Axelsestraat later aan de beurt Onderscheiding EHBO-leden Eerste uitzending van Euregio Televisie Gimbrère In hoger beroep een jaar cel geëist voor ontucht met jongens Eerste asielzoekers in Cadzand aangekomen Bezwaar tegen nog een supermarkt in kom van Oostburg zeeland Reconstructie kost Terneuzen ruim twee miljoen gulden PRAAG of BUDAPEST per luxe autocar DINSDAG 5 MAART 1996 12] van onze verslaggever TERNEUZEN - De Steenen Beer, het noordelijkste puntje van het centrum, nadert de vol tooiing. Oostelijk van Terneu zen verschijnt een nieuwe woonwijk, halverwege de zuidelijke inkom is het bestaan- Zakkenrollers slaan toe in Sluis en Hulst HULST - Zakkenrollers hebben het afgelopen weekeinde weer flink huisgehouden in de Zeeuws-Vlaamse koopsteden Hulst en Sluis. Zeven gedupeer den deden bij de politie aangifte van diefstal van portomonnees en persoonlijke papieren uit hand- en schoudertassen. In to taal misten de getroffenen meer dan 2000 gulden aan contanten in Belgische en Nederlandse va luta. Op één na ging het om Bel gische slachtoffers. Nieuwe straten vernoemd naar handbooggilde SLUIS - Het college van b en w van Sluis-Aardenburg wil bij de naamgeving van de twee nieuw aan te leggen straten in het uitbreidingsplan Coensdike in Aardenburg herinneren aan het handbooggilde Sint Sebas- tiaan. Dit gilde bestaat al sinds 1433 en neemt sinds mensenheu genis een belangrijke plaats in het Aardenburgse verenigings leven in. Tot 1985 was het ter rein waarop het woonzorgcen trum wordt gebouwd in ge bruik als gaaiperswei voor het plaatselijke handbooggilde. Het college wil daarom de twee nieuwe straten in het uitbrei dingsplan de namen 'Sebas- tiaanstraat' en 'Gaaiperswei' geven. Het voorstel voor de naamge ving komt vandaag, dinsdag, aan de orde tijdens een vergade ring van de commissie financiën en algemene zaken. Deze verga dering wordt gehouden in de commissiekamer van het stads kantoor in Sluis en begint om 20.00 uur. Ook het voorstel een bijdrage van 250 gulden te geven aan de Basisbeweging Zeeland in Aardenburg wordt tijdens de vergadering besproken. de overdekte winkelcentrum fors uitgebreid en westelijk wordt eindelijk de rondweg af gemaakt. Wat nog ontbreekt is verbetering van de ader die naar het hart van de Schelde- stad voert: de Axelsestraat. Gemeente en de Vereniging On dernemers Axelsestraat (VOAi zitten een eind op één lijn waar het gaat om aankleding van de straat. Voorop staat dat de hui dige hoofdroute in beide richtin gen toegankelijk blijft voor ver keer. Afgesproken is tevens dat er een geluidsarm wegdek wordt aangebracht. Met de reconstructie kunnen de fietspaden het beste worden op gedoekt, zo is de opvatting. De Axelsestraat moet na het door trekken van de rondweg immers stukken rustiger worden. Ver volgens ligt het in de bedoeling de stoepen te verbreden en te verfraaien, het parkeerbeleid zo te wijzigen dat het 'blik' afwisse lend links en rechts van de weg dient te worden gestationeerd en willen de ondernemers graag wat groen zien in de straat. Over de precieze situering van de par keerhavens voert een delegatie van de VOA 25 maart verder overleg met de gemeente. Wethouder J. van Rooijen (open bare werken) verwacht dat de Axelsestraat uiterlijk begin vol gend jaar aan de beurt is. Het streven is de weg in die periode tot aan de Oranjestraat aan te pakken. Pas in 1998 staat het vervolgtraject tot aan garage Voet op het voorlopig program ma. Over het uitvoeringstraject be staat overigens verwarring. VOA-secretaris H. Bilderbeek ging er maandag nog van uit dat dit voorjaar een begin wordt ge maakt met de kop van de Axel sestraat (de eerste fase tot aan de Van Steenbergenlaan i, inha kend op de reconstructie van de Axelse Dam. Van Rooijen spreekt dat tegen. Die werk zaamheden beperken zich tot het toonbaar maken van de krui sing van beide straten. „We zijn eerst gezamenlijk alle ingrediënten aan het verzame len waaraan de straat moet vol doen. Het is er breed, dus zijn de mogelijkheden groot." De wet houder schat dat de opknap beurt zeker twee miljoen gulden gaat kosten. Dat bedrag gaat voornamelijk op aan bestrating en een gedeeltelijke verbetering van de riolering. Willen de ondernemers straks DEN HAAG/MIDDELBURG - Voor de openbare aanklager bij het Haagse gerechtshof, mr. M. van der Horst, was duidelijk dat een 40-jarige inwoner van Hoogland zijn overwicht op twee jonge broers uit Middel burg grof heeft misbruikt door seksueel contact met hen aan te gaan. De omgang met de 40-jari- ge was volgens de aanklager voor de jongens zeer interessant omdat hij een bekende presen tator van radio- en televisiepro gramma's was. Niettemin nam de aanklager het de man maandag zeer kwalijk dat hij in zijn Middelburgse wo ning tientallen keren seksueel contact met de jongens zou heb ben gehad. Mr. Van der Horst ci teerde uit een rapport van een psychotherapeut, die de jongste broer in behandeling heeft. Deze zou aan de jarenlange seksuele contacten posttraumatische stress hebben overgehouden. „De man heeft zijn lusten laten prevaleren boven het respect voor de lichamen van jonge jon gens". zei mr. Van der Horst. „Dat heeft diepe sporen achter gelaten. De jongens hebben pro fessionele hulp gezocht. De da der maakt zich alleen druk om zijn eigen carrière als tv-per- soonlijkheid". Daarom eiste Van der Horst in hoger beroep tegen de verdachte 18 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voor waardelijk. Dat is aanzienlijk meer dan de werkstraf van 180 uur en de voorwaardelijke cel straf van vier maanden, waartoe de 40-jarige door de rechtbank in Middelburg veroordeeld was. De rechtbank bevond de man schuldig aan ontucht met de oudste broer, maar sprak hem vrij van seksuele handelingen een écht straatje apart voor de deur, dan dienen ze zelf in de bui del te tasten. Dat is ook de be doeling. aldus Bilderbeek. De vereniging is al druk aan het sparen. Overwogen wordt de zelfde soort sierbetegeling als straks op de Markt wordt gerea liseerd aan te laten brengen. Ook de ingetekende moderne lantaarnpalen hebben de aan dacht van de VOA. Volgens een De verbetering van de Axelsestraat in Terneuzen, bestrating en riolering, komt pas over een jaar aan de beurt. foto Peter Nicolai van onze verslaggever CADZAND - Een kleine dertig asielzoekers zijn maandag in het voorlopige opvangcentrum Het Schoonhof in Cadzand gear riveerd. Plaatsvervangend di recteur B. Haag voor de aanvul lende opvang van asielzoekers voor de regio Zuid-West ver wacht niet dat het opvangcen trum deze week al met de maxi male bezetting van honderd mensen gaat draaien. De in stroom van asielzoekers in Ne derland is op dit moment rede lijk laag. De fazmilie Schoonaard. eige naar van Het Schoonhof, heeft met het Centraal Orgaan op vang Asielzoekers (COA) een contract afgesloten over de op vang van maximaal honderd asielzoekers in de accommoda tie in Cadzand. Het COA werkt in de tijdelijke opvangcentra met kortlopende contracten van een halfjaar die in een aantal ge vallen verlengd kunnen worden. Van de asielzoekers die maan dag in Cadzand werden ontvan gen, hadden de meeste de Iraak- se nationaliteit. Daarnaast wa ren er onder de nieuwkomers en kele Bosniërs. Haag laat weten dat het COA één verpleegkundi ge en twee agogen heeft aange steld voor de begeleiding van de asielzoekers. „In een toenemend aantal locaties wordt niet meer met een centrale keuken ge werkt. maar krijgen de mensen een vergoeding, zodat ze zelf hun eten kunnen kopen en koken", aldus Haag. „Ook in Cadzand hebben de mensen de gelegen heid om zelf te koken. Het Schoonhof beschikt over goede faciliteiten,." Sjoelbak Eigenaar J. Schoonaard van Het Schoonhof laat weten dat hij de afgelopen maanden een aantal werkzaamheden in het opvang centrum heeft uitgevoerd. Het Schoonhof is onderverdeeld in vijf verschillende gebouwtjes en met de jongste. Het openbaar ministerie en de verdachte gingen allebei in ho ger beroep. Het openbaar minis terie omdat de straf te laag zou zijn en de 40-jarige omdat hij zegt niet schuldig te zijn. Vol gens de verdachte had het eerste seksuele contact met de oudste broer plaats toen deze de leeftijd van zestien jaar reeds gepas seerd was. „De aangifte van on tucht is een complot van de ou ders om mij kapot te maken", al dus de verdachte. De Middelburgse woning van de man was tussen 1985 en 1989 een ontmoetingsplaats van jonge ren. Er werd een plaatje ge draaid. televisie gekeken en de koelkast was altijd goed gevuld. „Deze man had zijn aardige kan ten". verklaarde de jongste broer als getuige in de rechts zaal. „Daartegenover stond wel dat de man verwachtte dat wij meededen aan vieze spelletjes. Hij was geestelijk goed in staat om ons te manipuleren en wij adoreerden hem omdat hij een bekende Nederlander was" Pas in 1991 besloten beide broers aangifte te doen. De verdachte ontkent ooit sek sueel contact te hebben gehad met de jongste broer Beide broers hebben tegen de man ieder een schadeclaim van 125.000 gulden ingediend voor immateriële schade. Voor ver goeding van de kosten van de psychotherapeut eisen zij meer dan 45 000 gulden. In een kort geding heeft de rechtbank de oudste broer 15.000 gulden als voorschot op de schade toege wezen. De 40-jarige heeft tegen deze schadevergoeding hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak. EHBO-districtsbestuurder Theo Marsé feliciteert Henn Vice-voorzitter Theo de Winne (links) ontving het goudei rsselaer, secretaris van de EHBO-Westdorpe. met zijn bondskruis. asigne. foto Peter Nicolai van onze verslaggever WESTDORPE - De jaarvergadering van de Westdorpse EHBO- afdeling werd maandagavond feestelijk opgeluisterd door de Zeeuwse districtsbestuurder Theo Marsé. In het multifunctio nele dorpshuis Concordia speldde Marsé twee trouwe leden de versierselen op voor hun langdurige inzet voor de Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO). Eerste verenigingssecretaris Henny van Dorsselaer kreeg een Bondskruis derde klas met oorkonde en vice-voorzitter Theo de Winne ontving een gouden bondsin- signe. Van Dorsselaer regelt al drie deccennia de secreatriaatswerk- zaamheden in Westdorpe. De eerste secretaris is overigens, hoe wel hij onlangs 65 jaar werd, nog niet van plan er mee op te houden. Bij leven en welzijn wordt hij over vijfjaar ook nog wel gehuldigd met een Bondskruis tweede klas, verwacht afde lingsvoorzitter Peter de Smet. Theo de Winne heeft de afgelo pen jaren zijn sporen ook al verdiend voor de hulporganisatie. Het zilveren bondsinsigne voor een kwart eeuw lidmaatschap had hij al binnen. De snelle 'bevordering' tot het gouden insigne heeft De Winne te danken aan zijn vele werkzaamheden voor het district. Behalve meer dan twintig jaar vice-voorzitter van de afdeling Westdor pe - die 62 gediplomeerde leden telt - is De Winne namelijk al ruim vijftien jaar voorzitter van het district Zeeland. Ook De Winne heeft nog geen plannen om zijn werkzaamheden voor de EHBO op een lager pitje te zetten. Voorzitter De Smet prees zich gelukkig met zulke actieve (bestuurs)leden en sprak de hoop uit nog lang met beiden te mogen samenwerken. van onze verslaggeefster TERNEUZEN - Euregio Televi sie is in de lucht. Maandag zon den de Oost-Vlaamse zender AVS en de Zeeuws-Vlaamse Te levisie voor de eerste keer uit. Het programma Over de Schre- ve wordt tot en met vrijdag elke dag herhaald tussen zes uur en half zeven op kanaal 58. Onder werp van deze week: de ver schillen tussen Nederlands en Belgisch brood. Vanuit het café De Roste Muis in het Belgische Waterland Oude man voelde presentatrice Gerdi Preger uit Axel twee bakkers van beide zijden van de grens aan de tand over de vraag waar om de Nederlander zo graag Bel gisch brood eet en op zondag dikwijls naar de zuiderburen rijdt om daar wat zoutarm brood te kopen. Dat daar de winkels zondags nu eenmaal open zijn. bleef in het gesprek onderbe licht. In korte items vervat, passeer den het carnaval in Ossenisse. de opening van het subtropisch zwemparadijs Scheldorado in Terneuzen, het wielrennen en de bedrijvencontactdagen in Gent de revue. Ook de toestroom van herdershonden en bouviers - in beslaggenomen bij een politie- mval in Walsoorden - in het Ter- neuzense dierenasiel kwam aan bod. Centraal in het programma, dat gedurende zeventien weken op de buis verschijnt, staan de ach tergronden van het leu (regiona le nieuws. Elke week heeft er vanaf een locatie in Zeeuws- Vlaanderen of Oost-Vlaanderen een studiogesprek rond een be paald thema en een streekge- richt cultuuronderwerp plaats. Donderdag worden de opnames gemaakt in paviljoen Westkant in Terneuzen. de weken daarna zijn de standplaatsen Assenede, Hulst. Eeklo en Nieuwvliet. De redactie filmt zo nodig ook 'op locatie'. Dagelijks Na de experimentele periode worden de Euregio-uitzendin gen vanaf 1 september hervat. F. Lievens, s'ecretaris van de stich ting Zeeuws-Vlaamse Televisie (ZVT) en coordinator van de werkgroep, is vastbesloten om tegen die tijd dagelijks uit te zenden en ook wat meer actuele zaken mee te nemen. „Dat pro beren we nu al zoveel mogelijk. Een team van twintig mensen moet de komende tijd laten zien wat ze waard is." Behalve met televisieprogram ma's begon Euregio Televisie maandag ook met teletekst. Bij dergelijke opzet kan de optische lijn van en naar de Markt wor den doorgetrokken, luidt de ach terliggende gedachte. van onze verslaggever OOSTBURG - Ahold, groothan del in levensmiddelen Prisma Food in Kapelle en de Vereni ging Ondernemend Oostburg (VOO) hebben schriftelijk be zwaar aangetekend tegen de derde herziening Kom Oost burg. Prisma Food heeft grote bezwaren tegen de vestiging van een vijfde supermarkt in de Eénhoornstad, Ahold heeft moeite met de verhuizing van een A&P-supermarkt naar de Veerhoeklaan en VOO is tegen de uitbreiding van de nonfood- sector. De derde herziening Kom Oost burg voorziet in de vestiging van een aantal winkels aan de Veer hoeklaan. De huidige sporthal aan de Veerhoeklaan verliest zijn functie, omdat er een nieuw complex wordt gebouwd. De ge meente Oostburg hield maan dag een inspraakbijeenkomst over het concept-bestemmings plan Kom Oostburg derde her ziening. De enige bezoeker van de bijeenkomst was vertegen woordiger C. Francke van de Vereniging Ondernemend Oost burg. Francke had niet de moge lijkheid het woord te voeren, om dat hij pas na afloop van de in spraakbijeenkomst kwam. TERNEUZEN Rommelmarkt - De open bare basisschool De Meerpaal in Terneuzen houdt zaterdag 9 maart tussen 10.00 en 15.00 uur een rommelmarkt in en rond de school. Daarnaast wordt er een sponsorloop gehouden waarvan de opbrengst gedeeltelijk voor een goed doel bestemd is. VOO had echter al een schij lijk bezwaar ingediend, het Oostburgse gemeenti stuur toch nog kennis kan men van de kanttekeningen de Oostburgse ondernem ..We hebben er moeite meedi na de verhuizing van de A&p permarkt van de Schoolsti naar de Veerhoeklaan n« honderd vierkante meter g beschikbaar is voor winkels de oude locatie", aldus Fran „In een eerder stadium hai gemeente laten weten dat ei de oude vestiging van de su; markt vierhonderd vierki meter zou overblijven voor tailhandel. Maar nu blijkt di op die plek nog eens vijfhoni vierkante meter voor nonfi vestigingen beschikbaar is."[ Francke legde uit dat Oostk op dit moment al erg veel de handelbedrijven heeft en nog meer winkels de spoe erg dun maken." Ahold en Prisma Food had maandagmorgen al een fax. de gemeente Oostburg gestu om hun eerder mondeling bezwaren tegen de derde hei ning Kom Oostburg officies vestigen. Ahold ziet de van een A&P-vestiging n het AH-filiaal aan de Veerhi laan niet zitten en voelt et vens weinig voor parkeerrui af te staan aan de collega-st markt. Prisma Food stelt dat in het cept-bestemmingsplan Oostburg de mogelijkheid w geschapen voor de vestiging een vijfde supermarkt in dei hoomstad. Volgens Pri Food komt daardoor het vc bestaan van de supermarkt* de omliggende dorpen in get één grotere accommodatie. Elke groep heeft in de grote keuken een eigen vierpits-kookfomuis. Verder heeft elk gebouwtje een ontspanningsruimte met onder meer een televisie. Schoonaard: „Bovendien hebben we een gro te ontspanningsruimte inge richt met onder meer een tafel tennisspel en een sjoelbak. Maar we kunnen nog meer spullen ge bruiken. Ik wil ook nog een twee dehands biljarttafel op de kop proberen te tikken." Voor de omwonenden van Het Schoonhof wordt maandag 11 maart in café Du Commerce in Cadzand vanaf 19.30 uur een in formatieavond gehouden. wijze van proef kunnen de kij kers nu al een grensoverschrij dende evenementenkalender raadplegen. De gegevens vanuit Zeeuws-Vlaanderen worden ter beschikking gesteld door het Toeristisch Bureau Zeeuvs- Vlaanderen. Op de plank liggen plannen om ook een internatio nale vacaturebank aan te bie den. Gesprekken met de ar beidsbureaus in Zeeuws-Vlaan deren zijn gevoerd. Ook ligt het in de bedoeling gemeentelijke informatie op de teletekstpagi na's te zetten, vertelt Lievens. GIMBRERE OPENT FEESTELIJK HET NIEUWE SEIZOEN. OPEN HUIS DAGEN 5 T/M 9 MAART MODESHOW DONDERDAG 21 MAART 10.00 - 13.30 - 16.00 - 19.00 UUR. TOEGANGSBEWIJZEN GRATIS VERKRIJGBAAR. LANGE DELFT 16 MIDDELBURG el 6 dagen PRAAG va. 555,- N.GLD. 7 dagen BUDAPEST v.a. 770,- N.GLD. Afreizen PRAAG: 7-21/04-5-12-19/05 - 2-16-23/06 - 7-14-21-28/07 - 11-18/08 - 1-8-15-22/09 - 6-13-27/10/96 Afreizen BUDAPEST: 30/03 - 4-25/05 - 15/06 - 6-20/07 - 10/08 - 14/09 - 26/10/96. Rechtstreekse reservatie en inlichtingen: INTRA HOLIDAY bvba - telefoon vanuit NL: 00.32.3.777.19.44 Ankerstraat 71 - 9100 St Niklaas 00.32.3.776.72.68 $t Jacobsmarkt 70 - 2000 Antwerpen 00.32.3.227.46.78 België Geen gevaarlijke nachtreizen. Enkel Nederlandstalige begeleiding. Uitstekende hotels en restaurants. Uitvoering met luxe autocars. Vertrek Nederland grensstreek. Alle uitstappen inbegrepen. Eenvoudige telefonische reservatie. Gratis par king. Vertrek te Sint-Niklaas. Wat Intra kan, kan alleen INTRA! lege len. frei linl >dl gra gra per otrr ler> reic lak- lel/ ten n de rdu der fe n, 8oe, r.zc 1rne pre

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 28