Financiële toekomst Goes somber PZC Borsels sportfestijn ingeluid Platform begeleidt nieuwe initiatieven op Nrd-Beveland Deze week t en Thools college vecht voor uitbreiding van het gemeentehuis B en w Zierikzee tegen meer horeca in Havenkwartier i d 1 h d p i) J!J c' zeeland 12 Wethouder wil verhoging onroerend-zaakbelasting ter discussie stellen DINSDAG 5 MAART 1996 van onze verslaggever GOES - Najaren van stabiliteit ziet het ernaar uit dat de onroe rend-zaakbelasting (ozb) in Goes omhoog zal moeten. De fi nanciële toekomst van de cen trumgemeente oogt zo somber dat wethouder M. L. 't Hart van financiën een ozb-verhoging ter discussie wil stellen. De ge meenteraad heeft indertijd be paald dat de belastingen niet mogen stijgen, op de inflatie correctie van enkele procenten Bij het handbaltoernooi voor scholen in Heinkenszand werd maandag een verbeten strijd om de wis selbeker gevoerd. foto Willem Mieras van onze verslaggeefster HEINKENSZAND - Meer dan tweehonderd leerlingen van ne gen Borselse basisscholen en de Goese Anne Frankschool heb ben in Heinkenszand het Bor sels sportfestijn ingeluid. Zeer fanatiek vochten de leerlingen de hele dag om de felbegeerde wisselbeker van het scholen- handbaltoernooi. Het toernooi was het begin van het door de Sportraad Borsele georganiseerde sportfestijn. De ze hele week zijn in Heinkens zand. 's-Gravenpolder en Nieuw- dorp allerlei sportactiviteiten te beleven. De handbalwedstrijden waren maar een deel van de acti viteiten voor die dag. De deelne mers konden tussen de wedstrij den door sjoelen, tafelkegelen en zich laten schminken. Ook was er een discotheek en een flippo- ruilbeurs ingericht voor dege nen die zich verveelden. Bowls Terwijl de jongeren zich in Hein kenszand konden uitleven, werd in 's-Gravenpolder een bowls demonstratie gegeven voor de 55-plussers. Op donderdag is er voor hen een koersbaltoernooi en een dansfestijn. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Woensdagmiddag staat in Hein kenszand peutergym op het pro gramma en vrijdag kunnen de kleintjes naar een kinderdans- middag in 's-Gravenpolder. Het sportfestijn loopt tot vrij dag. Tot die tijd worden nog al lerlei demonstraties gegeven en activiteiten georganiseerd zoals ponyrijden in Nieuwdorp, bad minton, tennis, volleybal en wip- schieten. Enkele voetbalvereni gingen geven trainingen, waar iedereen welkom is. Het hoogte punt van de week is het simul taandammen tegen voormalig Nederlands- en wereldkampioen Ton Sijbrands in het dorpshuis in 's-Gravenpolder. Iedereen bo ven de dertien jaar mag een kansje tegen hem wagen. De sportweek wordt afgesloten met de huldiging van de sportkam- pioenen. Uilslagen handbaltoernooi: Meisjes, groep 6.7 en 8: 1 De Reiger I. Hemkenszand; 2 Don Bosco, 's-Hee renhoek: 3 De Reiger II, Heinkens zand. Jongens, groep 6,7 en 8:1 Don Bosco. 's-Heerenhoek: 2 OBS 's-GravenpoI- der; 3 De Reiger I, Heinkenszand. Welpen, groep 3,4 en 5:1 Don Bosco I, 's-Heerenhoek: 2 Don Bosco II. 's- Heerenhoek, 3 De Kleine Piet. Lewe- dorp/ OBS 's-Gravenpolder Mini's, groep 1,2 en 3: 1 Don Bosco II, 's-Heerenhoek; 2 Jan van Schengen, Heinkenszand, 3 De Reiger, Hein kenszand. van onze verslaggever KORTGENE - Een nieuw plat form Noord-Beveland gaat pro jecten coördineren voor onder nemend Noord-Bevel and. In het platform werken tal van orga nisaties en instellingen samen zoals landbouw, recreatie, ho reca, natuurorganisaties, ker ken en gemeente. Bedoeling is onder meer dat zij krachten bundelen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Het Zeeland Studiecentrum uit Aardenburg gaf de aanzet voor het platform. Het platform, dat een perma nent karakter krijgt, wordt eind april officieel opgericht. „Orga nisaties weten niet altijd van el kaar waarmee ze bezig zijn", al dus J. de Koning van het Zee land Studiecentrum. „Door sa menwerking kun je projecten beter op elkaar afstemmen." De mensen uit verschillende secto ren die zitting nemen in het plat form doen dat op persoonlijke ti tel. Ook zijn afspraken gemaakt over een aantal nieuwe deelpro jecten op Noord-Beveland. Het gaat om het opzetten van een boerenmarkt in de zomermaan den, het plaatsen van informa tieborden over landbouwgewas sen in weilanden langs de WV- fietsroute en kwaliteitszorg voor ruimtelijke ordening. De Ko ning: „Dat zijn de projecten waarmee we beginnen, maar bij een inventarisatie kwamen nog veel meer voorstellen." Ander voornemen is in samenwerking met instanties en organisaties een plan te maken over erf- en dijkbeplanting op Noord-Beve land. Daarnaast zal het platform met adviezen komen over de cri teria voor het bouwen in voorna melijk het buitengebied. Inwoners De plannen vloeien voort uit het plattelandsonderzoek 'Noord- Beveland Ondernemend' van het Zeeland Studiecentrum. Met dat project probeerde het Zeeland Studiecentrum meer zicht te krijgen op het onderne merschap in de gemeente. Zo werden onder meer vijftig inter- Sc/lf«M VERSE KUIKENDRUMSTICKS (poelierskwaliteit) 500 gram ƒ3,95 ONTVELDE KIPPEBOUTJES (zonder rugbeen) kilo ƒ8,95 5 SH0ARMA-BR00DJES MET 500 GRAM SHOARMA KIPBLOKJES (gratis bereidingswijze) ƒ9,95 KIPFILET-BLOKJES IN BALISAUS (kant klaar gerecht) 500 gram VERSE INDISCHE NASI (even opwarmen) kilo slechts ƒ8,45 7,95 KIP-GR0ENTEN-RIS0LLE (eigen fabrikaat) 5 stuks ƒ9,90 VERS GEGRILDE KIPGEHAKT-BALLETJES 250 gram ƒ4,95 Vakmanschap Kwaliteit Enorme variatie na. Deze afspraak is in hel be- leidsprogram vastgelegd. Voor 't Hart is het de vraag of dat standpunt is vol te houden, ge zien de grote financiële onze kerheden waarmee Goes kampt. De wethouder liet dat maandag weten in de commissie finan ciën. Hij wil de eerstvolgende commissievergadering een dis cussie over de manier waarop Goes de voorziene tekorten te lijf moet gaan. De gemeente heeft de afgelopen jaren al fors bezuinigd om de financiële huis houding op orde te brengen. Nu worden de gaten in de meerja renbegroting zo groot dat aan de discussie over belastingverho ging en/of diepsnijdende bezui nigingen niet valt te ontkomen. Vooral de onderwijstaken die het Rijk naar Goes schuift - de gemeente heeft op onderwijsge bied een regiofunctie - doen pijn in de portemonnee. De gemeen te wordt onder meer verant woordelijk voor de huisvesting van alle scholen. Deze decentra lisatie zadelt Goes op met een extra kostenpost van enkele tonnen in '97 tot een miljoen gul den in 2000. Het gaat echter nog maar om een schatting. „Want wij weten ook niet precies hoe de onderhoudstoestand van de scholen in Goes is. Het kan uitlo pen tot anderhalf miljoen gul den structureel, maar ook mee vallen", zei 't Hart. Werkweek Goes verwacht volgend jaar ook tonnen kwijt te zijn aan de in voering van de 36-urige werk week. Als ambtenaren twee uur minder gaan werken, is extra personeel nodig. Tenminste als Goes het takenpakket wil hand haven. Daarnaast wachten er grote uitgaven zoals de restaura tie van de Grote Kerk. waaraan de gemeente ook een steentje moet bijdragen, en de bouw van een nieuw theater. Verder krijgt Goes minder rijksgeld voor het Halt-bureau. Al die nog moeilijk te ramen risi co's hebben tot een onzekere Voorjaarsnota geleid. Om die re den heeft het college van b en w wel vier ton voor nieuw beleid gereserveerd, maar opengelaten waaraan dat geld moet worden gespendeerd. Volgens 't Hart ge ven de voorlopige cijfers een ge fiatteerd beeld. Voor '97 is spra ke van een tekort van 2,3 ton, maar dat verlies is beperkt ge bleven door een eenmalige injec tie van een half miljoen gulden. Het jaar daarna wordt het gat acht ton en in 1999 komt Goes vijf ton tekort. Verschillende commissieleden konden maandag dan ook niet echt uit de voeten met de Voor jaarsnota. „Het is een vrij lege nota", constateerde S. de Putter van SGP/GPV/RPF. Hij en GroenLinks-woordvoerder A. A. van Oosten pleitten ervoor de behandeling van de rapportage uit te stellen, 't Hart wees die suggestie af. De gemeente han teert een strakke financiële planning. Tijdens de zomer moet het concept van de begro ting al gereed zijn. Uitstel schopt de planning in de war. van onze verslaggever ZIERIKZEE - Het Zierikzeese college van b en w wijst verdere ontwikkelingen van de horeca- en winkelfunctie in het Zierik zeese Havenkwartier resoluut van de hand. Dit staat in een brief die de gemeente naar de ZOC (Zierikzeese Ondernemers Centrale) heeft gestuurd. Uit rapporten blijkt duidelijk dat genoemde ontwikkelingen in het Havenkwartier onderge schikt worden gemaakt aan het versterken van de verblijfs- functie van de Nieuwe Haven, zo meldt de brief. Aanleiding voor deze reactie is een schrijven van de ZOC. Het bestuur van de ondernemers club wil tijdens de vergadering van 11 maart de leden uitgebreid bijpraten over de herinrichting van de Nieuwe Haven en het Ha venkwartier. De ZOC maakt met onder meer de gemeente en de politie deel uit van een werk groep die zich met de plannen bezighoudt. Na de installatie van deze werkgroep moesten de zaken nog wat steviger worden aangepakt, blikt het ZOC-be- stuur terug in de brief. Resultaat waren enkele rapporten, waar onder het ruimtelijk econo misch onderzoek dat voor een groot deel werd betaald door het ZOC. van onze verslaggever SINT-MAARTENSDIJK Thoolse raadsleden die uitbrei ding van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk niet zien zit ten moeten over de streep wor den getrokken. Om dat te berei ken stippelt het college van bur gemeester en wethouders vol gens een woordvoerder van de gemeente een traject uit. Eén van de onderdelen daarvan is een excursie voor de raadsleden door het gemeentehuis. „Inder daad om te zien hoe slecht de si tuatie nu is", meldt de woord voerder. Uitbreiding van het gebouw vergt miljoenen guldens en stuitte vorig jaar op verzet van de raadsfracties. Punt is dat de begroting '96 al een gat vertoon de van bijna een half miljoen. De noodzaak van de uitbreiding van het gemeentehuis moest daarom erg goed worden aange toond en dat was het college niet gelukt, vond de raad destijds, komt bij dat ook het ambtena renapparaat in de ogen van b en w moet worden uitgebreid. Ook daar was de raad vorig jaar niet van overtuigd. De argumentatie van het college was te mager. Varianten Voor de operatie zijn twee va rianten in beeld: achter het ge meentehuis of aan de rechter kant van het gebouw een stuk erbij. Het college is voorstander van de laatste variant, omdat er zo de meeste ruimte bij komt. Uitbreiding rechts van het ge meentehuis is echter ook de duurste variant, al kon de ge meentewoordvoerder gisteren niet zeggen wat de kosten zijn. Punt is dat er panden moeten worden opgekocht en venj gens moeten worden gesloo 1 om de uitbreiding daar mogel r te maken. Wat dat betreft H het nog een tijd duren voorda; s daadwerkelijk iets gaat geb» s ren. Eerst moet de raad insta men met één van de variantj t I Burger krijgt in Goes meer te zeggen IJ GOES - De gemeente Goes g» r informatiebijeenkomsten s een andere manier vorm gev c Waar voorheen hoofdzakel r burgemeester en wethouders f mond roerden, komen nu b gers vaker aan het woord. Inv r ners van een dorp of stadsd mogen zelf onderwerpen ai dragen en daar over discuss ren onder leiding van een raa. v lid. Wilhelminadorp is mai 1 dag 11 maart de eerste kt 1 waar de nieuwe methode voi dig wordt doorgevoerd. Het college wil in het Wilhe nahuis in elk geval praten jeugdbeleid en 'premie op acil Iheb s noi r act een project dat bewoners aa poort tot verbetering, verfr? ing en beveiliging van hun strt of buurt. Bedoeling is dat ti gers gezamenlijk een plan c wikkelen en bij de uitvoeii; een handje uitsteken. De meente kan per plan een pre: van maximaal drieduizend} den beschikbaar stellen. De informatie-avond in Will minadorp is ook bedoeld voor; woners van Kattendijke. Hei meentebestuur heeft beslo; de twee kleine dorpen te coë neren. views gehouden onder inwoners. Enkele onderzoeksresultaten waren dat landbouw en recrea tie meer kunnen betekenen voor elkaar en dat Noord-Beveland meer naar buiten moet treden als landbouwgebied. Dat in de gemeente voldoende enthou siasme bestaat voor het project blijkt uit de goede opkomst bij diverse bijeenkomsten die het Zeeland Studiecentrum hield. Na oprichting van het platform houdt het instituut zich wat meer op de achtergrond. De Ko ning: „We zijn dan vooral onder steunend actief in plaats van sturend." Open huis bij AbvaKabo Goes GOES - De afdeling Ooster- schelde van de ambtenaren bond AbvaKabo houdt vrijdag 8 maart open huis in zijn nieuwe kantoor aan de Naereboutstraat 25. Leden en belangstellenden zijn welkom tussen 16 en 18 uur. Goes, Gasthuisstraat 16. lel 0113-227414 's Maandags gesloten r I c E i Heerlijke kaasspecialiteiten. Maaslanden 1£9€T Maaslander Belegen JJ9& Milner Belegen Boerenkaas Jong Belegen J59& Boerenkaas Belegen JJ9&- Boerenkaas Brandnetel J69&- Boerenkaas Selderij l£9d- Leidse Kanter Belegen 1590 Leidse Kanter Extra Belegen i£9tr Leidse Pan Pan 1A90 Nagelkaas Belegen J69Cr Miland 20+ 1J9&- Hollandse GatenkaasjSStT Pardano JJSC Roomkaas 60+ jjscr Delicatesse Mosterd JJ9&- Kollumer JJ9&~ WJIJjJ Zuivelfeestü jJ Unox Soep Beter gevuld tomaat, kip of groente 850 gram 259- max. 3 per kl^nt Coberco Romige Yoghurt JJ# Rijstepap JAS Blanke VlaJAS Dubhelvla vanille/aardbei J2S vanillelchocolade J2S vanilleisinaasappel J2S~ Chocolade vla J2S Caramel vla JAS Luchtig Toetje Banaan JAS Luchtig Toetje Aardbei JOS' Luchtig Toetje Chocolade JAS" Luchtig Toetje Vanille JAS Halfvolle Yoghurt Extra Mild JAS Halfvolle Vanille Yoghurt JAS Vanille Karnemelk JJS Frambozen Karnemelk JJS Gortpap JJ9- lei eid las: etl ïlgi toji ath «e fet )re et e ert En in, Taxi tropical, exotic of magic red 1 liter 139- Nutricia Chocomel vol of halfvol pak 1 liter 239- Royal Club I tonic of bitter lemon I 1 liter 166-159- Page Plus Toiletpapier 8 rollen 299- Bavaria Malt Bier alcohol vrij 30 cl. 22- djb ton ool aanbiedingen zijn geldig t m zaterdag 9 maart

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 22