Te vet om te vechten Lyndon Johnson deed wat hij beloofde PZC Engelse leger in nood Hongaren blijven dorstig volk reportage 27 ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 Wat geen vijand gedaan kreeg, lukt televisie, video en computer. Het Engelse leger raakt in paniek. Het 'ruwe materiaal' dat zich aanmeldt om koningin en vaderland te dienen, sleept een overgewicht aan zitvlees met zich mee. De gevolgen zijn niet mis. Jaarlijks wordt zestien procent van de recruten afgekeurd. Ze zijn niet fit, want te dik, te langzaam, te snel buiten adem en te blessure- gevoelig. Topmilitairen klagen tijdens een bezoek aan het Army Trai nings Regiment bij Winchester steen en been dat Engelands hoop voor de toekomst stukken minder 'robuust' is dan vroegere genera ties. „Dit is de video-jeugd. Meer dan de helft van onze nieuwe recru ten heeft zo'n apparaat op de eigen kamer. En sommigen denken dan nog dat ze in no time een Rambo zijn", zegt luitenant-generaal Christopher Elliott, die de supervi sie heeft over de veertien trainigs- centra van het leger. Elliott's zorgen zijn verpakt in een dikke map statistisch materiaal. Van de 21.800 jonge mannen en vrouwen die zich vorig jaar aan meldden voor een militaire car rière vielen niet alleen de 16 pro cent couch potatoes af. Nog eens 24 procent kon wegens medische re denen - variërend van platvoeten tot instabiele psyche - met een en kele reis terug naar de burger maatschappij. Omdat Engeland (sinds 1960) een beroepsleger heeft, en dus aange wezen is op een getalsmatig be perkte groep enthousiastelingen voor een legercarrière, dreigt bij ongewijzigd beleid een militaire ramp. Ieder jaar moeten er vijftien duizend baroes bij om de gevechts kracht van het leger kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Vorig jaar kwam defensie echter bijna vierduizend recruten te kort. En dat was niet de eerste keer; de cijfers bevestigen een trend. Strak Op het eerste gezicht gaat alles volgens strak militair plan bij het Trainingsregiment in Winchester. Op deze kazerne, even buiten de stad in een bosrijke omgeving, worden recruten in tien weken fy siek klaargestoomd voor een mili taire carrière. De basis, met rood stenen barakken tussen veel groen, ziet er uit om door een rin getje te halen. Geen peukje, geen papiertje op straat. Slenteren of gewoon lopen is er niet bij. Ook de recruut die in vrije tijd even een ommetje maakt doet dit stram, in militaire pas. de armen hoog op- zwaaiend. Altijd. Maar achter deze opzichtige dril- methode gaat de harde werkelijk heid schuil. De nieuwe aanwas moet, alweer in vergelijking met vroeger, met zachtere handschoe nen worden aangepakt. De oplei ding is verlengd van tien naar elf weken, en het worden er waar schijnlijk twaalf. „We hebben de roosters moeten aanpassen", zegt kapitein Mike Dicker, een man die met snor, rechte rug en staccato-spraak zo uit een oorlogsfilm lijkt weggelo pen. „We kregen te veel blessures." Geschrapt zijn derhalve oefenin gen buiten reguliere werktijden en spierbedreigende acrobatiek op paard en hoge bok in de gymzaal. Moeder Er wordt ook meer tijd uitgetrok ken voor het nuttigen van maaltij den - 'niet meer dat gejacht om snel weer paraat te staan' - en de genen die desondanks ziek wor den, mogen bij moeder thuis weer opknappen. Dat laatste is een be langrijk element. Er wordt voor taan namelijk ook meer zorg en aandacht dan vroeger besteed aan bestrijding van kwaal nummer één van de recruut: heimwee. „Bij 82 nieuwe recruten die wij hier een paar weken geleden kregen was heimwee een groot probleem. De meesten misten hun moeder, daar na vriendin, vriend of huisdier. In die volgorde, ja", verklaart gene raal Elliott. Maar de grootste verandering is, dat het leger de kneusjes niet zon der meer in de burgermaatschap pij dumpt. Sinds januari wordt op de basis Glencorse in Schotland geëxperimenteerd met een aange paste opleiding: recruten die de fy sieke eisen niet halen, krijgen een herkansing. Deze 'bijscholingscur sus' blijkt een succes. Vierentach tig procent van de aanvankelijk gesneuvelden weet zich na zo'n aangepast trainingsprogramma (dat één tot tien weken kan duren) alsnog in de wapenrok te hijsen. Hijgend Volgens Elliott betekent deze 'soe pelheid' absoluut niet dat het leger water in de wijn doet om aan meer recruten te komen. „Maar het is wel zo dat ons tekort ongeveer ge lijk oploopt met het aantal recru ten dat de test niet haalt. Die afval- factor moet kleiner worden, zonder dat wij iets laten vallen van ons mi litaire ethos, onze normen voor kwaliteit en gevechtskracht", ver zekert de generaal met vaste stem. We staan te kijken naar een groep recruten, jongens en meisjes van Vrouwelijke recruten nemen deel aan een fitnessprogramma om de lichamelijke conditie op te krikken. 16 tot 21 jaar, die hijgend rondjes over het kamp loopt. De jongens moeten anderhalve mijl binnen 11,5 minuten afleggen, de meisjes mogen er bijna drie minuten lan ger over doen. Ze halen de limiet allemaal, maar hier schotelt het le ger ons dan ook geen afvallers voor. Het is echter bij de eerste selectie deze test die het onfitte kaf van het iets fittere koren scheidt: een op de vijf faalt. Zoals ook tijdens de op leiding zelf een mars met volle be pakking (23 kilo voor mannen, der tien voor vrouwen) over zes mijl binnen anderhalf uur velen op breekt. „We krijgen het ruwe materiaal zo aangeleverd, dat we het niet als volwaardig product kunnen afle veren", verzucht de voor deze pers dag naar Winchester overgekomen commandant van Glencorse, luite nant-kolonel Andrew Campbell. een naar corpulentie neigende veertiger. De nieuwe recruten zijn, zo zegt hij, beter opgeleid, tonen meer eigen initiatief, denken meer na. Echter, het fitness-vernielende ef fect Van video, tv, computer, wordt volgens de topmilitairen in Win chester niet gecompenseerd door een adequaat programma van li chamelijke opvoeding op de scho len. Er wordt veel te weinig gesport en bij meisjes zijn de gevolgen des astreuzer dan bij jongens. Ze zijn nog stijver, bewegen nog minder. „Dat komt door het natuurgege- ven dat ze prooi zijn voor de jagen de man", grapt een sergeant-in structeur. Kortere benen Kapitein Dicker corrigeert deze wetenschappelijke benadering met de opmerking dat meisjes nu eenmaal een ander gestel hebben, en gemiddeld kortere benen dan jongens. Maar hij ziet ook een an dere oorzaak voor jeugdig verval: minder motivatie, niet gewend om af te zien. te lijden. „De levensstijl in de burgermaatschappij zorgt voor een slechte start in het leger. Ze komen uit een omgeving waar betrokkenheid en loyaliteit ten op zichte van het werk dalen. Ik moet daar in tien weken militairen van maken. Ik moet ze leren dat orders zonder tegenspraak moeten wor den opgevolgd, dat dit een organi satie is waar drugs volledig uit den boze zijn, een gemeenschap waar een nee ook een nee blijft." De militairen gaan het mentale probleem te lijf met hun beproefde methode: strikte discipline, abso lute gehoorzaamheid aan een meerdere. Het leger blijft nu een maal het leger, ook al praat het in moderne marketingtermen over z'n manschappen en is er zelfs een virtual reality site op het Internet, waar jonge computerfreaks recht streeks in het leger kunnen loggen. Maar helemaal ongegrond zijn de zorgen van de militairen niet. We tenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de generatie van nu zich in vergelijking met die van dertig jaar geleden bezondigt aan 'passief overeten'. Er wordt welis waar minder voedsel geconsu meerd dan in de jaren zestig, maar het is vetter, en de extra calorieën blijven in het lichaam door gebrek aan beweging. Minder dan zes procent van de kin deren loopt nog naar school. Der tig jaar terug was dat tachtig pro cent. Veertig procent van de vrije tijd wordt voor de tv doorgebracht. Een nationale gezondheidsactie om voor het jaar 2005 overgewicht bij mannen met zes en bij vrouwen met acht procent terug te dringen, blijkt nu al mislukt. De streefcij fers moeten naar beneden worden bijgesteld. „Wij vinden de nieuwe mensen niet gemotiveerd. Het lijkt erop dat ze alleen voor drie jaar tekenen om een baantje te krijgen", klaagt kor poraal Gammon, een eind-twinti ger die zes jaar geleden zijn hand tekening voor het leger zette. We praten in de onderofficiersmess onder het genot van een biertje en met een sigaretje in het hoofd over de jeugd van nu. Het leger heeft, zo blijkt uit Gam mons verhaal, de 'kistjes' al ver vangen door qua design dezelfde maar qua gewicht totaal nieuwe modellen. „Ze komen met zwaar dere schoenen niet vooruit. Ze zijn gewend aan die lichte sportschoe nen, die ze al in de wieg aankrij gen". leren we. Vette pizza's, hamburgers met sausjes, dat zijn ze gewend, zegt een andere ouwe stomp, terwijl we driftig in met curriesaus opgedien de stukjes Brits rund happen. Naast de bar staat 'private' McA- loon uit Glasgow opgesteld. Hij heeft met succes de bijscholings cursus doorlopen. Hij haalde eerst de anderhalve mijl niet onder de 11.40, maar doet die afstand na een paar weken aangepaste training twee minuten sneller. Op naar de Olympische Spelen, moedigen wij aan. McAloon, serieus: „Daar heb ik me niet voor opgegeven." Goede oefening en gezond voedsel, dat is het geheim van fitness, zegt chef kok Tony Ardley, een burger Maar dan zijn we in de kantine be land, waar de recruten kunnen kie zen uit liefst zes verschillende ge rechten, waaronder een vegeta risch, en waar geen druppel alco hol verkrijgbaar is. Ik zie een meisje met blonde haren en vuurrode wangen ladingen pa tat naar binnen werken. De in structieve video Too fat to fight die 's middags op het programma staat moet als een klap bij haar aankomen. Ardley: „Natuurlijk kunnen ze hier ook een pizzaatje of een burger krijgen. Maar dat is ze ker geen junkfood. Er zit veel groente bij." Over het eten wordt dan ook niet geklaagd. „De training is zwaarder dan ik verwachtte. Je moet alles doen wat je wordt opgedragen en je hebt nauwelijks tijd voor jezelf zegt een 17-jarige jongen die in dienst wil om 'wat van de wereld te zien'. Gary Grant, een 18-jarige zwarte Londenaar, moet om zo'n opmer king lachen. „Ja, het is zwaar En die discipline ben je niet gewend thuis. Maar ik vind discipline posi tief. In de burgermaatschappij is die weggevallen. Daar is het mot to: geen zin om te werken, hup. uit kering halen." Gary wordt ongetwijfeld afge keurd voor Dad's Army, maar gaat het nog ver schoppen bij Her Ma jesty's Armed Forces. Hans Geleijnse Toen ik zeven jaar geleden voor het eerst in Hongarije was. verbaasde ik me aanvankelijk over de ongelooflijke hoeveelheden drank die mijn Hongaarse buren op de camping nuttigden. Vlak bij mijn tent bivakkeerde een groep van pakweg dertig Hongaarse mannen van middelbare leeftijd. Ze hadden s'morgens vroeg blijkbaar al last van grote (na)dorst. Voor. tijdens en na het ontbijt nuttigden ze in hoog tempo di verse halve liter-flessen bier, afge wisseld met Palinka (Hongaarse vruchtenjenever) en Unicum (een Berenburg-achtig bitter kruiden drankje i Tegen tien uur 's och tends, als ik me opmaakte voor een stevige wandeling door de fraaie omgeving, was het gezelschap doorgaans al aardig in de olie. En als ik tegen het einde van de mid dag op de camping terug kwam. waren de meesten ronduit lave loos. Nu was het betreffende gezelschap ongetwijfeld niet helemaal repre sentatief, maar dat veel Hongaren erg veel van alcohol houden, weet ik. na ruim een jaar in hun midden te hebben gewoond, heel zeker. De gemiddelde Hongaarse man heeft vrijwel altijd dorst en zegt zelden 'nee' tegen een alcoholische verf rissing. Openluchtkroeg Ook onder werktijd wordt er volop gedronken, zo kan ik vrijwel dage lijks constateren. De lommerrijke oprit naar mijn huis verandert 's zomers namelijk in een druk gefre quenteerde openluchtkroeg. Werklieden uit de wijde omgeving strijken er enkele malen per dag een paar minuten neer. steevast met een ijskoude halve liter bier die ze zojuist bij het kruideniertje naast mijn huis hebben gekocht, 's Mans zaak draait erop, zo lijkt het. Behalve een rijke keuze aan bier heeft het armetierige en verre van schone winkeltje van amper twin tig vierkante meter bovendien een zeer beperkt assortiment. De kruidenier zelf lust er trouwens ook wel pap van. Hij opent zijn zaak doorgaans om een uur of ze ven s' morgens en is dan in de regel tot een uur of acht 's avonds open Maar niet altijd non-stop. Toen ik laatst vroeg in de middag even snel een pak koffie wilde halen, stond ik voor een gesloten deur. „Ik ben zo terug", zo luidde de boodschap op de deur. Toen ik mijn neus tegen het glas drukte, kreeg ik echter stellig de indruk dat de kruidenier in het ge heel niet weg was, maar in de ruim te achter de winkel op de vloer zijn roes lag uit te slapen. Onder het groezelige gordijn dat de winkel van zijn kantoortje afscheidt, sta ken duidelijk twee voeten de win kel in. Alcoholist Van een buurvrouw hoorde ik later dat onze kruidenier al jaren een be hoorlijk alcoholprobleem heeft. Hij is bepaald niet de enige. Vol gens sommige schattingen is maar liefst 20 procent van alle Hongaren alcoholist. Dat de bierconsumptie per hoofd van de bevolking de af gelopenjaren drastisch gedaald is. heeft niets te maken met een ver betering van dat dramatische beeld. Bier is voor veel modale drinkers simpelweg te duur gewor den. Naar ik me heb laten vertellen drinken Hongaren steeds meer zelfgemaakte wijn en zelfgestook- te Palinka. Want geld of geen geld. de Hongaren blijven een dorstig volk. Hans Gertsen Van de Amerikaanse president Lyn don Baines Johnson (1908-1973). in functie van 1963 tot 1968, wordt vaak ge zegd dat hij slechts aan de macht is geko men door de moord op zijn voorganger John F. Kennedy en dat zijn president schap werd verzwolgen door de oorlog in Vietnam. Beide stellingen zijn slechts ten dele waar. De eerste miskent het politieke verleden en het bijbehorende talent dat Johnson had: na een loopbaan in de Te- xaanse politiek was hij van 1952 tot 1960 heer en meester van de Senaat. De twee de stelling is op zich juist, maar negeert de enorme verdiensten die Johnson heeft gehad als wetgever in zijn strijd tegen de armoede en andere achterstanden in de Verenigde Staten. 'The Great Society' was de titel van Johnsons programma dat midden jaren zestig in het toen zeer welvarende Ame rika ervoor moest zorgen dat ook de groepen aan de onderkant van de samen leving eens aan de beurt kwamen: zwar ten in de grote steden, arme blanken op het platteland, één-oudergezinnen, laag opgeleiden, mensen met een zwakke ge zondheid en ouderen. Johnson bleek een kampioen in het door het verdeelde Congres loodsen van wet ten die veel geld kostten. Zijn 'Great So ciety', althans de delen die daarvan over zijn, staat nu onder zware druk van het nieuwe rechtse denken in de bijkans op permachtige Republikeinse hoek van de Amerikaanse politiek. Actueel Het boek dat de voormalige hoogleraar politicologie Irving Bernstein heeft ge wijd aan Johnsons presidentschap is daarom actueel: wat heeft deze willen en kunnen bereiken en wat willen Newt Gingrich en de zijnen, ondanks verzet van de nuidige (Democratische) presi dent BT1 Clinton - die in november van dit jaa herkozen wil worden - afbreken? Verge'eken met de sociale stelsels in Eu ropa stelt het Amerikaanse systeem niet zoveel voor. Maar pas sinds Johnsons presidentschap bestaat er überhaupt iets in de sfeer van bijstand, ziekenfonds, scholing, en dergelijke. Johnson duwde zijn programma's door ondanks toen ook al zware, vooral principiële, tegenstand. Anno 1996 hebben de tegenstanders van wat voor overheidssteun aan zwakke groepen in de samenleving dan ook het tij mee: er moet worden gewerkt, weg met al die geldsmijterij naar luie profi teurs. Johnson was een van de presidenten die buitengewoon effectief was in het realise ren van wetgeving. Campagne voeren is één, maar dingen voor elkaar krijgen is twee in de Amerikaanse politiek. Helaas is het laatste een zaak van wat langere adem en krijgt het dus minder waarde ring. Bernsteins boek geeft een duidelijk beeld van wat Johnson allemaal voor el kaar heeft gekregen. Maar ook hij ont snapt niet aan het Vietnam-syndroom, dat ook de titel aan het boek heeft gege ven. Kanonnen of boter: een land dat oorlog voert kan niet doen alsof er niets aan de hand is en nalaten de burgers om extra inspanningen (lees: belastingen) te vragen. Keuze Johnson wenste én het welzijn in zijn land voor grote groepen achtergestelden drastisch en blijvend te verhogen, én een onvoorstelbaar kostbare oorlog in Viet nam te voeren. Beide zonder de belastin Foto links: Lyndon Johnson wordt in het bijzijn van zijn vrouw en Jaqueline Kennedy (rechts) in het presidentiële vliegtuig Air Force One op 22 november 1963 beedigd als president van de Verenigde Staten. foto uit boek Guns or Butter, The Presidency of Lyndon Johnson gen daarop af te stemmen: de keuze tus sen wapens en welvaart maakte hij niet. Dat bepaalt de tragiek van Johnsons presidentschap: beste bedoelingen, goed politiek handwerk en fraaie resultaten, maar per slot overschaduwd door een oorlog die nu nog sporen trekt in de Ame rikaanse samenleving. Bernstein maakt de balans op van LBJ1 als president, met het oogmerk Vietnam eens niet als overheersend element te ne men. Hij is daarin geslaagd, al lukt het ook hem niet het onderwerp naar het tweede plan te verwijzen. De jaren zestig van de VS zullen altijd in het teken van deze zinloze, kostbare, de natie ver scheurende oorlog blijven staan. LBJ is het permanente slachtoffer van de meest effectieve politieke slagzin ooit: 'Hey, hey LBJ, how many kids did you kill to day?' Ook zal een historicus niet kunnen uit wissen dat Johnson en de Kennedy- dynastie met elkaar zijn verbonden. JFK had de Texaanse senator in 1959 nodig om zijn partij bij elkaar te houden in de moeizame strijd met de conservatieve (Republikeinse) Richard Nixon. Maar Johnson werd er na de overwinning wel haast dagelijks aan herinnerd dat hij niet geliefd of gewenst was. Tot zijn aftreden in 1968, zelfs na de moord op Robert F. Kennedy, was John son ervan overtuigd dat 'zij' hem altijd zouden blijven afkeuren, hoe goed hij zijn best ook deed om als president de beleidsvoornemens van JFK uit te voe ren. Agenda Jrving Bernstein toont aan dat LBJ dat laatste zeker heeft gedaan, maar ook en vooral dat hij zijn eigen politieke agenda had. Voorgangers in het Witte Huis had den vaak de mond vol over bestrijding van armoede, bevordering van onder wijs. gelijkberechtiging van zwarten, hulp aan kansarmen en andere, typisch liberale, Democratische. Kennedy-ach- tige onderwerpen. Maar Johnson, meer nog dan die andere legendarische presi dent Roosevelt, slaagde erin mooie woorden in wetsvoorstellen te gieten en deze aanvaard te krijgen. Zo gaat het vaak in het leven: mooie dro mers krijgen meer waardering dan prak tische vormgevers. Maar over de laat- sten wordt gelukkig af en toe ook een mooi boek geschreven. De geschiedenis zal volgens Bernstein positiever over president LBJ oordelen dan zijn tijdge noten hebben gedaan. Maar de nieuwe Republikeinen slijpen hun messen. James McGonigal Irving Bernstein. Guns or Butter. The Presi dency of Lyndon Johnson, Oxford University Press, f 77.-. ment bij Winchester fysiek klaargestoomd voor een militaire carrière. Jonge recruten worden op het foto's David Sandison

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 27