Weinig animo plan Aqua Delta li Borsels sportfestijn ingeluid Tafeltje-Dek-Je moet samenwerken 12| In hoger beroep een jaar cel geëist voor ontucht met jongens Platform begeleidt nieuwe initiatieven op Nrd-Beveland - B en w Zierikzee tegen meer horeca in Havenkwartier Raad van State velt binnenkort oordeel over kwestie-Kloet zeeland Bezwaren tegen bouw hoog appartementencomplex KANS VOOR EEN KIND Word nu donateur DINSDAG 5 MAART 1996 van onze verslaggever BRUINISSE - Vereniging Stad en Lande Schouwen-Duiveland. het Grevelingenschap en eige naren van bungalows op het Bruse recreatiepark Aqua Del ta zien weinig heil in het bijna dertig meter hoge appartemen tencomplex dat het park wil bouwen. Dit bleek maandag avond bij de drukbezochte hoorzitting in het Bruse dorps huis over de 'upgradings'plan- nen van Aqua Delta. „Vroeger stonden bij Schiphol van die borden langs de weg", herinner de een aanwezige zich. „Daarop stond: kijk op de weg en niet in de lucht. Dat zouden ze op de Grevelingendam ook moeten doen." De plannen van Aqua Delta, waarmee 25 miljoen gulden is ge moeid, bestaan naast de kwali teitsverbetering grofweg uit de aanleg van een bungalowpark met 160 eenheden en een appar tementencomplex van 95 eenhe den. Directeur A. H. Verharen Burger krijgt in Goes meer te zeggen GOES - De gemeente Goes gaat informatiebijeenkomsten op een andere manier vorm geven. Waar voorheen hoofdzakelijk burgemeester en wethouders de mond roerden, komen nu bur gers vaker aan het woord. Inwo ners van een dorp of stadsdeel mogen zelf onderwerpen aan dragen en daar over discussie ren onder leiding van een raads lid. Wilhelminadorp is maan dag 11 maart de eerste kern waar de nieuwe methode volle dig wordt doorgevoerd. Het college wil in het Wilhelmi- nahuis in elk geval praten over jeugdbeleid en 'premie op actie', een project dat bewoners aans poort tot verbetering, verfraai ing en beveiliging van hun straat of buurt. Bedoeling is dat bur gers gezamenlijk een plan ont wikkelen en bij de uitvoering een handje uitsteken. De ge meente kan per plan een premie van maximaal drieduizend gul den beschikbaar stellen, hetzij in geld, in diensten of materia len. Het project wordt gespon sord door Goese bedrijven. wil de werkzaamheden over drie a vier jaar uitsmeren. Hij hoopt in september al te beginnen. Overigens beschouwt burge meester A. Vogelaar van Brui- nisse dit als een 'wat vrome wens'. Het project wordt gefa seerd uitgevoerd, verkondigde Verharen De bungalows worden in 'plukjes' van vijftig tot zestig gebouwd. Scores Op basis van het aantal applaus- jes dat weerklonk voor de in sprekers, eindigde de bijeen komst in een 2-1 'overwinning' voor de tegenstanders van het plan of specifieke punten daar van. P. Boot van Stad en Lande en directeur J. Lodders van het Grevelingenschap kregen alle bei de handen op elkaar. Het duo bleek een felle tegenstander van de hoogbouw 'Niet aanvaard baar' en 'zeer storend voor het landschap', zei Boot over het complex - een halve cirkel die trapsgewijs oploopt. Volgens Lodders - „ik bekijk dit vanaf het water" - past het gebouw niet bij de identiteit van het Gre- velingengebied. Bovendien vreest hij dat van de pilotstudie die voor dit onderdeel is opgezet een precedentwerking uitgaat. „Ik ben bang dat straks langs de oever van de Grevelingendam op diverse plaatsen hoogbouw zal verschijnen." Uitzicht Een handvol bungalow-eigena ren van Aqua Delta stelde onder meer dat hun ruimtelijk uitzicht zal verdwijnen. De betreffende architect onderstreepte hierop nog eens dat het plan is beoor deeld door onafhankelijke in stanties. „Er zit natuurlijk altijd iets subjectiefs in. Maar er wordt niet zomaar een gebouw neerge zet." Eerder vertelde hij dat het gebouw een herkenningspunt moet worden voor Bruinisse. Ook het parkeren bij het park werd enkele keren aangestipt. Zo rees de vraag bij één van de belangstellenden in de zaal of er wel voldoende parkeergelegen heid zal zijn na de uitbreiding. Van achter de tafel werd hem verzekerd dat het plan voorziet in 177 reserveparkeerplaatsen. Tegen het einde van de hoorzit ting sleepte een bezoeker nog een bemoedigend applausje in de wacht: hij wees de tegenstan ders op de werkgelegenheid die de bouwklus 'nu en in de toe komst' zal opleveren. van een medewerker DEN HAAG/MIDDELBURG - Voor de openbare aanklager bij het Haagse gerechtshof, mr. M. van der Horst, was duidelijk dat een 40-jarige inwoner van Hoogland zijn overwicht op twee jonge broers uit Middel burg grof heeft misbruikt door seksueel contact met hen aan te gaan. De omgang met de 40-jari- ge was volgens de aanklager voor de jongens zeer interessant omdat hij een bekende presen tator van radio- en televisiepro gramma's was. Niettemin nam de aanklager het de man maandag zeer kwalijk dat hij in zijn Middelburgse wo ning tientallen keren seksueel contact met de jongens zou heb ben gehad. Mr. Van der Horst ci teerde uit een rapport van een psychotherapeut, die de jongste broer in behandeling heeft. Deze zou aan de jarenlange seksuele contacten posttraumatische stress hebben overgehouden. „De man heeft zijn lusten laten prevaleren boven het respect voor de lichamen van jonge jon gens". zei mr. Van der Horst. „Dat heeft diepe sporen achter gelaten. De jongens hebben pro fessionele hulp gezocht. De da der maakt zich alleen druk om zijn eigen carrière als tv-per- soonlijkheid". Daarom eiste Van der Horst in hoger beroep tegen de verdachte 18 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voor waardelijk. Dat is aanzienlijk meer dan de werkstraf van 180 uur en de voorwaardelijke cel straf van vier maanden, waartoe de 40-jarige door de rechtbank in Middelburg veroordeeld was. De rechtbank bevond de man schuldig aan ontucht met de Speelautomaat restaurant in Goes gekraakt GOES - Enkele honderden gul dens uit een speelautomaat dat was de buit van een maandag ochtend gepleegde inbraak in een restaurant in De Spinne te Goes. De inbraak werd gepleegd om kwart over vijf. Met een steen werd een ruit ingeslagen en ver volgens werd de speelautomaat gekraakt. Getuigen hebben een jongeman zien wegvluchten. De politie is nog op zoek naar de da der. and werd maar Bij het handbaltoernooi voor scholen in Heinkenszand werd maandag een verbeten strijd om de wisselbeker gevoerd. foto Willem Mieras van onze verslaggeefster HEINKENSZAND - Meer dan tweehonderd leerlingen van negen Borselse basisscholen en de Goese Anne Frank- school hebben in Heinkens zand het Borsels sportfestijn ingeluid. Zeer fanatiek voch ten de leerlingen de hele dag om de felbegeerde wisselbe ker van het scholenhandbal- toernooi. Het toernooi was het begin van het door de Sportraad Borsele georganiseerde sport festijn. Deze hele week zijn in Heinkenszand. 's-Gravenpol- der en Nieuwdorp allerlei sportactiviteiten te beleven. De handbalwedstrijden waren maar een deel van de activitei ten voor die dag. De deelne mers konden tussen de wed strijden door sjoelen, tafelke gelen en zich laten schminken. Ook was er een discotheek en een fiippo-ruilbeurs ingericht voor degenen die zich verveel den. Bowls Terwijl de jongeren zich in Heinkenszand konden uitle ven, werd in 's-Gravenpolder een bowls-demonstratie gege ven voor de 55-plussers. Op donderdag is er voor hen een koersbaltoernooi en een dans- festijn. Ook aan de allerklein sten is gedacht. Woensdag middag staat in Heinkens zand peutergym op het pro gramma en vrijdag kunnen de kleintjes naar een kinderdans- middag in 's-Gravenpolder. Het sportfestijn loopt tot vrij dag. Tot die tijd worden nog allerlei demonstraties gege ven en activiteiten georgani seerd zoals ponyrijden in Nieuwdorp. badminton, ten nis, volleybal en wipschieten. Enkele voetbalverenigingen geven trainingen, waar ieder een welkom is. Het hoogte punt van de week is het simul taandammen tegen voormalig Nederlands- en wereldkam pioen Ton Sijbrands in het dorpshuis in 's-Gravenpolder. Iedereen boven de dertien jaar mag een kansje tegen hem wa gen. De sportweek wordt afge sloten met de huldiging van de sportkampioenen. Uitslagen handbaltoernooi: Meisjes, groep 6,7 en 8: 1 De Reiger I. Heinkenszand: 2 Don Bosco. 's- Heerenhoek; 3 De Reiger n, Hein kenszand. Jongens, groep 6.7 en 8:1 Don Bos co. 's-Heerenhoek; 2 OBS 's-Gra venpolder: 3 De Reiger I. Hein- kenszand. iVelpen, groep 3,4 en 5: 1 Don Bos co I. 's-Heerenhoek; 2 Don Bosco II. 's-Heerenhoek; 3 De Kleine Piet. Lewedorp/ OBS 's-Gravenpolder. Mini's, groep 1,2 en 3: 1 Don Bosco II. 's-Heerenhoek; 2 Jan van Schengen. Heinkenszand, 3 De Reiger, Heinkenszand. oudste broer, maar sprak hem vrij van seksuele handelingen met de jongste. Complot Het openbaar ministerie en de verdachte gingen allebei in ho ger beroep. Het openbaar minis terie omdat de straf te laag zou zijn en de 40-jarige omdat hij zegt niet schuldig te zijn. Vol gens de verdachte had het eerste seksuele contact met de oudste broer plaats toen deze de leeftijd van zestien jaar reeds gepas seerd was. ..De aangifte van on tucht is een complot van de ou ders om mij kapot te maken", al dus de verdachte. De Middelburgse woning van de man was tussen 1985 en 1989 een ontmoetingsplaats van jonge ren. Er werd een plaatje ge draaid. televisie gekeken en de koelkast was altijd goed gevuld. „Deze man had zijn aardige kan ten", verklaarde de jongste broer als getuige in de rechts zaal. „Daartegenover stond wel dat de man verwachtte dat wij meededen aan vieze spelletjes. Hij was geestelijk goed in staat om ons te manipuleren en wij adoreerden hem omdat hij een bekende Nederlander was". Pas in 1991 besloten beide broers aangifte te doen. Schadeclaim De verdachte ontkent ooit sek sueel contact te hebben gehad met de jongste broer. Beide broers hebben tegen de man ieder een schadeclaim van 125.000 gulden ingediend voor immateriële schade. Voor ver goeding van de kosten van de psychotherapeut eisen zij meer dan 45.000 gulden. In een kort geding heeft de rechtbank de oudste broer 15.000 gulden als voorschot op de schade toege wezen. De 40-jarige heeft tegen deze schadevergoeding hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak. OOSTERLAND Concerten afgelast - Mu ziekvereniging Oosterlands Fanfare heeft twee concerten moeten afzeggen. De optredens in Oosterland en Sirjansland. respectievelijk op vrijdag 8 en 15 maart, zullen geen doorgang vinden. Het Oosterlandse con cert is verplaatst naar vrijdag 19 april. Uitnodigingen voor dit evenement blijven geldig. Vrijwilligers komen dagelijks in actie om, tegen een kilometervergoeding, warme maaltijden bij ouderen thuis te bezorgen. foto Willem Mieras Werkgroep: verschillen op Schouwen-Duiveland te groot van onze verslaggever ZIERIKZEE - Om de zaken wat efficiënter aan te pakken, is het van belang dat de vier eilande- lijke Tafel tje-Dek-.le-regio's nauwer gaan samenwerken. Dit wil de werkgroep Afstemming warme maaltijdvoorziening op Schouwen-Duiveland. „Er is veel diversiteit, dat is niet in het belang van de ouderen", stelt werkgroeplid R. van der Weide - tevens werkzaam bij de Stichting Welzijn Ouderen Schouwen-Duiveland. Gespro ken wordt onder meer over het gelijktrekken van de bezorg kosten en de kilometervergoe ding voor de vrijwilligers. Bo vendien bestaan plannen voor een inkomensafhankelijke maaltijdprijs. Probleem bij dit laatste punt is de inkomensregistratie, licht Van der Weide toe. „Dit is niet een taak van de Tafeltje-Dek- Je-vrïjwilligers. vinden wij als werkgroep." Momenteel kent Schouwen-Duiveland nog een gesubsidieerde maaltijdprijs. Wordt deze prijs gerelateerd aan het inkomen dan kunnen men sen die weinig te besteden heb ben een tegemoetkoming in de kosten verwachten. Andersom geldt hetzelfde: mensen met een hoger inkomen betalen meer voor een maaltijd. Schouwen-Duiveland kent vier regio's met elk een eigen organi satie die warme maaltijden be zorgt. Dit zijn: Duiveland en Bruinisse. Zierikzee en omstre ken, de Westhoek en Brouwers haven en Middenschouwen. De Stichting Welzijn Ouderen fun geert hierbij als intermediair. De gemeentelijke herindeling schept een gunstig klimaat voor een intensievere samenwerking, meent Van der Weide. „Maar an ders waren we hiermee ook wel begonnen." Zo vindt hij het 'van de zotte' dat de onderlinge maal- tijdprijzen op Schouwen-Duive land aanmerkelijke verschillen vertonen. Ook het bonnensys teem zou achterhaald zijn. Deze methode, het kopen van bonnen waarmee een maaltijd kan wor den verkregen, zou zeer arbeids intensief zijn. „We willen toe naar girale betaling", verklaart Van der Weide. „Dit moet wor den ondergebracht bij de verzor gingstehuizen die daarvoor zijn geautomatiseerd." De voorstel len en adviezen van de werk groep worden maandag 11 maart besproken in de commis sie welzijn en sociale zaken van de gemeente Zierikzee. Deze ver gadering begint 19.30 uur. van onze verslaggever SLUIS - Het college van b en w van Sluis-Aardenburg wil bij de naamgeving van de twee nieuw aan te leggen straten in het uitbreidingsplan Coensdike in Aardenburg herinneren aan het handbooggilde Sint Sebas- tiaan. Dit gilde bestaat al sinds 1433 en neemt sinds mensenheu genis een belangrijke plaats in het Aardenburgse verenigings leven in. Tot 1985 was het ter- Nieuwe straten vernoemd naar handbooggilde rein waarop het woonzorgcen trum wordt gebouwd in ge bruik als gaaiperswei voor het plaatselijke handbooggilde. Het college wil daarom de twee nieuwe straten in het uitbrei dingsplan de namen 'Sebas- tiaanstraat' en 'Gaaiperswei' geven. van onze verslaggever KORTGENE - Een nieuw plat form Noord-Beveland gaat pro jecten coördineren voor onder nemend Noord-Beveland. In het platform werken tal van orga nisaties en instellingen samen zoals landbouw, recreatie, ho reca, natuurorganisaties, ker ken en gemeente. Bedoeling is onder meer dat zij krachten bundelen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Het Zeeland Studiecentrum uit Aardenburg gaf de aanzet voor het platform. Het platform, dat een perma nent karakter krijgt, wordt eind april officieel opgericht. „Orga nisaties weten niet altijd van el kaar waarmee ze bezig zijn", al dus J. de Koning van het Zee land Studiecentrum. „Door sa menwerking kun je projecten beter op elkaar afstemmen." De mensen uit verschillende secto ren die zitting nemen in het plat form doen dat op persoonlijke ti tel. Ook zijn afspraken gemaakt over een aantal nieuwe deelpro jecten op Noord-Beveland. Het gaat om het opzetten van een boerenmarkt in de zomermaan den, het plaatsen van informa tieborden over landbouwgewas sen in weilanden langs de VW- fietsroute en kwaliteitszorg voor ruimtelijke ordening. De Ko- •'n! ning: „Dat zijn de projecpr waarmee we beginnen, maar"- een inventarisatie kwamen V>' veel meer voorstellen." Ar^d voornemen is in samenwerk^ met instanties en organisapS een plan te maken over erf-kei dijkbeplanting op Noord-B'is I land. Daarnaast zal het platfrjjo met adviezen komen over de de teria voor het bouwen in voorW melijk het buitengebied. Inwoners De plannen vloeien voort uit£ plattelandsonderzoek Beveland Ondernemend' het Zeeland Studiecentr; Met dat project probeerde; Zeeland Studiecentrum rtfee zicht te krijgen op het ondetP'' merschap in de gemeente, st werden onder meer vijftig inpd' views gehouden onder inwonjw Enkele onderzoeksresultsP waren dat landbouw en recip"< tie meer kunnen betekenen v, elkaar en dat Noord-Bevel; meer naai' buiten moet tre^ als landbouwgebied. Dat iivLr gemeente voldoende ent siasme bestaat voor het prO|a( blijkt uit de goede opkomst^ diverse bijeenkomsten die n Zeeland Studiecentrum Na oprichting van het platf^j,c houdt het instituut zich meer op de achtergrond. Dei ning: „We zijn dan vooral on: steunend actief in plaats h sturend." Ei rd( hn lev PC van onze verslaggever ZIERIKZEE - Het Zierikzeese college van b en w wijst verdere ontwikkelingen van de horeca- en winkelfunctie in het Zierik zeese Havenkwartier resoluut van de hand. Dit staat in een brief die de gemeente naar de ZOC (Zierikzeese Ondernemers Centrale) heeft gestuurd. Uit rapporten blijkt duidelijk dat genoemde ontwikkelingen in het Havenkwartier onderge schikt worden gemaakt aan het versterken van de verblijfs- functie van de Nieuwe Haven, zo meldt de brief. Aanleiding voor deze reactie is een schrijven van de ZOC. Het bestuur van de ondernemers club wil tijdens de vergadering van 11 maart de leden uitgebreid bijpraten over de herinrichting- van de Nieuwe Haven en het Ha venkwartier. De ZOC maakt met onder meer de gemeente en de politie deel uit van een werk groep die zich met de plannen bezighoudt. Na de installatie van deze werkgroep moesten de zaken nog wat steviger worden aangepakt, blikt het ZOC-be- stuur terug in de brief. Resultaat waren enkele rapporten, waar onder het ruimtelijk* econo misch onderzoek dat voor een groot deel werd betaald door het ZOC. De ondernemerscentrale heeft vervolgens herhaaldelijk roj m bij de gemeente gepleit voajds integrale aanpak. „Daartoe! naaf ons idee ook de rappifa gemaakt." De ZOC-vergad-P^' begint 19.45 uur in de foyeijs restaurant Mondragon in Zi^c zee. '&r $ei ht Zakkenrollers N slaan toe in \a Sluis en Hulst isi HULST - Zakkenrollers heti E het afgelopen weekeinde i flink huisgehouden in t Zeeuws-Vlaamse koopstf. Hulst en Sluis. Zeven geduW den deden bij de politie aar,: van diefstal van portomomp en persoonlijke papierenll hand- en schoudertassen. l|L taal misten de getroffenen nj 07 dan 2000 gulden aan contain in Belgische en Nederlands?-^ luta. Op één na ging het omi gische slachtoffers. 16 Open huis bij AbvaKabo Got GOES - De afdeling Oosig schelde van de ambten? bond AbvaKabo houdt vrijd! maart open huis in zijn nie<19 kantoor aan de Naereboutsc 25. Leden en belangstellen^ zijn welkom tussen 16 en 18;20 2' van een medewerker DEN HAAG/BRUINISSE - De familie Kloet uit Zierikzee is een civiele procedure gestart te gen het gemeentebestuur. Dit omdat de bestuurders aanvan kelijk wel meewerkten aan de plannen van de familie om hun mini-camping aan het Eerste Weegje uit te bouwen tot een volwaardige camping en nu ge heel tegen zijn. Een en ander kwam maandag aan de orde tij dens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Volgens de familie Kloet is er voor hen maar één manier om het hoofd in financiële zin boven water te houden: er moet een volwaardige camping komen. Het zou niet meer mogelijk zijn het akkerbouwbedrijf op een fi nancieel gezonde manier uit te baten. De gemeente gaf aanvankelijk wel een vergunning af voor de camping, maar het provinciebe stuur weigerde te tekenen voor akkoord. In een procedure bij de Middelburgse rechtbank eiste de familie dat het provinciebe stuur gedwongen zou worden alsnog akkoord te gaan. De pro cedure liep op niets uit. De jo rechtbank weigerde een guoio vonnis te wijzen. Daarop is de familie in hogeri6 roep gegaan bij de Raadi6 State. De afdeling bestiu rechtspraak van de Raad State zou de provincie mo: dwingen alsnog akkoord! gaan. In het kader van die pri dure vond maandag in 1 Haag een hoorzitting plsi9 Een vertegenwoordiger var provincie stelde het uit Lig schappelijk oogpunt onfl9 vaardbaar te vinden als aar. Eerste Weegje een volwaarSO camping ontstaat. Wethot21 L.J. van Gastel kwam in 21 Haag vertellen dat het gero22 tebestuur inmiddels dezs22 mening is toegedaan. 23 Schadeclaim 23 Voor de familie is dat moe! verteerbaar. Vandaar dat ep een schadeclaim bij het ge™ tebestuur is gedeponeerd gens het niet nakomen vatjj7 wekte verwachtingen. VooP" uitkomst van de civiele pro»! re is mede van belang rechters van de Raad van %g in de hoger-beroepszaak haib sen. Binnen een week of zesAv die zaak een uitspraak wachten. 13. Het voorstel voor de naamge ving komt vandaag, dinsdag, aan de orde tijdens een vergade ring van de commissie financiën en algemene zaken. Deze verga dering wordt gehouden in de commissiekamer van het stads kantoor in Sluis en begint om' 20.00 uur. Ook het voorstel een bijdrage van 250 gulden te geven aan de Basisbeweging Zeeland in Aardenburg wordt tijdens de vergadering besproken. Bel 06-300121 unicef KANS VOOR EEN KIND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 24