landbouw Saeijs haalt uit naar Komst nieuw jeugdhonk nog onzeker Kans op doorstart bij Linden Machines zeeuwse almanak Moeilijk Aanpak drugsoverlast vooral zaak gemeente Vrouw en meisje mishandeld door seksegenoten n debat over ontpoldering staat men op zenden, niet op ontvangen Ook zonder spellingsicijzi- gingen blijft het Nederlands een moeilijke taal. Neem nu het verschil tussen de v en de f Het wilde er bij die Mid delburgse basisscholier ab soluut met in waarom fiets met een f moet worden ge schreven en voetbal met een v. Beide letters symbolise ren wat hem betreft onge veer dezelfde klank. Venvis- seling ligt dan ook voor de hand. De onderwijzer bood hem laatst een ezelsbruggetje aan. „Denk eens aan de vorm waarin ganzen vliegen", suggereerde hij. „Dat is dus een v." Dank baar knoopte de leerling dit advies in zijn oren. Bij het volgende dictee ging het evenwel meteen weer fout. Ferkeer, schreef de jongen, en fiespeuk, fraag en fasthouden. ..Wat heb ik je nu gezegd", zei de onder wijzer licht wanhopig. Je zou toch aan de ganzen den ken." „Heb ik ook gedaan", luidde het antwoord. Ganzen vliegen toch in een formatie. Dat is met eenfi" De onderwijzer ziveeg. Fer- ward enferslagen. Hel op verschillende overlegavonden aangedragen alternatief voor ontpoldering - bouw van strek dammen in de Westerschelde waarachter zich schorren en slikken kunnen vormen - is volgens direc teur Saeijs van Rijkswaterstaat Zeeland 'uit den boze'. foto archief Wim Riemens zeeland DINSDAG 5 MAART 1996 van onze verslaggeefster GOES - De jongeren uit De Goese Polder die zondagavond door de brand in hun schaftkeet 'dakloos' zijn geraakt, zullen nog even moeten wachten op een nieuw onderkomen. Jongerenwerker P. Remijn heeft inmiddels een tweedehands cara van voor de club op de kop kunnen tik ken. De Goese wethouder M. L. 't Hart (PvdA, sociale vernieuwing) zegt echter dat het gemeentebestuur niet zonder meer een vervangend mobiel honk op de zelfde plek wil neerzetten. De gemeente Goes gaf zo'n vijftien tot twintig jongeren uit De Goese Polder vo rig jaar een eigen hangplek in de vorm van een caravan De club zestien- tot veertien jarigen had daar zelf om gevraagd. Ze wa ren niet welkom in jeugdhonk The Bronx, dat wordt bevolkt door iets oudere jonge ren. Twee weken geleden viel de caravan echter ten prooi aan vandalisme. Jonge renwerker P. Remijn zette toen aan het Geldeloozepad een schaftkeet neer. een geschenk van een aannemer. Ook dit nieuwe onderkomen is nu verwoest. Geen bewijs Remijn heeft alweer een tweedehands ca ravan op de kop kunnen tikken die de schaftkeet kan vervangen. Wethouder 't Hart: ..De vorige keer was dat min of meer een automatisme. We moeten nu op zijn minst eerst kijken wat we hiervan kunnen leren. Daarom is het belangrijk dat er pre cies wordt onderzocht wat er is gebeurd.'' Hoewel wordt vermoed dat de schaftkeet in brand is gestoken, heeft de politie daar voor maandag geen bewijs kunnen vin den. Het onderkomen was dusdanig ver koold. dat alle sporen waren uitgewist. Ook het onderzoek naar de vernieling van twee weken geleden heeft niet tot de aan houding van verdachten geleid. van onze verslaggever GOES - Linden Machines in Goes, dat vorige week failliet werd verklaard, is in gesprek met twee serieuze kandidaten om een doorstart mogelijk te maken. Gestreefd wordt hierbij naar 'maximaal behoud van werkgelegenheid'. Hoeveel mensen zouden kunnen blijven is niet te zeggen, maar volledig behoud van banen is zeker geen haalbare kaart. Dit zei mr B. van Leeuwen, curator van Lin den Machines, gisteren desge vraagd. De 130 werknemers van de ma chinefabriek werden onlangs naar huis gestuurd Voor hen kwam het faillissement als een verrassing. De directie liet een week eerder nog positieve gelui den horen over mogelijke finan ciers om de positie van het al langer met geldnood kampende bedrijf te verbeteren Deze week verwacht Van Leeu wen uitsluitsel over de vraag of doorstarten met één van de ge sprekspartners mogelijk is Hij is 'positief over de uitkomst van de onderhandelingen, maar durft niet te garanderen dat het zal lukken De geïnteresseerde bedrijven komen volgens de cu rator niet uit Zeeland. Wat voor bedrijven het zijn wilde hij giste ren niet kwijt. Bond A. Verburg van de Onderne mingsraad noemt de kansen op een doorstart 'heel groot'. „Maar", zei Verburg. ..in wat voor vorm en met hoeveel men sen durf ik niet te zeggen." Vol gens Verburg zal eerst in afge slankte vorm worden doorge werkt ..Vervolgens kunnen we dan wellicht weer groeien." A. Oudenaarden van de Industrie bond FNV op zijn beurt durft nog niets te zeggen over de over levingskansen van het bedrijf Linden Machines maakt schuur- en slijpmachines voor indus triële doeleinden. Het kleine ei gen vermogen speelde het be drijf al lang parten. Eerder al kampte het bedrijf met een slin kende orderportefeuille en met verschuivingen in de markt, waardoor de afgelopen drie jaar twee reorganisaties moesten worden doorgevoerd. In totaal kwamen daardoor bijna vijftig banen te vervallen. van onze vei KORTR1JK - De gemeenten moeten zelf de strijd tegen drug soverlast en -toerisme kunnen aanbinden. Door nauwere sa menwerking met Belgische en Franse gemeenten boekt de lo kale overheid waarschijnlijk eerder succes dan met onder handelingen op nationaal ni veau. Want dat grensover schrijdende overleg loopt heel wat minder gladjes. Oud-minis ter Hedy d'Ancona - nu Euro parlementariër - vindt dat in terregionale projecten tegen de drugsoverlast financiële onder steuning van de Europese Com missie verdienen. Maandag zei ze in Kortrijk, tij dens een colloquium gewijd aan de Schengen-akkoorden: „Lo kale bestuurders - en ik neem als voorbeeld Terneuzen en Hulst - zijn best in staat om op lossingen te vinden voor die pro blemen. Dat ze daarbij eerder kiezen voor een praktische, doel gerichte aanpak dan een ideolo gische benadering, is niet zo ver wonderlijk. Zij moeten er ten slotte voor zorgen dat de leef baarheid van stad en regio niet wordt ondermijnd. Ze zijn zich er scherp van bewust dat overlast niet zozeer wordt veroorzaakt door het drugsgebruik zelf, maar veeleer door de bestrijding van dit gebruik." Volgens haar gaan ook steeds meer Belgische en Duitse autoriteiten overstag en steken meer geld in hulpverle ningsprogramma's. Nederland loopt - het verwijt van Frankrijk - voorop in 'pro gressief beleid' Omdat het collo quium in Kortrijk - een Euregio- project - zich toespitste op de vermeende 'eenzame' positie die Nederland volgens met name Frankrijk in Europa inneemt, toonde ze aan de hand van cij fers aan dat dat niet meer is dan 'een ingesleten veronderstelling die met. gebaseerd is op harde feiten'. Nederland fungeert hele maal niet als hoofdleverancier van Noord-Frankrijk. De hasj komt voornamelijk via Marokko en Spanje dat land binnen. „De Fransen hebben blijkbaar geen koffieshops nodig om in de be hoefte aan soft drugs te voor zien. En dat geldt voor de meeste landen. Vaag Trouwens nergens in Europa hoef je je in rare bochten te wrin gen om aan een beetje hasj te ko men. Minister Vande Lanotte heeft zelf in een interview gezegd dat het ook in zijn woonplaats Oostende een publiek geheim is op welke pleintjes je cannabis kunt kopen." Dat Duitsland de zijde van Frankrijk kiest, wilde er bij haar niet in. En Europees commissaris Hans van den Broek, die pleit voor het harmo nisatiemodel, moet zich als niet- portefeuillehouder helemaal buiten de discussie houden. d'Ancona noemde de drugsnota die de Tweede Kamer binnen kort behandelt overigens wel 'erg vaag' Volgens Vande Lanotte valt het in het Vlaamse grensgebied mee met criminaliteit veroorzaakt door drugsgebruikers. Er is zelfs sprake van een dalende lijn. „Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de grensregio met Zeeuws- Vlaanderen. Ook daar is geen sprake van uitzonderlijke pie ken, maar zelfs van een dalende trend. Dat moedigt aan tot effec tieve samenwerkingsvormen, waarmee die criminaliteit nog verder kan worden teruggedron gen." Hij hekelde 'de stellingname van de Franse regering, die 'Schen- gen' - met z'n vrije grensverkeer - tegenhoudt door onder meer het drugstoerisme vanuit Neder land te blokkeren met ouder wetse grenscontroles. „Geïnten siveerde. onverwachte contro les... gerichte acties leveren veel meer resultaat op. Door het in zetten van mobiele douane-bri gades is het aantal drugsvang sten gegroeid Het idee dat een goede grensbewaking de crimi naliteit tegenhoudt, is niet reëel. Daarom pleit ik voor grensover schrijdende samenwerking op alle mogelijke vlak." Prijsverschil De Vlaamse Europarlementa riër Philip De Coene (SP) was laatst op werkbezoek in Noord- Frankrijk. „Wat. ik daar heb ge zien. was ronduit verbijsterend. Mensen zonder enig toekomst perspectief. die het laatste beetje geld nog verdienen met het gokken op de prijsverschil len tussen de hasj en heroine in Zeeuws-Vlaanderen en hun re gio. De Fransen moeten zich eens afvragen waarom het pro bleem zich daar voor doet. Ze hadden het geld voor hun kern proeven beter kunnen spende ren aan de wederopbouw van het verpauperde Noord-Frank rijk." De Coene is in Noord- Frankrijk overigens ook de no dige koffieshops tegengekomen. „En ook daar worden ze ge doogd. De politie zet er geen stap binnen." De Goese wethouder 't Hart wil de uitgebrande schaftkeet van jongeren uit De Goese Polder niet zonder meer vervangen. foto Willem Mieras van onze verslaggevers HULST/GOES - In het afgelo pen weekeinde zijn in Goes en Hulst een vrouw en een meisje mishandeld. In beide gevallen werden zij om nog onbekende F redenen aangevallen door sek- II segenoten. De mishandeling in Hulst ge beurde zondagmiddag op het Comelis de Vosplein, waar een 15-jarig meisje uit Sas van Gent door zeven meisjes werd belaagd. Ze werd door de 'mei dengroep' tegen de grond ge slagen en mishandeld. Aan de kloppartij hield ze een ge scheurde lip en diverse blauwe plekken over. Afgelopen vrijdagavond had het Sasse meisje het in Hulst ook al aan de stok gekregen met een van de meisjes uit de groep die haar zondag moles teerde. Toen ze in een horeca zaak een jongen aansprak, be gon het meisje om nog onbe kende reden lastig tegen haar te doen. Het bleef toen echter bij een woordenwisseling. Zon dag daarentegen vielen er vol gens de politie rake klappen. Schoppen en slaan De mishandeling in Goes be trof een 20-jarige vrouw uit Kruiningen. Toen zij in de nacht van zater dag op zondag rond drie uur een bar in het centrum verliet, werd zij door drie vrouwen zo maar tegen de grond geduwd. Terwijl één van de belaagsters de vrouw vasthield, begonnen de anderen haar te schoppen en te slaan. Haar 22-jarige Goese vriend, die haar vergezelde, probeerde de Krulningse te helpen. Hij liep daarbij een klap tegen zijn hoofd op. Vervolgens staakten de vrouwen hun actie en gin gen er luid scheldend vandoor. De politie is nog op zoek naar de verdachten. Zij zijn tussen de 20 en 25 jaar oud. Eén van hen heeft een mollig postuur. ioede opkomst GD-onderzoek iberculose h onze verslaggever tUININGEN - Ongeveer 'aalfhonderd mensen hebben h maandagavond in Kruinin- n laten controleren op tuber- _jlose (tbc). Al naar gelang hun ■jeftijd kregen zij een prikje, de JKenaamde Mantoux-test, of er Iftrd een longfoto gemaakt. pensen die de huidtest onder togen moeten donderdag te- Igkomen voor controle. Dan il blijken of zij eventueel in inraking zijn geweest met de merkelbacterie. e Gemeenschappelijke Ge- idheidsdienst Zeeland (GGD) ■mde de opkomst goed. Het veelal inwoners van .telijk Zuid-Beveland die zich !ten controleren. Aanleiding )or het onderzoek was, zoals ikend. de constatering van een Jsmettelijke vorm van tbc bij tee inwoners van Kruiningen. et betreft deelnemers aan het \itspannings- en verenigingsle- m in het dorp. Of de twee die nu 'landeld worden ook veel an- :en hebben besmet moet het lerzoek uitwijzen. De GGD t zich op mensen ouder dan •tien jaar die vanaf juli 1995 ^lnamen aan het uitgaans- en inigingsleven in Kruiningen. tgezonderd bezoekers van fortclubs. Iferuchten uchten als zou inmiddels bij er mensen open tbc zijn ge- bstateerd. verwees GGD-arts Boog gisteravond naar het jjk der fabelen. Het hoofd van e afdeling algemene gezond- Pjdszorg bevestigde wel dat jeds eerder werd vastgesteld at een tiental mensen in aanra- hg is geweest met de bacterie. iemand van hen bleek ziek. xa te voorkomen dat zij dat als nog worden zijn wel preventieve (aatregelen nodig. bijvoor- Beid het slikken van medicij- Bn. Tuberculose is een goed te 3 ^handelen longziekte die zich jms pas lange tijd na de be zetting openbaart. Partijgenoot laakt kritiek Van Gelder op landbouwsector van onze verslaggever SCHOONDIJKE - Commissaris van de koningin drs YV. T. van Gelder heeft zich de woede op de hals gehaald van CD A-sta tenlid en West-Zeeuws-Vlaams boerenvoorman J. Ramondt. Van Gelder verweet de Zeeuw se landbouw vorige week in Ka- pelle 'behoudzucht' en land- bouwbestuurders zijn volgens hem altijd 'tegen'. „Een karika tuur van de werkelijkheid", noemt Ramondt dit beeld in een brief aan de commissaris. De landbouw zoekt wél nieuwe wegen, aldus het statenlid, maar aardappelen, bieten en graan blijven de hoofdmoot 'bij gebrek aan voldoende werkelijke alter natieven'. Landbouw bestuur ders zijn zeker niet 'overal tegen' getuige de medewerking aan het N atuurbeleidsplan. CDA'er Van Gelder kan volgens partijgenoot Ramondt ook be ter het verwijt inslikken dat boe ren niet willen praten over ont poldering. „Ze hebben argumen ten om tegen te zijn. Dat is hun goed recht. Uw bijdragen werken tegenstellingen in de hand." Inbraak bij arts KAPELLE - Inbrekers hebben het afgelopen weekeinde huisge houden in een artsenpraktijk in Kapelle. Door een achterdeur te forceren zijn de verdachten bin nengekomen. De praktijkruimte en de naastgelegen woning wer den doorzocht. Onbekend is nog of iets wordt vermist. Rijverbod voor drankrijder Goes GOES - Een 45-jarige automobi list uit Nisse is in de nacht van zondag op maandag op de Ring baan-West in Goes aangehou den door de politie. De man had te veel gedronken. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van drie uur. aft In de Seine is gebleken welke gevolgen de aanleg van kilo meters strekdam heeft. Voor 1,8 miljard gulden is daar geïnvesteerd. De natuur is vernield en baggeren is nood zakelijk gebleven om de vaar weg op diepte te houden. Voor de Westerschelde voorspelt Saeijs bij ongewijzigd beleid eenzelfde ontwikkeling als de Seine. „Rond 1967 zijn in de buurt van de Nederlands-Bel gische grens twee geleide- dammen aangelegd. Als we daarmee doorgaan, eindigen we in het westen. Voorbij Vlis- singen. En baggerwerkzaam- heden blijven nodig." Economie en ecologie kunnen naar de mening van Saeijs wel samengaan door het vloedvo lume - de hoeveelheid water die de Westerschelde in- en uitstroomt door het getij - te vergroten. Dat kan door over stromingsgebieden te maken (in Vlaanderen) en door in Ne derland en Vlaanderen te ont- polderen. Besparing „Stel", hield de bijzonder hoogleraar zijn Rotterdamse gehoor voor, „datje 2000 hec tare oppervlak aan de rivier toevoegt. Dan kosten aan koop en inrichting ruw ge schat 200 miljoen gulden. Zui nig gerekend levert dit aan de grens een toename van het vloedvolume op van 20 a 25 miljoen kubieke meter. Dat is circa 10 procent van het hui dig vloedvolume. Stroomaf waarts zal' de geul daardoor verruimen. Dat betekent een geschatte besparing op het baggerwerk van circa 2 mil joen kubieke meter per jaar, ofwel ongeveer 10 miljoen gul den van de huidige bagger- kosten." In de voorstellen voor natuur- herstel langs de Westerschel de wordt de genoemde 2000 hectare bij lange na niet ge haald. Het handelt om hoog- jn onze verslaggever OTTERDAM - De landbouw triekt de discussie over na- rherstel-maatregelen r de Westerschelde door "moties op te kloppen. Tij- ïns de overlegavonden die tze weken worden gehou- >n. komt het door die nega- ^eve houding niet tot een zin- ïlle gedachtenwisseling. G)e meeste bezoekers staan Kj zenden", aldus prof dr ILF. Saeijs maandag tij- |Ens een lezing aan de Eras- ius Universiteit Rotterdam, ;n niet op ontvangen." ieljs is directeur Rijkswater- aaat Zeeland en tevens bij- Vider hoogleraar waterkwa- jeitsbeheer in Rotterdam, sprak maandag in het ka- van zijn lezingencyclus [ereldwatercrisis ivermijdelijk voor de orga- ;atie Hoger Onderwijs voor ideren (HOVO). De titel van |n college luidde: Creatief igaan met een vaarweg, aisteren is er niet bij op de ferlegavonden over natuur- rstelmaatregelen. De land- juw heeft een standpunt in- inomen: geen ontpoldering. 'it wordt verkondigd, vaak ?,Dor dezelfde vertegenwoor digers. Creativiteit ontbreekt, eativiteit om met goede al- matieve oplossingen te ko- len voor ontpoldering." en oplossing die op verschil- nde overlegavonden is aan- ïdragen - bouw strekdam- ien in de Westerschelde aarachter zich schorren en ikken kunnen vormen - is \/jlgens Saeijs 'uit den boze', et natuurlijk systeem dat de 'esterschelde nog groten- ïels is, gaat teloor. Alles ordt vastgezet. Schorren, ikken en platen kunnen zich iet meer verplaatsen. Achter strekdammen hopen zand ïAli slib zich op, waardoor paai- jbieden voor vissen op den uur verdwijnen. stens 200 a 300 hectare. Niet alleen om financiële redenen is voor die 'voorzichtige' aan pak gekozen, bleek uit Saeijs' betoog, ook om technische en maatschappelijke redenen. Lef „Je moet maatschappelijk wel lef hebben, wantje wijkt af van ingesleten paden. Er zijn al wel ontpolderingsprojecten gaande bij de Grensmaas in Limburg. Maar als specialis ten moeten we dit ook nog le ren. Het is ook nieuw voor ons." Profijt zal er zijn, meent Saeijs, zeker in vergelijking met het strekdam-alternatief Hij was niet pessimistisch over de afloop van de discus sie in Zeeland. „Tegenstan ders doen het voorkomen, als of de Westerschelde niet bij Zeeland hoort. Maar zonder Westerschelde was er in de re gio Scheldemond nooit zo'n welvaart gekomen. Zeeland bestaat ook uit méér dan land. De rasechte Zeeuw weet wel beter en noemt zijn provincie dan ook Zee-Land." Minister A. Jorritsma van Ver keer en Waterstaat 'doet mee', is zijn indruk. „Ik heb daar een goed gevoel over. Ik weet al leen niet hoe zich dat vertaalt als daar een groep boeren met hooivorken staat." No nonsense Voor Saeijs staat het edoch als een paal boven water dat er ooit ontpolderd gaat wor den. „Het is te logisch om het te laten. En het is ook de hoog ste tijd dat er vrede wordt ge sloten tussen economie en ecologie. Ecologische natuur wetten kunnen niet onge straft structureel onderge schikt worden gemaakt aan economische. Waar onze sa menleving echt behoefte aan heeft, is een no-nonsensebe- leid geschoeid op een ecologi sche basis."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 9