebouwd. Ten oosten van de Philipsdam is een zoet meer ontstaan waarin stukken grond zijn drooggevallen. Rijkswaterstaat is lang gezien als een organisatie die met beton en staal doende was sporen in het landschap te trekken, maar dat beeld is drastisch bijgesteld. De rijksdienst is niet onberoerd foto Pieter Honhoff gebleven door de milieuroep der tijden en heeft zich geworpen op de vervaardiging van natuur. In het zoete meer liggen rafelige eilandjes, als door een achteloze hand verstrooid. Ze dienen vogel en plantenleven. Op borden aan de voet van het uitzichtpunt Krammer wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van Brandgans. Smient en Kluut. Bij de klim naar het bovenste plateau van de toren valt het oog op een peilschaal, waarop de hoogte boven Normaal Amsterdams Peil is af te lezen. De gang naar boven levert nogal wat minder fraaie beelden op. Menige bezoeker heeft op de platen die de omgangen beschutten zijn naam geschreven: Camiel. Jos en Ludwig zijn u voorgegaan, Glück Auf, staat er ook. En er zijn wat naïeve kunstenaars gepasseerd die tekeningen achterlieten waarop de lichamelijke liefde ruw is verbeeld. Uitsparingen op de omgangen van de toren zijn door deze en gene als pisbak gebruikt. De niet aflatende wind doet dienst als geurvreter. Maar toch, een deel van de klimmers heeft van het schone uitzichtpunt toch wel een beetje jakkes wat een vieze toren gemaakt. Eenmaal boven is dat snel vergeten. Op het hoogste niveau, met zicht op Zuid-Holland. Noord- Brabant en Zeeland, overziet men het resultaat van waterstaatsvlijt. Het landschap vol water is gemaakt door mensen die van dit stukje van de wereld een veiliger en betere plaats hebben willen maken. Wegen, bruggen, waterwerken en silhouetten van dorpen vervloeien in een volmaakte symbiose met de groene ruimte. Rijkswaterstaat toont dat met trots. Rijkswaterstaat wordt bedankt. A. J. Snel van onze verslaggever SLUIS - Het snelverkeer op de N58 moet vandaag, zaterdag, nog omrijden tussen de twee af slagen bij Sluis. Rijkswater staat ruimt tussen de afslagen naar Heille en Sint Anna-ter- Muiden hydraulische olie op. die vrijdagmorgen uit een nog niet achterhaalde vrachtwagen is gelekt. Hoofd dienstkring Zeeuws-Vlaanderen W. Vinke verwacht dat de olieresten za terdagavond zijn verwijderd. De schoonmaakkosten bedra gen tien- tot vijftienduizend gulden. Vinke: „Als het wegdek is aangetast, kan dat bedrag nog aanzienlijk oplopen." Medewerkers van Rijkswater staat werden vrijdag net na de middag gewaarschuwd dat er een oliespoor over de N58 liep van voor de rotonde Heille/Sluis tot over de grens. De hele mid dag werd met een speciale was- wagen al aan het schoonmaken van de weg gewerkt. Het verkeer werd door medewerkers met be hulp van vlaggen langs de werk zaamheden gedirigeerd. Het ge deelte tussen de rotonde en de afslag Sint Anna-ter-Muiden was tegen de avond echter nog niet goed gereinigd, waarop de beslissing werd genomen om de paar kilometer autoweg af te zet ten en het verkeer via parallel wegen om te leiden. De hydraulische olie is vermoe delijk door een lekke tank van een vrachtwagen op het wegdek beland. De schadeveroorzaker was vrijdagavond nog niet ach terhaald. ..Het oliespoor hield opeens op in Belgie, hoorden wij van de politie. Het onderzoek loopt dus nog", zei Vinke vrij dagmiddag Het inzetten van ex tra personeel en een waswagen kost Rijkswaterstaat al meer dan tienduizend gulden, ver klaarde het hoofd dienstkring Zeeuws-Vlaanderen. Mocht het wegdek van zeer open asfalt be ton (zoab) ook zijn aangetast, wat pas na monstername zal blijken, dan kan dat bedrag nog wel een aantal keren worden ver menigvuldigd. van onze verslaggever SLUIS - Agrariërs die zonder ontheffing met brede land bouwvoertuigen rondrijden valt weinig te verwijten. Land bouworganisaties hebben in het verleden meerdere keren bij wegbeheerders aan de hel ge trokken om afspraken te maken over een gezamenlijk ontheffin genbeleid voor landbouwvoer tuigen 'die naar hun aard onver mijdelijk te breed zijn'. Dat schrijft voorzitter J. Kamoiult van de federatie Agrarisch West- Zeeuws-Vlaanderen. De boerenvoorman was ook in zijn wiek geschoten omdat een ambtenaar van de gemeente Sluïs-Aardenburg donderdag avond een verkeerde voorstel ling van zaken had gegeven. Vol gens de ambtenaar hebben be stuurders van voertuigen breder dan 2,60 meter een ontheffing nodig om over de openbare weg te rijden. Ramondt wijst echter in een brandbriefje aan burge meester en wethouders van Sluis-Aardenburg op enkele ar tikelen van het voertuigenregle ment in de twee jaar geleden her ziene wegenverkeerswet. Dat reglement zegt dat landbouw- tractoren en andere voertuigen drie meter breed mogen zijn. Onoverzichtelijk De uitlatingen van de ambte naar zetten de agrarische sector in een 'bepaald daglicht' schrijft Ramondt aan het Sluis-Aarden- burgse college. Overigens geeft de boerenvoorman direct toe dat er voertuigen worden ge bruikt die breder zijn dan toege staan. „Maar als wegbeheerders, waaronder gemeenten, niet wil len meewerken aan een over zichtelijke in de praktijk werk bare ontheffingsregeling, wat moeten we dan. Een landbouwer moet nu twintig verschillende papieren invullen om toestem ming te krijgen voor wegen van gemeenten, waterschappen. Rijk en provincie. Degene die de moeite neemt en voor aanvra gen naar een ambtenaar stapt, krijgt bovendien vaak te horen dat hij zich druk maakt om niks." van onze verslaggever TERNEUZEN - Volkomen schuldbewust onderging een 24- jarige inwoonster van Klooster- zande vrijdag haar vonnis voor de politierechter. De automobi liste werd op 27 mei in haar woonplaats betrapt bij het rij den onder invloed van alcohol. Een vriend was het probleem, zo gaf ze aan tijdens de zitting. Af gesproken was dat hij zou rijden. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat de man in kwestie kwistig meedronk. Daarop be sloot dejongedame.dat het meer verantwoord was zelf achter het stuur te kruipen. „Een slap ex cuus", erkende de vrouw uit ei gen beweging, „maar zo was het." Politierechter M. Zomer vonnis te conform de eis van de officier van justitie zes maanden ontzeg ging van de rijbevoegdheid en een boete van 1250 gulden. De vrouw gaf aan geen enkele be hoefte te hebben in hoger beroep te gaan. „Dit is terecht", voegde ze eraan toe. Ee 27-jarige inwoner van Nieuw- vliet was op de Zeedijk bij zijn woonplaats opgevallen door zijn rijgedrag. Volgens de politie slingerde hij en reed hij veel te hard voor het smalle en bochtige circuit. Op de camping waar de verdachte woont en werkt werd hij vervolgens aangehouden. Een blaastest wees uit dat de au tomobilist bijna drie keer de wettelijk toegestane hoeveel heid alcohol had genuttigd. Met een eerdere veroordeling (1991) voor drankrijden in het achterhoofd veroordeelde de rechter hem conform de eis tot 1500 gulden boete (waarvan de helft voorwaardelijk, omdat de verdachte bereid is een speciale verkeerscursus te volgen) en zes maanden ontzegging van de rij bevoegdheid. Derde zeemijn voor kust van Walcheren nog niet gevonden VLISSINGEN - De mijncnjager Hr. Ms. Makkum heeft de derde zeemijn waarvan een visser man melding heeft gemaakt, nog niet teruggevonden. De Makkum is vrijdag naar Den Helder teruggekeerd. Maandag wordt de zoekactie voor de kust van Walcheren voortgezet. De Makkum heeft afgelopen week - zoals gemeld - eerst een Duitse zeemijn onschadelijk ge maakt, die door een visser uit Goeree mét een boei overboord was gezet. Een Arnemuidse vis serman meldde vervolgens twee mijnen in de netten te hebben gehad. Eén van die mijnen werd vlot gevonden. Het bleek een on schadelijke oefenmijn te zijn. De andere moet nog worden opge spoord. Gisteren gehoord in België: „Heb je al gehoord dat het toltarief van de Liefkens- hoektunnel, opgeslagen is van 100 naar 120 franken?" „Neen. Maar toie heeft dat dan ontdekt, er ging toch niemand door die tunnel?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 37