Bello is industrie Kinderogen zeer kwetsbaar t A PZC Zeventien miljoen beesten in huis vrije tijd puzzel Doorloper Oplossing (D N) T D ,T3 JA T 1 vV X EN1ZNEB k k postzegels ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 3 2 Volgens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel houden we met zijn allen in Nederland 17 miljoen huisdieren. Dat zijn twee miljoen katten, anderhalf miljoen honden, zes miljoen vogels, vier miljoen vissen, een miljoen knaagdieren en ongeveer tweeëneenhalf miljoen anderssoortige beestjes zoals insecten en reptielen. Ook in de andere rijke landen zijn er grote aantallen honden en katten, die als huisdier gehouden worden. De huidige trend lijkt echter aan te geven dat katten in aantal aan de winnende hand zijn. Niettemin zijn de huisdieren in de Westerse wereld een aantrekkelijke markt voor de fabrikanten van dierenvoeders. Aan de cijfers van het Hoofdbe drijfschap Detailhandel te zien hebben onze huisdieren het zo slecht nog niet. We gaven met zijn allen vorig jaar niet minder dan 1,5 miljard gulden uit aan dierbeno- digdheden. waarvan dus een be langrijk deel bestond uit voedsel. Bij het hoofdbedrijfsschap hebben ze het uitgerekend: een kat kost dan gemiddeld 330,-- per jaar en een hond nog iets meer, namelijk gemiddeld 435,-. Dat wil zeggen 6,35 voor een kat en 8,35 voor een hond per week en dat lijkt naar persoonlijke ervaring aan de lage kant. Het lieve, maar weliswaar wat fors uitgevallen eigen katte- beest kost meer dan het dubbele, waarbij dan nog geen rekening is gehouden met posten als katte- bakvulling, doktersrekeningen, speeltjes en dergelijke. In ieder geval is het vervaardigen van dierenvoedsel uitgegroeid tot een ware industrie. De Engelsen claimen als eerste op de markt te zijn gekomen toen zij in 1936 het merk Chappy introduceerden, maar veel ouderen in ons land her inneren zich nog het bekende Fe lix' Kattenbrood dat waarschijn lijk van nog oudere datum is. Restjes De tijd dat hond en kat de restjes 'van de menselijke maaltijd kregen en verder zelf hun kostje bij elkaar moesten scharrelen ligt daarmee al geruime tijd achter ons. In de loop der jaren is ook de samenstel ling van het dieren voer aanzienlijk veranderd. Zo is er een groter ver schil ontstaan tussen katten- en hondenvoer. De hond is namelijk van oorsprong een alleseter, ter wijl de kat een echte vleeseter is. De kat krijgt daarom voedsel, waarin veel meer vlees en vleesaf- val zit, waardoor het ook relatief duurder is. Al zal een kat, die per ongeluk eens uit de hondebak eet, daar niet onmiddellijk doodziek van worden. Als hij echter langere tijd dit eten geserveerd krijgt zal dat toch ten koste van zijn gezond heid gaan. In het onderzoekscentrum in Waltham on the Wolds wordt gezocht naar het ideale dierenvoer. foto Derek Whitehouse Maar ook afgezien van de hoeveel heid dierlijke grondstoffen komt er voor het huidige blikje of pak voer nog heel wat kijken. Alle bestand delen, die in het natuurlijke voed sel zaten, moeten er in aanwezig zijn. wil het dier in optimale condi tie blijven. Het is dan ook logisch dat het aan de samenstelling voorafgaande breedschalige onderzoek grote in vesteringen vraagt, die kleinere bedrijven niet op konden brengen. Daardoor is de fabricage veelal te recht gekomen bij multinationals, die onder zeer verschillende na men het voer over de hele wereld in de handel brengen. Hoewel de kleintjes er niet zo gemakkelijk meer aan te pas komen, zijn er naast de 'grote jongens' toch nog enkele honderden kleinere bedrij ven, die dierenvoedsel produceren. Wie echter denkt, dat de blikjes of pakken met de verschillende na men ook een andere soort voer be vat, moet eerst maar eens naar de (zeer) kleine lettertjes op de wik kels kijken. Waarschijnlijk komt het blikje of pak uit dezelfde fa briek. De grootwinkelbedrijven vermelden overigens meestal geen fabrikant op de verpakkingen, maar aan de samenstelling van het voedsel is vaak te zien, dat het ei genlijk niet zoveel uitmaakt, waar het vandaan komt. U koopt vol gens de produktgegevens gemid deld 80 water. Duur water dus. Maar laat dat geen reden zijn om uitsluitend droogvoer aan de die ren te geven, tenzij dat met water vermengd moet worden. In door snee drinken onze huisdieren, vooral katten, te weinig, zodat het vocht in dat blikje een nuttige functie heeft. Mogelijk wel de grootste onder de groten is Mars Incorporated, dat in 1965 in de Engelse plaats Waltham on the Wolds een onderzoekcen trum vestigde met een oppervlak te van 7 hectare en 80 multidisci plinaire medewerkers. Daarnaast zorgen nog een duizendtal mede werkenden uit onderzoeksinstel lingen en universiteiten over de ge hele wereld voor nuttige gegevens aan het vaste wetenschappelijke team van Waltham. Het onderzoeksinstituut in Enge land verstrekt huisvesting aan ge middeld 350 honden van 17 ver schillende rassen, 450 Europese korthaarkatten en 350 volièrevo gels. Er zijn verder nog aparte cen tra voor onderzoek aan paarden in Duitsland en voor vissen in de buurt van Leeds in Engeland. Hoewel de indruk gewekt kan wor- en met een proefdierencentrum te maken te hebben, stelt de directie van Waltham op dit punt dieren vrienden al direct gerust, want er geldt als stelregel dat nooit ziekten of voedselstoornissen opgewekt mogen worden. Dat zou ook niet goed passen in het fabricageproces omdat er geen medicijnen ge maakt worden. De normale huise lijke omstandigheden van de die ren in Waltham moeten zoveel mo gelijk worden benaderd om te kun nen voldoen aan de eisen die aan het dagelijks voedsel van deze spe cifieke groep worden gesteld. Ondanks bezwaren, die er onge twijfeld zullen zijn, is het voedsel van de bekende merken goed te noemen, het evenaart het natuur lijke voedsel, maar is aangepast aan de leefgewoonten van de die ren. Er wordt daarom wèl verschil gemaakt in de samenstelling voor zeer actieve of zogende dieren, jon ge dieren en huisdieren die de VUT of pensioendatum al hebben be reikt. Zelfs is erbij de samenstelling voor gezorgd dat het voedsel minder uitwerpselen veroorzaakt. En dat zal menig wandelaar een genoegen doen. Fouten Aan het op grote schaal fabrieks matig bereiden van dierenvoer zit ten natuurlijk ook andere kanten. Ondanks de zeer strenge controle kan er iets fout gaan, zoals recent is gebleken toen een aantal katten verlammingsverschijnselen ver toonden. De oorzaak is nog steeds niet bekend, maar zal ongetwijfeld aanleiding zijn tot verder diep gaand onderzoek. Laat dat ons niet weerhouden een huisdier te nemen. De statistieken wijzen uit dat mensen met een huisdier gezonder zijn en langer le ven. Huisdieren hebben dus statis tisch bezien een gunstige invloed op de mens. Iz. M. de Klerk Zonnebrillen zijn populairder dan ooit. Vooral als 'eye-cat- cher'. Ze zijn er dan ook in allerlei modellen en kleuren. Met slim aanpasbare neussteunen, met spiegeleoatings in opvallende high-tech-tintjes, met panora misch vormgegeven monturen, die een onbelemmerd uitzicht bieden van oor tot oor (als het menselijk oog dat al zou kun nen). Met krasvaste lenzen en designmonturen, met coatings, waardoor de omgeving haar oor spronkelijke tint behoudt en... met heel duidelijke merktekens. Want het zal je toch maar gebeu ren datje een onvervalste Chanel- bril op je neus hebt en niemand zou daaraan kunnen aflezen hoe veel je ervoor hebt neergeteld- Zonnebrillen zijn populair. Zo zeer zelfs dat je haast zou verge ten hoe noodzakelijk ze zijn. Nu onze ozon-laag steeds meer op een Zwitserse kaas gaat lijken is bescherming van de ogen tegen de schadelijke ultraviolette stra ling zelfs een absolute must. De vele püblikaties van de laat ste decennia over het risico dat de uitputting van de ozonlaag met zich meebrengt (met name op huidkanker), heeft op de meesten van ons z'n uitwerking inmiddels wel gehad. Maar het besef dat onze ogen, die net als de huid direct aan UV-straling (en dan met name aan de schadelij ke UVB-straling) blootstaan, even kwetsbaar zijn is nog veel minder doorgedrongen. „Aan het gevaar van UV-straling voor de ogen wordt in ons land nog maar weinig aandacht be steed, terwijl toch bekend is dat het onder meer grauwe staar ver oorzaakt", zegt Jan Pieterman, marketing- en verkoopmanager bij Polaroid. Dat wat meer aandacht geen overbodige luxe zou zijn werd on langs nog eens duidelijk op een wetenschappelijk symposium van Polaroid in Zurich over de re latie tussen UV-licht en oogbe schadiging. Daar liet de Britse fysicus Fred Fitzke van het Lon- dense instituut voor oogheel kunde onder meer weten dat het inmiddels ernst is met het UVB- stralingsgevaar. Onder bepaalde meteorologische omstandighe den valt de stralingsintensiteit in het 'open veld' namelijk al bin nen de normen van de laservei ligheid. Met andere woorden: bij het werken met UV-(laser)licht van dezelfde intensiteit is het dragen van een laserbril al ver plicht. Kinderen Voor iedere volwassene zal dit al aanleiding zijn om naar de zon nebril te grijpen. Wat echter nog vaak wordt vergeten, is dat juist kinderen gebaat zijn bij een goede bescherming tegen fel zon licht. „Lange tijd werd gedacht dat een zonnebril voor kinderen niet noodzakelijk was. Nu is ech ter wel bewezen dat het omge keerde waar is", aldus Pieter man. Onderzoek heeft namelijk aan getoond dat de ooglens van een kind nog zeer transparant is, waardoor de schadelijke TJVB- stralen onbelemmerd in het oog kunnen doordringen en daar zor gen voor een versneld veroude ringsproces. Prof. dr. Charlotte René, werkzaam aan de oogkli niek van de universiteit in Zü- rich, diet op het symposium we ten dat overdoses licht uiteinde lijk kunnen leiden tot blindheid. Volgens René is de verwachting dat tegen het jaar 2000 in de Ver enigde Staten acht miljoen men sen aan enigerlei vorm van blind heid zullen lijden. De cijfers zul len in Europa in verhouding niet anders zijn. „Als gevolg van de veranderin gen in de ozonlaag zullen de kin deren van nu, als ze 50 zijn, aan veel hogere concentraties UVB- straling blootgesteld zijn ge weest dan de hedendaagse vol wassenen. Bescherming is dus nodig. Maar dan wel afdoende bescherming en niet die van een stukje gekleurd plastic. Want daarmee neemt het gevaar- al leen maar toe. De pupil verwijdt zich dan namelijk en de UVB- stralen kunnen nog makkelijker doordringen." Volledige bescherming tegen schadelijke stralen geven zonne brillen met polariserende lenzen die straling van 400 nanometer tegenhouden. De nieuwste col lectie zonnebrillen van Polaroid, naar Italiaans design, die on langs onder de naam Xoor (lees ex-oor) werd gepresenteerd, vol doet uiteraard aan die norm, evenals de overige brillen en kin- derbrillen van dit merk. Ook an dere gerenommeerde zonnebril- merken zijn tegenwoordig uitge voerd met polariserende lenzen (een uitvinding van de grondleg ger van Polaroid, dr. Edwin Land), die 400 nanometer stra ling tegenhouden. Normen „Maar er zijn ook heel wat brillen te koop, die er misschien erg trendy uitzien, maar zeker geen optimale bescherming bieden. En die toch een stickertje heb ben met '400 nm' erop. Wij zijn daarom blij dat de Industrie nu bezig is om Europese normen op te stellen voor de protectie tegen UV-stralen in zonnebrillen, zodat iedereen over een tijdje ook zeker weet dat z'n ogen echt be schermd zijn tegen deze straling. Want dat dit noodzakelijk is, staat nu wel vast", aldus Pieter man. Kitty van Gerven 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 Stuur uw oplossing uitsluitend op een briefkaart naar onze puzzel redactie. Uw briefkaart moet uiterlijk woensdagmorgen in ons bezit zijn op het volgende adres: Puzzelredactie PZC Postbus 466 4380 AL Vlissingen. Vermeldt uw naam, adres en woonplaats. De PZC stelt de volgende prijzen beschikbaar: eerste prijs een VVV- bon van 50,-. Tweede, derde en vierde prijs een VVV-bon van 25,-. De oplossing en de namen van de prijswinnaars vindt u in de PZC- bijlage 'Vrije Tijd' van volgende week. Horizontaal: 1 slim, volledig ontwikkeld insekt; 2 naar, bezit ster; 3 verwijzingstekentje, ge zantschap: 4 deel van een boom, Ind. dakbedekking, oorsprong; 5 bevel, ongewoon, beddegoed; 6 godin van de vrede, geheel, oude Europeaan; 7 worstsoort, tennisterm, zwartsel; 8 brand gang, tuingerei, plaats in Neder lands-Limburg; 9 vertrouwd, grote geest. Joodse leraar; 10 vreemd, tegoed, nep; 11 verte genwoordiger, suffer, bloem; 12 ondergang, mogelijk gevaar, derhalve; 13 brandstof, slaga der, verbod; 14 keurig, een ze kere, vrucht, naar beneden; 15 politieman, vangwerktuig, ver sleten plek. Verticaal: Pul, bepaling van tijd; 2 vogel, lied, vaartuig; 3 achterstuk van een altaar, Turkse titel, uitgelezen groep; 4 kaartterm, wilde woudezel, Ne derduits, telwoord; 5 woorden reeks, gemeen, kuststrook; 6 op winding, echtgenoot, her- kwauer; 7 landtong, discipel, rij toer, kroon; 8 gezet, vleesge recht, van binnen uit ontstaand; 9 sneeuwhut, knaagdier, rivier (Spaans), reukwerk; 10 schuine strook, werktuig, schrijnwerker; 11 voorzetsel, kreet, hijswerk tuig, te eniger plaats; 12 inwen dig orgaan, welpenleister, werk tuig; 13 handels voorwerp, rivier in Spanje, toespraak; 14 plezier, deel van een arm, afslag bij golf; 15 rund, saai, ras. K C N U I N l|l 0 B K Hl K A i 0 r Het sleutelwoord van de woord zoeker van vorige week is: SNELHEIDSMETER. De prijswinnaars zijn W. de Koeijer, Handelstraat 23, Axel (VVV-bon van 50,-); de VVV- bonnen van 25,- gaan naar E. K. Haak, O. Bolwerk 81, Terneu- zen, J. Weeda, Mauritsstraat 30, Kapelle en C. van Deventer-van Damme, Papendijke 44, Wemel- dinge. De prijzen zullen binnen kort worden toegezonden. r'ij Y y KB AT £T er I I E r R L K li K" R W L ©NA C I E. T A A E PT E V A T t IT S K 0NANI R ff REPUS L E— ISS1NISNART Oplossing vrijdag: doorkneed amperover mepeereli egeleente sarakneep pommadezo araatenep nandoesla tabulator aleinkeer lokkoe1re opeenloos narraamst DE NOG JONGE autonome Aland Post breidt 9 oktober twee lopende reeksen uit: de per manente serie en de serie met ker ken die het eilandengebied rijk is. De permanente serie wordt aange vuld met twee zegels waarop fos sielen van beesten die 400-230 mil joen jaar geleden hebben geleefd: 0,40 Fmark, Trilobit Asaphus (op lage 800.000 stuks) en 9,00 Fmark, Gastropod Euomphalus (600.000 stuks). In de kerkenreeks verschijnt 9 ok tober de negende zegel. Deze keer siert de in 1893 gebouwde houten kerk van Brandö een 2,00 Fmark- zegel. Oplage: 500.000 stuks. 3,00 fr„ kustlandschap met gebou wen uit St. Raphael, Monaco en Genua. NB. Ook Monaco (3,00 fr.) en Italië (750 lire) kwamen 14 mei met een identieke zegel: een zegel drieling dus; FRANKRIJK staat er al jaren om bekend dat het de verzamelaars lekker bezig houdt. Er gaat bijna geen week voorbij of de Franse fila telist moet een gang naar het post kantoor maken. Zo ook de afgelo pen maanden: 17 april, vier voorafgestempelde zegels in de reeks 'bladeren': 1,87 fi\, es (Fraxinus excelsior), 2,18 fr„ beuk (Fagus silvatica), 4,66 fr., wal noot (Juglans regia) en 7,11 fr., olm (Ulmus carpinifolia); 27 april, Europazegel 'beroemde vrouwen', 3,00 fr.-portretzegel, de schrijfster Madame de Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, 1626- 1696); 4 mei, 3,80 fr., 50 jaar Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (o.a. hand met bloem in pincet); 11 mei 4,50 fr., geboortehuis van Jeanne d'Arc in Domremy la Pu- celle/Vogezen; 14 mei, 20 jaar Verdrag van Ra- moge (om de vervuiling van de Middellandse Zee tegen te gaan). i ACCORD RAMOGE -1996 a'pos 300 24 mei, de jaarlijkse zegel ter gele genheid van het nationaal congres van de Franse Bond van Postze gelverenigingen. Het congres werd dit jaar in Clermont-Ferrand ge houden; daarom dus beelden van deze stad op de 3,00 fr.-zegel; op 25 mei, 1 juni en 8 juni werd de al tientallen jaren lopende toeristi sche reeks met drie zegels uitge breid: 3,00 fr., Bitch/Moezelgebied; 3,00 fr., de Sanguinares-eilandjes bij Ajaccio/Corsica en 4,50 fr., orna ment uit de kathedraal van Cham- béry; Eveneens 1 juni vier 3,00 fr.-zegels die aandacht vragen voor het wk- voetbal dat in 1998 in Frankrijk zal worden gehouden. Op de zegels spelmomenten; De ook al langlopende kunst reeks werd 8 juni uitgebreid met een grootformaatzegel van 6,70 franc. Afgebeeld wordt een kunst schat uit Neuvy-en-Sullias: paard met tuig, een galloromaanse bronssculptuur; De twaalfde sterfdag van de poli ticus Jacques Marette (1922-1984) werd 15 juni herdacht met een 4,40 fr.-portretzegel en op dezelfde dag verscheen een 3,00 fr.-zegel met daarop een discuswerper (1896) ter gelegenheid van '100 jaar moderne Olympische Spelen'; spoorweglijntje Ajaccio-Vizza- vona op Corsica werd 29 juni pos taal gevierd met de uitgifte van een 3,00 fr.-zegel waarop een trein tje dat door de bergen rijdt. Twee zegels Raad van Europa in waarden van 3,00 fr. en 3,80 fr. met op beide een gestileerde tekening en het Paleis van de Mensenrech ten in Straatsburg en twee UNES- CO-zegels in de serie Nationale parken: 3,00 fr., de beroemde Ayessrots in het Ulurupark/Au- stralië en 3,80 fr., gletscher in het Los Glaciarespark/Argentinië. IN 'T KORT - Finland: 2 februari, groetzegels, 10 x 1 m. in boekjes, hoofdletters; 2 februari, 50 jaar UNICEF, 2,80 m., kindertekening; 26 februari, 100 jaar georganiseer de vrouwensport in Finland, 2,80 m., gestileerde gymnaste; 8 maart, Europa 'beroemde vrouwen', 3,20 m., 90 jaar vrouwenkiesrecht in Finland; 18 maart, Rode Kruis, 2,80 m. 0,60 m„ kuikens, 3.20 m. 0,70 m., kippen en 3,40 m. 0,70 m„ haan; 1 april, 100 jaar Finse film, 10 x 2,80 m. in boekje; 25 april, 100 jaar radio (1995), 4,30 m., radiogol ven; 3 juni, 100 jaar moderne Olym pische Spelen, 4 x 3,40 m„ in boekje (kano, zeilen, roeien en zwemmen); 3 juni, permanente 1 klasse zegel (zelfklevend) in de serie 'planten', witte waterlelie (Nymphaea Can dida). Het 100-jarig bestaan van het IJsland: 7 februari, vogels, 20,00 kr.. aalscholver (Phalacrocorax carbo) en 40,00 kr., IJslandse bril- duiker (Bucephala islandica); 7 fe bruari, schilderijen, 100,00 kr.. Zee lui op boot van Gunnlauger Sche- ving (1904-1972) en 200,00 kr., Bij de bron van Kristin Jónsdóttir (1888- 1959): 18 april, Europa 'beroemde vrouwen', 35,00 kr., Halldóra Bjar- nadóttir (1873-1981), grondlegster vrouwenorganisaties en 55,00 kr., Olafia Jóhannsdóttir (1863-1924), stichter vrouwenvereniging 'Witte Band'. Hero Wit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 32