Dong vindt dat hij deugdzaam is Generatie Nix is gewetensvol mm achtergrond 4l Natuurgenezer zou handelen in medicijnen met bestanddelen van dieren het weer in zeeland levensbeschouwing Nu al ophef over in 2002 te verschijnen vertaling van bijbel en in europa C2S3E2*! 16 C 21-55!e SJh, b snelheidscontrole DINSDAG 5 MAART 1996 door Johan Carbo en Jos Goos Vorig jaar oktober nog ont ving de acupuncturist Zhi Lin Dong uit Nieuwegein, tegen wie justitie vorige week een on derzoek begon, een uiterst vriendelijke brief van minister Borst van volksgezondheid. Gaarne, schreef de minister, ging zij in op Dongs aanbod om ruimte en middelen ter beschik king te stellen voor gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur en Chinese kruiden. De minister wenste de Utrechtse Chinees verder 'veel voorspoed' toe bij de opening van zijn twee de acupunctuurbehandelcen trum annex Chinese geneesmid- delenhandel aan de Gelderse kade in Amsterdam. Zelf had ze geen tijd om te komen, maar ze zou wel een ambtenaar sturen. Na veertien jaar ploeteren leek Dongs positie eindelijk geves tigd. Trots lijstte hij de brief, met een Chinese vertaling erbij, in en hing hem aan de muur, duidelijk zichtbaar voor zijn patiënten. Wat minister Borst niet wist. was dat er toen al een justitieel onderzoek gaande was tegen de kleine tengere 'dokter', zoals hij door zijn patiënten vaak liefko zend wordt genoemd. Begin de ze week werd bekend dat Dong wordt verdacht van verboden handel in pillen, poeders en zalf jes waarvoor bestanddelen zou den zijn gebruikt van bescherm de uitheemse diersoorten. Bo vendien zouden er te veel zware metalen in zijn 'medicamenten' zitten, hetgeen gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Ook importeert Dong genees middelen zonder dat hij daar een vergunning voor heeft. Het is trouwens maar de vraag of het wel geneesmiddelen zijn, want zo staan de spullen van Dong niet geregistreerd. Maar hij prijst ze wel aan als medicijnen. ..Inmiddels is onze relatie met de heer Dong zeer bekoeld", aldus een woordvoerder van de minis ter. Sinds vorige week dinsdag is aan de Geldersekade in Amster dam weinig meer te vinden dan die ministeriële groet achter glas. Verschillende containers met Chinese geneesmiddelen werden daar en in Utrecht door de politie afgevoerd. In Amers foort namen rechercheurs de boekhouding mee en in Nieuwe- Minister Borst wenste acupuncturist Zhi Lin Dong (foto) 'veel voorspoed' bij de opening van zijn tweede acupunctuurbehandelingcen trum annex geneesmiddelenhandel toe. foto GPD gein doorzochten zij de woning van Dong - waar hij overigens niet zelf meer woont. Verrassing Met een bevel tot huiszoeking stonden twintig agenten vorige week dinsdagmorgen even na acht uur aan de rand van zijn bed op zijn andere tijdelijke adres. ..Het was voor mij een gro te verrassing", vertelt de 44-ja- rige Chinees in soms moeizaam Nederlands. ..Ik moest me aan kleden en op een stoel gaan zit ten. Bellen mocht ik niet. M n mobiele telefoon werd afgepakt. Heel vervelend allemaal. Ik hoorde pas later van al die inval len. Nooit heb ik iets gemerkt van een onderzoek door justitie tegen mij. Het enige wat me ooit is overkomen, is dat een kleine proefzending pillen ongeveer een jaar geleden in Rotterdam niet door de douane kwam. In die pillen waren fijngemalen zee paardjes verwerkt. Ik was mijn geld kwijt, dat was eigenlijk al les". Dong haalt z'n schouders op en glimlacht maar weer eens. ..Nu zal men wel zeggen: die Dong, dat is geen nette man, die doet verboden dingen. Maar waarom zou ik? Dit kan wel eens de on dergang van mijn bedrijf wor den. Ze hebben 25.000 kilo aan medicijnen in containers bij me weggehaald. Ik had ongeveer achthonderd verschillende soor ten in voorraad voor een totale inkoopprijs van ongeveer drie honderdduizend gulden. Het duurt minstens twee maanden om nieuwe medicijnen vanuit China in te voeren. Wat moet ik in die tussentijd beginnen? Nou? Honderden patiënten ge bruiken die medicijnen. Die heb ben ze nodig. We blijven open maar ik kan alleen nog maar acupunctuur en massage geven. Ik neb dertien mensen in dienst. Wat is hun toekomst? Na alle pu bliciteit ben ik al ontboden bij mijn bank". De alternatieve genezer zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. „Ik zal niet zeggen dat ik he lemaal geen middelen in huis had waarin bestanddelen waren verwerkt van beschermde dier soorten. Maar dat was een oude voorraad. Zoals die tijgerpleis ters. De douane is heel streng ge worden, vergeet dat niet. In Chi na zelf hebben ze ook de regels aangescherpt. Een officiële lijst met wat wel en wat niet in Ne derland is toegestaan? Nee. die heb ik niet". Maar hij deugt gewoon, wil Dong gezegd hebben. „Veertien jaar geleden ben ik vanuit China hier terecht gekomen. Ik wilde de Europeanen vertrouwd maken met de Chinese geneeswijze. Een paar duizend jaar Chinese wijs heid. daar heb ik vijf jaar op ge studeerd. Ook u heeft daar iets aan. Eerst zat ik in Nijmegen, maar het werd al gauw Utrecht. Ik heb altijd hard gewerkt. Dat leverde mij een bloeiend bedrijf op. De levering van Chinese ge neesmiddelen aan Italië, Duits land. Belgie. Frankrijk, Finland en Portugal loopt helemaal via mij. En nu is het misschien wel allemaal voorbij. De politie heeft misschien wel een jaar nodig om uit te zoeken of ik strafbaar ben geweest. Als ik niet uitkijk ben ik voor die tijd al lang failliet". Boos Al blijft hij de vriendelijkheid zelve, toch laat Dong ook mer ken dat hij boos is. „Er is deze week geschreven dat ik illegalen in dienst zou hebben. Nee heren, bij dokter Dong werken hele maal geen illegalen! Dong is niet gek of ziet hij er zo uit? Mijn goede naam wordt aangetast en dat zit mij niet lekker". Waar Dong ook grote moeite mee heeft, is dat veel patiënten nu een vergeefse reis (althans wat betreft medicijnen) naar hem maken. En hij kan ze ook niet afbellen want zowel in Utrecht als in Amsterdam werd ook de agenda met afspraken in beslag genomen. „Ik heb maar gauw een advocaat genomen. Ik zal u eens iets vertellen: ik krijg zelfs vanuit het buitenland pa tiënten bij me: mensen die per vliegtuig komen en daarna ook nog eens de trein en de bus moe ten nemen. Die staan dan uitein delijk voor me en dan moet ik nu zeggen: 'Sorry hoor maar ik kan u niet goed behandelen, en ik wist niet eens dat u kwam'. Met het meenemen van mijn afspra- kenboek hebben ze me mis schien nog wel het meest gedu peerd. Ik sla een flater tegenover mijn patiënten. Dat hadden ze dokter Dong niet mogen aan doen". En dan nog iets: dat van die be schermde diersooren acht hij on zin, maar het justitieel vermoe den van gevaar voor de volksge zondheid door teveel zware me talen in zijn poeders is hem hele maal te bar. "Het gaat natuur lijk om de dosering die wij voor schrijven. Arsenicum is per thee lepel een vergif, maar in zeer kleine doses een geneesmiddel. Zo zit dat ook met de zware me talen." door Wim Schrijver De nieuwe bijbelverta ling van het Neder lands Bijbelgenootschap (NBG) is nog lang niet af, maar ligt al onder vuur. De 'vertaling 2000', die naar verwachting in 2002 klaar zal zijn, moet 'natuurlijk' Nederlands bevatten. Vol gens sommigen gaat dat streven ten koste van de be trouwbaarheid van de tekst. Onlangs stuurde de kerke- raad van gereformeerd-vrij gemaakt Smilde een brief naar zijn synode, die dit jaar in Berkel en Rodenrijs bij eenkomt. met het verzoek om de vertaling nu al van de hand te wijzen. Opmerkelijk omdat de vnjgemaakten in dertijd als eerste kerkge nootschap positief reageer de op het voornemen van het NBG om een nieuwe verta ling te maken. De kans dat ze in Smilde hun zin krijgen is klein. Diverse leden van het vertaalteam (onder wie de projectleider) zijn zelf vrijgemaakt, terwijl ook de vrijgemaakte nieuw- testamenticus prof. Jacob van Bruggen positief is over het project. De onrust is veroorzaakt door de Hoevenlakense pre dikant dr. Dirk Monshouwer die onlangs in de Amers- foortse Courant in een pa gina-groot artikel een enkel reeds vertaald vers tegen het licht hield. Zijn conclusie: „De operatie zal in 2002 ge slaagd zijn, maar de bijbel is helaas overleden." De vertaling, aldus de kern van de kritiek, wordt wel he dendaags, maar raakt tege lijkertijd te ver van het we zen van de grondtekst af. Een oud adagium van verta lers luidt: het is met vertalin gen als met met vrouwen. Als ze mooi zijn. zijn ze niet trouw, en als ze trouw zijn, zijn ze niet mooi. Volgens Monshouwer zou het eerste opgaan voor de 'vertaling 2000'. waar sinds een jaar aan gewerkt wordt. Het vertaalteam wees de kri tiek resoluut van de hand. Volgens projectleider drs Robert A. Scholma wordt de vertaling wel degelijk bron tekstgetrouw. De brief uit Smilde komt dan ook hard aan. Het NBG is er juist alles aan gelegen om een veilige vertaling te maken, die voor zo veel mogelijk kerken ac ceptabel is als kanselbijbel. Het is een project dat miljoe nen zal kosten, die in eerste instantie door het NBG zeil opgehoest moeten worden. Gettotaai Een aantal kerken heeft bij voorbaat een nieuwe verta ling toegejuicht. Veel meele vende kerkgangers kijken er zelfs reikhalzend naar uit. De huidige standbaardbij- bel dateert uit 1951, waar door het taalgebruik behoor lijk gedateerd is. De editie bevat de studeerkamertaai uit de jaren dertig en staat bol van de 'tale Kanaans'. een mooi woord voor kerke lijke getto taal. Dierbaar en bruikbaar voor oudere generaties, maar niet aantrekkelijk voor jongeren en buitenkerkelijken. Een il lustratie: wanneer een mee levend kerklid een zeer ge slaagd cadeau krijgt van kennissen, kan hij Simson nazeggen: „Hebben jullie soms met mijn kalf ge ploegd?" Hij bedoelt dan: hebben jullie mijn vrouw uit gehoord? Leuke geheimtaal, maar niet echt bruikbaar buiten de eigen kring. De zeer toegankelijke verta lingen die de afgelopen jaren verschenen komen zo los van de grondtekst, dat ze niet acceptabel zijn voor ker kelijk gebruik. Bijvoorbeeld de Groot Nieuws Bijbel van het NBG is volgens het ge nootschap zelf wel wat erg vrij. De 'vertaling 2000' wordt brontekstgetrouw en doeltaalgerich' Daarom wordt nu gewerkt met 'ver- taalkoppels': hebraici en graeci worden bijgestaan door neerlandici, die voor fraai Nederlands moeten zorgen. Dat laatste is volkomen te recht. Sprak Jezus zelf ook niet in de taal van het volk: het Aramees9 Dat is iets wat de kerken die nog altijd de Statenvertaling uit de 17e eeuw gebruiken, zich moe ten realiseren. Wat voor de huidige NBG-vertaling geldt, geldt zeker voor de Statenvertaling: veel is voor buitenstaanders nauwelijks of in het geheel niet te begrij pen. Er is zeker op dit moment geen reden om de NBG-ver- talers te ontmoedigen. Het project verdient alle waarde ring. Boek 'Jong in de jaren negentig' laat genuanceerd beeld zien door Margreet Fogteloo Ze geloven niet in een God en ze lopen niet warm voor grote idealen. De zogenaamde zappende, a-politieke, niet-ge- lovige generatie Nix zou alleen in zichzelf geloven. Het zondag in de Amsterdamse Rode Hoed gepresenteerde boekje 'Jong in de jaren Negentig' laat zien dat dit beeld nuance verdient. Want ze zoeken best wel naar zinge ving in het leven, als het ze maar geboden wordt. „Ik geloof niet, maar ik denk wel dat het handig is. want dan ben je nooit alleen. Maar ja, uiteinde lijk is het natuurlijk niet realis tisch. Ik denk wel eens. waar komt het allemaal vandaan?". Sanne 15) uit Utrecht is een van de tweehonderd geïnterviewden voor een onderzoek naar gods dienst en zingeving van de jeugd dat de Rode Hoed in 1993 begon. Door heel Nederland werden er twee jaar lang diepte-interviews afgenomen met middelbare scholieren, waarvan het resul taat zijn beslag kreeg in het boek 'Jong in de jaren Negentig'. Het eerste exemplaar werd gepre senteerd door superpuber Paul de Leeuw aan een zaal vol leer krachten, jongeren en hun ou ders. Waar het allemaal vandaan komt, weten de meeste jongeren eigenlijk niet. Kinderen van hip- pie-ouders, die het geloof afwier pen en zich stortten op de barri cades om de wereld te verbete ren, zijn helemaal niet opgevoed met enige vorm van religie Van hun ouders leerden ze wel dat idealisme heeft geleid tot grote teleurstelling. De bijbel, de ko ran of Das Kapital, het zegt ze allemaal geen klap. Kruisdingetjes Maar ook kinderen van 'nor male' ouders, want beslist niet alle opvoeders van nu zaten op kleedjes te blowen en te debatte ren over politiek- hebben door gaans niet zoveel met religie. Als ze werd gevraagd welke levens beschouwelijke achtergrond hun ouders hebben, reageren de meesten vertwijfeld. „Eh, mijn vader droeg altijd kruisdin getjes. Ik weet het niet precies". „Ik word heel vrij opgevoed, het enige wat gevraagd wordt, is dat ik aardig ben voor een ander. Maar dat heet dus goede om gangsvormen. „Luisteren naar elkaar en. res pect hebben voor de mede mens", zeggen zo ongeveer de meeste jongeren. Het christen dom en de islam worden door gaans gezien als intolerante godsdiensten. Opvallend, zo blijkt uit de vele gesprekken, is de aantrekkingskracht die het Het beeld van de zappende, a-politieke en niet-gelovige generatie Nix behoeft bijstelling. foto Monique Baan/GPD boeddhisme op jongeren uitoe fent. Vooral reïncarnatie is een begrip waar jongeren veel over nadenken en ze 'best wel wat in zien'. Paul de Leeuw hakt er met zijn rappe tong soms flink op in. Mat- thijs heeft samen met enkele an dere geintervieuwden uit het boekje op het podium plaats ge nomen. Hij ziet het leven vooral zonnig in en vindt het allemaal wel okee. „Nou joh, blijf maar lekker zitten in je bunkertje", geeft Paul de Leeuw hem als le vensadvies mee. Huilende God Naast hem zit de Surinaamse Mireille, die, zo zegt ze gieche lend achter haar hand, gelooft in God en daarom iedere dag heel veel bidt. „Alleen goede mensen komen in de hemel, dus moet ik veel bidden", zegt ze stikkend van de lach. „Wat is dat dan, een goed mens9", vraagt Paul haar. „Eh. nou niet roken, drinken. Le ven naar de tien geboden. Maar eerlijk gezegd, houd ik me er niet zo veel meer aan. Ik rook en drink namelijk. Dat vindt mijn moeder maar niks". Paul pro beert haar pijn te verzachten, want "in de hemel verkopen ze ook sjek hoor". Niet alle jongeren hebben Nix met god. Genoeg gelovigen ko men in het boekje aan bod. Zij noemen zich heel bewust christelijk, islamitisch of joods, en zijn vaak zeer actief bezig met hun overtuiging. In de klas vor men zij altijd een minderheid. „Het verhaal van de schepping vind ik mooi. Net een sprookje. Hij bestaat nog wel. Volgens mij huilt God nu hij ziet hoe het met de wereld is gesteld". Als Flavio op het podium aan Paul de Leeuw vertelt hoe hij be zig is met zijn katholieke geloof is het opeens muisstil geworden in de zaal. De van origine Brazi liaan uit Culemborg vertelt met overtuiging hoe hij zijn leven vorm geeft langs de weg van de bijbel. „En hoe zit het met anti conceptie en homo's enzo, vind je dat ook goed aan de kerk?", vraagt Paul aan de bleke, se rieuze katholiek. „Ik ben heel kritisch", zegt hij afgemeten. De zaal kijkt met grote ogen. want als er een ding uit het onderzoek ook naar voren komt is dat het doodzwijgen van God thuis en op school nog niet betekent dat jongeren zich niet bezighouden met zingeving. Zij zijn wel dege lijk op zoek naar een eigen defi nitie van God. Als een soort hulpmiddel dat troost of hou vast zou kunnen bieden. Hun le vensbeschouwing doet denken aan een bouwpakket, conclude ren de onderzoekers. Ze denken na over milieu, racisme, oorlog (bestaat er nog een God na Auschwitz?) criminaliteit in ter men van goed en kwaad. Geen overdracht Het grootste probleem van deze tijd is dat er geen overdracht Vandaag Na de passage van een wamite- front dat gisteren voor somber en nat weer zorgdebevinden wij ons vandaag in de warme sec tor. Dit is het gebied tussen ivarmte- en koufront in. De aan gevoerde lucht is relatief zacht en zorgt vooral boven het koude water voor slecht zicht. Ook is er nog veel bewolking ivaaruit het plaaiselijk nog kan motregenen. In de loop van de dag komen er enkele opklaringen voor maar zoals het er nu naar uit ziet zul len deze niet veel voorstellen. De temperatuur loopt op naar 6 tot 7 graden. De wind is naar het noordwesten gedraaid en is overwegend matig. 3-4 Beaufort. Vanavond en vannacht is er ook nog veel beivolking en daalt het kwik naar net boven het vries punt. In een opklaringsgebied kan het net onder nul worden met vorst aan de grond. Dus voorlopig zijn we nog niet van dit koude weer af. Nautisch bericht ivind: noordwest matig, eerst nog af en toe vrij krachtig, 4-5 Beaufort; zicht: slecht tot matig, plaatselijk mistbanken; tempe ratuur kustioater: 2 graden; af wijking waterstanden: geen af- ivijking van betekenis; maxi mum golfhoogte monding Schei- des: tussen een halve en een me ter. Vooruitzichten Voor woensdag: Het hogedruk- gebied dat al een week west van de Britse eilanden heeft gelegen trekt naar het oosten en ligt van nacht al boven de Noordzee. Hierdoor draait de wind van noordwest naar noordoost en ivordt drogere maar ioel iets koudere lucht aangevoerd. Ma- n ximum temperatuur omstre 4 graden, minimum rond vriespunt. Wolkenvelden. I kans op neerslag blijft aa/il zig. Overal vorst aan de gronj, Voor donderdag tot en meti terdag: De wind draait de mende dagen geleidelijk nn.fi oost tot zuidoost en is orer^ gend matig. 3-4 Beaufort. Er^ wolkenvelden maar er «;o( geen neerslag van betekenis ;,0 wacht. Temperaturen orerq» omstreeks 5 graden, 's nan rond 0 graden. ZON EN MAAN 6 MAART ie Zon op 07.14 onder 1^ r Maan op 20.00 onder OV' uur cm Dinsdag, 5 maart V.M. 10.23 Vlissingen 02.06 214 Terneuzen 02 25 239 Bath 03 25 289 Roompot-buiten 02.05 160 Zierikzee 03 35 155 Yerseke 03.50 163 Philipsdam-West 04.00 166 Woensdag, 6 maart Vlissingen 02.36 230 Terneuzen 02.55 255 Bath 03.59 3;5 Roompot-buiten 02.35 173 Zierikzee 04.15 164 Yerseke 04.30 171 Philipsdam-West 04.45 174 Laag water uur cm Dinsdag, 5 maart V.M. 10.23 Vlissingen 08.25 202 Terneuzen 08.56 211 Bath 09.57 237 Roompot-buiten 08.20 153 Zierikzee 09.40 152 Yerseke 09.40 158 Philipsdam-West 09.40 163 Woensdag, 6 maart Vlissingen 09.00 214 Terneuzen 09.26 224 Bath 10.33 249 Roompot-buiten 08 55 160 Zierikzee 10.15 157 Yerseke 10.20 164 Philipsdam-West 10 20 168 uurlb s 14 13,r 14-39' 15 39l" 14.20 I6.00 se I6.10 m 16.25 S h lei 144skr 15.09 .in 14.50P 16.4(1' 16 50|bt 17.005 V 20.30 21.02ra 22 06ze 20.30. 21.50' 21 55 22.43- 21 Oi!N 22.3cjch 22.35) 1 22.35,, 1 19 temperatuur VERWACHTING VOOR DINSDAG 5 MAART meer plaats vindt van joodse, christelijke, humanistische waarden, meent dichter/tekst schrijver Huub Oosterhuis, di recteur van de Rode Hoed en een van de initiatiefnemers van het onderzoek. „Wat wij hebben ge merkt tijdens de gesprekken is dat ze wel degelijk grote belang stelling en behoefte hebben aan morele vraagstukken en reflec tie op zichzelf, Ze worden ge woon veel te weinig aangespro ken op innerlijke beleving, ge voel, smaak en moraal. Ze zijn net als alle generaties op zoek naar een eigen identiteit en een eigen waardenstelsel. Ze groeien nu op in een wereld waarin de te levisie ze naar alle delen van de wereld brengt. Maar waar het vervolgens aan ontbreekt is een begrensd referentiekader van waaruit deze informatie kan worden geduid. Wat ik tijdens de gesprekken heb gemerkt is dat ze er soms ongelukkig van wor den. Ze zitten in zichzelf opgeslo ten. Ze willen graag aangespro ken worden op hun geweten. Ou ders en leerkrachten zouden dat wat mij betreft meer moeten doen". Naar aanleiding van de grote be langstelling voor spirituele za ken die uit het onderzoek blijkt onder jongeren, is Oosterhuis van plan een vervolgproject op te zetten. „We gaan bijbellezin gen organiseren De bijbel als poëtisch verhaal en niet als on geloofwaardig sprookje". Vooruitzichten Weersvooruitzichten voor diver se europese landen, medege deeld door het KNMI, geldig tot en met woensdag: Finland: Wolkenvelden en eerst kans op wat sneeuw. Vooral woensdag ook enkele opklarin gen. Dinsdag in het zuiden lichte vorst, verder overdag matige vorst. Noorwegen: Dinsdag ten zuiden van Bergen droog en in het zuid oosten perioden met zon. Verder vrij veel bewolking en af en toe regen, in het binnenland en het noorden sneeuw. Maxima van 5 graden in het zuiden en westen tot iets onder nul in het noorden. Denemarken: Wolkenvelden en plaatselijk wat regen. In de loop van dinsdag tijdelijk flinke op klaringen. Woensdag opnieuw toenemende bewolking en later ook kans op sneeuw. Middag- temperatuur dinsdag rond 4 gra den. woensdag iets lager. Engeland. Schotland, Wales en Ierland: Wolkenvelden en plaat selijk kans op wat motregen. Ge leidelijk meer zon. Middagtem- peratuur rond 8 graden. Portugal: Zonnig, maar dinsdag in het zuidwesten meer bewol king en toenemende regenkans. Vooral woensdag plaatselijk veel regen, mogelijk onweer. Ma xima rond 16 graden. Madeira: Veel bewolking en vooral dinsdag neerslag. Woens dag ook een enkele opklaring, aanhoudende kans pp een bui, mogelijk onweer. Maximum temperatuur circa 16 graden. Spanje: In het noorden wolken velden en vrijwel droog. Verder perioden met zon. In het zuiden en langs de kusten in het oosten toenemende bewolking en buienkans. Op de stranden ten zuiden van Valencia toenemen de wind. Maxima rond 11, in het zuiden circa 17 graden. Canarische Eilanden: Veran derlijk bewolkt en nu en dan re gen of onweer, dinsdag mogelijk veel neerslag. Maximumtempe ratuur rond 20 graden. Marokko: Westkust: dinsdag toenemende bewolking en later met name in het zuiden kans op regen. Middagtemperatuur dinsdag rond 20. woensdag wat lager. Zuid-Frankrijk: Droog en flinke zonnige perioden. In het noor den geleidelijk meer bewolking, later kans op neerslag. Middfl temperatuur langs de Midi landse Zee rond 10 graden^ ders rond 6, maar in de Ardef plaatselijk dicht bij nul. Mallorca en Ibiza: Af en toei en vooral woensdag kans op J bui. Iets hogere maxima, cP 14 graden. Corsica en Sardinië: Half)**-'; zwaar bewolkt en dinsdag (g^ wel droog, woensdag kans,sli een enkele bui. Middagtemp£n tuur ongeveer 12 graden. Griekenland en Kreta: VeelJ^." wolking en plaatselijk veel.j gen, in de bergen sneeuw. hL„ en daar kans op onweer. Op da Egeische Zee steekt een ha^e( noordelijke wind op. Woensc op het vasteland geleidelijk Sj klaringen, met name op de Slge raden aanhoudend buiig, 'on Turkije en Cyprus: Langs f Turkse westkust bewolkt f1*5 plaatselijk veel regen, mogep3 onweer. Woensdag ook langsPT zuidkust veel neerslag. Op prus op beide dagen ook zon. Maxima van 4 graden op: Dardanellen tot circa 20 op ri: dag op Cyprus. al Weerrapporten 04 maart 19 uur: 1MI itei i e t v ns eld Amsterdam Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Boedapest Bordeaux Brussel Cyprus Dublin Frankfurt Genève Helsinki Innsbruck Istanbul Klagenfurt Kopenhagen Las Palmas Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Mallorca Malta Moskou Miinchen Nice Oslo Parijs Praag Rome Stockholm Warschau Wenen Zurich zwaar bew zwaar bew regen licht bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt sneeuw licht bew. zwaar bew half bew half bew zwaar bew. licht bew half bew half bew. licht bew. zwaar bew. onbewolkt onbewolkt zwaar bew. zwaar bew onbewolkt licht bew licht bew. half bew, zwaar bew. onbewolkt onbewolkt licht bew. regen onbewolkt zwaar bew zwaar bew half bew half bew zwaar bew Ze. ]P; M jela ;de Ira De politie kondigt voor vandaag de volgende snelheidscontit aan: A2 tussen Amsterdam-Utrecht-Zaltbommel vice versa A12 tussen Arnhem-Ede vice versa - roulerende radar N236 tussen Bussum-Weesp vice versa N524 tussen Hilversum-Bussum vice versa A6 ter hoogte van Lelystad A12 ter hoogte van Harmeien A59 ter hoogte van Waspik wegwerkzaamheden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 4