Twist rond sponsoring school Beeld van te snel schietende agenten is volstrekt onjuist Onze Top 10 van deze week. cn 2pZC Meer leerlingen in basisonderwijs Herstel oorlogsmonument Vught 0 0 O 0 0 binnenland D66: geen commercie PvdA: bedrijf mag bijspringen Werk thuiszorg stuk 'zwaarder geworden ^Tweede leraar school Rijssen aangehouden Uitleg in metro over boeddhisme Rechtbank bestraft bende die kinderen India naar VS bracht Dijkstal voor handhaving koopkracht van minima O 2.99 2.99 7.98 9.98 9.90 4.95 1.19 1.99 1.98 5.99 week "is DINSDAG 5 MAART 1996 yEN HAAG (ANP) - De coalitie- ^rtijen PvdA en D66 zijn het necns over sponsoring in het °hderwijs. D66 wil dat de over- "eid paal en perk stelt aan spon- djjrjng „omdat deze de onafhan- elijkheid van het onderwijs IJlantast", aldus D66-kamerlid duambrechts. De PvdA stelt zich ceel gematigder op. Volgens ka Liemburg is sponsoring anvaardbaar als een school te geld krijgt van de over om noodzakelijke voorzie te kunnen betalen. '^166 is bang voor vermenging an onderwijs en commercie. e'eel scholen komen geld tekort ^oor het onderhoud aan de loka- verwarming en elektriciteit, a het voortgezet onderwijs gaat miljoen gulden, bleek torige maand uit een onderzoek de zogenoemde Norme- Scholen komen jaardoor in de verleiding om in gaan op aanbiedingen van bonsors. Lambrechts acht dat rpgewenst. „Ik ben beducht dat üt'et bedrijfsleven de inhoud van i?;et onderwijs massaal gaat die- leren. Nu al betaalt de Nationale ijostgiro een lespakket dat al- l| leen maar over dat bedrijf gaat. En Heineken schrijft in een les brief dat een enkel biertje geen kwaad kan." Geen tegenprestatie Lambrechts wil sponsoring slechts toestaan als het bedrijf geen tegenprestatie eist. Het op hangen van één enkele poster in het schoolgebouw gaat haai- al te ver. „Scholieren zijn makke lijk te beïnvloeden. Ze kunnen zich op school ook niet aan re clame onttrekken." De overheid moet ervoor zorgen dat de scholen voldoende geld krijgen voor hun exploitatie, vindt Lambrechts. Want de overheid is als eerste verant woordelijk voor goed onderwijs. Komt dit geld er niet, dan vindt D66 dat ouders die dat willen geld kunnen bijdragen om het tekort te dekken. Lambrechts erkent het bezwaar van de PvdA dat dan mogelijk een scheiding ontstaat tussen rijke en arme scholen. „Ik vind commerciële invloed een veel wezenlijker dreiging", aldus Lambrechts. „Het tekort mag in JAEN HAAG (ANP) - Het werken n de thuiszorg (kruiswerk, •%aam- en gezinszorg) is een 3|uk zwaarder geworden. Werk hebben steeds vaker te met zware lichamelijke ntielasting, agressie, geweld, in- imidatie en hoge werkdruk. De in de ;antoor- en wijkgebouwen in Ie thuiszorg laten eveneens te pensen over. )at blijkt uit een rapport van de nspectiedienst SZW (de vroe- ;ere arbeidsinspectie) naar de arbeidsomstandigheden in de huiszorg. Daarbij is gekeken laar het werk bij 64 thuiszorgin- tellingen in Noord-, Oost-, en dioordwest-N ederland w)e inspectie meent dat werkge de zorg voor veiligheid, ge pndheid en welzijn van "hun iö/erknemers (veelal vrouwen) se- jeuzer moeten nemen. De zorg verleners zelf moeten ook meer opkomen voor hun eigen werk en RIJSSEN (ANP) - Een 63-jarige e%d-leraar van de scholenge- veheenschap Iieggesteijn in Rijs- 'lfen is maandag aangehouden i-'vegens ontucht met leerlingen jongens) in de periode van 1984 ot en met 1991. Bij de officier h 'an justitie in Almelo zijn zes wciangiften tegen de man binnen- 4 i n0e arrestatie komt bijna twee j. (veken, nadat tegen de voorma- jrtige tekenleraar twee aanklacht en waren ingediend die ver aard blijken. De nieuwe aangif- d Sen zijn dat niet. Onlangs is een )3-jarige godsdienstleraar van diezelfde school voor ontucht 'piangehouden. Hij heeft bekend ach aan dertig leerlingen (even- jongens) te hebben vergre- Tegen deze man zijn tot nu oeioe dertien aangiften gedaan. )f leerlingen het slachtoffer van Jeide docenten zijn, kan persof- icier van justitie mr. E. Wesse- ius nog niet zeggen. „We moe ien eerst afwachten wat de on- ïerzoeken opleveren", licht hij •oe. Verhalen als zouden zich meer leraren aan ontucht iebben schuldig gemaakt, zijn ilgens Wesselius niet waar. l/H O ;0» f >EN HAAG (ANP) - Het aantal feerlingen in het basisonder wijs is dit schooljaar met 28.000 jfestegen. Het bedraagt nu "i.596.100. In het voortgezet on- lervvijs daalde het aantal leer- (jacingen met 10.100 naar 844.800, terwijl ook het aantal studen- lu- len in het hoger onderwijs af- ïam, De cijfers stemmen over- :C !en met eerdere verwachtingen /an het ministerie van Onder- it K en pe ontwikkelingen in de aantal en leerlingen en studenten zijn psteren bekendgemaakt door jet ministerie. Nu de ramingen p öjn uitgekomen, hoeft de begro eiing niet te worden aangepast. Opnieuw blijkt dat het niet goed ukt, om het aantal leerlingen in B.Viet speciaal basisonderwijs Jom. mik en iobk) te verminde- jen. Het steeg dit schooljaar van 57.300 naar 57.700. Staatssecre- g ïaris Netelenbos wil juist dat meer kinderen met leerproble men naar- het reguliere basison derwijs gaan. fo het middelbaar beroepson- 1 derwijs zitten dit studiejaar |7l.900 studenten, negenhon derd minder dan vorig jaar. De daling in het hoger onderwijs, met 5700 studenten, kwam voor rekening van de universiteiten. Daar zitten nu 172.800 studen ten. Vorig jaar waren dat er nog 178.300. In het hoger beroepson derwijs was juist sprake van een stijging, namelijk van 215.700 naar 218.400 studenten (voltijd). Het aantal deeltijd-studenten in het hbo nam wel opnieuw af. Het ging van 43.800 naar 40.900. Migranten geen geval worden gedekt met behulp van het bedrijfsleven." De PvdA denkt daar heel anders over. Evenals D66 meent deze fractie dat in principe de over heid de scholen voldoende geld moet geven voor zaken als on derhoud en verwarming. In ge val van een tekort acht PvdA- kamerlid Liemburg het echter wel aanvaardbaar dat een be drijf bijspringt. Angst voor onge wenste beïnvloeding van scho lieren heeft zij nauwelijks. „Kin deren worden de hele dag al overspoeld met reclame. Ik denk dat ze best in staat zijn om daar afstand van te nemen." Voor hogere ouderbijdragen is Liemburg „zeer huiverig". Zij ziet wel andere mogelijkheden om geld vrij te maken voor de scholen. „Bijvoorbeeld al die nieuwe plannetjes, al dat ad- hocbeleid van staatssecretaris Netelenbos." Daarbij denkt Liemburg aan de achterstands- gelden. Dat bedrag, 400 miljoen gulden, heeft volgens het PvdA- kamerlid nauwelijks effect. „Je kunt het beter besteden aan de exploitatie van de scholen." Staatssecretaris Netelenbos vindt dat sponsoring de verant woordelijkheid is van de scho len. Zij mogen van haar zelf be palen hoe ver zij gaan. Wel wil zij ouders daar meer invloed op ge ven, en onderzoekt zij of er een gedragscode voor sponsoring moet komen. De Consumenten bond zal voor 1 juli een voorstel voor een code doen. Eerder zei Netelenbos dat scholen op dit moment verstandig omgaan met bijdragen van het bedrijfsle ven. Deze maand komt Netelen bos met een standpunt over het tekort in het exploitatiebudget van de scholen. Als ouders vrijwillig willen bij dragen in de kosten, heeft Nete lenbos daartegen geen bezwaar. In elk geval moet de toeganke lijkheid van de scholen in stand blijven, vindt zij. omstandigheden. Bij de licha melijke belasting gaat het voor al om ongelukkige werkhoudin gen en tillen. De constatering dat seksuele in timidatie een probleem is, komt overeen met de bevindingen van de Stichting Thuiszorg Amster dam. Die publiceerde september vorig jaar de resultaten van een enquête waaruit bleek dat een op de acht medewerkers te ma ken heeft met seksuele intimida tie. Het gaat dan om aanrakin gen, opmerkingen en het draai en van pornofilms. De inspectie constateert dat de kans op stress voor werknemers de laatste jaren fors is toegeno men, onder meer als gevolg van fusies en reorganisaties. Van loopbaanbeleid is vaak nauwe lijks sprake. Veel zorgverleners betwijfelen of ze hun werk kun nen volhouden tot hun pen sioen, zo blijkt uit het rapport. In de thuiszorg werken circa 130.000 mensen. s J-x, x -i.tO'i. - L"\V VUGHT (ANP) - In Vught zijn maandag de eerste nieuwe pane len geplaatst van het oorlogsmonument, dat herinnert aan de meer dan 300 Nederlanders die in 1944 kort voor de bevrijding in deze Brabantse gemeente door de bezetters zijn doodgescho ten. Het monument op de zogenoemde fusilladeplaats is vorig jaar tot twee maal toe besmeurd, onder meer met een teerachtige substantie waardoor het gedeeltelijk onherstelbaar is bescha digd. Alle 27 kalkzandstenen panelen met daarop de namen van de slachtoffers zijn vernieuwd. De gebruikte stof was zo diep in het poreuze materiaal doorgedrongen dat het onmogelijk was om de platen schoon te poetsen. De politie is er niet in geslaagd te achterhalen wie verantwoor delijk is voor de bekladdingen. foto Mare Bolsius/ANP Hetzelfde geldt voor verklarin gen dat het aantal aangiften spectaculair zou zijn gestegen. De vele publiciteit over de ze denzaken op de Rijssense school heeft volgens mevr. D. Lamers, hoofd jeugd van het RIAGG in Almelo, zowel een positieve als negatieve invloed. „Gunstig is dat het een stimulans voor nogal wat betrokkenen blijkt om er over te praten. Nadelig is dat an deren juist dichtklappen." Dat de zedenzaken zolang zijn ver zwegen, heeft volgens mevr. La mers te maken met „de gesloten heid van de Rijssense samenle ving. „Slachtoffers voelden een grote schaamte." Bij het meldpunt dat hulpverle ningsorganisaties met het oog op de zedenzaken hebben inge richt, komen niet alleen reacties binnen van mensen die daar op de een of ander wijze bij zijn be trokken, maai- ook van hen die in het verleden elders vergelijk bare ervaringen hebben opge daan. Er zijn inmiddels ook slachtoffers van de ontuchtza- ken in Rijssen die zich laten be geleiden door professionele hulpverleners. ROTTERDAM - Gen Kelsang Sherab, een Britse monnik in de traditie van het Tibe- taans boeddhisme, is maandagavond begon nen aan zijn „metrotour". Acht weken lang reist de moderne monnik iedere maandag in traditioneel bordeauxrood gewaad met de Rotterdamse metro naar een zaaltje waar hij een lezing geeft. Alle belangrijke boeddhisti sche thema's komen aan bod. Ook in de trein geeft hij uitleg aan geïnteresseerde medereizi gers. Hij is een leerling van de Tibetaanse lama Ges- he Kelsang Gyatso, sinds 1977 directeur van het Manjushri Instituut in Noord-Engeland. In 1993 kwam Gen Kelsang Sherab naar Neder land om hier de eenvoudige boodschap te bren gen: „Het boeddhisme leert dat het voor men sen mogelijk is om voortdurend gelukzalig te zijn". Volgens Joeri Schoute. coördinator van de me trotour, is de boodschap van Gen Kelsang She rab bij uitstek geschikt voor een westers pu bliek. „Hij leert datje de boeddhistische leer in het dagelijks leven kunt integreren zonder dat je echt iets hoeft te veranderen. Ook met een drukke baan kun je de leer volgen. Je moet niet je uiterlijk leven, maar je gedachten verande ren om gelukkiger te leven.foto Pa u I Stol k/AN P De stijging van het aantal leer lingen in het basisonderwijs hangt vooral samen met de stij ging van het aantal geboorten in de jaren tachtig. Ook speelt een toename van het aantal migran ten een rol. De daling van het aantal leerlingen in het voortge zet onderwijs wordt veroorzaakt door een sterke daling van de ge boortecijfers tussen 1970 en 1975. Naar verwachting zal van af 1998 weer sprake zijn van groei in het voortgezet onder wijs. Voor de universiteiten wordt in de toekomst een forse daling van het aantal studenten voorzien, met name door het eer der wegsturen van studenten naar het hbo. door Willem Goudriaan AMSTERDAM - Zodra hij een agent ziet, gaat de misdadiger er als een haas vandoor, maar plotseling verschanst hij zich achter een boom en pakt zijn revolver. De agent heeft maar een fractie van een seconde om te beslissen. In een reflex haalt hij de trek ker van zijn dienstpistool over. Als de vi deofilm, waarop de hele scène zich afspeelt, even later opnieuw wordt afgedraaid, blijkt dat de agent de verdachte heeft ge troffen. Alle politiekorpsen in Nederland beschik ken momenteel over een videosysteem waarmee agenten situaties naspelen die zich in de politiepraktijk kunen voordoen. Het schieten op de videofilm gebeurt met een laserpistool. Bij een 'misser' gaat de ver dachte er vandoor, of krijgt zelf de kans om te vuren. Daarnaast oefenen politieagenten op de 'ouderwetse' schietbaan. Hierbij gaat het echter alleen om de schietvaardigheid: de roos moet worden getroffen. Voor de vraag of een situatie het afvuren van een do delijk schot rechtvaardigt, is het videosys teem onontbeerlijk. „De twee trainingen vullen elkaar aan", zegt mr. Jaap Timmer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is in opdracht van de mi nisteries van justitie en binnenlandse zaken bezig met een onderzoek naar het wapenge- bruik door de politie. Hoewel hij pas later dit jaar zijn rapport presenteert, laat hij nu al weten het volstrekt oneens te zijn met de stelling van het Politie Instituut voor Open bare Orde en Veiligheid (Piov) in Hooger- heide dat agenten onnodig naar hun pistool grijpen. Het instituut zorgde gisteren voor opschuding door té verklaren dat agenten in driekwart van de gevallen zonder reden het dienstwapen gebruiken. „Dat is een onge nuanceerde en volledig ongefundeerde stel ling". vindt Timmer. Beter getraind Partij bijzondere sigaren gestolen KAMPEN (ANP) - Bij de handelsonderneming Sluis Sigaren Kampen BV in Kampen zijn het afgelopen weekeinde 750.000 bijzondere sigaren gestolen. Ze hebben een handelswaarde van 550.000 gulden. De sigaren danken hun hoge kwaliteit aan de samenstelling van de tabak en het hoogwaardige dekblad. Ze zijn met de hand gemaakt. Sporen van braak zijn niet gevonden. De directie van Sluis Si garen leidt daaruit af dat de criminelen een sleutel van de loods hadden. Het staat daarom voor haar vast dat een bekende van het bedrijf bij de diefstal is betrokken. Nog tien kernkoppen in Volkel VOLKEL (GPD) - De Verenigde Staten hebben op vliegbasis Volkel in Brabant nog tien kernkoppen gestationeerd. Tien jaar geleden ging het om 81 kernwapens. Dat staat in het Bulle tin of the Atomic Scientists. De afname van het aantal kernkoppen in Nederland is het re sultaatvan de internationale overeenkomsten om kernwapens te ontmantelen. Terwijl de Verenigde Staten in 1985 in het buitenland nog 6.551 kernkoppen gestationeerd hadden, is dit nu teruggebracht tot 480. De helft daarvan is overigens in Duitsland opgesteld. Hardheidsclausule versoepeld GRONINGEN (ANP) - Studenten met ouders die door een ru zie weigeren bij te dragen aan de studie van hun kinderen, ko men voortaan eerder in aanmerking voor een aanvullende beurs. Minister Ritzen van Onderwijs heeft de zogenoemde hardheidsclausule in geval van ..weigerachtige ouders" versoe peld. Daardoor hoeven studenten nog maar één verklaring van een deskundige te overleggen dat er een „ernstig en onverzoenlijk" conflict bestaat tussen student en ouders. Tot nu toe waren twee verklaringen van deskundigen nodig. Daarbij kan het gaan om instanties als het Riagg. een vertrouwensarts, psy chiater of psycholoog. Staatsbosbeheer zelfstandige dienst DEN HAAG (ANP) - Staatsbosbeheer, dat nu nog een onder deel is van het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer, wordt een aparte, zelfstandige overheidsdienst. Minister Van Aartsen heeft het wetsvoorstel dat voor die overgang nodig is maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Die moet zich er nog over buigen. Staatsbosbeheer beheert ongeveer 83.000 hectare bos en 135.000 hectare aan andere natuurterreinen. De verzelfstandiging moet er voor zorgen dat de dienst gemak kelijker geldbronnen kan aanboren buiten de overheid. Ook wil de overheid met de afsplitsing van Staatsbosbeheer berei ken dat er een duidelijker scheiding komt tussen ambtenaren die beleid ontwikkelen en overheidsmensen die het in praktijk uitvoeren. DEN HAAG (ANP) - Vice-pre mier en minister van binnen landse zaken Dijkstal (VVD) wil dat de koopkracht voor mensen met de laagste uitkeringen vol gend jaar op peil blijft. „Dat is voor mij een politieke priori teit", zei hij maandag in een vraaggesprek met NRC Han delsblad. „Ik vind het een teken van be schaving of hoe je het ook wilt noemen om voor de mensen met de laagste uitkeringen koop- krachtbehoud na te streven", al dus de liberale bewindsman. Hij plaatst zijn opmerkingen tegen de achtergrond van de discussie over de toekomst van het stelsel van sociale zekerheid, die vol gens het regeerakkoord deze zo mer in het kabinet moet worden gevoerd. In dat zelfde akkoord is overigens ook al afgesproken dat er in deze regeerpriode niet zal worden getornd aan hoogte en duur van de uitkeringen. WD-leider Bolkestein sugge reerde enige tijd geleden echter dat hij nog voor de zomer met coalitiegenoten PvdA en D66 wil praten over bijstellingen in het regeerakkoord. ROTTERDAM (ANP) - De recht bank in Rotterdam heeft maan dag vier jaar en zes maanden celstraf opgelegd aan een 38-ja- rige man. Vijf andere smokke laars kregen straffen van 12 tot 30 maanden. Volgens schattingen van de ma rechaussee heeft de groep sinds 1990 honderden minderjarigen uit de Indiase deelstaat Punjab naar de VS geloodst. Ouders met een jaarinkomen van rond de 3000 gulden betaalden de bende bedragen tot 25.000 gulden voor de overtocht van hun kinderen. Zij wilden een betere toekomst voor hen. De meeste kinderen zijn nog spoorloos. Voor hun aandeel in de mensen roof kregen twee bendeleden respectievelijk 24 en 12 maan den cel. De overige drie kregen 30 maanden opgelegd.. De kinderen werden op paspoor ten van anderen naar Amerika gesmokkeld. In de VS zouden de kinderen terecht komen in naai ateliers of ingezet worden als huishoudelijke hulp. De bende zou de arbeidskrachten leveren op bestelling. Het OM constateerde dat er flin ke geldbedragen vanuit de VS zijn overgemaakt op rekeningen van de mannen. Maar officieel ontbreken in het dossier aanwij zingen over het lot van de jon gens. Negen kinderen die op het adres van de hoofdverdachten in Amsterdam werden aangetrof fen verdwenen op mysterieuze wijze na de aanhouding van de verdachten uit een asielzoekers centrum in Lochem. In India troffen Nederlandse ver tegenwoordigers van Justitie drie mannen aan die zich uitga ven voor familie van de verdwe nen jongens. Zij zouden van fa milieleden in de VS hebben ver nomen dat sommige kinderen goed zijn aangekomen. Van an deren ontbreekt elk spoor. Tegenwerking Justitie in Rotterdam onder vond in het onderzoek aanvan kelijk veel tegenwerking van In dia en de VS. De Amerikanen stuurden zelfs twee Indiase kin deren terug naar Nederland, ter wijl de Nederlandse autoriteiten juist de Amerikanen hadden ge vraagd de kinderen te volgen om zo een vinger te krijgen achter het netwerk. Andere kinderen werden weer wel toegelaten, ook al hadden zij geen paspoort. De Amerikaanse wet laat deze kin deren toe wanneer volwassenen op het vliegveld zich voor hen 'garant' stellen, hetgeen ook veelvuldig gebeurde. Ter zitting bleek overigens dat de Amerikaanse en Indiase au toriteiten inmiddels hun hulp hebben toegezegd aan verdere opsporing van de verdwenen kinderen. Door de invoering van het Amerikaanse vi deosysteem FATS, afkorting van Fire Arms Training System in 1991, is de politie mo menteel juist beter getraind op het beoorde len van situaties, zegt Timmer die in zijn on derzoek de periode tussen 1978 en 1995 on der de loep heeft genomen. „Elke agent wordt nu individueel met de vi deo-simulator getraind. Intussen stelt zijn instructeur kritische vragen. In sommige si tuaties moet de agent beslist zijn wapen ge bruiken, maar in andere gevallen moet het pistool in de holster blijven. Tweederde van de trainingen gebeurt met behulp van FATS. eenderde op de schietbaan. Centraal in mijn onderzoek heeft de vraag gestaan: 'hoe en waarom schiet een agent, en hoe wordt dat door de korpsleiding beoordeeld'. „Zonder vooruit te lopen op mijn eindrap port, wil ik nu al met nadruk afstand nemen van uitlatingen van het Piov over agenten die 'trigger happy' zouden zijn. Ik begrijp ook niet, waarom het Piov zegt dat het daar bij vaak om jonge, nog onervaren agenten gaat. Ik heb daar in mijn onderzoek geen be wijzen voor gevonden. Niet de leeftijd, maar de instelling van een agent is bepalend voor zijn optreden. Een nerveuze agent schiet sneller, ook als hij ouder is. Daarom beoor deelt een schietinstructeur elke agent ook individueel". o Sperziebonen, 500 gram Franse Golden Delicious, - Granny Smith of - Braeburn, zak 1.5 kilo Magere varkenslappen, 500 gram 4.25, kilo aaas 1288 Ctl Kipkarbonade, 2 kilo Nil Ctl Goudse kaas belegen 48+, vers van 't mes of verpakt <sxs®®®, kilo Cótes du Rhone, fles 0.75 liter >95' Ctl Augurkjes, zuur fijn ItTfJTof - zeer fijn 11491 of Ctl Zilveruitjes, zoetzuur 1159), pot Ctl Extra jam, diverse smaken, pot 450 gram Nü King pepermunt 12T5) of - extra strong \22Sl, 4-pak Lux Afwas, 3 flacons d 500 ml Coca Cola, regular ®®a® of light >ms>, O /IQ fles 2 liter 288 Z/ti? 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 9 maart a s

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 3