Den Haag ontkent spionagezaak Bob Dole is vandaag favoriet bij voorverkiezingen in acht staten PZC Steuntje voor Britse inwoners Hongkong I Moeizame start bij Noord-Iers overleg Jerviërs verjagen noslims en Kroaten Mt Banja Luka Uitstel proces tegen voormalige top van leger Zuid-Afrika Aznar zoekt steun bij Spaanse regionalen buitenland feschokt en verontrust door Griekse beschuldiging VOOR AUt DUIDELIJKHEID. Voorman Rode Khmer kiest zijde van regering DINSDAG 5 MAART 1996 net de «ON HAAG (ANP) - De Neder- ^enfdse regering heeft de Griek- ^r^mbassadeur in ons land la- woj weten „verontrust en ge- "Sfiokt" te zijn over de aantij dat de Nederlandse mili- cl attaché in Athene zou heb- 1 gespioneerd. Den Haag zegt de diplomate zich op geen iele wijze heeft beziggehou- met het verzamelen van mi- gegevens. Buitenlandse ken wil dat de Grieken afzien Khun eis dat Den Haag de at- definitief terugroept, uurjbassadeur Petros Anghela- sprak maandagavond onge- 4 13 ir een half uur op het ministe- ??cnet topambtenaar mr. J.M. j2qS. directeur-generaal Poli- s'ooke Zaken. Het departement nadruk dat het niet ging 1 het ontbieden van de ambas- leur (een vrij zwaar diploma- middel), maar om een uitno- het incident nader te be- Minister Van Mierlo gesprek over aan zjn top- omdat Den Haag .ooi voorval niet te hoog wil spe- i Van Mierlo deed de zaak eer- Ral af als een kleine storm in groot glas water. UU[:ecteur-generaal Vos heeft de ibassadeur gezegd dat Bui- ?!jilandse Zaken op geen enkele 2 ojze is gebleken dat de militair 0.3(1 15: Jeneraal Djukic 1 Ontkent schuld 10:5N HAAG (ANP) - De Bos- generaal Dju- heeft maandagmorgen in 2 3in Haag gezegd onschuldig te li aan de oorlogsmisdaden, larvan hij door de aanklager ti het Joegoslavië-Tribunaal Tdt beschuldigd. ~"jkic wordt ervan verdacht als van de generale staf betrok- y\ te zijn geweest bij beschie- gen op de Bosnische hoofd- Sarajevo. Volgens de aan- iger gaat het om misdaden te- de menselijkheid, generaal vocht ook de be- igdheid van het tribunaal aan hem te berechten. „Als ik 'r terecht moet staan, dan be- 5 :ent dat dat elke militair van Bosnisch-Servische repu- ;k hier zou moeten staan", al- s Djukic. De eerste strafka- r van het tribunaal buigt zich 14 maart opnieuw over de ^k-Djukic. Dat gebeurt achter sloten deuren. attaché, mevrouw M. Thissen- Schotgerrits, activiteiten heeft ondernomen die in strijd zijn met haar diplomatieke status. Notitieblok De attaché is op 28 januari sa men met een Italiaanse collega aangehouden op het eiland Les bos. zo werd afgelopen vrijdag bekend. De Grieken beweren dat het tweetal na een etentje een notitieblok met militaire ge gevens had laten liggen, waarin gegevens stonden over Griekse schepen, havens en vliegvelden. Beide diplomaten zeiden latei- die informatie uit puur beroeps matige interesse te hebben ver zameld, aldus de Griekse lezing van het voorval. Buitenlandse Zaken heeft de Griekse ambassadeur te ver staan gegeven dat de diplomate voor een cultureel prive-bezoek op Lesbos was. Zij heeft volgens Den Haag helemaal geen mili taire gegevens opgetekend Het notitieblok was van de Italiaan se diplomaat. Een hoge Griekse regeringsfunc tionaris liet maandag weten dat Athene eist dat de beide diplo maten niet meer terugkeren naar hun standplaats. Thissen is op dit moment met ..verlof' in Nederland. Zij had maandag een gesprek op de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken om haar verhaal te doen. Vol gens een woordvoerder is het overigens gebruikelijk dat mili taire attachés die even op be zoek zijn in Nederland rapport uitbrengen. Den Haag verlangt van de Griekse regering dat zij haar standpunt ..heroverweegt" dat de Nederlandse diplomate niet meer welkom is in Athene. Me vrouw Thissen blijft in Neder land totdat de Grieken op dit verzoek hebben gereageerd. Buitenlandse Zaken heeft in het gesprek met de ambassadeur niet gedreigd eventueel een Griekse diplomaat te zullen uit wijzen, een suggestie die het VVD-kamerlid Weisglas zondag deed. Den Haag wil een escalatie van het diplomatieke incident voorkomen, aldus een woord voerder van Buitenlandse Za ken. Anghelakis heeft volgens goed diplomatiek gebruik toegezegd het standpunt van Den Haag aan zijn regering over te bren gen. HONGKONG (AP) - De Britse premier John Major heeft de inwoners van Hongkong maandag tijdens een twee daags bezoek aan de kroonko lonie ervan verzekerd dat ze er niet alleen voor zullen komen te staan als Hongkong vol gend jaar in Chinese handen overgaat. Als China het ak koord over de overdacht uit 1984 schendt zal Groot-Brit- tannië „de internationale ge meenschap mobiliseren en al le wettelijke middelen aan wenden die ons ter beschik king staan", zei Major in een toespraak tot zakenmensen uit de stad. De Britse premier zei dat de in woners van Hongkong ook na de overdacht aan China op 1 juli volgend jaar zonder visum Groot-Brittannië in zullen mo gen. Ook beloofde Major niet- Chinezen dat ze politiek asiel in Groot-Brittannie kunnen krijgen als ze statenloos drei gen te worden. Demonstranten eisten eerder op de dèg dat etnische minder heden in de kroonkolonie en weduwen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog de Britse nationaliteit zouden krijgen. Ze toonden zich ver heugd over de toezegging van Major. „Het is de gelukkigste dag van mijn leven", zei de In diër Lakhui Uttamchandani die al 32 jaar in Hongkong woont. In totaal wonen er en kele duizenden niet-Chinezen, voornamelijk Indiërs, in de kroonkolonie. Premier Major in gesprek met een jeugdige inwoner van Hongkong tijdens een wandeling door het winkelcentrum SliaTin. fotoEPA Op de vraag „Hoe kunt u in godsnaam nog rustig slapen 's nachts" (in de wetenschap dat het lot van zes miljoen mensen in de handen van de Chinese regering die ze haten wordt ge legd) zei Major dat hij geen keuze heeft omdat Groot-Brit tannie Hongkong gepacht heeft tot 30 juni 1997. ,,Ik vind het ook niet leuk. Maar ik moet de wet gehoorzamen", aldus Major. Major stak de loftrompet over Hongkongs rechtssysteem, de mocratie en burgerrechten en zei dat Groot-Brittannie zich zal blijven verzetten tegen Chi na's plannen om het gekozen parlement van de stad te ont binden en tegen de inperking van de burgerrechten. De Britse premier deed ook een oproep aan de inwoners van de stad om voor hun eigen rechten op te komen. Hij bena drukte de rol van de zaken mensen. ..Jullie belangen zul len direct geschaad worden als de dingen fout lopen", zei hij „Als blijkt dat u zich geen zor gen maakt over de overleving van het systeem in Hongkong, over zijn wetsregels. kundige regering en vrije maatschap pij. dan kunnen anderen de conclusie trekken dat ze er niet echt toe doen." Major weigerde later op een persconferentie te zeggen welke stappen Groot- Brittannië overweegt als Chi na zich niet aan het akkoord houdt. If (RAJEVO (RTR/AFP/DPA) - .-snische Serviërs verjagen i^islims en Kroaten uit de stad Banja ka en hun woningen worden 'enomen door Serviërs die de .Drsteden van Sarajevo zijn Jvlucht. Dit ondanks verze- 'fingen van de Servische poli- aan de etnische zuiverin- einde zou komen. .*y ontvangen dagelijks mel- i SJgen dat mensen worden ge- 'ongen hun huizen te verla- rg l". verklaarde Alexander 't fnko, woordvoerder van de in- „pjiationale politiemacht SFP- p afgelopen weken heeft de in- Rationale politie in Bosnië dif alestijnse kaper 1ME (AP) - Het Italiaanse mi- iterie van justitie heeft maan- g een onderzoek gelast naar t verdwijnen van de Pale- l'nse terrorist die veroor- eld was wegens de kaping n het passagiersschip Achille uro in 1985 op de Middelland- Zee. Palestijn, de 34-jarige Yous- Magied al-Molqi. verdween dopen woensdag, op de laat- dag van een 12-daags verlof de gevangenis wegens goed ongeveer 160 gevallen geregi streerd waarin niet-Serviërs uit hun flats of huizen werden ver dreven. De verjaagde mensen bevinden zich ..op straat" en trachten hulp te krijgen van de internationale hulporganisa ties. De bewoners worden verdreven door vluchtelingen uit de Servi sche buitenwijken van Sarajevo, zei Ivanko. Hij wees erop dat rond de 40.000 Servische vluch telingen op drift zijn in Servi sche republiek in Bosnië. De internationale politiemacht heeft de Servische politie erop gewezen dat zij krachtens het vredesakkoord van Dayton de zuiveringen moet voorkomen. De Serviërs hebben beloofd een eind aan de praktijken te ma ken, maar in het verleden is daar weinig van terechtgekomen. Tijdens de oorlog zijn de afgelo pen jaren honderdduizenden Kroaten en moslims verdreven uit Banja Luka. Van de ongeveer een half miljoen moslims en Kroaten die voor de oorlog in het gebied leefden, zijn er nog maar 5000 tot 10.000. aldus Ivanko. De uittocht van Serviërs uit de Servische voorsteden van Sara jevo duurt- intussen voort. In de wijken Ilidza en Grbviza, waar de Bosnisch-Servische autori teiten begin februari een ontrui ming gelastten, zijn nog maar enkele duizenden inwoners ach tergebleven. Ex-minister Malan bij zijn vertrek uit het gerechtsgebouw in Durban. foto Philip Littleton/EPA DURBAN (RTRl - Het ge ruchtmakende proces tegen de voormalige Zuid-Afri kaanse legertop wegens de moord op dertien zwarten in de provincie KwaZuiu-Natal in 1986 is maandag direct na de opening een week uitge steld. Het hooggerechtshof in Durban, waar het proces plaatsvindt, stemde in met een verzoek van de verdedi ging haar meer tijd te gunnen voor de voorbereiding van de zaak. Terecht staan Magnus Malan. minister van Defensie tussen 1980 en 1991, vier voormalige generaals van het Zuid-Afri kaanse leger, een vice-admi- raal, zes hoge legerofficieren, een politiekolonel en de assis tent secretaris-generaal van de Inkatha Vrijheids Partij Zij worden verdacht van be trokkenheid bij een inval in een boerderij in KwaMakhu- tha, waarbij dertien mensen met automatische geweren om het leven werden ge bracht. Tevens staan zes poli tiemensen uit het vroegere thuisland KwaZulu terecht, op verdenking van deelname aan de inval. De inval zou zijn gepleegd in het kader van een geheim ac tieprogramma van de Zuid- Afrikaanse strijdkrachten om de conservatieve Inkatha- partij van Zulu-leider Mango- suthu Buthelezi te bevoorde len. Het programma was ge richt tegen het toen verboden Afrikaans Nationaal Congres (ANC) en het daaraan geliëer- de Verenigd Democratisch Front (UDF). Volgens de aan klacht hebben de veertien hooggeplaatste verdachten meegewerkt aan de uitwer king van het actieplan, ook wel Operatie Marion ge noemd. Zij worden verant woordelijk gesteld voor de training, planning, wapenle- veranties, transport, financie ring en het toedekken van de illegale activiteiten uit het programma. (Advertentie) Voor labels van profes sionele kwalitei) is er nu de han dige, eenvoudig gebruiken Dymo Pocket. Deze portable labelmaker met z'n vriendelijke prijs helpt je 't hectische leven in huis, de werkruimte of op kantoor te ordenen. De Dymo Pocket is 'erkrijgbaar bij uw kantoor artikelenleverancier. OV/WO Altijd labels PGS'CK.ET bij de hand. WASHINGTON/ATLANTA (ANP/RTR) - Vandaag is het 'Ju nior Tuesday' voor de Republi keinen in de VS. Dan zijn er voorverkiezingen voor hun pre sidentskandidaat in niet min der dan acht staten tegelijk. Donderdag volgt New York. 'Supertuesday' is volgende week dinsdag. Dan gaat het om negen staten, waaronder be langrijke zoals Florida en Te xas. Bob Dole lijkt vandaag in de meeste staten favoriet na zijn overwinning van zaterdag in South Carolina. In Georgia en New York is de uitslag onzeker. De aartsconservatieve tv-com- mentator Pat Buchanan aast op Georgia, miljonair uitgever Ste ve Forbes op New York. Als La- mar Alexander, oud-gouverneur van Tennessee, een rol wil blij ven spelen moet eindelijk eens winnen. Buchanan opende zondag een frontale aanval op Dole, die in Georgia niet op de hulp van par tijbonzen kan rekenen. Die brachten hem in South Carolina de overwinning. Dole is volgens Buchanan niet beter dan Clin ton. De senator werkte op cru ciale punten samen met Clinton, zoals bij de benoeming van libe rale pro-abortusrechters in het Hooggerechthof en - tegen het Amerikaanse belang in - bij de vrijhandelsovereenkomst met Mexico en Canada. Na zijn nederlaag in South Caro lina is het vandaag voor Bucha nan in Georgia erop of eronder. Hij is in problemen gebracht door onthullingen in de Was hington Post dat hij tijdens de herverkiezingscampagne van president Nixon, plannen heeft opgesteld om de Democratische Partij in diskrediet te brengen. Memorandum De Post schreef maandag de hand te hebben gelegd op een geheim memorandum van Bu chanan van 10 april 1972. Daarin bepleitte de voormalig televisie commentator een strategie die erop gericht was de Democrati sche Partij in verlegenheid te brengen door het organiseren van demonstraties, het versprei den van geruchten en het tegen elkaar opzetten van politici. De ideeën van Buchanan, destijds lid van het campagneteam van Nixon, waren volgens de Post verwoord op de laatste pagina van een memo. dat nooit is over handigd aan de Watergatecom- missie. De Washington Post bracht in 1972 het afluisterschandaal aan het licht in het hoofdkwartier van de Democratische Partij, het Watergate-complex. De ont hullingen leidden in 1973 tot een diepgaand onderzoek tegen de leiding van de Republikijnse Partij. Nadat bleek dat Nixon nauw betrokken was bij een complex van praktijken om de Democratische tegenstanders onderuit te halen, moest hij in augustus 1974 aftreden. De memo van Buchanan en zijn assistenten had betrekking op de de nationale Democratische conventie, die in de zomer van 1972 in Miami Beach zou worden georganiseerd en was gericht aan twee hoofdrolspelers in het Duo twee maanden ondergronds ARRAS (DPA/AFP) - Na twee maanden volstrekte isolatie in een ondergrondse steengroeve rinkelde maandag voor de eer ste keer de telefoon bij twee Franse onderzoekers. Het duo kreeg te horen dat hun vrijwillig verblijf onder het Noord-Fran se Arras voorbij was Maar de speleologen willen nog tot don derdag beneden blijven. De holenonderzoekers Pascal Barrier (30) en Jannick Roy (31) hopen dat hun oponthoud bijdraagt aan de kennis over het menselijk bioritme. Zij hadden geen klok bij zich en meldden het slapengaan en opstaan per telefoon. Om de tijd te doden zocht het tweetal naar voorwerpen die Nieuw-Zeelandse solda ten in de Eerste Wereldoorlog in het gangenstelsel achterlie ten. Europa vergrijst in snel tempo BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie vergrijst in snel tempo. In 2025 tellen de vijftien EU-lidstaten 113,5 miljoen zestig-plus ser Een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van de hui dige 76,3 miljoen. Het aantal mensen jonger dan twintig jaar neemt met 11 procent af tot ruim 75 miljoen. Dit blijkt uit een demografisch onderzoek dat de Europese Commissie maandag in Brussel heeft gepubliceerd. Volgens het onderzoek is de demografische ontwikkeling van grote in vloed op de arbeidsmarkt De gemiddelde leeftijd van de Euro pese burger is momenteel 36 jaar. In 2025 zal dat 45 jaar zijn Deng Xiaoping leeft nog PEKING (AP) - De Chinese leider Deng Xiaoping is gisteren gekozen in het presidium van het nationale parlement Dit is het duidelijkste bewijs in een jaar dat de 91-jarige leider nog leeft. De leider heeft alle officiële functies opgegeven, maar wordt automatisch herkozen tot voorzittr van het presidium van het jaarlijkse Nationale Volkscongres. Deng heeft echter sinds 1988 geen enkele zitting van het Volks congres bijgewoond en hij zal naar verwachting ook dit jaar niet van de partij zijn. Het Volkscongres komt vandaag voor het eerst dit jaar bijeen. Deng is twee jaar geleden voor het laatst in het openbaar ver schenen. De overheid geeft geen informatie over de gezond heidstoestand van Deng Echtpaar spioneerde veertien jaar BONN (RTR) - De Duitse justitie is een rechtszaak begonnen tegen een echtpaar dat tijdens de koude oorlog veertien jaar voor de communistische DDR spioneerde. Het duo sluisde tot de val van de Berlijnse Muur in 1989 geheimen door over Navo- inrichtingen, waaronder luchtmachtbases en raketinstalla ties. Het gaat om een West-Duitser en een van oorsprong Oost-Duit se. Zij leerden elkaar in 1973 kennen toen de nu 59-jarige man in de DDR op zakenreis was. In ruil voor zijn spionagc-activitei- ten kreeg hij toestemming zijn vriendin te bezoeken en kreeg zij uiteindelijk toestemming het land te verlaten. De verdachte was onder meer werkzaam bij de firma Siemens. Hij was betrokken bij de bouw en uitbreiding van diverse mili taire installaties. MADRID (AFP/EFE/RTR) - De winnaar van de Spaanse parle mentsverkiezingen, de rechtse Partido Popular (PP), is maan dag begonnen met gesprekken met andere partijen over de vorming van een coalitierege ring. De PP won de verkiezingen van zondag met een aanzienlijk klei nere marge dan was voorspeld. Met 156 zetels komt de partij er twintig tekort voor een absolute meerderheid in het 350 zetels tel lende parlement. De socialisten van premier Felipe Gonzalez hielden de achterstand op de PP beperkt tot bijna 2 procent. Aznar zei maandag dat al con tact is opgenomen met de Cata laanse partij Convergencia i Unió (CiUDe CiU is met zestien parlementszetels op zich met voldoende voor een daadkrach tige regering. De regionale par tijen zoals de CiU zouden onder voorwaarden een PP-regering kunnen steunen, die de eenheid van Spanje hoog in het vaandel heeft staan. Aznar heeft zich tij dens de regering van Gonzalez, die ook dankzij Catalaanse steun regeerde, erg opgewonden over het feit dat de Spaanse re gering werd „gegijzeld" door de CiU CiU-leider Jordi Pujol stelde na de verkiezingen van zondag ver genoegd vast dat niets in Spanje kan gebeuren zonder Catalonië Het was ook zijn partij die de vervroegde verkiezingen uitlok te door de steun op te zeggen aan de regenng-Gonzalez. die door schandalen werd geplaagd. Formeel begint de vorming van een nieuwe regering pas als het parlement op 27 maart bijeen komt en de voorzitters van beide Kamers kiest. Gonzalez heeft er op gewezen dat het voorlopig nog niet zeker is of het Aznar zal lukken een coalitieregering te vormen. XTC-pillen WÜRZBURG (AP) - In de Beier se stad Wurzburg is een 38-ja- rige Nederlander aangehouden met 15.000 XTC-pillcn. Volgens de politie bekende de man regelmatig als drugskoerier naar Duitsland te zijn gereden. Het was de grootste XTC-vangst die de Beierse politie tot nu toe in een keer wist te maken. Watergate-schandaal, de minis ter van justitie John Mitchell en de chefstaf van het Witte Huis. John Haldeman. In 1973 ver klaarde Buchanan tegenover de Watergate-commissie niets af te weten van geheime Republi keinse operaties tegen de Demo cratische conventie. Intussen behaalde Dole zondag met 98 procent van de stemmen een overweldigende overwin ning bij de voorverkiezingen in Puerto Rico. Dat betekende dat hij alle 14 Puertoricaanse zetels in de wacht sleept in de Conven tion. het partijcongres dat de Republikeinse presidentskandi daat zal aanvijzen. Dole kreeg bijna 171.000 stemmen. Pat. Bu chanan slechts 1011. Phil Gramm kreeg er 1007, Lamar Alexander 712 en Steve Forbes 525. Volgens waarnemers heeft Bu chanan de kiezers op Puerto Ri co afgeschrikt met zijn fel tegen immigratie gekante toespraken. In de VS leven 2,7 miljoenPuer- toricanen. KAMPONG KANTOUT (AFP/ANP) - Een belangrijke leider van de guerrillabeweging Rode Khmer in Cambodja is overgelopen naar de regering. Dit is maandag vernomen in militaire kringen. Heng Pong, die geldt als een van de belangrijkste leiders van de ma oïstische terreurgroep, sloot zich met 357 strijders en hun familiele den bij het regeringsleger aan. In totaal ging het om ongeveer 2.100 mensen. Dit zou zich al half februari hebben voorgedaan, maar werd nu pas bekend. Heng Pong is de eerste functionaris van zo'n hoge rang die naar de regering in Phnom Penh is overgelopen. Hij sloot zich in 1970 bij de Rode Khmer aan en was. aldus een regeringsfunctionaris, inmiddels lid van het centraal comité van de Rode Khmer De regering had de desertie aanvankelijk geheim houden. Heng Pong kreeg na zijn desertie zelfs nog per radio een oproep een hoge Khmerleider zich met zijn troepen naar een andere positie te bege ven. De Khmers waren van 1975 tot 1979 aan de macht. In 1979 vielen de Vietnamezen Cambodja binnen en hen verdreven de Khmers. Zij richtten tijdens hun heerschappij een van de ergste volkerenmoor den in de geschiedenis aan. Volgens de jongste schattingen kwamen daarbij drie miljoen mensen om het leven. BELFAST (DPAy.AFP) - De vre desbesprekingen in Noord-Ier- land zijn maandag in een nieuwe fase beland. Het overleg begon overigens zonder de Noord-Ierse protestantse verte genwoordigers en de politieke vleugel van de IRA, Sinn Fein. Vertegenwoordigers van de Brit se en de Ierse regering begonnen in Belfast de gesprekken met de bij het Noord-Ierse conflict be trokken partijen. Het overleg geldt als voorbereiding op de vredesconferentie die op 10 juni moet beginnen. Maar het moeizame begin tem pert de verwachtingen over de besprekingen. Aan de gesprek stafel zaten de Britse minister voor Noord-Ierland Mayhew, de Ierse minister van buitenlandse zaken Spring en de leider van de gematigde sociaaldemocrati sche SDLP-partij in Noord-Ier land, John Hume. De protestantse Unionistische partijen bleven van het overleg weg omdat Spring eraan deel nam en zij een complot vrezen waarbij Dublin een rol zou krij gen in Ulster Gerry Adams, lei der van de IRA-partij Sinn Fein, werd maandag met een delega- tie tegengehouden. Londen en Dublin eisen dat de partij eerst de IRA overtuigt het staakt-het- vuren te herstellen alvorens aan tafel aan te schuiven. Het begin van het overleg was voorspelbaar, zei Mayhew, ver wijzend naar de boycot door de protestantse partijen. Het was pas de eerste van tien dagen overleg, aldus Mayhew.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 5