Positie van flexwerker verbeterd Hyundai presenteert Tiburon Jaarwinst EVC valt sterk tegen 6] Volkswagen verlaag! autoprijs aanzienlijk Opnieuw recordslot Amsterdamse beurs financiën en economie Uitzendkracht kan na anderhalf jaar vaste baan krijgen amsterdamse effectenbeurs Advocaat Leeson ontkent bericht bankrekeningen DINSDAG 5 MAART 1996 DEN HAAG (ANP) - Uitzend krachten kunnen onder bepaal de omstandigheden na ander half jaar een aanstelling voor onbepaalde duur krijgen bij hun uitzendbureau. Dat is een van de punten waarover de cen trale organisaties van werkge vers en werknemers het eens zijn geworden binnen de Stich ting van. de Arbeid, zo heeft CAO-coordinator C. van der Knaap van het CNV gisteren be vestigd. Werkgevers en werknemers heb ben zich de afgelopen maanden gebogen over een advies over flexarbeid, de verzamelnaam voor losse arbeidscontracten zo als uitzendwerk. Dit advies was aangevraagd door minister Mel- kert van sociale zaken. Hij had toegezegd dat het advies zou worden overgenomen door de wetgever, mits de sociale part ners het onderling eens zouden worden. Partijen zijn het op hoofdlijnen eens over uitzendarbeid. Hoofd- Controle hotels die naam hotel niet verdienen ZOETERMEER (ANP) - De Eco nomische Controle Dienst (ECD) heeft het afgelopen half jaar vijftig bedrijven bezocht die zich wel hotel noemen, maar die naam volgens de verorde ning Aanduiding Hotel van het bedrijfschap Horeca niet mo gen voeren. Tegen negen bedrij ven is proces verbaal opge maakt, terwijl tegen twee be drijven nog onderzoeken lopen. Dit heeft het bedrijfschap Ho reca maandag meegedeeld. De ECD besloot tot de actie na overleg met het bedrijfschap. De verordening schrijft voor dat ho recabedrijven zich alleen hotel mogen noemen wanneer zij vol doen aan een aantal minimum eisen, waardoor zij ingedeeld zijn in één van de sterrencatego rieën van de Benelux-Hotelclas- sificatie. De verordening is sinds 1 januari 1994 van kracht. De controles hebben ertoe ge leid dat driekwart van de vijftig onderzochte bedrijven inmid dels de naam hotel heeft laten vallen of aan de bepalingen vol doet. De Economische Controle Dienst blijft doorgaan met het controleren van bedrijven waar van wordt vermoed dat ze in overtreding zijn. lijn is dat er gedurende het eer ste halfjaar waarin iemand als uitzendkracht werkt, niets ver andert ten opzichte van de hui dige situatie. In het tweede half jaar krijgt de uitzendkracht meer zekerheden; hierover moet nog worden onderhandeld in de gesprekken over de CAO voor het uitzendwezen. Na twaalf maanden krijgt de uit zendkracht nog meer zekerhe den; hij krijgt een contract voor drie maanden. Na tweemaal drie maanden bij hetzelfde inlenende bedrijf krijgt hij uiteindelijk een vaste baan bij het uitzendbu reau. Op hem zijn dan de nor male ontslagprocedures van toepassing. Wens Deze regels betekenen zowel een verbetering van de positie van „flexwerkers", een wens van de vakbeweging, als een flexibilise ring van de arbeidsmarkt, een wens van de werkgevers. Uit zendkrachten, die in de huidige situatie geen arbeidscontract en geen ontslagbescherming ken nen. krijgen meer zekerheden. Er is sprake van meer flexibili teit, omdat de termijn voor uit zendwerk wordt verlengd. Hoewel een akkoord binnen handbereik ligt, zijn de sociale partners het nog niet op alle ter reinen eens. Het scenario waarin een uitzendkracht na anderhalf jaar een vaste aanstelling krijgt, gaat alleen op wanneer hij bij hetzelfde inlenende bedrijf werkt. Als hij telkens bij ver schillende bedrijven werkt, dan krijgt hij pas na driejaar een vas te aanstelling, zo luidt de voorlo pige conclusie van de sociale partners. CNV-onderhandelaar Van der Knaap vindt dat echter veel te lang. Binnen de Stichting van de Ar beid is ook nog onduidelijkheid over de tijdelijke arbeidscon tracten. Voor het CNV is de voor lopige conclusie dat tijdelijke contracten tweemaal kunnen worden verlengd niet te accepte ren. tenzij de werkgevers op an dere terreinen van het „flexak- koord" meer toezeggingen doen. Bovendien willen de sociale partners een advies geven over ontslagbescherming, hoewel Melkert daar niet om had ge vraagd. De organisaties van werkgevers en werknemers vin den echter dat dit onderdeel on ontbeerlijk is voor een totaal pakket. Ook over het ontslag zijn partijen het nog niet eens. GENÈVE - Topman van autoproducent Hyundai, Chung Mong Yu. poseerde gisteren bij de presentatie van de tweedeurs mid denklasser Tiburon in Genève. De nieuwe wagen zal daar binnenkort voor het publiek te zien zijn op de autotentoonstelling. foto Patrick Aviolat/EPA AMSTERDAM (ANP) - EVC In ternational. de grootste pvc- producent in Europa, heeft vo rig jaar een nettowinst behaald van 164 miljoen. Het resultaat ligt ver onder de eerdere ver wachtingen in de financiële markten. Per aandeel rekenden de analisten op een winst van 14. Het is 11,20 geworden. In de tweede helft van 1995 ver diende EVC slechts 10 mil joen. In de eerste zes maanden van 1995 bedroeg de nettowinst nog 153 miljoen. EVC, wat staat voor European Vinyls Corporation, staat sinds november 1994 aan de Amster damse beurs genoteerd. Het be drijf heeft geen fabrieken in Ne derland. wel een piepklein kan toor. Het laatste kwartaal van vorig jaar draaide de chemie-onderne- ming niet veel meer dan quitte. In 1994 draaide de onderneming nog met een verlies van ƒ461 miljoen. De gang van zaken in de laatste maanden van 1995 maakt nog eens extra duidelijk hoe gevoelig EVC is voor schom melingen in de conjunctuur en voor de grillen van de markt. De pvc-markt had in de tweede helft van 1995 vooral te lijden on der de flinke invoer vanuit lan den als Mexico, Brazilië en en kele Arabische landen, naast de toevoer vanuit Oost-Europa en de Verenigde Staten. Eind de cember stopte die vergrote in voer plotseling wegens de inmid dels in West-Europa drastisch gedaalde prijzen. Ook de invoer- stop in China gooide vorig jaar roet in het eten. Inmiddels koopt China al weer vezels, plastics en polyethyleen. De omzet viel in 1995 met 2,5 miljard slechts 3 procent hoger uit dan in 1994. a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e; gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g; bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A; adviesprijs; Z; adviesprijs en exdiv. Hoofdfondsen ABN Amro Hold. Aegon Ahold Akzo Nobel 1 Bols Wes. c. CSM eert Dordtsche Petr DSM Elsevier Fortls Amev eert. Ge tronies Gist-Broc. eert. Hagemeyer Helneken Hunter Douglas ING Groep c. Kon Hoogovens c. KLM Kon KNP BT Kon Olie KPN Nedllovd Nutricla VB c. Ooe-v.d.Gr Pakhoed eert. Philips Polygram Randstad Holding Stork Unilever oert. Van Ommeren brc Vendex Inter c Ver Bezit VNO Wolters-Kluwer c 79,60 72,90 68.70 155.40 155,50 Holl. Colours Holl. Ind. Mij Hoop Eff.bank Hunter D.pref IHC Caland ING Internat Muell KUhne.OOlHeltz Kos-As 110,30 105.20 49.70 102.90 44.50 68.40 98.20 45 10 221.00 55.60 47,70 110.60 110.10 49 90 319.40 94.70 112.20 66.50 35.80 145.00 128 60 81.30 ♦5.70 220 10 55,30 47.80 28 30 178,50 34.70 61.80e 33.50 25.50 2.55e 76.00r 118,501 51.80f 48,50e 50.001 92.20 8880 75.40 76.001 94.001 93.501 217.50A 216.00 275,00 274.90 Binnenlandse aandelen Aalberts Ind 124.001 122 01 ABN Amro prei 74 80 76.K ABN AmroHld prlc 6 83 6.8C ABN AmroHld d'96 ACF-Holding Ahrend Groep c. Alanherl Anl Verf! ARTU Biologicals Asd Options Tr Asd. Rubber ASM Llth Hold A tag Hold, cert Athlon Groep Athlon Groep nrc AIR Holding AIR Holding pra. AXXICON Group Buan Company Ballast Nedam c. BAM Groep Batenburg Begemann Groep BE Semicond Ind. Blydenst -Will. Boer De Wlnkelb. Boskalis cert. Braat Beheer Breevast Burgman-Heybroek CalvO-Delft cert. Cap Volmac Kon .Ten Cate Ceteeo Hold. Clndu Intern, Clalmlndo CMC Content Beheer Crown v.G. cert. CSM De Drie Electr Delft Instrum. D1CO Intern. Dorp-Groep Dra ka Holding Econosto EMBA EM IS Erlks Holding EVC Intern Flexovlt Int Frans Maas cert Free Record Shop Gamma Holding Gamma pref. Gelderse Pap. Gies«n-de N Gouda Vuurvast Goudsmit Groenendijk Grolsch Kor. e Grolsch dlv'96 Gronimlj GTI-Holdlng Gucci Group HAL Trust B HAL Trost Unit HBO Heldemt) Heljmacs Helneken Hold A Helvoet Holding Hes Beheer c Hoek s Mach I Kutnpen Co Kiene Holding I Kon. KNP BTc pref. KPN dlv'96 j Kon Sphinx Gust. l Kondor Wessels Koppelpoort Krasnapolsky Landi-e&Gl. LCI Comput.Or M Enirn OB-cert Macintosh Management Share Maxwell Petr j Moeara Enlm Moolen Holding Mulder Boskoop Multihousv Naeff NAGRON Nat Inv Bank A Nat Inv Rank C pref. NBM-Amslelland NBM-Amsl pref Ned Part.Mlj Ned Sprlngst NEDAP Nedcon Groep I Nedschroef Hold Neways Elect) NKF Holding NKF Hold dlv 96 NorIJ NutricU dlv'96 OPG eert Ordlna Beheer OTRA P C Oroep Philip# dlv'96 Pirelli Tyre I Polynorm Pore. Fles Reeslnk Rood Testhouae Roto Smeet» Boer 1 Samas Groep Samoa Groep cum pr Sarakreek 120.50 33.60A 57,oor 107.00 121.00 34.50 56,00 108.50 ABN Amro Pr.Sec F.E 57,90 Aegon Aandelenf 50,60 Aegon Spaarplus 5,00 Aldollar BF 58,40 Alg Fondsenbez. 282.00 1980.00A 1 67.50 30.00a 4.50e 600 00a 124.50 121 40f 185.00A 123.50 121.80f 185.00A TO.OOA 67,00 15.70 158.00 2160e 148 80 148 80A 1380f 13.60 47.00 47.00 64.20f 65.20 73.50A 73.50A 15.70 160.00 22.00f 1970.00A 51.70f 39 30 18.50 17.90f 81.80 81.90 26,90f 27.10 18.00 18,10 12,90 13.10 2630.00A 2630.00A 1495.00 1490,00 26.001 2ö.70f 11.30 12.00 45.60 45,60 154.00A 153.70 49.00f 49.00 1 Smit Intern. Smit Trafo e Sl Bankiers c. Stad Rotterdam c Telegraaf De Textlelgr Twente Tullp Computers Tw Kabel Holding Ubblnk VUenzo Volker Stevln V redes tem Wegener c. Wegener c. <1.'95 W.lo, Weweler Wolff, HiuidolmiJ 27.00f 19.00b 52.00 1970.00A S1.80r 42.00 77.70 44.10 27.10f 19.00A 271.00 48.00 17.90 63.30 57.50 20.50f 20.30 44.50A 44.50A Asian Cap.F.fl Asian Select. F Asian Tigers F. ASN Aandelenf Austria Global AXA Aand.Int. AXA E&L Belegg 1 AXA E&L Belegg 2 AXA E&L Belegg.3 AXA E&L Belegg -1 AXA E&L Kap. Ren AXA Obl.Ned Bemco RentSel Biogrond Belegg. Capa City Realty CuMPreferent F Delta Lloyd Dlr De'.ta Lloyd Inv. Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Donau Fonds DP America Gr.F EGF Investm. 176 OC EMF Rentefonds 89.3C Eng-Holl. Bel.Tl 10.0C Eng-Holl Bel Tr 24 9C Esmeralda part. 42 IC Eur Ass Trust 7.7C Euro Growth Fund 63.0f Euro Spain Fund 3 5C Far East Sel.F 74.7C Finles Topr.Gr F 5.9c Gen Bank Aandelenf 101 9 Gen Bank Liq. Grf 105.8( Gen.Bank Obl Dlvf 105.91 Gen.Bank Obl Waarf 130.0C German City Est 26.IX Gim Global :8 OC Holl Eur. Fund 68.GC Holl. Obl Fonds 133.0C Holl Pac, Fund 124.(X Holl Sel Fonds 111.TC Holland Fund 107.0C Hooge Huys Hypf. 138 OC 1NB Bnk Verre Oost F 17 2C ING Bnk Dutch F 77. IC ING Bnk Gel dm F 63,21 ING Bnk Glob F 62.8C ING Bnk GulDem F 51.6C ING Bnk Oblig.F 35 2C ING Bnk RenlegT F 110.6C ING Bnk Spaard F 101.5! Int.Neth Enh.Sel F 60.7C Int Neth.Select F 62.4C Interbonds 516.01 Intereffekt 500 29.01 105.00 106,OOf 114,60 115,00 55.30 55,90 1267.00 1267.00A 83.90A 83.90A 111.30A 112.20A 109.30 109,90A 121.10A 121,70 A 115.30e 59.10A 46.90 87.00 101.90 105.60 105.40 129.90 25.80 57.80 69.00 133.00 123.80 51.70 35.30 140.90 101,-55 Interef Jap.'Wm.it, I Intereffekt Rentegr Interorfckt Rentegrü Investa part. 1 IS Himal Fund fl Jade Fonds Jap,Convertible F Japan Fund Korea Pae.Tr fl Latin Am Eq F Leveraged Cap LIqulrent Mal Cup!tal F fl MeesP Obl Dlv.F. MeesP Obl Gr.F MeesP Offsh Fund Mexico Income F Mondlbel Nat Res Fund NCM Japan F yen New Asia Fund NlBSU-at.D E.N F O bam. Belegg Ohra Aand.F Obra Liq.Grf Ohra Obl.Df. Ohra Obl.Grf Ohra Onr G F Ohra Totaal F Orange Fund Pays-Bas Pr F Pays-Bas Pr F wb Pitcher Postb Aandelenf POS tb Beleggf Postb Obl f Postb. Verm grf Preferent F Ren talent Rente Plus F RG Aand.MIxfund KG America F RG Dirlrent F RG Emer. Mark F RG Europe F RG F'.orenie F RG Hollands Bezit RG Netto rente F RG Obl Mlxfund RG Pacific F RG Rente Mlxfund Rodamco Kodamco Ret Ned Rolinco Rollnco cum.p Rorento Schrod Inl Pr F Sc Tech fl Small Comp Neth F SN'S Guldensdiv f SNS Guldensgroelf. SNS Nederl Aandf SNS Obllgatledlvldf 13.80 39.00 49,60 110.50A 14.20A 83.10 71.00e 78.90 56.05 16.40 120.00 4120 .0.70 14.3C 57.20A 61,90A 62.00A 59.90A I 68.30A 35.60 5.00A SNS Obligatiegroeif Suez Gr.Fund Suez Liq.Grf. TG Oliehaven TG Petroleumhaven TG Rente Groei f Tokyo Pac Hold. Tolsteeg. Bcleggmij Trans Eur .Fund Transpac.F. Uni-Invest Unico Inv Fund Unifonds DM VastNed Off/Ind VastNed Retail VHS Onr. Ml) VIB NV VPV HollandHaven VSB Aand.F VSB Liq.Groeif. VSB Mix Fund VSB Obl Groeit. VSB Rente Fonds WBO Intern. Wereldhave NV World Prop.F. ZOM Florida F. (1 Zonnespectrum 93.30f 65.50A 32.50A 10.55 113,10 104.50 67.00 117.50 106.30 71,80A 93.20 65 50A 32.50A 10.50e Asas-fondsen 92.90 37.70A 48.70 66.20 64.20 51.70 65.10 139.00 135.00 122.50 51.80 51.60 6160 139.50 13520e 123.00f 94.50 30.50 18.50A 72,00 51.80 51.60 64.70 Alb Fisher Alcatel Alsthom Allied Sign Ind Amcr Brands Amer. Expres AT&T Amprovest Cap Amprovest Ine Asarco Inc. Atlantic Richf. Austria Gl.Inv Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel 1 Boeing Comp. CDL Hotels Int Centocor Chevron Corp Chrysler i Citicorp. 1 Coastal Corp. Colgate-Palm Comp Ben Par Bfr Comp Task Gr 11 Daehan Korean fl Dai-Ichi Yen Daiwa Sec. Yen Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp 0.45b 0.15b 450.00A 455.00A 55.60A 57.20A 45.60A 46.00A 46.00A 46.10b 63.30e 62.30e 58.00A 58.00A 50.00a 50.00a 79.80A 29 50A 30.00A 110.00A 109.80A 1267.00 1267.00A 66.50A 59.00A L I 00 A 29.00A 30.S0A 55.60 A 56.20A 56.50A 57.20A 79.00A 80.00A 36.70A 36.70A 78.00A 82.00b 1055.00A 18.80A 19.00A 9.50A 1850.00A 1470.00A 80.20A 79.70.A 76.50A 78.50A 71.50A 71.00A 79.50A 79.80A First Mexico lnc.fl First Pac. HKfl Fluor Corp. Ford Motor Gen Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Grace Co. Hitachi yen Honeywell IBM Intern. Flavor Intern. Paper ITT Ind Klolnw,Benson fl Litton Ind I Makita Corp Yen Matsushita F,1 Mlnn.Mln.6t Man Milsub Electric Mitsui Yen Mobil Oil I Morgan Co fl I NEC Corp Yen Nynex Occ.Petr Corp. Pacific Telesls psou i Pepsico Perkin Foods fl Philip Morns C. Phillips Petr Polaroid Reed Int fl Ricoh Comp Si Gobln Ffr Sanyo Elec. Yen Saialee SBC Co mm Schlumborger Scott Newt Sears Roebuck 1 Sekisur H Yen Suzuki Yen Tandy Corp TDK Toshiba Corp Union Carbide Union Pacific Unisys USX Marathon fl US West Comm US West Media Westinghouse Woolwoi th Xerox Corp 14.20A 6,00b 67.00A 31.60A 76.0OA 51.30A 53.00b 47.00A 69.00A 275.00b 53.00.A 118,50A 50.00A 6,00b 68.00A 32.00A 77.00Z 53.00A 53.50b 48.00A 6'e NL 88-98 6". NL 89-99 6'/s NL 93-03 6 NL 87-97 6". NL 86-96 6'/, NL 86-06 67. NL 78-98 67. NL 88-98 67, NL 9311-98 6 NL 96-06 6 NL 88-96 5'/, NL 94p04 105.25 103.10 104.37 101.10 100.70 104,45 97,79 100.40 97,90 23.10A 23.50A 28.50A 28.50A 4.70A 4.70A 63,20 A 63.90A 0.75A 99.00A 100.00 Beursindexen CBS koersindex Euro top 100-index Top 5-index DAX I Nikkei FTSE-index 35.00A 44.00A 10.20A 35.50A I3 50A 10.30b iO.OOA 647.00A 33.30A 54 80A 73.00A 6.00a 3000.00A 500.00A 45.00A 66.00A 6.10 A 18.50A 33.00A 33.50 54.50A 73.00A 6.00a 47.70 18.50A 33.50A 20.50A 130.30A 129.50A rik dollar antill gulden austr.dollar belg frank (1001 can.dollar deense kroon ilOOl i duit-se mark (100) engelse pond franse frank 11001 griekse dr ilOOi hongk.dollar 1100) nwzeel-dollar noorse kroon 1100) oost.schill Portugese e spaanse pes riOOi zweedse kr (100) 28.98) 111.961 2.5275 28.9900 100) 2.5210 32.6200 0.6830 21.3500 2.5960 10 5800 156.6500 156.6000 1.1150 1.1120 25.7300 25.7100 15.9195 15.9185 0.6830 21,5500 2.6005 1.0800 (100) Staatsleningen Optiebeurs Beleggingsinstellingen 143.00 55,00f 84.80 52.50 37.00 18.40 73 00 6.50f 62.00 43.10e 60 10 122.00 51.80A 40.70e 143.50 55.OOf 85.00 I ABN ABN ABN ABN ABN ABN' ABN ABN ABN abn Oroen F. L.Gr.F. Amro Neth.F Obl Grf 100,80A 100,BOA eoe 77.10 76.90 coe 114.30 114,00 eoe 189.70 189.60e eoe 152,10 153.00 1 eoe 77.50 75.00 77,50 097 65.00 1300 098 70.00 643 099 60.00 563 098 70.00 1072 o98 80,00 415 apr 70.00 621 apr 24.00 476 mrt 465,00 480 mrt 510,00 643 mrt 515.00 989 mrt 520,00 3074 500,00 830 17 50 apr 65,00 1276 apr 115,00 1664 nov 106.00 1125 okt 230.00 504 okt 230.00 753 mrt 70 00 817 apr 70.00 762 mei 45.00 516 mrt 830.00 555 mrt 840,00 826 ■r Am 55.20A 55.10A ic Eur 53.60A 53.80A mrt 510.00 mrt 515.00 mrt 520.00 2,30 b 1.50 NL 86-96 10' NL 80-00 10 NL 86-96 10 .NL 87-97 9 NL 90-00 9 NL 901-11-00 9 NL 90111-00 9 NL 90IV-00 9 NL 91I-H-01 8'. NL 90-00 81'. NL 9011-00 8". NL 91-01 I 8 NL 92-07 8 NL 89-99 H NI. 91-01 II' i NL 91-06 8' NL 90-00 8' NL 921-02 11 NL 9211-02 II NL 92-071-11 -. NL 92-071-11 77. NL 90-00 77, NL 95-05 7''i NL 89-99 7 NL 8911-99 7 NL 89-99 7 NL 89111-99 7 NL 89IV-99 7 NL 93-03 7 NI. 95-05 6' .NL 88-98 6'NL 89-99 6 NL 95-05 105.10 115.85 114.02 111.08 107,72 112.90 115,80 112.75 113,70 113.70 105.75 105.80 103.15 100.33 106.40 113.10 103.90 105.10 116.20 114.30 114.35 113,15 114.05 114.10 109.30 110,50 107.60 107.98 107.40 106,76 106.81 106.85 106,35 105,30 105.85 106,09 103.55 100.28 Bankpapier Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.0 j Goud onbewerkt 20.840-21 140. 21.000-21.600. bewerkt 23,040 later ge 23.200 laten, zilver onbewerkt vorige 255-325, bewerkt 360 laten. 370 laten 6.50A 66.00 43.50 59.60 123 50 52.10 40.50 69.60 16.00f 95.60 300.50 261 50 1590 ».70f 520 515 510 505 500 495 (^öKMïni 1,71 1.68 1.65 1.62 beurs Amsterdam periode van 20 dagen rendement op staatsleningen periode van 20 dagen middenkoers in guldens periode van 20 dagen Publiek koopt tandpasta bij drogtyf DEN HAAG (ANP) - De consument koopt tandpasta, sty poo en andere produkten voor lichaamsverzorging steeds— ker bij de drogist. Dat gaat ten koste van de supermarkteiP meldt het vakblad voor supermarkten Distrifood. Het marktaandeel van de supermarkten in produkten voo™ chaams- en haarverzorging daalde met 3 procent. Aan mu verzorgingsprodukten raakten de kruideniers zelfs 7 proo kwijt aan de speciaalzaken. De Nederlandse consumenten kopen jaarlijks voor circa I miljard aan shampoos, tandpasta, tandenborstels en créqor Daarvan is 35 procent in de supermarkt gekocht en 65 proef- bij de drogist. LI Deskundigen zeggen dat de supermarkten weinig ruimte tfri de produkten beschikbaar stellen en onvoldoende aandoe geven aan de presentatie. n Meeste ruwe olie uit Noorwegen u VOORBURG (ANP) - Noorwegen is de grootste leverai|j[ van ruwe olie die per schip wordt aangevoerd naar ons ty0, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer uit Noorwegen is de afgelopen vijfjaar drie ketj_ groot geworden en bedroeg vorig jaar 21,2 miljoen ton. M tijd steeg de totale aanvoer met 15 procent tot 97 miljoeni| Tweede was Egypte met 16,7 miljoen ton. Dit land wordt A, de aanleg van pijpleidingen vanuit Iran, Koeweit en Saof Arabiè steeds belangrijker als olieleverancier. De directe $i voer uit die landen laat de afgelopen twee jaar dan ookf daling zien. Philips breidt fors uit in China lar EINDHOVEN (ANP) - Philips gaat zijn belang in het Chir; Hua Fei Colour Display Systems in Nanjing vergroten var" tot 55 procent. De uitbreiding gaat gepaard met een inveT ring door de joint venture van ongeveer 600 miljoen guldenj de productie van beeldbuizen op te voeren. Het aandeel} Philips in deze investering blijft geheim. Door de investering zal de productiecapaciteit toenemenp 1.7 miljoen kleuren-tv-beeldbuizen tot4,3 miljoen per jaarjc wordt een nieuwe fabriek gebouwd voor de productie van kp ren-monitorbuizen met een capaciteit van 1.4 miljoen stjp1 Op den duur moet de productie van deze fabriek naar 3 miijp monitorbuizen. in 19 en \ch 101.35 105,10 105,40 103.35 104,37 101,15 100.70 102,10 103,20 104,65 98.20 100.50 98.20 519.05 675.33 345.10 1411,51 835.55 2487.99 AMSTERDAM (GPD) - Nieuwe auto's worden steeds goedko per. Ook Volkswagen verlaagt met onmiddellijke ingang haar prijzen. De Bovag en de RAI verwachten dat de prijsdaling zich de komende maanden zal doorzetten. De actie van Volkswagen past in de prijzenslag die momenteel •aan de gang is. Fiat had al diep gesneden in de prijs van de Pun- to. Peugeot maakte de 106 Ac cent goedkoper. Mitsubishi-im- porteur Hart Nibbrig en Greeve (HNG) kondigde aan dat de nieuwe modellen Colt en Lancer 1.500 gulden goedkoper in de markt worden gezet dan de vo rige modellen. Ook Opel is bezig met prijsverlaging. Bij Volkswa gen gaat de prijs van de Golf Va riant nu met 2000 gulden om laag. De benzineversies van de Polo. Golf en Vento zakken 1000 gulden in prijs. Dat geldt ook voor de gewone diesel en de tur bo diesel van de Golf. De Golf TDI gaat 500 gulden naar bene den en de Golf Variant TDI zakt 1.500 gulden. Volgens de BOVAG, belangen behartiger van de Nederlandse autobranche, heeft de prijzen oorlog verschillende oorzaken. Allereerst zijn de auto's te duur geworden. In 1984 kostte een nieuwe auto gemiddeld 22.000 gulden, in 1990 ruim 31.000 en ,E. mede door belasting- en if verhogingen is de prijs in dels gestegen tot ruim 3¥ gulden. Dat de consument ty een tweedehandsje neemt of) ger doorrijdt in z'n eigen 4ei blijkt uit de verkoopcijfers'fC de afgelopen twee jaar. Die« sinds 1994 gestagneerd. co Een tweede reden voor de W1 hele prijsverlaging is volger^ BOVAG de komst van de ~iP Koreaanse autofabrikant PJC woo die zich door opvallend?^ ties een plek op de Nederlafs markt wist te veroveren, the De BOVAG denkt overigen-Hc de prijsverlaging tijdelijkjse: hoogstens een jaar. „Als stf^ elke fabrikant de prijzen a N verlaagd, dan valt dat nietn op", aldus een woordvoerdaL al merkt hij dat fabrikanteaa plaats van lagere prijzenjrd traatjes gaan leveren, zoalfns, conditioning, een autoradio^ zes luidsprekerboxen of q dak. Ook de RAI beaamde gisj de tendens van prijsverlajr\ Een woordvoerder: „Met ty in de middenklassers, hetüj r ste marktsegment, is de sj ling dun. De consument is renlange prijsverhogingenq; meer bereid meer voor zijn. k neer te tellen. Fabrikantenn ten daar nu noodgedwongej inspelen". 3750.70 3768.60 FRANKFURT (AP) - De advo caat van Nick Leeson, de man die de Britse zakenbank Ba rings ten onder deed gaan, ont kent dat zijn cliënt zo'n 60 mil joen gulden op rekeningen bij drie Duitse banken heeft staan. Leeson zit in Singapore een ge vangenisstraf van 6,5 jaar uit na dat hij in november had bekend schuldig te zijn aan fraude en be drog. Leeson leed als optiehan delaar voor Barings in Singa pore honderden miljoenen gul dens verlies door. zonder zijn chefs in te lichten, grof te spe culeren op een stijging van de Japanse Nikkei-index, maar de ze bleek te dalen. Leeson zei voorafgaand aar proces dat hij blut was. spaargeld zou zijn opgegaan juridische kosten. Volgenï Britse krant Sunday Times! ren bij een onderzoek drie i' Duitse bankrekeningen Leeson gevonden. Leesomj2 vocaat Eberhard Kempf m de dit bericht „absoluut n 2 De krant zei niet wie het o; zoek had uitgevoerd of i: dracht van wie het was ver) Bekend is dat Britse voorn aandeelhouders van Baring zoek zijn naar tegoeden Leeson om nog iets van hc 1 zit terug te krijgen. Barings» na het debacle overgend door ING. 1.0780 1,3300 1.3210 24.4900 24.4200 137.2000 137.3600 Van 04 maart (17 00 uur) lot 05 maart itot 17.00) hanteert het GWK de volgen de advieskoersen voor het inwisselen I resp. aankopen van buitenlands geld: amenk.dollar austr.dollar belg frank (100) canad dollar deense kroon (100) dultse mark (100) engelse pond fïnse mark (100) franse frank 100) griekse dr (100) hongkong dlr (100) Ierse pond Israel shekel i tal lire (10.000) jap yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill (100) port.escudo (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr rand zweedse kr (100) 109,35 113,35 158.50 26.65 16,14 AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs sloot maandag weer op een recordni veau. De belangrijke AEX-in- dex noteerde een plus van 2,46 op 519,05 punten. De vriendelij ke stemming op de obligatie- markt, een hogere opening op Wall Street en een stabiele dol lar lokten aankopen uit. Ook zijn de beleggers optimistisch gestemd over de jaarcijfers die deze week verschijnen. Getro- nics was gevraagd na de fors ho gere jaarcijfers die afgelopen week werden gepubliceerd. „Het was vooral een rentemarkt. De hogere obligatiekoersen, en dus de daling van de rente op de kapitaalmarkt, zorgden voor een prima stemming", aldus een handelaar. De omzetten waren mede door de vakantieperiode „gemiddeld". Vooral tijdens de ochtend was de stemming vast. De AEX- schoot zelfs even door de psy chologisch belangrijke 520-pun- tengrens heen. Dat niveau kon de index niet helemaal vasthou den. maar toch verliet deze graadmeter de beurs met een slotrecord. Het vorige record werd vrijdag opgemaakt. Getronics was de lieveling op een vriendelijk gestemde effec ten vloer. „Waar vind je een fonds dat sinds zijn beursintro ductie elk jaar weer een groei van 20 procent laat zien", ver klaarde een enthousiaste hi laar. Hij hield het voor mos dat de koers nog wel verdei loopt tot maximaal concern noteerde een plus ƒ4,90 op 110.10. Koninklijke Hoogovens de eveneens tot de sterkste gers. Dat concern komt doi dag met de jaarcijfers die gens analisten goed zijn winst per aandeel zou wel flink kunnen stijgen. Hoogo' dikte 1,80 aan op 68,60. Ook VNU, dat vandaag ro 07 jaarcijfers komt, ging oral op de verwachtingen. Hetu vers- en tv-concern was gedt de de dag vastgestemd en i de markt op 28,30, een van zeven dubbeltjes. Anal denken dat de winst uit gei bedrijfsuitoefening rond de, miljoen zal schommelen, t< over een plus van 218 mi in 1994. Collega Reed El.' klom twee dubbeltjes op Wolters Kluwer volgde me'- winst van 1.50 op 178,50 De fors hogere winst van; Amro vorige week en de tieve uitlatingen van INC- stuurs voorzitter Jacobs s> leerden de financiële ING noteerde een- slot ƒ112.20. een winst van.' ABN Amro mocht 1,10 sl op 79,60. Fortis werd mee gen op 110,60. een groei drie dubbeltjes. TR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 6