Spoorweg Sas in juni veiliger PZC Openluchtbaden gaan weer open Verkeerschaos is voorbij Communicatie bleek sleutel tot succes Bewonersplatform zeeland vrijdag 10 mei 1996 z 14 Overgang Papegeulestraat-Bolwerk krijgt automatische slagbomen weekenddiensten van onze verslaggever SAS VAN GENT - Het heeft an derhalf jaar langer geduurd dan de bedoeling was, maar de spoorwegovergang Papegeule straat-Bolwerk midden in Sas van Gent wordt volgende maand voorzien van volauto matische halve slagbomen. Door de veranderingen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS), die is onderverdeeld in ver schillende werkmaatschappij en en het beheer van de infra structuur aan het Rijk heeft overgedaan, is wat vertraging ontstaan. De Zeeuws-Vlaamse productie manager T. Braams van NS Car go gaat er echter vanuit dat de nieuwe Ahob-installatie (auto matische halve overweg-bomen) in juni wordt geplaatst. „Ik heb geen berichten gehoord dat de slagbomen niet komen." Gelui den in Sas dat er ook slagbomen komen bij de overgang van Zandstraat heeft Braam echter niet vernomen. „Wij zouden ook graag zien dat daar een automa tische beveiligingsinstallatie wordt aangebracht. Nu moet de locomotief voor de rijweg stop pen en dient iemand de trein uit te gaan om een schakelaar over te zetten. Dat kost inderdaad tijd. maar wij hebben in Terneu- zen niet gehoord dat daar op korte termijn verandering in komt." Rangeerterrein De roep in Sas van Gent om het verplaatsen van het rangeerter rein. dat in de nabijheid van het midden in het stadje gelegen Stationsplein voor nogal wat ge luidsoverlast zorgt, wordt niet door NS gehonoreerd. De infra structuur is geen eigendom meer van één van de verschillen de werkmaatschappijen van NS. „Of het rangeeremplacement dus wordt verplaatst naar een locatie in het buitengebied is aan het Rijk en andere overhe- Fietsexcursie - De afdeling Walcheren van de natuurvereni- ging KNNV houdt dinsdagmid dag 21 mei een fïetsexcursie over noordwest-Walcheren. Ad Been hakker gidst de deelnemers langs plaatsen als Gapinge en Vrouwenpolder. De tocht ver trekt om 13.30 uur vanaf de schouwburg aan het Molenwa ter in Middelburg. den. Ik heb begrepen dat er een plan van aanpak voor gebieds gerichte benadering gaat gelden in de Kanaalzone. Veranderin gen in het spoorwegennet zullen in dat plan meegenomen moe ten worden", liet een woordvoer der van het NS-hoofdkantoor in Utrecht eerder weten. Door de privatisering van de spoorwegen is het in de nabije toekomst ook mogelijk dat an dere bedrijven dan NS van het Nederlandse railnet gebruik gaan maken. Zowel Utrecht als Standerdmolen Kloosterzande krijgt nieuwe bliksemafleider van onze verslaggever KLOOSTERZANDE - De blik semafleiderinstallatie van de monumentale standerdmolen in Kloosterzande deugt niet. Een inspectie heeft uitgewezen dat de weerstanden van de af zonderlijke aardingen aan de hoge kant zijn. Bij een blikseminslag zou dit tot grote problemen - en schade - kunnen leiden, vandaar dat het dagelijks bestuur van de ge meente Hontenisse het wense lijk acht om onmiddellijk de mo len te voorzien van een ringlei ding. Daarnaast willen b en w ook nog een aantal zaken aanschaffen ter verfraaiing van de pas geres taureerde molen. Gedacht moet worden aan siervlaggen, een in fobord en een nieuwe afraste ring. De totale kosten van de ringleiding en de overige zaken bedragen ruim 3400 gulden. Ruim 1100 gulden krijgt de ge meente weer terug in de vorm van subsidies. De financiële commissie van de gemeente Hontenisse buigt zich maandag 13 mei over de voorstellen. Tijdens de vergadering komen ook investeringen aan de riole ringen aan de orde. B en W willen ruim 800.000 gulden uittrekken voor de aanleg van een overstort in Hengstdijk, de aanleg van een overstortleiding in Ossenisse en het aanbrengen van een bergbe- zinkbassin in Vogelwaarde. De commissievergadering wordt gehouden in het gemeen tehuis in Kloosterzande en be gint om 19.00 uur. van een medewerkster TERNEUZEN - De binnenstad leefbaar maken en leefbaar hou den door het terugdringen van allerlei vormen van overlast. Met deze doelstelling voor ogen werd ruim een jaar geleden het Bewonersplatform Binnenstad in het leven geroepen. Een jaar later, mei 1996, kan het plat form terugzien op een periode waarin de overlast door goede communicatie teruggedrongen is. Volgens Johan Haerick, voorzit ter van het platform, dient de groeiende inzet van zowel in stanties als bewoners uiteinde lijk maar één doel: de vorming van een eigen wijkorgaan voor de binnenstad. 'Van de wijk en door de wijk', is zijn motto. De opkomst bij de eerste verga dering in februari 1995 gaf het al aan: volle bak. Belangstelling was er genoeg voor de manier waarop het Bewonersplatform zich wilde manifesteren. Com municatie was en is nog steeds het middel om het gestelde doel te bereiken: allerlei vormen van overlast weren uit de binnen stad. Niet alleen drugs dus. maar ook zwerfvuil, parkeer- en ver keersproblematiek, het tekort aan groen. Deze en andere thema's staan maandelijks op de agenda van de vergadering. Een vaste kern van zo'n vijftien bewoners buigt zich over de problemen. „Wij wil len vasthouden aan onderlinge communicatie, argumenten uit wisselen, luisteren naar elkaar." Haerick brengt het met stellig heid naar voren. Hij is overtuigd van het effect van deze manier van probleemoplossing. „Wat de doelstelling betreft staan we naast het Actiecomité Leefbaar Terneuzen. Beide groeperingen streven naar een leefbaarder wijk. Bij het Actiecomité ligt de nadruk, nog meer op de drug soverlast. terwijl wij in bredere zin bezig zijn." Het verschil in aanpak is iets Mini-markt - Onder de naam mini-markt houdt Blue Spirit Drum Bugle Corps mor gen. zaterdag, een rommelmarkt met kleine huishoudelijke arti kelen. De mini-markt wordt van af 8.30 uur gehouden bij het ver enigingsgebouw van Blue Spi rit: molen Ons Genoegen aan de Statenlaan in Middelburg. De opbrengst van de rommelmarkt zal worden gebruikt voor ver vanging van het instrumenta rium en aanpassingen aan de uniformen. Terneuzen verwachten echter dat het monopolie van de NS in Zeeuws-Vlaanderen voorlopig niet doorbroken wordt. De con currentie met weg- en scheep vaarttransport is er altijd ge weest en bedrijven proberen al tijd al om hun spullen zo goed koop mogelijk te vervoeren. Dow Dat een groot bedrijf als Dow Benelux het eigen spoorvervoer gaat regelen, verwacht Braam echter niet zo snel. „We hebben als NS natuurlijk wel een grote voorsprong met het materieel en gekwalificeerd personeel. De ei sen om van het railnet gebruik te maken, zijn hoog en bovendien moet hier in de grensstreek ook rekening worden gehouden met andere eisen in België en Frank rijk Dat soort zaken zorgt er voorlopig wel voor dat wij tegen lagere prijzen dan andere aan bieders voor railvervoer kunnen zorgen." Anderhalf jaar later dan gepland wordt de geva halve slagbomen beveiligd. irlijke spoorwegovergang bij de Papegeulestraat in Sas van Gent met volautomatische foto Charles Strijd van onze verslaggever TERNEUZEN - De openlucht zwembaden in Zaamslag en Terneuzen gaan deze maand weer open voor publiek. Het verwarmde bassin in Zaamslag is vanaf Hemelvaartsdag (don derdag 16 mei) toegankelijk. Het Penantje in Terneuzen volgt op 25 mei. Het Zaamslagse bad aan de Sportlaan is dagelijks geopend van 13 tot 18 uur. Op extreem warme dagen worden de ope ningstijden verruimd. Van maandag tot en met vrijdag tus sen 13 en 13.30 uur en van 17.30 tot 18 uur is het hoofdbad gere serveerd voor liefhebbers van trimzwemmen. Het kinder- en peuterbad blijven dan wel ge woon open voor recreatief ge bruik. Het zwemseizoen in Zaamslag duurt tot 1 septem ber. Toegangskaartjes kosten vier gulden per persoon. Kinde ren van 4 tot 17 jaar krijgen drie kwartjes korting. De nieuwe uitbaters van subtro pisch zwemparadijs Scheldo- rado doen 25 mei het achterlig gende bad 't Penantje van slot. Medewerkers van het bad zijn donderdag begonnen met het schoonmaken van bassin en kleedruimten. De algemene toe gangsprijs bedraagt 3,50 gulden. Houders van een kaartje voor het tropisch zwembad mogen ook van het buitenbad gebruik maken. Andersom dient drie knaken te worden bijbetaald. Vanaf 11 uur 's ochtends kan men terecht in 't Penantje. wat Haerick niet meteen als ne gatief bestempelt: „Waar zij ac tie ondernemen, zich manifeste ren door protestdemonstraties en dergelijke daar hanteren wij onze norm: blijven praten, aan de gang houden." Contacten tussen het platform en het actie comité zijn er wel degelijk. Hae rick: „Op de openbare vergade ringen <n de Triangel zijn vaak leden van het actiecomité aan wezig." De vraag of er in de korte periode van het bestaan van het plat form al resultaten te melden zijn. verrast Johan Haerick geenszins. Alsof hij er op had zit ten wachten, komt hij met een hele opsomming: „De vaste kern van het begin hebben we vast kunnen houden. Binnen werk groepen wordt de problematiek doorgesproken met vertegen woordigers van bijvoorbeeld po litie, gemeente, beheer van de Triangel, al naar gelang het on derwerp. Ondanks de soms emo tionele lading van een onder werp blijven we praten. Op die manier hebben we al heel wat tot stand kunnen brengen." Overwinning Haerick noemt als eerste 'over winning' de verkeersdrempels in de Grenulaan. Verder onder streept hij het belang van over leg in de kwestie sociaal pen sion, „Uiteindelijk hebben we een compromis bereikt: sociaal pension toch in de binnenstad, maar met een door ons 'geadop teerde' benedenverdieping." Adoptie van leegstaande wonin gen staat hoog op de prioritei tenlijst van het Bewonersplat form. „Een gordijn en een lampje doen al heel wat," zegt hij, en vervolgt dan: „Over het slaap huis zijn we ook nog steeds aan het onderhandelen met gemeen te, fractievoorzitters en Rijks waterstaat." De voorzitter van het Bewoners platform ziet de toekomst met optimisme tegemoet. „Zolang niemand opstapt, zolang ieder een de kans krijgt om zijn argu menten naar voren te brengen, is er hoop voor het platform. Onze grootste zorg blijft de binnen- stadbewoners te betrekken bij het geheel." Haerick hamert op een grotere buurtbetrokken- heid. een mentaliteitsverade- ring. „De wijk moet mee", is zijn overtuiging, „we doen er alles aan om dat voor elkaar te krij gen." De publiciteit schuwt hij in ieder geval niet: de binnen stad staat op de lijst van geno mineerde 'kernen met pit', een actie van de landelijke Heide maatschappij. Straatvverkers legden donderdag de laatste hand aan het kruispunt Axelsedam-Schuttershofweg; van af vandaag wordt het kruispunt weer vrijgegeven voor verkeer. foto Charles Strijd Belangrijkste verkeersader Terneuzen weer in gebruik van onze verslaggever TERNEUZEN - Het leed is gele den. Het kruispunt Axelsedam- Schuttershofweg wordt van daag, vrijdag, weer opengesteld voor het verkeer. Dat betekent dat weer als vanouds gebruik gemaakt kan worden van de be langrijke Terneuzense ver keersader, de Axelsestraat. Weggebruikers en neringdoen den klaagden de voorbije weken steen en been over de verkeers chaos die door de wegwerken was ontstaan. Mensen die in de binnenstad hun inkopen wilden doen, konden het centrum van de Scheldestad buitengewoon moeilijk bereiken, omdat zowel aan de zuidkant van de binnen stad als aan de oostkant mate rieel en stratenmakers een vrije doorgang verhinderden. De on dernemers in de Noordstraat en naaste omgeving deden hun be klag over de slechte bereikbaar heid van hun zaken en over da lende omzetten.- In de Axelsestraat waren de on dernemers slecht te spreken over de noodbewegwijzering die de gemeente had aangebracht. Op die borden werd een strem ming van de Axelsestraat ver meld. maar werd verder niet ge refereerd aan het feit dat de meeste winkels in de winkel straat wel met de auto te berei ken waren. Onbegrip was er ook over de aanpak van de gemeen te. Ondernemend, maar ook winkelend Terneuzen begreep niet waarom de gemeente alle belangrijke kruispunten in één keer aanpakte. Derde fase Overigens werd niet alles ineens aangepakt. De gemeente han teert voor de reconstructie van de belangrijke verkeersknoop punten een vrij strak schema, dat enigszins in de war geraakte toen bleek dat het nieuwe fiet- serstunneltje nabij de Schepen- dijk door de lange vorstperiode niet op tijd in gebruik kon wor den genomen. Volgende week begint de gemeente Terneuzen met de uitvoering van de derde fase van de wegwerkzaamheden. Dat houdt in dat begonnen wordt met de aansluiting van de Haarmanweg, via de Kennedy- laan, op de Schependijk. Ver wacht wordt dat de nieuwe ver bindingsweg tussen industriege bied en sluizencomplex rond 17 juni in gebruik kan worden ge nomen. Tot die tijd is doorgaand verkeer over Schependijk en Haarmanweg niet mogelijk. Wel zijn de Axelsestraat en Axelse- dam weer voor al het wegverkeer te gebruiken. 11 en 12 mei 1996 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur: H. E. F. A. Nijsten Jr H. D. D. Zuiderbaan, Anna Bijnstraat 25, tel. (0115)612324. zon. 08.00-ma. 08.00 uur: H. E. F. A. Nijsten Jr en H. D. D. Zuider baan, Anna Bijnstraat 25. tel. (0115)612324. Spreekuur 11.30 en 17 uur. Oostburg, Aardenburg en Zuid- zande, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: W. C. Jongsma, Oudekerkstraat 2. Aardenburg, tel. (0117)491466. Biervliet, Hoofdplaat en IJzen- dijke vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: H. van der Pas, IJzendijke, tel. (0117)301366. Breskens en Groede: A. G. Her- manides, Dorpsstraat 17, Bres kens, tel.(0117)381566. Axel en Zaamslag, vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur: J. Hoefman, Oranjestraat 4. tel. (0115) 561555. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16-16.30 uur. Sas van Gent e.o., vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, Westdorpe, tel (0115)452525. Spreekuur zat. 10.00 uur op Bol werk Oranje 2. Hulst, Clinge, Koewacht en Sint Jansteen, vrij. 17 - ma. 08.00 uur: V. Voorbrood en J. Roks Gr. Ba- gijnestraat 16, tel. (0114) 313131. Spreekuur 11 en 17 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: J. P. Neeteson, J. Hobeinstraat 8, Philippine, tel. (0115) 491769. Spreekuur 12.00 uur. Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17.00-ma. 08.00 uur. F. Hel- mers, Cloosterstraat 72, tel. (0114) 681277, spreekuur zat. 11.30 uur in de praktijk Clooster straat 72. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: C. Thomaes, Nieuwstraat 55, Oost burg, tel. (0117) 453580. Spreekuur 12-12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: P. A. van Mieghem, J. van Galen straat 1. Terneuzen, (0115) 612685. Spreekuren zat. 10-10.30 en 18- 18.30 en zon. 12-12.30 uur. Apotheken: Terneuzen, zat. 08.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur: A. J. Klaassen, Winkelcentrum Zuidpolder, tel. 612090. Axel, zat. 10-11 en 16-17: Apo theek Axel, Oranjestraat 6, tel. (0115)562888. Hulst,zat. 11-12 en 15.30-17.30 en zon. 11-11.30 en 16.30-17.30 uur: Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. (0114) 314255. Oostburg en Zuidzande, zat. 10- 12.30 en 13-16.30 en zon. 11.30- 12.30 en 17.30 en 18.30 uur: Apo theek Oostburg, Burchstraat 16, tel(0117) 452170. IJzendijke: Dierenarts van <i- Vijver, tel. (0117) 301388 be- (0117)348424. Spreekuur zat. 13 en zon. 12 ua in de dierenkliniek. i Terneuzen: J. P. de Vos en. Burm, Van Diemenstraat 83, të (0115) 619628. Spreekuur van 12.30-14.00 uur. Terneuzen: Peter de Vos, Vs Steenbergenlaan 7. tel. (Ou;, 696425. Spreekuur zat. van 12,0) 13.00 uur. Breskens, Aardenburg, Oost burg en Sluis: 'Dierenarts^ centrum West', tel. f0117) 3827f;, (0117)492398/(0117)454484. Spreekuur Noordwal 81 te Oost burg, vrijdag 19.00-20.00 uur,zs[ en zon. 13.00-13.30 uur. Oostburg: Oostburg: J. P. J. v. d. Vijver,; rius 1, Oostburg. tel. (Oil; 452103. Sas van Gent: E. O. M. Davit Westdam 54, tel. (0115) 453801 spreekuur zat. 11.00-12.00 uur St. Jansteen e.o.: A.E. de Bruj; Tempelier 34, tel. (0114) 31270L Spreekuur 11.00 - 12.00 uur. Thuiszorg: Stichting Thuiszorg Zeeuwscis Vlaanderen voor spoedgeval!;; dag en nacht bereikbaar: We," Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele foonnummer (0117) 456500, fe naalzone: Telefoonnumns (0115) 674500, Oost-Zeeuwsd Vlaanderen: Telefoonnumm; (0114)383500. Verloskundigen: Stichting Provinciale Kraai» zorg Zeeland, kraamcentrut Zeeuwsch-Vlaanderen, dag e nacht bereikbaar via tel. (0115 674555. Pastorale zondagdienst: Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, zon. 12 - ma 24 uur: L. Mathijs sen, Hulst, tel. (0114) 314440. West-Zeeuwsch-Vlaanderen, zon. 12 - ma 24 uur: R. Schouif ten, tel. (0117) 452003, b.gi (0117)459000. Kanaalzone, zon. 12 - ma. 24 uur J. Eggermont, tel. (0115) 4 Graauw maakt zich op voor Boomwaifeesten GRAAUW - Het sportveld aan de Zandbergsestraat in Graauw staat van donderdag 16 tot en met zondag 19 mei in het teken van de Boomwaifeesten. De or ganisatie van het evenement is in handen van de rooms-katho- lieke voetbalvereniging Graauw. Voor donderdag staat er om 14.30 uur een schieting op de lig gende wip, zonder vizier op het programma. Vanaf acht uur is er een prijskaarting bieden en jo keren. De vrijdagmiddag is gere serveerd voor de jeugd, 's Avonds kunnen de inwoners van Graauw deelnemen aan een playbackshow. De volgende dag, zaterdag, is er vanaf 16.00 uur een voetbaltoernooi plus barbecue. D. J. Patrick verzorgt zaterdag vanaf 20.00 uur een feestavond. De Boomwaifeesten worden zondag om 12.30 uur af gesloten met een wijken- en fa- milietoernooi en opnieuw een barbecue. Fanfare nooit ge dacht zorgt vanaf 16.00 uur voor de muziek. AXEL Expositie - Het Axelse foto- en radiomuseum start met een expositieruimte voor amateurs. De 'museum-broers' Witte wil len hobbyisten die normaal ge sproken met hun creaties niet naar buiten treden, een kans ge ven. Deze maand zijn er poppen te zien van de Axelse W. Scheele. Daarnaast is er 18 en 25 mei een tentoonstelling van miniatuur camera's te zien. De Minox-mi- niatuurtjes zijn eigendom van H. Hommers uit Zaamslag en J. Riemens uit Zuiddorpe. Het mu seum is vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Dierenartsen: Terneuzen, Axel, Zaamslag: Dierenkliniek M.P. Schaub- J. Kop, Bastionstraat 3, Axel. tel. 0115-561488. Hulst en Hengstdijk: M. P. Schaub, Zaamslag, tel. (0115) 431366. Spreekuur, zat. 11-12 uur, Vierdaagse Biezelinge afgesloten BIEZELINGE - Oner muzika) begeleiding van showkorp Jonge Kracht liepen dondK dagavond de deelnemers aani avondvierdaagse in Biezeliiu de laatste kilometers. De deelnemers werden opgi haald vanaf De Vroone en ges menlijk liepen ze, onder veel te langstelling, de laatste kilom- ters. In totaal liepen 625 wandelaa.'ïes mee, waarvan er 135 de tien kilt are meter aflegden. De overigen lit pen de vijf kilometer. De vie daagse werd georganiseerd do« de oudercommissie van de te sisschool De Linge in Biezelinge Politie bekeurt 192 hardrijders van onze verslaggeefster HULST/KUITAART/NIEUW- NAMEN - Bij snelheids-contro les woensdag en donderdag in Hulst, Kuitaart en Nieuw-Na- men reden 192 voertuigen te hard. Veruit de meeste overtre dingen werden donderdag op de Zoetevaart in Hulst geregi streerd. Daar overschreden 160 voertuigen van de 1011 passan ten de toegestane snelheid van maximaal 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was daar 92 km per uur. In de Hulsterloostraat in Nieuw- Namen reden woensdagavond veertien voertuigen harder dan de toegestane 50 km per uur. De overige van de 279 gecontroleer de voertuigen hielden zich aan de snelheidsnormen. De hoogst gemeten snelheid was 75 km per uur. In Kuitaart werden woensdag middag relatief de minste over tredingen geconstateerd. Daar reden woensdagmiddag op de Rijksweg N60 van de 658 voer tuigen 18 bestuurders te hard. De hoogst gemeten snelheid was 107 km per uur terwijl de toege stane snelheid daar 80 km per uur is. Nu onze vader en opa er niet meer is, resteert alleen de herinnering. Maar die is zo gewéldig, dat hij daarin voor ons blijft leven. Met grote verslagenheid, maar met een dankbare herinnering voor alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat onverwacht uit ons mid den is weggenomen onze zorgzame vader, schoonvader en opa NICOLAAS VAN LEEUWEN weduwnaar van H. J. van den Bout in de leeftijd van 74 jaar. Rotterdam: Ria Vreugdehill-van Leeuwen Henk Vreugdehill Erica Ellen Terneuzen: Martien van Leeuwen Ingrid van Leeuwen-van den Bos Eric Carlo Nancy Anita Petra Terneuzen: Joop van Leeuwen Sluiskil: Louw van Leeuwen Manuele van Leeuwen-Lang Bennie 5 mei 1996 Correspondentieadres: Rozenstraat 55. 4537 SC Terneuzen De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevon- Vandaag hebben wij afscheid genomen van NICO VAN LEEUWEN erelid van klaverjasvereniging Terneuzen Als mede-oprichter van de klaverjasvereniging heeft hij 17 jaar als voorzitter veel werk voor onze vereniging verzet. Dat alles zal in dankbare herinnering blijven. We zullen met respect aan hem blijven denken. Klaverjasvereniging Terneuzen Terneuzen, 9 mei 1996. In plaats van kaarten Met droefheid geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzor ging in 'Ter Schelde' is overleden mijn broer, onze oom en oudoom IZAAK JOHANNES JACOBS in de ouderdom van 83 jaar. Namens de familie Breskens: A. van Gijs-Jacobs 4511 HH Breskens, 9 mei 1996 Ringlaan 4 De begrafenis zal plaatshebben op maandag 13 mei om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Breskens. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in 'Ter Schelde' welke om 14.00 uur aanvangt, en waartoe u wordt uitgenodigd. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 'Ter Schelde'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 38